Пословник

Пословник

На основу члана 21. Закона о концесијама ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 25/02) и члана 16.и члана 17. Статута Комисије за концесије Републике Српске, Комисија за концесије Републике Српске, доноси:

ПОСЛОВНИК
о раду Комисије за концесије Републике Српске

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником се уређују правила и поступак подношења захтјева за додјелу концесије; начину рада Комисије; излагања и приговора Комисији; вођењу расправа пред Комисијом; сједницама и броју чланова Комисије који ће разматрати захтјев; концентрацији власништва и мјерама чији је циљ да омогући раст конкуренције у одређеном сектору; начину рјешавања спорова; концесионој накнади; закључењу уговора о концесији; прекиду, престанку и раскиду уговора о концесији; надзору и провјери рада Концесионара, као и о другим питањима везаним за рад Комисије.

Члан 2.

Појмови који се користе у овом Пословнику имају сљедеће значење:

„Комисија за концесије Републике Српске“ (у даљем тексту: Комисија)- стално, независно, регулативно правно лице конституисано ради обављања функција за додјелу концесија.

„Концедент“- сва надлежна министарства или органи власти Републике Српске које одреди Влада Републике Српске да додјељују концесију.

„Концесија“- право које Концедент додјељује у сврху обезбјеђивања изградње инфраструктуре и/или услуга експлоатације природних ресурса, у роковима и под условима у којима се Концедент и Концесионар договоре.

„Концесионар“- правно лице основано у складу са законима Републике Српске у власништву домаћег и/или страног правног лица, коме се додјељује концесија и које извршава уговор о концесији.

Члан 3.

Поред послова из члана 1. овог Пословника Комисија:

 • припрема и прати извршење Документа о политици додјеле концесија и о томе подноси годишњи извјештај Влади Републике Српске,
 • на властиту иницијативу или на захтјев било којег заинтересованог лица, формулише опште принципе или сугерише спровођење конкретних прописа који регулишу одређену привредну или индустријску област,
 • обавјештава ресорне министре о сваком питању које министри поднесу Комисији, а на властиту иницијативу може обавјестити министре о било ком питању из своје надлежности,
 • уз сагласност заинтересованих страна, може вршити арбитражу у сваком спору који настане између уговорних страна, а може дјеловати као посредник на захтјев заинтересованих страна,
 • у циљу заштите јавног интереса, може захтјевати од Владе Републике Српске да надокнади трошкове учешћа експерата на јавним расправама.

Члан 4.

Поступак и активности код додјеле концесије на коришћење у складу са Законом о концесијама Републике Српске овим Пословником установљава се путем:

 • ЈАВНОГ ПОЗИВА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА (ходограм тока основних информација код додјеле концесије путем јавног позива и термински ток информација и активности по учесницима, дати су у прилогу бр. 1 овог Пословника и чине његов саставни дио),
 • САМОИНИЦИЈАТИВНЕ ПОНУДЕ (ходограм тока основних информација код додјеле концесије путем самоиницијативне понуде и термински ток информација и активности по учесницима, дати су у прилогу бр.2 овог Пословника и чине његов саставни дио)
 • И ДОДЈЕЛА КОНЦЕСИЈЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ ПОЗИВА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

1. ДЕФИНИСАЊЕ СТУДИЈЕ ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ

Члан 5.

Концедент израђује студију економске оправданости за сваки пројекат који је предвиђен за давање на концесију прије јавног позивања потенцијалних понуђача, а у складу са Документом о политици додјеле концесије и доставља је Комисији за концесије на разматрање и одобравање.

Члан 6.

Студија економске оправданости подразумјева пројекат о степену техничко-технолошке, правне и економске оправданости концесије и садржи:

 • могућности и ограничења правне природе (постојеће и могуће будуће правно стање- статус, ограничења императивно правне природе- посебни закони који регулишу предметну област),
 • испитивање природних услова,
 • студију оправданости (техничко-тахнолошка и економска оправданост)
 • урбанистичко техничке могућности и ограничења,
 • дозволе, одобрења, сагласности и други потребни акти надлежних органа,
 • анализу утицаја концесионе дјелатности на живот и здравље људи и животиња и животну средину,
 • идејни пројекат (рјешење),
 • процјену ризика.

Члан 7.

Комисија разматра студију економске оправданости и у року од мјесец дана обавјештава концедента о томе да ли је студија одобрена, а приликом доношења одлуке Комисија узима у обзир нарочито:

 • утицај пројекта на давање услуга корисницима,
 • утицај пројекта на накнаду која се наплаћује корисницима,
 • да ли се пројекат уклапа у циљеве утврђене у Документу о политици додјеле концесија,
 • да ли пројекат доноси чисту корист Републици Српској.

