Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена серпентинита на лежишту „Рудине“, општина Челинац

16.09.2023. Јавни позив

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена серпентинита на лежишту „Рудине“, општина Челинац

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена серпентинита на лежишту „Рудине“, општина Челинац (“Службени гласник Републике Српске”, број 8/23), Министарство енергетике и рударства,  р а с п и с у ј е

Ј А В Н И  П О З И В

за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена серпентинита  на лежишту „Рудине“, општина  Челинац

1. Предмет концесије и локација

Предмет концесије је експлоатација техничког грађевинског камена серпентинита на лежишту „Рудине“, општина Челинац. Лежиште техничког грађевинског камена серпентинита „Рудине“ налази се на око 1,5 km сјеверно од регионалног пута Челинац-Котор Варош. Експлоатација ће се одвијати унутар простора омеђеног сљедећим координатама:

YX
16 447 5904 954 800
26 447 7354 954 825
36 447 7754 954 950
46 447 5054 954 925
56 447 5774 954 856

Лежиште „Рудине“ на ком ће се вршити експлоатација техничког грађевинског камена серпентинита обухвата дио к.ч. број: 125, уписане у Лист непокретности – извод број: 206/0, дио 128/1 и 128/2 уписане у Лист непокретности – извод број: 277/0, к. о. Марковац на име Република Српска, са 1/1 дијела посједа, дио к.ч. 124  и дио к.ч. 129, уписане у Лист непокретности – извод број: 645/6 к.о. Марковац, на име општина Челинац, са 1/1 дијела посједа.

2. Опис пројекта 

Пројекат подразумијева експлоатацију техничког грађевинског камена серпентинита  на лежишту „Рудине“, општина Челинац површинском методом откопавања, на начин којим се обезбјеђује оптимално искоришћавање лежишта минералне сировине, безбиједност људи објеката и имовине, а у складу са одобреном техничком документацијом.

Процијењена вриједност инвестиције износи 136.000,00 КМ.

Лежиште техничког грађевинског камена серпентинита „Рудине“ према Елаборату о резервама располаже са око 438.284 м3 билансних резерви А, Б и Ц1 категорије.

3. Студија оправданости додјеле концесије

Понуђач је дужан да уз понуду достави Студију оправданости додјеле концесије са елементима процјене заштите животне средине, израђену од стране привредног друштва или другог правног лица које испуњава услове за израду техничке документације у области рударства.

4. Рок трајања концесије 

Концесија се додјељује на период до 30 година, рачунајући од дана закључења Уговора о концесији.

5. Концесиона накнада

Минимални износ једнократне концесиона накнада и концесионе накнаде за коришћење  предмета концесије утврђена је на основу Правилника о концесионим накнадама и гаранцијама у области електроенергетике, енергената, рударства и геологије („Службени гласник Републике Српске“, број: 79/18) и састоји се од:

 • концесионе накнаде за уступљено право у  износу од 6. 800,00 КМ и
 • концесионe накнада за коришћење предмета концесије у износу од 0,30 КМ/т.

6. Начин рјешавања имовинско-правних односа

Рјешавање имовинско – правних односа на експлоатационом пољу, приступних путева до експлоатационог поља је обавеза концесионара. Право коришћења земљишта у власништву Републике Српске детаљније ће се регулисати уговором о концесији.

7. Лицитациона гаранција   

Обавезан услов за учешће у поступку додјеле концесије се обезбеђује у виду новчаног депозита у износу од 6. 800,00 КМ, са роком важења до правоснажности рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена серпентинита на лежишту „Рудине“, код Челинца.

Депозит се уплаћује на Јединствени рачун трезора број: 5620990000130280; сврха уплате: уплата депозита за обезбјеђење понуде (уплата се односи на Министарство енергетике и рударства – депозит по јавном позиву).

8. Услови, рок и начин враћања лицитационе гаранције

Понуђачу који буде изабран за концесионара лицитациона гаранција, односно депозит се урачунава у једнократну концесиону накнаду.

Депозит се враћа понуђачу који не буде изабран у року од 30 дана од дана правоснажности рјешења о избору најповољнијег понуђача о додјели концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена серпентинита на лежишту „Рудине“, општина Челинац или понуђачу чија понуда је неблаговремено достављена у року од 15 дана  од дана када Комисија за концесије Републике Српске констатује ту чињеницу.

Депозит неће бити враћен понуђачу ако:

а) понуђач повуче понуду након истека рока за достављањe понуда и

б) изабрани понуђач:

 • не испоштује неки од услова који је потребно испунити прије потписивања уговора о концесији,
 • одустане од закључивања уговора о концесији.

9. Право учешћа на јавном позиву

Право учешћа на Јавном позиву имају домаћа и страна правна лица или конзорцијум два или више уговором повезаних правних лица која испуњавају услове из Јавног позива и која су откупила Документацију за јавно надметање.

