O нама

O нама

Закон о концесијама, у поступку додјеле концесија и контроле обављања концесионе делатности, у складу са уговором о концесији, па и раскида уговора о концесији, даје значајну улогу Комисији за концесије Републике Српске. 

Комисија за концесије Републике Српске је основана Законом о концесијама из 2002. године, а започела са радом након именовања првог сазива Комисије нa сjeдници Нaрoднe Скупштинe Рeпубликe Српскe, дaнa 23.01.2004. гoдинe. 

Комисија за концесије Републике Српске је дефинисана као стално и независно регулаторно тијело са својством правног лица и са правима и обавезама утврђеним Законом о концесијама. У оквиру својих надлежности, Комисија за концесије Републике Српске промовише привредне и друге могућности за улагања путем концесија, у циљу задовољавања јавних потреба и привредног развоја, укључивањем приватног сектора у финансирање, пројектовање, изградњу или обнову, одржавање или управљање радом инфраструктурних објеката и уређаја, пружања услуга и експлоатације природних ресурса и објеката који служе њиховом искоришћавању, водећи рачуна о заштити привредних и друштвених интереса, заштити простора, становништва и животне средине.  

Комисија за концесије Републике Српске има пет чланова који су истакнути стручњаци из области права, економије, техничких и других одговарајућих струка. Чланове Комисије именује Народна скупштина Републике Српске, на приједлог Владе Републике Српске, након спроведеног јавног конкурса. Чланови Комисије за концесије Републике Српске се именују на период од пет година и могу бити именовани на још један мандат. Сједиште Комисије за концесије Републике Српске је у Бањој Луци. Комисија за концесије Републике Српске може своје сједнице одржавати и ван свог сједишта. 

Чланови Комисије за концесије Републике Српске су:

  1. Маја Шупут, предсједник Комисије;
  2. Ненад Рачић, замјеник предсједника Комисије;
  3. Горан Мишић, члан Комисије;
  4. Владан Андрић, члан Комисије;
  5. Зоран Филиповић, члан Комисије;
Маја Шупут

Маја Шупут

предсједник Комисије
Горан Мишић

Горан Мишић

члан
Зоран Филиповић

Зоран Филиповић

члан
Ненад Рачић

Ненад Рачић

замјеник предсједника
Владан Андрић

Владан Андрић

члан

Комисија за концесије Републике Српске, у оквиру своје надлежности,  обавља сљедеће послове: а) припрема Документ о политици и предлаже његово усвајање у Народној скупштини Републике Српске, б) прати извршење Документа о политици, в) даје сагласност на студију економске оправданости, г) даје сагласност на документацију за јавно надметање, д) даје приједлог рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије, ђ) врши отварање и вредновање приспјелих понуда по јавном позиву за додјелу концесије, е) даје сагласност на приједлог уговора о концесији и анекс уговора о концесији, ж) одобрава рокове и услове стандардног уговора о пружању јавних услуга корисницима, з) провјерава цјелокупан рад концесионара, у складу са уговором о концесији, укључујући посебно континуирано снабдијевање корисника услугама, квалитет услуга, примјену тарифа и других услова уговора, и) одлучује о жалбама корисника услуга, у вези са висином накнаде и другим условима под којима концесионар пружа јавне услуге, уколико посебним законом није у надлежности другог органа, ј) даје сагласност на уступање уговора о концесији и промјену власничке структуре концесионара, к) даје претходну сагласност на оснивање заложног права у корист финансијске организације, л) води регистар уговора о концесијама и љ) одлучује о другим захтевима, у складу са надлежностима утврђеним Законом о концесијама.  

Комисија за концесије Републике Српске, као регулаторно тијело, има функцију да прати стање у области концесија, као и извршење законских и других прописа, те предлаже мјере и стандарде за унапређење, како концесионих односа, тако и законодавства, којима се регулишу концесиони односи.

Комисија за концесије подноси извјештај о свом раду и финансијски извјештај за претходну годину Народној скупштини Републике Српске, најкасније до 30. априла текуће године.

85.61 KB
69.58 KB
8.03 KB
466.72 KB

Контакт

  • Трг јасеновачких жртава 4
    78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408