Члан 8.

Ако студија не даје довољно квалитетних параметара, уколико није потпуна или није у складу са Документом о политици додјеле концесија, Комисија Концеденту враћа документацију, уз приједлоге и препоруку, који би студију учинили прихватљивом.

Члан 9.

Одлука Комисије о прихватању студије економске оправданости, доставља се Концеденту и има форму прописану Законом о општем управном поступку Републике Српске.

2. ЈАВНИ ПОЗИВ

Члан 10.

По пријему одлуке о прихватању студије економске оправданости, Концедент приступа изради приједлога јавног позива и исти са неопходном документацијом доставља Комисији на разматрање и одобравање у року до 21 дан.

Члан 11.

Приједлог јавног позива има прописану форму и мора да садржи:

 • опис пројекта,
 • дефинисање економских, правних услова и захтјева који се односе на пројекат,
 • принципе и методе израчунавања накнаде за концесију,
 • износ накнаде за концесију и накнаде таксе за учешће на јавном позиву,
 • опис средстава и имовине која се даје на располагање Концесионару,
 • критерије за оцјењивање понуда и додјељивање концесије, засноване на јасним и јавним и свим доступним принципима равноправности,
 • рок за достављање понуда,
 • нацрт уговора о концесији,
 • списак потребних дозвола и одобрења или других овлашћења и
 • пореске олакшице које су везане за пројекат, ако постоје.

Члан 12.

Комисија код разматрања приједлога јавног позива води рачуна о свим прописаним условима, а нарочито:

 • да ли се критерији за оцјењивање, поступак и избор најуспјешније понуде на задовољавајући начин заснивају на јасним, јавним и свима доступним принципима недискриминације,
 • да ли приједлог јавног позива у суштинском смислу одступа од студије о економској оправданости коју је одобрила Комисија.

Члан 13.

Комисија у року од 21 дан од дана пријема приједлога јавног позива доноси одлуку о одобравању јавног позива, ако испуњава све прописане услове и критеријуме из претходног члана овог Пословника.

Члан 14.

Ако приједлог јавног позива не садржи прописане услове или не задовољава један од критерија из члана 12. овог Пословника, Комисија уз приједлог и препоруку враћа приједлог јавног позива Концеденту на измјене и допуне.

Концедент је дужан у року од 21 дан по пријему одлуке Комисије да поступи по датим упутама и изврши измјене и допуне. Ако Коцедент у наведеном року не поступи по упутама Комисије, сматраће се да је приједлог јавног позива повучен.

Члан 15.

Одлуке Комисије доносе се у писменој форми у складу са одредбама Закона о општем управном поступку Републике Српске и достављају се Концеденту на даљи поступак.

Члан 16.

У случају да Концедент није израдио студију о економској оправданости, Комисија може захтјевати да јавни позив укључује обавезу понуђача да изради студију о економској оправданости у склопу које ће бити садржане процјене у циљу заштите околине. Студија о економској оправданости разматра се при процјени критерија на основу којих се врши додјела концесије.

Члан 17.

По пријему одлуке о прихватању приједлога јавног позива од стране Комисије, Концедент расписује јавни позив, који поред услова прописаних у члану 11. овог Пословника треба да садржи:

 • датуме и рокове за учешће на јавном позиву, с тим што тај рок не може бити краћи од 45 дана од дана објављивања огласа у јавном позиву,
 • критеријуме за учешће на јавном позиву, правила према којима се јавни позив спроводи
 • начин достављања понуде (под шифром или пуним називом понуђача),
 • обајештење о датуму, времену и мјесту отварања приспјелих понуда на јавни позив,
 • рок у коме се понуда може повући,
 • податке о висини и облике депозита,
 • услове и начин враћања депозита,
 • име лица задуженог за давање свих потребних информација релевантних за поступак јавног позива.

Члан 18.

Концедент је обавезан да објави јавни позив у року од 15 дана од дана пријема одлуке о прихватању приједлога јавног позива и сноси трошкове објављивања огласа о јавном позиву.

Члан 19.

Оглас о јавном позиву објављује се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и најмање у једном домаћем дневном листу, а ако Комисија затражи, расписаће се међународни јавни позив.

Члан 20.

Заинтересовани понуђачи преузимају и припремају документацију у складу са условима прописаним у огласу о јавном позиву.

Члан 21.

Понуда се компелтира према условима из јавног позива и састоји се из два дијела:

 • технички дио,
 • финансијски дио.

