Јавни позив

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда за додјелу концесије за коришћење јавног водног добра у сврху управљања обновљивим енергетским ресурсима

На основу члана 16. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21), члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/18, 111/21 и 15/22) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за коришћење јавног водног добра у сврху управљања обновљивим енергетским ресурсима, у водном подручју ријека Саве и Дрине на територији града Бијељине (“Службени гласник Републике Српске”, број 8/23), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде р а с п и с у ј е

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање понуда за додјелу концесије

1. Предмет концесије

Покреће се поступак додјеле концесије за коришћење јавног водног добра у сврху управљања обновљивим енергетским ресурсима, у водном подручју ријека Саве и Дрине на територији града Бијељине на парцелама које припадају КО Црњелово Доње, укупне површине 190687 m², КО Батковић, укупне површине 170019 m², КО Остојићево, укупне површине 271576 m², КО Бродац Доњи, укупне површине 1083563 m², КО Велино Село, укупне површине 2846 m², и КО Балатун, укупне површине 144456 m², које су у власништву Републике Српске. Укупна површина предмета концесије износи 1863147 m². Детаљан преглед катастарских честица биће наведен у Документацији за јавно надметање и на електронској страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде као прилог Јавном позиву.

2. Опис пројекта

Концесија за коришћење јавног водног добра у сврху управљања обновљивим енергетским ресурсима на подручју града Бијељине, у водном подручју ријека Саве и Дрине, имаће функцију производње био-масе као обновљивог и чистог енергента. На предметним површинама приступиће се директном превођењу деградираних површина и површина под шибљацима у плантаже и вјештачке засаде енергетских биљака и брзорастућих врста дрвећа, који ће се надаље експлоатисати и искористити за производњу дрвне био-масе.

Предвиђена је вриједност инвестиције у износу од 465.300,00 КМ за набавку сталних средстава, као и просјечне вриједности годишњих трошкова у износу од 231.842,79 КМ. Укупна процијењена вриједност инвестиције износи 697.142,79 КМ.

3. Дефиниција економских, правних услова и захтјева који се односе на пројекат

Дефиниције економских, правних услова и захтјева који се односе на пројекат садржани су у тендерској документацији, Закону о водама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17), Закону о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21) и другим подзаконским актима у овој области, а биће дефинисани Студијом понуђача.

4. Студија оправданости додјеле концесије

Понуђач је дужан да уз понуду достави Студију оправданости додјеле концесије са елементима процјене заштите животне средине, израђену од стране референтног домаћег или страног привредног друштва или другог правног лица.

5. Принципи и методе за израчунавање и износ концесионе накнаде

У складу са чланом 30к. став 1) Закона о концесијама, концесиона накнада за уступљено право на јавном водном добру обрачунава се у износу од 0,5% од вриједности планиране инвестиције, на основу чега једнократна концесиона накнада за право коришћења износи 3.485,71 КМ.

Износ једнократне накнаде за право коришћења и износ годишње концесионе накнаде за коришћење концесионог добра биће понуђен од стране понуђача у понуди, с тим што ови износи не могу бити мањи од износа утврђених у претходним ставовима.

У складу са чланом 30к. став 2), концесиона накнада за коришћење јавног водног добра, односно водног земљишта за обављање привредних дјелатности износи 2,2% укупног годишњег прихода оствареног коришћењем предмета концесије.

6. Опис средстава и имовине која се даје на располагање концесионару

Концесија за коришћење јавног водног добра у сврху управљања обновљивим енергетским ресурсима на подручју града Бијељине, у водном подручју ријека Саве и Дрине, подразумијева коришћење јавног водног добра, односно водног земљишта из тачке 1. овог јавног позива у сврху производње био-масе као обновљивог и чистог енергента, а у складу са уговором о концесији.

7. Право учешћа на Јавном позиву

Право учешћа на Јавном позиву имају сва домаћа или страна правна или физичка лица или конзорцијум два или више уговором повезаних правних лица која испуњавају услове из тендерске документације и овог позива, a која су откупила тендерску документацију.

