Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију керамичких и опекарских глина на лежишту „Црна Долина“ код Приједора

30.12.2022. Јавни позив

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију керамичких и опекарских глина на лежишту „Црна Долина“ код Приједора

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију керамичких и опекарских глина на лежишту „Црна Долина“  код Приједора („Службени гласник Републике Српске”, број: 121/22), Министарство енергетике и рударства, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију керамичких и опекарских глина на лежишту „Црна Долина“ код Приједора

Датум отварања:
28.12.2022. године

Датум затварања:
27.01.2023. године

Крајњи рок пријаве:
27.01.2023. године

1. Предмет концесије и локација 

Предмет концесије је експлоатација керамичких и опекарских глина на лежишту „Црна Долина“  код Приједора. Локација на којој ће се вршити експлоатација налази се у атару села Пухарска, поред магистралног пута Приједор–Козарска Дубица. Лежиште се налази унутар простора омеђеног сљедећим координатама:

ТачкаYX
16 398 7004 985 000
26 399 0004 985 000
36 399 3004 985 200
46 399 8004 985 200
56 399 8004 985 790
66 399 4004 986 000
76 398 7004 986 000

Простор омеђен наведеним координатама, према подацима добијених од Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, Подручна јединица Приједор, бр. 21.35/952.1-8-563/2022 од 27.07.2022. године, 21.35/952.1.8-562/2022 од 27.07.2022. године и ­21.35/952.1.8-561/2022 од 27.07.2022. године, локалитет се налази на просотору КО Црна Долина, КО Пухарска и КО Чејреци, а обухвата парцеле наведене у сљедећим Посједовним пистовима и Листовима непокретности:

КО Црна Долина: ПЛ бр. 198/4, 376/1, 287/2, 275/3, 286/3, 465/1, 242/7, 200/12, 372/3, 202/5, 93/7, 191/5, 113/2, 288/1, 1/4 146/2, 104/4, 464/1, 462/2, 26/14, 516/1, 463/1, 248/4, 32/3, 135/3, 10/3, 144/7, 95/3, 150/4, 477/2, 243/1, 16/4, 179/2, 473/1, 189/3, 166/2, 145/3, 361/2, 137/8, 405/1, 2/3, 9/5, 343/3, 543/1, 342/2, 233/7, 540/1, 475/3, 362/3, 538/1, 24/5, 404/2, 225/11, 154/7.

КО Пухарска: ПЛ број: 340/0, ЛП бр. 1/0, 249/0, 283/0, 24/0, 40/0, 342/2, 343/1, 120/0, 179/0, 119/0, 179/0, 126/1 и 291/0.

КО Чејреци: ПЛ број: 310/1, ЛН бр. 74/0, 71/0, 237/0, 315/0, 161/0, 255/0, 103/0, 254/0, 251/0 и 18/0 .

2. Опис пројекта 

Пројекат подразумијева експлоатацију керамичких и опекарских глина на лежишту „Црна Долина“  код Приједора површинском методом откопавања, на начин којим се обезбјеђује оптимално искоришћавање лежишта минералне сировине, безбједност људи, објеката и имовине, а у складу са одобреном техничком документацијом.

Процијењена вриједност инвестиције износи 300.000,00 КМ.

Лежиште керамичких и опекарских глина „Црна Долина“  код Приједора према Елаборату о резервама располаже са преко 7 милиона тона керамичких и са око 2 милиона тона опекарских глина, сврстаних у билансне резерве.

3. Студија оправданости додјеле концесије

Понуђач је дужан да уз понуду достави Студију оправданости додјеле концесије са елементима процјене заштите животне средине, израђену од стране привредног друштва или другог правног лица које испуњава услове за израду техничке документације у области рударства.

4. Рок трајања концесије 

Максималан рок на који се може додијелити концесија је 30 година, рачунајући од дана закључења Уговора о концесији.

5. Концесиона накнада

Минималан износ једнократне концесионе накнаде и концесионе накнаде за коришћење предмета концесије утврђен је на основу Правилника о концесионим накнадама и гаранцијама у области електроенергетике, енергената, рударства и геологије („Службени гласник Републике Српске“, број: 79/18) и састоји се од:

 • концесионе накнаде за уступљено право у  износу од 15.000,00 КМ и
 • концесионe накнада за коришћење предмета концесије у износу од 0,30KM/t за опекарске глине и 0,50KM/t за керамичке глине.
6. Начин рјешавања имовинско-правних односа

Рјешавање имовинско-правних односа на експлоатационом пољу, приступних путева до експлоатационог поља је обавеза концесионара. Право коришћења земљишта у власништву Републике Српске детаљније ће се регулисати уговором о концесији.