Сваки дио пакује се у посебну коверту, а те коверте стављају се у заједнички омот који се доставља на адресу назначену у јавном позиву.

Члан 22.

Концедент прима понуде и пратећу документацију које су приспјеле до рока одређеног у јавном позиву.

Све приспјеле понуде са попратним актом достављају се Комисији.

3. НАЧИН РАДА, САСТАВ И СЈЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ

Члан 23.

Комисија сачињава записник о приспјелим понудама и у складу са роком назначеним у јавном позиву, заказује јавно отварање понуде.

Члан 24.

Рад Комисије је јаван код отварања приспјелих понуда и кад то захтјева министар.Предсједник Комисије руководи и координира радом Комисије. Секретар Комисије присуствује свим сједницама Комисије и одговоран је за законитост рада Комисије.

У одсутности Предсједника Комисије, замјењује га члан Комисије кога за то овласти Предсједник Комисије.

Члан 25.

Комисија о свим питањима из своје надлежности одлучује на сједницама. Сједнице Комисије сазива и истим руководи Предсједник Комисије.

Члан 26.

Предсједник Комисије у складу са Пословником утврђује дневни ред о коме ће се расправљати и доносити одлуке на сједници.

Члан 27.

Позив и материјал за сједнице Комисије достављају се члановима Комисије најкасније осам дана прије одржавања сједнице, а изузетно, у хитним случајевим и у краћем року.

Члан 28.

Пријаве или захтјеви за одобравање или поновно разматрање или ревизију, поднесене Комисији разматрају и о њима одлучују најмање три члана Комисије.

Члан 29.

Комисија расправља и одлуке доноси већином гласова присутних чланова Комисије (најмање три члана). Комисија у вршењу додјељених јавних овлашћења ради по правилима управног поступка.

Члан 30.

Сједнице Комисије одржавају се по потреби, а најмање четири пута мјесечно.

Члан 31.

Приликом отварања приспјелих понуда Комисија води рачуна да ли су понуде потпуне и благовремене.

Непотпуне и неблаговремене понуде се одбацују и о томе се обавјештавају учесници у поступку путем записника.

Члан 32.

Ако понуда испуњава тражене услове из техничког дијела, приступа се отварању финансијског дијела.

Комисија према критеријумима из јавног позива сачињава ранг листу.

По формирању ранг листе понуђача, Комисија припрема записник о спроведеном јавном позиву, а одлуку са образложењем приједлога најповољнијег понуђача доставља Влади у року од 21 дан од дана отварања понуде.

Члан 33.

Уз одлуку о приједлогу најповољнијег понуђача, Комисија Влади доставља сачињену ранг листу учесника на јавном позиву, записник о спроведеном јавном позиву, као и другу документацију која је везана за јавни позив.

Члан 34.

Ако приспјеле понуде не задовољавају тражене услове из јавног позива, Комисија враћа понуде Концеденту уз препоруку за понављање поступка јавног позива. Концедент је обавезан да у року од осам дана о томе обавијести понуђаче.

Члан 35.

О току јавног отварања понуда води се записник, који потписују Предсједник, присутни чланови Комисије и Секретар, као и овлаштени представници учесника у јавном позиву.

Сачињавање ранг листе и приједлога најповољнијег понуђача спроводи Комисија без присуства јавности.

Члан 36.

Комисија одлучује у форми: одлуке и закључка.

Члан 37

Одлуке Комисије доносе се у писменој форми, са образложењем. Одлуке Комисије израђује Секретар Комисије, а потписује Предсједник Комисије. Овјерене копије одлуке, Комисија доставља без одлагања учесницима у поступку и надлежном министарству.

По захтјеву министра, Комисија може уз одлуку доставити копије и других докумената.

Члан 38.

Одлуке Комисије објављују се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Члан 39.

Одлуке Комисије су коначне и против истих није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Врховном суду Републике Српске у року од 30 дана од дана пријема одлуке.

Члан 40.

Комисија доноси закључак кад одлучује о споредним и процесним питањима у току поступка.

Закључак се израђује у писменој форми, потписује га Предсједник Комисије, доставља се свим учесницима у поступку и надлежном министарству, а не објављује се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

4. ИЗЛАГАЊЕ, ПРИГОВОРИ И ВОЂЕЊЕ РАСПРАВА ПРЕД КОМИСИЈОМ

Члан 41.

Комисија може да одржи јавну расправу о било ком питању из своје надлежности, уколико је то у јавном интересу.

Прије одржавања јавне расправе, Комисија издаје упуте у писаном облику, у којима се утврђује датум за подношење свих потребних докумената и информација, датум расправе и даје све информације које сматра неопходним.