7.1. Општи услови за учешће на Јавном позиву

 • Право учешћа на Јавном позиву имају домаћа или страна правна или физичка лица или конзорцијум два или више уговором повезаних правних лица (у даљем тексту: Понуђачи).
 • Када је подносилац иницијативе конзорцијум, чланови конзорцијума ће овластити једног члана који ће представљати конзорцијум у поступку додјеле концесије.
 • Понуђач може доставити само једну понуду било самостално или као члан конзорцијума.
 • Понуду на Јавни позив за додјелу концесије, сагласно члану 19. Закона о концесијама, не може доставити:
 1. понуђач над којим је покренут поступак стечаја или ликвидације,
 2. понуђач или са њим повезани привредни субјекти са којим је раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,
 3. понуђач који је оглашен одговорним за кривично дјело у вршењу регистроване дјелатности,
 4. понуђач који има неизмирене пореске обавезе, у складу са одговарајућим прописима, и
 5. понуђач који је уступио концесију трећем лицу или финансијској организацији.
 • Размјена информација између Министарства и заинтересованих понуђача, након преузимања Документације за јавно надметање, обављаће се у писаној форми путем поште, факса или електронски.
 • Захтјеви за додатним информацијама и давање обавјештења могу се доставити најкасније 10 дана прије крајњег рока за достављање понуда.

8. Гаранција на име обезбјеђења понуде – депозит

Обавезан услов за учешће у поступку додјеле концесије је достава гаранције на име обезбјеђења понуде у износу од 3.485,71 КМ и обезбјеђује се у виду новчаног депозита, са роком важења до ступања на снагу рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије. Депозит се уплаћује на јединствени рачун трезора, број: 562-099-000013-02-80; сврха уплате: уплата депозита за обезбјеђење понуде (уплата се односи на Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде).

8.1. Услови, рок и начин враћања гаранције – депозита

Понуђачу који буде изабран за концесионара депозит се урачунава у једнократну концесиону накнаду. Депозит се враћа понуђачу који не буде изабран у року од 30 дана од дана ступања на снагу рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије или понуђачу чија понуда није благовремено достављена у року од 15 дана од дана када Комисија за концесије Републике Српске констатује ту чињеницу.

Депозит неће бити враћен понуђачу ако:

а) понуђач повуче понуду након истека рока за достављањe понуда и

б)изабрани понуђач:

 • не испоштује неки од услова који је потребно испунити прије потписивања уговора о концесији и
 • одустане од закључивања уговора о концесији (уплата се односи на Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде).

9. Вријеме трајања концесије

Уговор о концесији закључује се на рок који не може бити дужи од 50 година, рачунајући од дана закључивања уговора о концесији.

У рок концесије укључиће се вријеме потребно за обављање припремних радњи и обезбјеђење инвестиција.

10. Списак потребних дозвола и одобрења или других овлашћења

Документација

Уз понуду понуђач је дужан доставити сљедећу документацију:

 • овјерену копију рјешења о упису у судски или други одговарајући регистар,
 • доказ надлежног органа да над понуђачем није покренут поступак стечаја или поступак ликвидације,
 • изјаву понуђача, потписану и овјерену код надлежног органа, којом доказује да са њим или његовим повезаним лицем није раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,
 • увјерење надлежног суда сједишта понуђача којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђен за кривично дјело у вршењу регистроване дјелатности,
 • биланс стања и биланс успјеха за претходне три године пословања уколико није ријеч о новорегистрованом предузећу,
 • увјерење о регистрацији пореског обвезника и обвезника пореза на додату вриједност,
 • увјерење надлежног пореског органа или другог надлежног органа земље сједишта понуђача којим доказује да је испунио обавезе по основу пореза (директни и индиректни) у складу са важећим прописима,
 • изјаву понуђача, потписану и овјерену код надлежног органа, да није уступио концесију трећем лицу или финансијској организацији,
 • доказ да су обезбијеђена финансијска средства за реализацију пројекта или изјаву одговарајуће финансијске организације да ће пратити понуђача у финансирању предмета концесије,
 • увјерење о солвентности понуђача, издато од стране банке, односно потврду да у посљедњих 12 мјесеци понуђач није био блокиран, рачунајући од дана објављивања Јавног позива у “Службеним гласнику Републике Српске”,
 • изјаву којом понуђач потврђује да има обавезу према својој понуди до закључења уговора о концесији,
 • оригиналну изјаву о прихватању Нацрта уговора о концесији.

Сви документи који се прилажу морају бити оригинали или овјерене копије оригинала, не старији од 90 дана.