7. Лицитациона гаранција   

Обавезан услов за учешће у поступку додјеле концесије се обезбеђује у виду новчаног депозита у износу од 15.000,00 КМ, са роком важења до правоснажности рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије за експлоатацију керамичких и опекарских глина на лежишту „Црна Долина“ код Приједора.

Депозит се уплаћује на Јединствени рачун трезора, број: 5620990000130280; сврха уплате: уплата депозита за обезбјеђење понуде (уплата се односи на Министарство енергетике и рударства – депозит по Јавном позиву).

8. Услови, рок и начин враћања лицитационе гаранције

Понуђачу који буде изабран за концесионара лицитациона гаранција, односно депозит се урачунава у једнократну концесиону накнаду.

Депозит се враћа понуђачу који не буде изабран у року од 30 дана од дана правоснажности рјешења о избору најповољнијег понуђача о додјели експлоатацију керамичких и опекарских глина на лежишту „Црна Долина“  код Приједора или понуђачу чија понуда је неблаговремено достављена у року од 15 дана од дана када Комисија за концесије Републике Српске констатује ту чињеницу.

Депозит неће бити враћен понуђачу ако:

а)  понуђач повуче понуду након истека рока за достављањe понуда и

б)  изабрани понуђач:

 • не испоштује неки од услова који је потребно испунити прије потписивања уговора о концесији,
 • одустане од закључивања уговора о концесији.
9. Право учешћа на јавном позиву

Право учешћа на Јавном позиву имају домаћа и страна правна и физичка лица или конзорцијум два или више уговором повезаних правних лица која испуњавају услове из Јавног позива и која су откупила Документацију за јавно надметање.

10. Докази за учешће на Јавном позиву
1.1. Подобност за учешће на Јавном позиву за додјелу концесије у смислу члана 19. Закона о концесијама, понуђач доказује достављањем сљедећих доказа:

а) за правна лица:

 1. извод из регистра пословних субјеката или другог одговарајућег регистра,
 2. за правна лица доказ надлежног органа земље сједишта понуђача којим се доказује да над понуђачем није покренут поступак стечаја или поступак ликвидације,
 3. изјава понуђача потписана и овјерена код надлежног органа земље сједишта понуђача којом доказује да са њим или са његовим повезаним лицем није раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,
 4. за домаћа правна лица увјерење Основног суда сједишта понуђача којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дјело извршено у вршењу регистроване дјелатности,
 5. за страна правна лица доказ надлежног органа земље сједишта понуђача којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дјело извршено у вршењу регистроване дјелатности,
 6. увјерење надлежног пореског органа или другог надлежног органа земље сједишта понуђача којим доказује да је испунио обавезе по основу пореза (директни и индиректни) и доприноса (пензијско и здравствено осигурање), у складу са важећим прописима,
 7. изјава понуђача потписана и овјерена код надлежног органа земље сједишта понуђача којом доказује да није уступио уговор о концесији трећем лицу или финансијској организацији;

б) за физичка лица

 1. увјерење о пребивалишту или копију путне исправе за страно лице и
 2. увјерење о невођењу кривичног поступка издато од надлежног суда или други еквивалентан документ земље сједишта понуђача којом се доказује да се против понуђача не води кривични поступак.
1.2. Економско – финансијску подобност понуђач доказује достављањем сљедећих доказа:

а) за правна лица:

 1. доказ пословне банке о солвентвости понуђача, којим се доказује да, у посљедњих 12 мјесеци рачунајући од дана објављивања Јавног позива, рачун понуђача није био блокиран,
 2. финансијски извјештај понуђача састављен у складу са законом и међународним рачуноводственим стандардима за посљедњу годину пословања и
 3. доказ да понуђач има властита финансијска средства за реализацију предмета концесије и/или изјаву одговарајуће финансијске организације да ће пратити понуђача у финансирању предмета концесије.

б) Физичка лица своју економско – финансијску подобност доказују на начин   предвиђен у тачки 1.2. а) подтачка 3) овог јавног позива,

1.3. Остали докази:
 1. уговор о конзорцијуму ако понуђачи подносе заједничку понуду,
 2. доказ о уплати новчаног депозита на име обезбјеђења понуде,
 3. доказ о уплати средстава за преузимање Документације за јавно надметање,
 4. изјава о прихватању Документације за јавно надметање,
 5. изјава понуђача да преузима обавезу оснивања привредног друштва за обављање концесионе дјелатности,  ако понуђач нема основано привредно друштво са сједиштем у Републици Српској,
 6. изјава којом понуђач потврђује да има обавезу према својој понуди до закључивања уговора о концесији и
 7. доказ да је Студију економске оправданости израдило привредно друштво или друго правно лице које испуњава услове за израду техничке документације у области рударства.
1.4. Уколико понуду подноси конзорцијум докази из т. 1.1.а) и 1.2.а) и тачке 1.3. подт. 4) и 5) се подносе за сваког члана конзорцијума.
1.5. Сва документа која се прилажу морају бити у оригиналу или овјереној копији и не старија од 120 дана.
11. Рок за достављање понуда 

Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“.