Јавну расправу Комисија може одржати на захтјев учесника у јавном позиву или Концедента.

Комисија цијени да ли је одржавање јавне расправе неопходно.

Члан 42.

Овлашћено лице учесника у поступку може пред Комисијом износити чињенице, ставове и аргументе и Комисији презентовати сву релевантну расположиву документацију, те Комисији износити приговоре у писаној форми.

Члан 43.

Овлашћено лице учесника у поступку мора имати специјалну пуномоћ (писмено или усмено на записник) као и у облику приватне исправе, с тим да Комисија има овлашћење да у случају сумње у приватну исправу тражи да се поднесе овјерена пуномоћ.

Члан 44.

Учесник у поступку има право да:

 • буде позван у поступку отварања понуда,
 • право на повраћај депозита у року од 5 дана од дана пријема писменог обавјештења да понуда није прихваћена,
 • право на пријем образложеног обавјештења о резултатима јавног позива,
 • право приговора на законитост спроведеног јавног позива.

Члан 45.

Комисија може захтјевати од учесника, да своје мишљење и доказе доставља у писменој форми.

Комисија може да забрани или ограничи изношење, објављивање или давање у јавност свих информација или докумената, уколико то захтијева карактер тог документа или је то у циљу заштите јавног интереса.

Члан 46.

У току јавне расправе пред Комисијом води се записник, који потписују Предсједник, присутни чланови Комисије и Секретар, као и овлаштени представници правних лица позваних на расправу.

Записник са сједнице Комисије има своју форму и садржи:датум, вријеме и мјесто одржавања јавне расправе, имена присутних чланова Комисије, имена овлаштених представника правних лица позваних на расправу, предмет расправљања и одлучивања, исказе учесника расправе, мишљење чланова Комисије, као и друге закључке који су донесени на сједници.

Члан 47.

Одлуке Комисије су коначне.

Против одлуке Комисије може се у року од 60 дана по захтјеву учесника у поступку поднијети захтјев за преиспитивање одлуке у случајевима:

 • ако је утврђена нова чињеница која би утицала на доношење друкчије одлуке, да је била позната у вријеме доношења одлуке,
 • ако заинтересована страна није била у могућности да се из оправданих разлога изјасни о одлуци.

Члан 48.

Ако је испуњен један од услова из претходног члана овог пословника, Комисија може своју одлуку преиначити или поништити, а ако нису испуњени тражени услови, Комисија ће своју одлуку потврдити.

Члан 49.

Комисија може исправити одлуку, ако у њој постоји грешка у писању или рачуну или било која техничка грешка, на своју иницијативу или на захтјев заинтересоване стране.

Члан 50.

Комисија или било које од заинтересованих лица може похранити један овјерен примјерак одлуке или налога, који је донесен у складу са Законом о концесијама у писарници надлежног суда, гдје је Концесионар регистрован у складу са законима Републике Српске.

Члан 51.

Похрањена одлука или налог има исту снагу и дејство као и одлука надлежног суда гдје је Концесионар регистрован у складу са законима Републике Српске.

Члан 52.

Ако се на јавном позиву појави само један учесник, чија понуда по оцјени Комисије испуњава услове и критеријуме јаног позива, Концедент може да спроведе преговоре са једним учесником и донесе одлуку о додјели концесије.

Члан 53.

Ако учесник који је одређен за Концесионара накнадно одустане од закључења уговора о концесији или уговор не закључи у прописаном року, Комисија може 
донијети одлуку и предложити Влади првог наредног понуђача са ранг листе, осим уколико Влада одлучи да у таквој ситуацији понови јавни позив под истим условима и по истом поступку.

Члан 54.

Ако учесник, који је одређен за Концесионара, накнадно одустане од закључења уговора о концесији или уговор не закључи у прописаном року губи право на депозит.

5. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ

Члан 55.

Након пријема одлуке о приједлогу најповољнијег понуђача и остале документације, Влада додјељује концесију најповољнијем понуђачу, који је испунио и задовољио све критеријуме утврђене у јавном позиву и високог је ранга у односу на остале понуђаче, о чему Концедент обавјештава остале понуђаче.

Члан 56.

О додјели концесије најповољнијем понуђачу, Влада у што краћем року обавјештава Комисију.

Комисији се доставља копија уговора о концесији и сва пројектна документација у извршном облику.

Члан 57.

Уговор о концесији сачињава Концедент, а закључује се између Концедента и Концесионара.