10. Докази за учешће на Јавном позиву

 1. извод из регистра пословних субјеката или другог одговарајућег регистра,
 2. изјаву понуђача потписану и овјерену код надлежног органа земље сједишта понуђача којом доказује да са њим или са његовим повезаним лицем није раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,
 3. за домаћа правна лица увјерење Основног суда сједишта понуђача којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дјело извршено у вршењу регистроване дјелатности,
 4. за страна правна лица доказ надлежног органа земље сједишта понуђача којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дјело извршено у вршењу регистроване дјелатности,
 5. увјерење надлежног пореског органа или другог надлежног органа земље сједишта понуђача којим доказује да је испунио обавезе по основу пореза (директни и индиректни) и доприноса (пензијско и здравствено осигурање), у складу   са важећим прописима,
 6. изјаву понуђача потписану и овјерену код надлежног органа земље сједишта понуђача којом доказује да није уступио уговор о концесији трећем лицу или финансијској организацији,
 7. доказ надлежног органа земље сједишта понуђача којим се доказује да над понуђачем није покренут поступак стечаја или поступак ликвидације,
 8. финансијски извјештај понуђача састављен у складу са законом и међународним рачуноводственим стандардима за посљедњу годину пословања,
 9. доказ да понуђач има властита финансијска средства за реализацију предмета концесије и/или изјаву одговарајуће финансијске организације да ће пратити понуђача у финансирању предмета концесије,
 10. уговор о конзорцијуму ако понуђачи подносе заједничку понуду,
 11. доказ о уплати новчаног депозита на име обезбјеђења понуде,
 12. доказ о уплати средстава за преузимање Документације за јавно надметање,
 13. изјаву о прихватању Документације за јавно надметање,
 14. изјаву понуђача да преузима обавезу оснивања привредног друштва за обављање концесионе дјелатности,  ако понуђач нема основано привредно друштво са сједиштем у Републици Српској,
 15. изјава којом понуђач потврђује да има обавезу према својој понуди до закључивања уговора о концесији,
 16. лиценца за површинску експлоатацију понуђача или извођача радова са којим је закључио уговор о извођењу тих радова и
 17. доказ да је Студију економске оправданости израдило привредно друштво или друго правно лице које испуњава услове за израду техничке документације у области рударства.

10.1. Уколико понуду подноси конзорцијум докази се подносе за сваког члана конзорцијума осим доказа под т. 10, 11, 12, 16 и 17.

10.2. Сва документа која се прилажу морају бити у оригиналу или овјереној копији и не старија од 120 дана.

11. Рок за достављање понуда 

Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“.

12. Начин достављања понуде и адреса

Понуде се достављају лично или препоручено путем поште у запечаћеној коверти са назнаком „Понуда на Јавни позив за додјелу концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена серпентинитана лежишту „Рудине“, општина  Челинац – НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу: Министарство енергетике и рударства, ТргРепубликеСрпске 1., 78 000 БањаЛука.

13. Могућност посјете локацији

Свим лицима која су преузела Документацију за јавно надметање, прије достављања понуде, биће омогућена посјета локацији на којој ће се обављати концесиона дјелатност, уколико за то искажу интерес. Вријеме посјете локацији обавиће се у договору са представницима заинтересованих лица.

14. Рок у коме се понуда може повући

Повлачење понуде понуђач може извршити најкасније до истека рока за подношење понуда. Захтјев за повлачење понуде доставља се Министарству енергетике и рударства у писаној форми. Захтјев за повлачење понуде доставља се у коверти са назнаком: „Повлачење понуде за учешће на Јавном позиву за додјелу концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена серпентинита на лежишту „Рудине“, општина Челинац.

15. Обавјештење о датуму, времену и мјесту отварања понуде

Комисија за концесије Републике Српске  понуђаче ће обавјестити о датуму, времену и мјесту отварању понуда. 

16. Могућност поништења поступка додјеле концесије

Поступак додјеле концесије може се поништити након истека рока за достављање понуда у случајевима предвиђеним чланом 24. став 1. Закона о концесијама.

17. Вријеме и начин преузимања Документације за јавно надметање

Право учешћа на јавном позиву имају само лица која су откупила Документацију за јавно надметање, коју чине:

 • Јавни позив за подношење понуда,
 • Опис предмета концесије,
 • Упутство понуђачима за израду понуде,
 • Критеријуми за вредновање и оцјену понуда и
 • Нацрт уговора о концесији.

Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно надметање у просторијама Министарства енергетике и рударства, сваки радни дан од 08‐16 часова у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“, у канцеларији број 14 осми спрат.

Документација се може преузети уз доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 2.500,00 КМ, која се уплаћује на жиро рачун Јавни приходи Републике Српске број: 5620990000055687; врста прихода: 722511; сврха уплате: откуп документације за јавно надметање; организациони код 1445001, шифра општине 002.

18. Идентитет понуђача и износ бонуса

Покретање поступка додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена серпентинита  на лежишту „Рудине“, општина Челинац, иницирало је привредно друштво „Фитинг“ д.о.о. Челинац.

Подносиоцу иницијативе додјељује се бонус за понуђено рјешење (технички и економско – финансијски аспект) који износи 10% од припадајућих бодова по свим критеријумима за вредновање понуда.

19. Право коришћења и располагања резултатима детаљних геолошких истраживања   минералних сировина

Уколико се концесија за експлоатацију минералне сировине додијели другом понуђачу, изабрани понуђач дужан је да прије закључивања уговора о концесији за експлоатацију носиоцу права на истраживање надокнади износ уложених средстава.

20. Измјене и допуне Јавног позива

Евентуалне измјене и допуне Јавног позива ће бити објављене на исти начин на који се објављује и основни текст Јавног позива, а рок за достављање понуда продужиће се за вријеме које је протекло од дана објављивања основног текста Јавног позива до дана објављивања његове измјене и допуне у „Службеном гласнику Републике Српске“.

21. Објављивање Јавног позива 

Овај позив објавиће се у дневном листу „Глас Српске“, „Службеном гласнику Републике Српске“ и на сајту Владе Републике Српске, Министарства енергетике и рударства www.vladars.net и на сајту Комисије за концесије Републике Српске www.koncesije-rs.org.

Неблаговремене, непотпуне, као и понуде поднесене од стране не овлашћеног лица неће се узети у разматрање.

Лицa задуженa за давање информација

Златко Поповић, 051/339-737.

Есад Салчин, 051/339-423,        

Број: 05.04/310-543/23

Датум: 05.09.2023. године

М И Н И С Т А Р

Петар Ђокић  

Контакт

 • Трг јасеновачких жртава 4
  78 000 Бања Лука, БА
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408