Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење Стрелишта „Раковачке баре“ на подручју Града Бања Лука, насеље Дракулић

13.01.2023. Јавни позив

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење Стрелишта „Раковачке баре“ на подручју Града Бања Лука, насеље Дракулић

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21), члана 76. Став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 115/18, 111/21, 15/22 и 56/22) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за коришћење Стрелишта „Раковачке баре“ Град Бања Лука број: 04/1-012-2-3168/20), Министарство породице, омладине и спорта расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење Стрелишта „Раковачке баре“ на подручју Града Бања Лука, насеље Дракулић, ради организовања спортско-рекреативних активности, спортско-комерцијалног стрељаштва и стреличарства

Датум отварања:

13.1.2023. године

Датум затварања:

13.2.2023. године

Крајњи рок пријаве:

13.2.2023. године

1. Предмет концесије и локација

Предмет концесије је коришћење Стрелишта „Раковачке баре“ на подручју Града Бања Лука у насељу Дракулић које је у својини Републике Српске – Министарства унутрашњих послова са 1/1 диијела, укупне површине 13936 м² (1,3936 ha), уписана у пл бр. 1983 к.о. Дракулић на парцели која је означена по новом премјеру бројем к.ч. 585/241, звано Стрелиште.

2. Опис пројекта

Планирано је да концесија за коришћење Стрелишта „Раковачке баре“ додјељује се у сврху спортско-комерцијалног стрељаштва и стреличарства, организовања спортско-рекреативних активности, а нарочито спортско-рекреативног и комерцијалног стрељаштва и стреличарства, уз друге пратеће садржаје угоститељског карактера, обуке за наведене активности и сл. те ревитализовања и санирања стрелишта и привођења првобитној намјени у циљу подстицања развоја спортских активности на подручју града Бања Лука.

Процјењена вриједност инвестиције износи 813.508,00 КМ.

3. Студија оправданости додјеле концесије

Реализацију концесионог пројекта понуђач ће представити у Студији оправданости додјеле концесије, коју је дужан израдити и уз понуду доставити и која чини саставни дио понуде. За израду студије потребно је ангажовати референтно, домаће или страно, привредно друштво или друго правно лице.

4. Рок трајања концесије

Концесија за коришћење Стрелишта „Раковачке баре“ из тачке 1. oвог јавног позива може се додијелити максимално до 30 година, а најкасније до привођења важећег регулационог плана намјени, односно започињања радова  на дионици планираног ауто-пута Бања Лука – Гламоч, рачунајући од дана закључивања уговора о концесији, без права концесионара на накнаду штете због евентуалног ранијег престанка/раскида уговора о концесији због овог разлога.

5. Концесиона накнада

Минимална концесиона накнада утврђена је на основу Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“ број 59/13, 16/18, 70/20, 111/21) и Правилника о концесионим накнадамa у области спорта („Службени гласник Републике Српске“, број 58/22) и  састоји се од:

 • Једнократне концесионе накнаде за уступљено право у износу од 24.405,00 КМ
 • Концесионе накнаде за коришћење предмета концесије у износу од 3,5% од годишњих прихода остварених обављањем концесионих дјелатности.

Једнократна концесиона накнада се утврђује за сваког понуђача на основу исказане висине вриједности инвестиције из понуде за јавни позив у складу са Правилником о концесионим накнадама у области спорта („Службени гласник Републике Српске“, број: 58/22) и не може бити мања од 24.405,00 КМ.

6. Имовинско-правни односи на предметном земљишту

На локацији предвиђеној за обављање концесионе дјелатности, имовинско-правни односи су ријешени јер је земљиште у својини Републике Српске, а упис права концесије на предметној непокретности утврђује се Уговором о концесији.

Земљиште у својини Републике Српске планирано за кориштење додјелиће се будућем концесионару на период трајања концесије у складу са прописима, а утврдиће се уговором о концесији.

7. Гаранција на име обезбјеђења понуде

Обавезан услов за учешће у поступку додјеле концесије је достава гаранције на име обезбјеђења понуде у износу од 24.405,00 КМ и обезбјеђује се у виду новчаног депозита, са роком важења до објављивања и ступања на снагу рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије.

Депозит се уплаћује на Јединствени рачун трезора број: 562-099-000013-02-80; сврха уплате: уплата депозита на име обезбјеђења понуде (уплата се односи на Министарство породице, омладине и спорта-депозит по јавном позиву, организациони код 37100001).