Уговор о концесији садржи:

 • права и обавезе уговорних страна, укључујући и обавезу пружања сигурне услуге корисницима по најнижим цијенама, с обзиром на околности,
 • радње везане за добијање потребних овлашћења за спровођење активности у складу са уговором о концесији,
 • услове инвестирања,
 • олакшице и коришћење земљишта,
 • средства и имовину коју на располагање даје Влада Републике Српске,
 • рок трајања концесије,
 • концесиону накнаду и начин расподјеле концесионе накнаде,
 • услове за обнављање уговора,
 • санкције и накнаде за неиспуњавање обавеза уговорних страна,
 • раскид уговора и поступак у случају раскида уговора прије датума престанка утврђеног уговором,
 • начин рјешавања спорова, укључујући и међународну арбитражу, ако се уговорне стране о том договоре,
 • мјере за омогућавање финансирања пројекта,
 • опис догађаја који се сматрају вишом силом,
 • одређивање и усклађивање тарифе,
 • остале елементе битне за предмет концесије.

Члан 58.

Уговор о концесији не може се пренијети на другог Концесионара, без претходне сагласности Комисије.

Члан 59.

Приликом разматрања захтјева за сагласност да се концесија пренесе на другог Концесионара,

Комисија узима у обзир:

 • финансијско стање предложеног новог Концесионара,
 • стручност и способност предложеног новог Концесионара да пружа услуге и извршава своје обавезе из уговора о концесији,
 • утицај који ће додјељена концесија имати на концентрацију власништва у одређеном сектору дјелатности.

Члан 60.

Недостатак неке одредбе о садржини уговора из члана 57. овог Пословника може довести до ништавости цијелог уговора.

Члан 61.

Сваки уговор о концесији евидентира се и води у јединственом регистру концесија код Министарства надлежног за послове финансија.

Члан 62.

Концесионар и Концедент могу са банкама и другим финансијским институцијама закључити и посебан уговор којим ће се ближе регулисати финансирање концесије у складу са уговором о концесији, а нема сметњи за закључење и других врста уговора од стране Концесионара и Концедента (уговор о јемству и сл.) у циљу испуњења обавеза предвиђених уговором о концесији.

6. КОНЦЕСИОНА НАКНАДА

Члан 63.

За додјељену концесију, Концесионар плаћа концесиону накнаду у складу са уговором о концесији.

Уговор о концесији је ништаван, ако не садржи обавезу плаћања концесионе накнаде од стране Концесионара.

Приједлог концесионе накнаде даје Концедент, а коначан износ концесионе накнаде утврђују Комисија и Концедент.

Концесиона накнада мора бити одређена или бар одредива у погледу своје висине и мора бити новчаног карактера.

Члан 64.

Концесиона накнада се одређује у зависности од врсте, квалитета, категорије, количине, намјене и тржишне цијене природног богатства или добра у општој употреби, односно у зависности од врсте дјелатности, тржишних услова пословања, дужине трајања концесије, процјењеног ризика и очекиване добити (профита).

Члан 65.

Приликом одређивања износа концесионе накнаде разматрају се критеријуми наведени у претходном члану овог Пословника, без обзира да ли се ради о коришћењу природних богатстава и добара у општој употреби или о обављању дјелатности од општег интереса.

У одређивању концесионе накнаде узима се у обзир и критериј заштите животне средине (процијенити штетне ефекте концесионе дјелатности на животну средину и потребна средства за њихово накнадно обнављање).

Члан 66.

Концесионар плаћа накнаду у складу са Законом о административним таксама за укупне или дјелимичне трошкове који настану због разматрања било ког питања достављеног Комисији или трошкове настале при спровођењу одлука или наредби Комисије.

Члан 67.

Комисија може захтјевати од Владе Републике Српске или Концесионара да надокнади трошкове учешћа експерата на јавним расправама.

7. НАЧИН РЈЕШАВАЊА СПОРОВА

Члан 68.

За рјешавање спорова који настану у остваривању концесионих права и обавеза чији је предмет непокретност, искључива је надлежност суда у Републици Српској.

За рјешавање спорова који настану у извршавању других међусобних права и обавеза, Концедент и Концесионар могу уговорити надлежност домаће арбитраже, а ако је Концесионар страно лице и надлежност међународне арбитраже.

Уговорне стране могу уговорити, за рјешавање евентуалних спорова, и арбитражу Комисије.

Члан 69.

Мјесна надлежност суда код спорова чији су предмет права на непокретностима регулисана је одредбама Закона о парничном поступку.

Члан 70.

Уговорне стране су обавезне изузетно прецизно дефинисати надлежност арбитраже уговоромо концесији или прихватити надлежност домаћег суда у свим споровима који произилазе из уговора о концесији.