11. Начин достављања понуда

Понуде треба доставити у запечаћеној и непровидној коверти, уз напомену: Понуда за Јавни позив за додјелу концесије у сврху управљања обновљивим енергетским ресурсима на подручју града Бијељине – НЕ ОТВАРАТИ, са именом и адресом понуђача, поштом, препорученом пошиљком, на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Трг Републике Српске бр. 1, 78 000 Бања Лука, или непосредно, путем Главног протокола Владе Републике Српске, на адресу: Трг Републике Српске бр. 1, ламела А, 78 000 Бања Лука.

Сви листови понуде, са пратећом документацијом, морају бити чврсто увезани, са означеним бројем страница, парафирани или потписани од стране овлашћеног лица. Све допуне и измјене понуде и пратећа документација морају бити читљиви и парафирани од стране овлашћеног лица.

Понуда за учешће на Јавном позиву, као и сви документи и кореспонденција у вези са објављеним Јавним позивом, морају бити написани на српском језику, а уколико су сачињени на неком другом језику, морају бити употпуњени званичним преводом овлашћеног судског тумача за српски језик.

12. Обавјештење о датуму, времену и мјесту отварања понуда

Понуђачи ће бити накнадно обавијештени о датуму, времену и мјесту отварања понуда.

13. Рок у ком се понуда може повући

Понуда се може повући најкасније посљедњег дана прије отварања понуда. Захтјев за повлачење понуде доставља се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде. Захтјев о повлачењу понуде доставља се у коверти, са назнаком: Повлачење понуде за учешће на Јавном позиву за додјелу концесије у сврху управљања обновљивим енергетским ресурсима на подручју града Бијељине.

14. Тендерска документација

Тендерска документација састоји се од:

 • Поновљеног јавног позива за прикупљање понуда за додјелу предметне концесије,
 • описа предмета концесије,
 • упутства понуђачима за израду понуде,
 • критеријума за вредновање и оцјену понуде,
 • нацрта уговора о концесији.

14.1. Преузимање тендерске документације

Тендерска документација може се преузети уз доказ о уплати од 200,00 КМ у просторијама МПШВ сваким радним даном од 8 до 16 часова, у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива.

Износ средстава за откуп тендерске документације уплаћује се на жиро рачун број: 5620990000055687; врста прихода 722 511; сврха уплате: откуп тендерске документације; организациони код 1546003; шифра општине 002.

15. Могућност поништења поступка додјеле концесије

Поступак додјеле концесије може се поништити након истека рока за достављање понуда у случајевима предвиђеним чланом 24. став 1. Закона о концесијама.

16. Идентитет подносиоца иницијативе за додјелу концесије и износ бонуса

Иницијативу за додјелу концесије у сврху управљања обновљивим енергетским ресурсима на подручју града Бијељине поднијело је привредно друштво “CSP” д.о.о., Карађорђева 78Л, Дворови, Бијељина, које заступа директор Саво Лазић. Подносиоцу иницијативе, у складу са Законом о концесијама, додјељује се бонус, који износи 10% од припадајућих бодова по свим критеријумима за вредновање понуда.

17. Објављивање Јавног позива и рок за достављање понуда

Јавни позив биће објављен у “Службеном гласнику Републике Српске”, дневном листу “Глас Српске”, као и на сајту Владе Републике Српске, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.vladars.net и Комисије за концесије Републике Српске.

Рок за достављање понуда је тридесет (30) дана, рачунајући од дана објављивања Јавног позива у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Неблаговремене, непотпуне, као и понуде поднесене од стране неовлашћеног лица, неће се разматрати.

Подаци о лицима задуженим за давање информација релевантних за поступак Јавног позива:

Јована Радуловић, виши стручни сарадник за ЕУ интеграције у области вода, телефон број: 051/338-354.

Број: 12.07-337-155/22

13.12.2023. године

Бања Лука

Министар,

Др Саво Минић, с.р.