12. Начин достављања понуде и адреса

Понуде се достављају лично или препоручено поштом, у запечаћеној коверти, са назнаком: Понуда на Јавни позив за додјелу концесије за експлоатацију керамичких и опекарских глина на лежишту „Црна Долина“  код Приједора – НЕ ОТВАРАТИ, на адресу: Министарство енергетике и рударства, Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука.

13. Могућност посјете локацији

Свим лицима која су преузела Документацију за јавно надметање, прије достављања понуде, биће омогућена посјета локацији на којој ће се обављати концесиона дјелатност, уколико за то искажу интерес. Посјета локацији обавиће се у договору са представницима заинтересованих лица.

14. Рок у коме се понуда може повући

Повлачење понуде понуђач може извршити најкасније до истека рока за подношење понуда. Захтјев за повлачење понуде доставља се Министарству енергетике и рударства у писаној форми. Захтјев за повлачење понуде доставља се у коверти са назнаком: Повлачење понуде за учешће на Јавном позиву за додјелу концесије за експлоатацију керамичких и опекарских глина на лежишту „Црна Долина“  код Приједора.

15. Обавјештење о датуму, времену и мјесту отварања понуде

Комисија за концесије Републике Српске понуђаче ће обавјестити о датуму, времену и мјесту отварању понуда. 

16. Могућност поништења поступка додјеле концесије

Поступак додјеле концесије може се поништити након истека рока за достављање понуда у случајевима предвиђеним чланом 24. став 1. Закона о концесијама.

17. Вријеме и начин преузимања Документације за јавно надметање

Право учешћа на јавном позиву имају само лица која су откупила Документацију за јавно надметање, коју чине:

 • Јавни позив за подношење понуда,
 • Опис предмета концесије,
 • Упутство понуђачима за израду понуде,
 • Критеријуми за вредновање и оцјену понуда и
 • Нацрт уговора о концесији.

Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно надметање у просторијама Министарства енергетике и рударства, сваки радни дан од 08 до 16 часова, у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“, у канцеларији број 14, осми спрат.

Документација се може преузети уз доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 2.500,00 КМ, која се уплаћује на жиро рачун јавних прихода Републике Српске број: 5620990000055687; врста прихода: 722511; сврха уплате: откуп документације за јавно надметање; организациони код 1445001, шифра општине 002.

18. Идентитет понуђача и износ бонуса

Покретање поступка додјеле концесије за експлоатацију керамичких и опекарских глина на лежишту „Црна Долина“  код Приједора, иницирано је од стране привредног друштва „НЕМЕТАЛИ“ а.д. Приједор.

Подносиоцу иницијативе додјељује се бонус за понуђено рјешење (технички и економско–финансијски аспект) који износи 10% од припадајућих бодова по свим критеријумима за вредновање понуда.

19. Право коришћења и располагања резултетима детаљних геолошких истраживања

Уколико се концесија за експлоатацију минералне сировине додијели другом понуђачу, изабрани понуђач дужан је да прије закључења уговора о концесији за експлоатацију носиоцу права на истраживање надокнади износ уложених средстава.

20. Измјене и допуне Јавног позива

Евентуалне измјене и допуне Јавног позива биће објављене на исти начин на који се објављује и основни текст Јавног позива, а рок за достављање понуда продужиће се за вријеме које је протекло од дана објављивања основног текста Јавног позива до дана објављивања његове измјене и допуне у „Службеном гласнику Републике Српске“.

21. Објављивање Јавног позива 

Овај позив објавиће се у дневном листу „Глaс Српскe“, „Службеном гласнику Републике Српске“ и на сајту Владе Републике Српске, Министарства енергетике и рударства www.vladars.net и на сајту Комисије за концесије Републике Српске www.koncesije-rs.org.

Неблаговремене, непотпуне, као и понуде поднесене од стране неовлашћеног лица, неће бити разматране.

Лицa задуженa за давање информација

Стефан Усорац, 051/339-417,                              Есад Салчин, 051/339-423.       

Број: 05.04/310-419-14/22

Датум: 28.12.2022. године    

Министар
Петар Ђокић, с.р.

Контакт

 • Трг јасеновачких жртава 4
  78 000 Бања Лука, БА
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408