8. НАДЗОР И ПРОВЈЕРА РАДА КОНЦЕСИОНАРА

Члан 71.

Рад Концесионара током трајања концесионог уговора подлијеже провјери и надзору од стране Комисије.

Надзор и провјеру рада Концесионара врше чланови Комисије и стручни сарадници из службе надзора и провјере рада Концесионара.

Предсједник Комисије може у писменој форми овластити и друго лице да врши надзор и провјеру рада Концесионара.

Члан 72.

Лице из претходног члана овог Пословника може:

 • ступити у објекат или имовину Концесионара у било које примјерено вријеме,
 • проучити или умножити књиге, записнике, извјештаје, списе и друге документе који се односе на активности концесионара и
 • захтјевати достављање било којег податка или документа који је неопходан ради примјене Закона о концесијама.

Члан 73.

Лице коме су повјерени на чување у посјед или под контролу књиге, записници, извјештаји, списи и други документи, омогућиће на захтјев овлашћеног лица, приступ и провјеру истих.

Члан 74.

Лица из члана 71. дужна су доказати службени идентитет. О извршеном надзору и провјери над радом Концесионара, овлашћено лице сачињава записник, којег потписује лице и лице присутно надзору.

На основу сачињеног записника, лице из првог става, издаје рјешење Концесионару, којим му налаже да у року утврђеном Законом о општем управном поступку отклони уочене недостатке.

Ако су недостатци неотклоњиве природе или их Концесионар не отклони у траженом року, овлашћено лице рјешењем покреће иницијативу за раскид концесионог уговора.

Рјешење које овлашћено лице донесе у поступку надзора и провјере, потписује Предсједник Комисије.

Члан 75.

Концесионар, нити било које друго лице, не смије ометати рад лица из члана 71., дати или овјерити лажну изјаву приликом спровођења надзора и провјере.

У случају ометања рада овог лица у поступку надзора и провјере, у складу са законом, покреће се поступак пред надлежним судом.

9. ПРЕКИД, ПРЕСТАНАК И РАСКИД УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ

Члан 76.

Уговор о концесији прекида се:

 • ако се вршењем концесионе дјелатности угрожава животна средина и здравље или законом заштићена подручја и објекти, што се у вријеме давања концесије није могло предвидјети,
 • у случају ратног стања,
 • у случају немогућности обављања концесионе дјелатности због знатнијег оштећења објекта концесије које није скривио или које није посљедица грубе непажње Концесионара или концесионог предузећа.

Концесиони однос се може прекинути и другим случајевима предвиђеним уговором о концесији.

Члан 77.

Концесиони однос се наставља кад престану околности предвиђене у претходном члану овог Пословника и када се остваре услови предвиђени уговором о концесији.

Уговорне стране уговором о концесији уређују своје односе за случај прекида концесионог односа.

Члан 78.

Ако је прекид концесионог односа посљедица више силе и траје дуже вријеме послије чега наставак овог односа није могућ или се њиме не може више остварити сврха уговора о концесији, рок трајања концесије се може продужити, али само унутар укупног рока од 30 година, односно 50 година ако се појаве околности које захтијевају улагање за које је потребан дужи временски период.

Члан 79.

Уговор о концесији престаје:

 • истеком уговореног рока у складу са законом,
 • отварањем стечајног поступка над Концесионаром,
 • престанком постојања предмета концесије и
 • раскидом уговора о концесији.

Члан 80.

Уговор о концесији може престати и у сљедећим случајевима:

 • откупа концесије,
 • одузимања концесије,
 • ако је правоснажном пресудом утврђено да је у поступку давања концесије или у току преговора извршено кривично дјело које је довело или је могло довести до давања концесије одређеном Концесионару.

Концесиони однос престаје и из других разлога утврђених уговором о концесији, а могу бити различите природе, као на примјер, немогућност испуњења усљед више силе, промјењене околности, експропријације концесионих објеката, реституције и др.

Члан 81.

Уговор о концесији може се раскинути:

 • ако је Концесионар несолвентан или ако је у стечају,
 • ако Концесионар или Концедент не испуњавају уговорне обавезе.

10. КОНЦЕНТРАЦИЈА ВЛАСНИШТВА

Члан 82.

Предмет концесије подразумјева права коришћења природног богатства; право коришћења добара у општој употреби за које је законом утврђено да су у власништву Републике Српске; обављање дјелатности од општег интереса; као и концесија која подразумјева изградњу, реконструкцију и финансирање комплетног објекта, уређаја или постројења, његово коришћење и предају у власништво Републике Српске у уговореном року.

Члан 83.

Концесија се може дати домаћем и страном правном лицу које испуњава услове предвиђене Законом о концесијама .