Напомена: буџетска организација и врста прихода се не попуњавају.

8. Услови, рок и начин враћања гаранције

Понуђачу који буде изабран као најповољнији депозит се урачунава у једнократну концесиону накнаду.

Депозит се враћа, у року од 30 дана од дана објављивања и ступања на снагу рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјеле концесије, понушачима чије понуде нису прихваћене као најповољније или понуђачу чија понуда је неблаговремено достављена, у року од 15 дана од дана када Комисија за концесије Републике Српске констатује ту чињеницу.

Депозит неће бити враћен изабраном понуђачу ако:

 • Не испоштује неки од услова које је потребно испунити прије потписивања уговора о концесији,
 • Одустане од заклучења уговора о концесији
 • Понуђач повуче понуду након истека рока за достављање понуда
9. Услови и право учешћа на јавном позиву

Право учешћа на јавном позиву имају домаћа и страна правна и физичка лица или конзорцијум два или више уговором повезаних правних лица која испуњавају услове из Документације за јавно надметање.

10. Докази потребни за учешће на јавном позиву
10.1.    Подобност за учешће и испуњеност услова на јавном позиву за додјелу концесије понуђач доказује достављањем сљедећих доказа:

а) за правна лица

1) извод из регистра пословних субјеката или другог одговарајућег регистра,

2) доказ надлежног органа да над понуђачем није покренут поступак стечаја или поступак  Ликвидације,

3) изјава понуђача, потписана и овјерена код надлежног органа, којом доказује да са њим или његовим повезаним лицем није раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,

4) за домаћа правна лица увјерење надлежног суда сједишта понуђача којим се доказује да понуђач није правоснаћном пресудом осуђен за кривично дјело извршено у вршењу  регистроване дјелатности,

5) за страна правна лица доказ надлежног органа земље сједишта понуђача којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђен за кривично дјело извршено у вршењу  регистроване дјелатности,

6) увјерење надлежног пореског органа којим доказује да је испунио обавезе по основу пореза (директних и индиректних) и доприноса (пензијско и здравствено осигурање), у складу са важећим прописима,

7) изјаву понуђача потписану и овјерену код надлежног органа да није уступио уговор трећем лицу или финансијској организацији;

б) за физичка лица:

1) увјерење о пребивалишту или овјерену копију путне исправе за страно лице и

2) увјерење да се против понуђача не води кривични поступак издато од надлежног суда или  еквивалентан документ земље сједишта понуђача којим се доказује да се против  понуђача не води кривични поступак.

10.2.    Економско-финансијску подобност и искуство у обављању концесионе дјелатности  понуђач доказује достављање слиједећих доказа:

а) за правна лица

1) доказ пословне банке о совентности понуђача, којим се доказује да у посљедњих 12 мјесеци рачунајући од дана објављивања јавног позива, рачун понуђача није био блокиран,

2) финансијски извјештај понуђача састављен у складу са законом и међународним рачуноводственим стандардима за посљедњу годину пословања,

3) доказ да понуђач има властита финансијска средства за реализацију предмета концесије и/или изјаву одговарајуће финансијске организације да ће пратити понуђача у финансирању предмета концесије и

б) Физичка лица своју економско–финансијску подобност доказују на начин предвиђен у тачки 10.2.а) подтачка 3) овог јавног позива.

10.3. Остали докази

1) уговор о конзорцијуму ако понуђач поднесе заједничку понуду,

2) доказ о уплати новчаног депозита на име обезбјеђења понуде,

3) доказ о уплати средстава за преузимање Документације за јавно надметање,

4) изјава о прихватању Документације за јавно надметање,

5) изјава понуђача да преузима обавезу оснивања привредног друштва за обављање концесионе дјелатности, ако понуђач нема основано привредно друштво са сједиштем у  Републици Српској,

6) изјава којом понуђач потврђује да има обавезу према својој понуди до закључивања уговора о концесији и

7) доказ да је Студију оправданости додјеле концесије израдило привредно друштво или друго правно лице које испуњава услове за израду техничке документације.

10.4.    Уколико  понуду подноси конзорцијум, докази из т. 10.1.а), 10.2.а) и 10.3. подт. 4) и 5) се подносе за сваког члана конзорцијума.
10.5.    Сви докази који се прилажу морају бити у оргиналу или овјереној копији и не старије од 120 дана рачунајући од дана објављивања јавног позива.
11. Рок за достављање понуде

Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеног гласнику Републике Српске“.