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију карбонантне сировине – кречњака на локалитету „Градац“, град Зворник

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију карбонатне сировине – кречњака  на локалитету „Градац“, град Зворник и општина Братунац (“Службени  гласник  Републике  Српске”,  број  68/23),  Министарство енергетике и рударства,  р а с п и с у ј е

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – кречњака на лежишту „Планинци“ код Зворника

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – кречњака на лежишту „Планинци“, код Зворника (“Службени гласник Републике Српске”, број 45/23), Министарство енергетике и рударства,  р а с п и с у ј е

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију угља (лигнита) на лежишту „Бистрица“, код Приједора

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију угља (лигнита) на лежишту „Бистрица“, код Приједора (“Службени гласник Републике Српске”, број 58/23), Министарство енергетике и рударства,  р а с п и с у ј е

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – доломита  на лежишту „Хозићки камен“, код Новог Града

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – доломита  на лежишту „Хозићки камен“, код Новог Града, број: 04/1-012-2-855/23 од 9.3.2023. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 26/23), Министарство енергетике и рударства, р а с п и с у ј е

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – кречњака на лежишту „Кречница“, општина Теслић

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – кречњака  на лежишту „Кречница“, општина Теслић („Службени гласник Републике Српске”, број: 30/23), Министарство енергетике и рударства р а с п и с у ј е

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – серпентинисаног перидотита на лежишту „Драгаловци“ код Станара

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – серпентинисаног перидотита на лежишту „Драгаловци“ код Станара, број: 04/1-012-2-33/23 од 12. 1. 2023. године (“Службени гласник Републике Српске”, број: 8/23), Министарство енергетике и рударства р а с п и с у ј е

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за изградњу соларне електране „MDD ENERGY“ на подручју општине Невесиње

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj: 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21) и Одлуке Владе Републике Српске о покретању поступка додјеле концесије за изградњу и коришћење соларне електране „MDD ENERGY“, на подручју општине Невесиње, инсталисане снаге 30 MW, број: 04/1-012-2-29/23 од дана 12.1.2023 („Службени гласник Републике Српске“, број: 8/23), Министарство енергетике и рударства, р а с п и с у ј е

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за изградњу соларне електране „М солар“ на подручју општине Невесиње

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21) и Одлуке Владе Републике Српске о покретању поступка додјеле концесије за изградњу и коришћење соларне електране „M солар“, на подручју општине Невесиње, инсталисане снаге 30 MW, број: 04/1-012-2-30/23 од дана 12.01.2023. („Службени гласник Републике Српске“, број 8/23), Министарство енергетике и рударства, р а с п и с у ј е

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за истраживање угља на локалитету „Букова Коса – Приједор“ код Приједора

На основу члана 16. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13, 16/18, 70/20, и 111/21) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за истраживање угља на локалитету “Букова Коса – Приједор” код Приједора (“Службени гласник Републике Српске”,
број 8/23), Министарство енергетике и рударства р а с п и с у ј е

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију шљунка, пијеска и конгломерата на лежишту „Челиково Поље“ код Фоче

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију шљунка, пијеска и конгломерата на лежишту „Челиково Поље“ код Фоче („Службени гласник Републике Српске”, број: 126/22), Министарство енергетике и рударства,  р а с п и с у ј е

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за истраживање термалних и термоминералних вода, као геотермалних ресурса, на истражном простору „Мљечаница“ код Козарске Дубице

На основу члана 16. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за истраживање термалних и термоминералних вода, као геотермалних ресурса, на истражном простору “Мљечаница”
код Козарске Дубице, број: 04/1-012-2-5498/22, од 28.12.2022. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 8/23), Министарство енергетике и рударства р а с п и с у ј е

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – кречњака  на лежишту „Караула“ код Бања Луке

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – кречњака  на лежишту „Карула“ код Бања Луке („Службени гласник Републике Српске”, број: 8/23), Министарство енергетике и рударства,  ррасписује

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – кречњака  на лежишту „Градина“, општина  Челинац

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – кречњака  на лежишту „Градина“, општина Челинац (“Службени гласник Републике Српске”, број: 8/23), Министарство енергетике и рударства,  расписује

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење Стрелишта „Раковачке баре“ на подручју Града Бања Лука, насеље Дракулић

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21), члана 76. Став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 115/18, 111/21, 15/22 и 56/22) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за коришћење Стрелишта „Раковачке баре“ Град Бања Лука број: 04/1-012-2-3168/20), Министарство породице, омладине и спорта расписује:

1 2 3 4 5 6

Контакт

 • Трг јасеновачких жртава 4
  78 000 Бања Лука, БА
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408