Члан 84.

Концесија се даје на рок који не може бити дужи од 30 година, али ако се појаве изузетне околности које захтјевају улагања за која је потребан дужи временски период, уговорени рок се може продужити, али не може бити дужи од 50 година. У 
обзир се узима степен преузетог пословног ризика, потреба за изградњом објеката у почетном периоду, као и потреба за развојем конкурентског тржишта у домену дјелатности које представљају предмет концесије.

Члан 85.

Код значајних пројеката и већих инвестиција (жељезнички саобраћај, ваздушни саобраћај, хидроцентрале и сл.) Концесионару се обезбјеђује заштита његове инвестиције кроз давање искључивих права пружања услуга у областима за коју је концесија добијена.

Члан 86.

Код правног статуса предмета концесије разликују се два случаја:

 • кад природним богатством и добрима у општој употреби не управља претходни корисник који је организован у неком облику правног лица (јавна предузећа),
 • кад се будућа концесиона дјелатност или њен претежни дио већ обавља и постоји правно лице које њом управља.

Члан 87.

У првом случају из претходног члана испитује се:

 • правни режим конкретног природног богатства односно јавног добра, гдје треба обратити пажњу на законе и подзаконска акта који регулишу дату област и на ограничења императивно-правне природе,
 • катастарско и земљишно- књижно стање земљишта и објеката, гдје је потребно утврдити ко је власник на предметним непокретностима, односно да ли има корисника службености и других права и у којој мјери је потребно рјешавање имовинско-правних односа и примјена прописа о експропријацији, што је посебно важно код изградње путева, жељезница, аеродрома, спортских објеката и сл.

Члан 88.

У другом случају из члана 86. испитује се и економско-правни положај правног лица и утврђује сљедеће:

 • облик организовања правног лица,
 • овлашћења правног лица у погледу управљања и коришћења добара у општој употреби, природних богатстава и обављања дјелатности од општег интереса,
 • могућност престанка правног лица и преноса свих права и обавеза на будућег Концесионара, односно преузимања овлашћења или дијела овлашћења тог правног лица од стране Концесионара,
 • економско-финасијско стање (анализа успјешности пословања, улагања у развој, идентификација дужничко- повјерилачких односа и др.),
 • социјално стање (број запослених, квалификације, старосна структура, посљедице смањења броја запослених, социјални програми и сл.).

Члан 89.

Код додјеле концесије узимају се у обзир могуће штетне посљедице економског искориштавања природних ресурса, као и посљедице дугорочне експлоатације (умањење рудних, минералних и других капацитета) и односи између тренутног економског интереса и дугорочних економских и природних негативних ефеката експлоатације.

Члан 90.

У складу са претходним чланом потребно је извршити процјену степена техничко-технолошког унапређења у искоришћавању природних богатстава и добара у општој употреби које би се добило давањем концесије.

Економски аспект подразумјева оцјену економске користи за друштво и потрошача појединца, као и степен продуктивности и ефикасности концесионе дјелатности који се постижу без улагања или уз минимална улагања од стране Концесионара.

Члан 91.

Списак добара на почетку рока трајања уговора саставни је дио уговора о концесији и подлијеже провјери у току трајања и по истеку уговора о концесији.

II ДОДЈЕЛА КОНЦЕСИЈЕ ПУТЕМ САМОИНИЦИЈАТИВНЕ ПОНУДЕ

Члан 92.

У поступку додјеле концесије путем самоиницијативне понуде Концесионар непосредно Концеденту подноси приједлог за додјелу концесије за коју није расписан јавни позив.

Члан 93.

Поднесени приједлог за додјелу концесије из претходног члана овог Пословника садржи минимум услова, а који се односе на:

 • пуно име фирме, сједиште, фотокопију регистрације, име и презиме и својство овлашћеног лица и другу идентификацију по потреби,
 • предмет концесије за коју се приједлог подноси,
 • процјену оправданости и висине улагања,
 • оквирни рок трајања концесије,
 • основне услове за реализацију концесије,
 • прелиминарно и кратко идејно рјешење о обављању концесионе дјелатности.

Члан 94.

У року који не може бити дужи од 30 дана Концедент даје процјену да ли постоји јавни интерес за предметну концесију. При процјени приједлога за предметну концесију, Концедент узима у обзир, нарочито:

 • да пројекат који је предмет предложене концесије може бити остварен, само у случају ако се користи процес, пројектовање, методологија или концепт инжињеринга на које понуђач полаже искључиво право,
 • хитност пружања услуга или постојања инфраструктуре за јавну употребу.

Члан 95.