12. Начин достављања понуде и адреса

Понуђач понуду подноси на Образцу, који је саставни дио документације за јавно надметање, уз коју прилаже доказе за јавно надметање из тачке 10. Јавног позива.

Понуде треба доставити у запечаћеној и непровидној коверти уз напомену: НЕ ОТВАРАТИ, понуда за Јавни позив за додјелу концесије за коришћење Стрелишта „Раковачке баре“, са именом и адресом понуђача, поштом, препорученом пошиљком, на адресу: Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске, Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, или непосредно путем Главног протокола Владе Републике Српске, на адреси Трг Републике Српске бр. 1, ламела Б, 78 000 Бања Лука.

13. Могућност посјете локацији на којој ће се вршити концесиона дјелатност

Свим лицима која су преузела Документацију за јавно надметање, прије достављања понуде, биће омогућена посјета локацији на којој ће се обављати концесиона дјелатност, уколико за то искажу интерес. Вријеме посјете локацији обавиће се у договору са представницима заинтересованих лица.

 14. Рок у коме се понуда може повући

Повлачење понуде понуђач може извршити најкасније до истека рока за подноење понуда. Захтјев за повлачење понуде доставља се у писаној форми, у коверти са назнаком: повлачење понуде за учешће на Јавном позиву за додјелу концесије за коришћење Стрелишта „Раковачке баре“, на адресу: Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске, Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука.

15. Обавјештење о датуму, времену и мјесту отварања понуде

Комисија за концесије Републике Српске понуђаче ће обавијестити о датуму, врмену и мјесту отварања понуда.

16. Могућност поништења поступка додјеле концесије

Поступак додјеле концесије може се поништити након истека рока за достављање понуда у случајевима предвиђеним чланом 24. став 1. Закона о концесијама.

17. Вријеме и начин преузимања документације за јавно надметање

Документацију за јавно надметање чине:

 • Јавни позив за подношење понуда,
 • Опис предмета концесије,
 • Упутство понуђачима за израду понуде,
 • Критеријуме за вредновање и оцјену понуде и
 • Нацрт уговора о концесији.

Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно надметање у просторијама Министарства породице, омладине и спорта, сваки радни дан од 09 до 14 часова, у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“, у канцеларији број 15, на деветом спрату, у Административном центру Владе Републике Српске, ламела А.

Документација се може преузети уз доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 2.500,00 КМ, која се уплаћује на рачун Јавних прихода Републике Српске број 5620990000055687; врста прихода 722511; сврха уплате: откуп документације за јавно надметање: организациони код 37100001 шифра општине 002.

18. Идентитет подносиоца иницијативе за додјелу концесије и износ бонуса

Иницијативу за додјелу концесије за коришћење стрелишта „Раковачке баре“ на подручју града Бања Лука, насеље Дракулић, поднијело је Привредно друштво „Јаћимовић“ д.о.о. из Бања Луке, Карађорђева 83. Подносиоцу иницијативе у складу са Законом о концесијама додјељује се бонус који износи 10% од припадајућих бодова по свим критеријумима за вредновање понуда.

19. Измјене и допуне јавног позива

Евентуалне измјене и допуне јавног позива објавиће се на исти начин на који се објављује и основни текст Јавног позива, а рок за достављање понуда продућиће се за вријеме које је протекло од дана објављивања основног текста Јавног позива до дана објављивања његове измјене и допуне у „Службеном гласнику Републике Српске“.

20. Објављивање јавног позива

Овај позив објавиће се у дневном листу „Глас Српске“, „Службеном гласнику Републике Српске“ и на интернет страници Владе Републике Српске, Министарству породице, омладине и спорта и на сајту Комисије за концесије Републике Српске.

Неблаговремене, непотпуне, као и понуде поднесене од стране неовлашћеног лица неће бити разматране.

21. Лица задужена за давање информација

Наталија Петрић, тел: 051 338-895, е-mail: n.petric@mpos.vladars.net

Дејан Ерешић, тел: 051 338-322, е-mail: d.eresic@mpos.vladars.net

Број: 20-01/052-3709-10/23

10.1.2023. Бања Лука

По овлашћењу предсједника Владе, министар,

Златан Клокић, с.р.

Контакт

 • Трг јасеновачких жртава 4
  78 000 Бања Лука, БА
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408