Ако Концедент процјени да постоји јавни инерес за предметну концесију, дефинише захтјев за добијање овлашћења за преговор са Концесионаром и доставља га у најкраћем року Комисији заједно са приједлогом и пратећом документацијом.

Члан 96.

У року који не може бити дужи од 15 дана Комисија врши увид у приспјели захтјев за добијање овлашћења за преговоре и у колико је предметни захтјев у складу са Документом о политици додјеле концесија и нема техничких недостатака, упућује Концеденту овлашћење за преговоре.

Члан 97.

У циљу савјесног извршавања обавеза везаних за додјелу концесије, Концесионар је обавезан да на име гаранције пројекта, пружи гаранцију која може бити у облику: готовине, чека, акредитива наплативог на позив или неког другог облика, на износ који не може бити мањи од 1 % од вриједности инвестиције.

Услов из става 1 овог члана Комисија процјењује на основу свих релевантних фактора и својом одлуком регулише висину износа.

Након закључења уговора о концесији, утврђени износ се враћа Концесионару.

Члан 98.

Концедент на основу добијеног овлашћења за преговоре и приједлога за додјелу концесије, преговара са Концесионаром и дефинише основне елементе за израду пројекта и у року којине може бити дужи од 30 дана, доставља га Концесионару.

Члан 99.

Поред општих и посебних елемената пројекат за додјелу концесије треба да садржи:

 • предмет концесије и одређивање подручја на којем ће се вршити концесиона дјелатност,
 • ријешене имовинско-правне односе на предмету концесије,
 • рок трајања концесије,
 • минималне техничке, финансијске и искуствене квалификације које мора да испуњава Концесионар,
 • податке о утицају концесионе дјелатности на животну средину, на инфраструктуру и друге привредне области,
 • услове и начине пружања услуга корисницима,
 • податке о потребним новчаним и другим средствима и динамици њихових улагања,
 • цијене и опште услове за коришћење добара и обављање дјелатности,
 • потребан број радних мјеста и квалификоване радне снаге,
 • посебне услове израде пројеката, које дефинишу Министарства, узимајући у обзир специфичности које са собом носи свака од концесија (
 • нацрт уговора о концесији,
 • износ гаранције пројекта.

Члан 100.

Концесионар на основу задатих елемената, комплетира пројекат, прикупља потребну документацију од надлежних републичких и локалних органа власти, користи услуге признатих и лиценцираних фирми и исту доставља Концеденту. Концедент врши увид у достављени пројекат, те ако исти задовољава тражене критеријуме у року који не може бити дужи од 15 дана доставља га Комисији.

Члан 101.

Комисија у року који не може бити дужи од 21 дан врши увид у достављени пројекат, те ако је пројекат некомплетан или мањкав, исти враћа Концеденту да у року од 8 дана отклони недостатке и комплетира документацију.

Ако је достављени пројекат комплетан и ако Комисија утврди да су испуњени сви законом предвиђени услови и елементи за реализацију пројекта, упућује Влади одлуку за додјелу концесије.

Члан 102.

Влада доноси одлуку о додјели концесије, а на основу одлуке Владе, Концедент и Концесионар закључују уговор о концесији на начин и по поступку како је то регулисано овим пословником.

Члан 103.

Закључени уговор о концесији на основу самоиницијативне понуде има форму и садржај прописану чланом 57. овог пословника.

Концедент доставља Комисији копију закљученог уговора са пратећом документацијом.

Комисија врши увид у закључени уговор о концесији, архивира га заједно са пратећом документацијом и врши провјеру и надзор извршења преузетих обавеза, на начин како је то регулисано овим пословником.

Члан 104.

Поступак, начин рада, излагање и приговори; вођење расправа пред Комисијом; сједницама и броју чланова Комисије који ће разматрати захтјев; начин рјешавања спорова; концесиона накнада; закључење уговора о концесији код самоиницијативне понуде и провјера и надзор над радом Концесионара, регулисани су на начин прописан овим Пословником.

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 105.

О питањима поступка пред Комисијом која нису утврђена овим Пословником, примјењиваће се одредбе Закона о општем управном поступку, а о другим питањима одлучиваће Комисија у сваком конкретном случају.

Члан 106.

Измјене и допуне овог Пословника врше се на начин и по поступку по којим се Пословник и доноси.

Члан 107.

Овај Пословник ступа на снагу наредног дана од давања сагласности Владе Републике Српске и објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

У Бања Луци,
07.07.2004. године

Предсједник Комисије
Предраг Ашкрабић

Контакт

 • Трг јасеновачких жртава 4
  78 000 Бања Лука, БА
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408