Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за истраживање термалних и термоминералних вода, као геотермалних ресурса, на истражном простору „Мљечаница“ код Козарске Дубице

21.03.2023. Јавни позив

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за истраживање термалних и термоминералних вода, као геотермалних ресурса, на истражном простору „Мљечаница“ код Козарске Дубице

На основу члана 16. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за истраживање термалних и термоминералних вода, као геотермалних ресурса, на истражном простору “Мљечаница”
код Козарске Дубице, број: 04/1-012-2-5498/22, од 28.12.2022. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 8/23), Министарство енергетике и рударства р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ
За подношење понуда за додјелу концесије за истраживање термалних и термоминералних вода, као геотермалних ресурса, на истражном простору „Мљечаница“ код Козарске Дубице

Датум отварања:
21.3.2023. године

Датум затварања:
20.4.2023. године

Крајњи рок пријаве:
20.4.2023. године

1. Предмет концесије и локација 

Предмет концесије је истраживање термалних и термоминералних вода, као геотермалних ресурса, на истражном простору „Мљечаница“ код Козарске Дубице, на к.ч. број: 368/1 к.о. Мљечаница, општина Козарска Дубица, која се налази у власништву ЈЗУ Специјална болница за физикалну медицину и рехабилизацију „Мљечаница“, код Козарске Дубице. Истраживање ће се одвијати унутар простора омеђеног сљедећим координатама:

ТачкаYX
А6 401 4774 995 445
B6 401 6574 995 485
C6 401 6264 995 622
D6 401 5674 995 683
E6 401 5914 995 727
F6 401 4834 995 748
G6 401 4774 995 718
H6 401 3244 995 639
I6 401 3354 995 595
J6 401 3574 995 601
K6 401 3844 995 522
2. Опис пројекта 

Пројекат подразумијева истраживање термалних и термоминералних вода, као геотермалних ресурса на истражном простору „Мљечаница“, код Козарске Дубице, за потребе обезбјеђења геотермалне енергије, као енергента. Истраживање подразумијева израду једне истражне бушотине, која ће се пројектовати тако да се касније може користити као експлоатациона. Послије изградње бушотине извршиће се тестирање бушотине, анализа воде према планираној намјени (топлотни енергент).

Процијењена вриједност инвестиције износи 160.500,00 КМ.

3. Студија оправданости додјеле концесије

Понуђач је дужан да уз понуду достави Студију оправданости додјеле концесије са елементима процјене заштите животне средине, израђену од стране привредног друштва или другог правног лица које испуњава услове за израду техничке документације у области геологије.

4. Максималан рок трајања концесије 

Максималан рок на који се може додијелити концесија износи двије године, рачунајући од дана закључења Уговора о концесији.

5. Минималан износ  концесионе накнада за уступљено право у области геологије

Минимална  концесиона накнада за уступљено право у области геологије утврђена је на основу Правилника о концесионим накнадама и гаранцијама у области електроенергетике, енергената, рударства и геологије („Службени гласник Републике Српске“, број: 79/18) и износи 3.210,00 КМ.

6. Начин рјешавања имовинско-правних односа

Рјешавање имовинско-правних односа на истражном простору, приступних путева до истражног простора је обавеза концесионара.

7. Лицитациона гаранција   

Обавезан услов за учешће у поступку додјеле концесије се обезбеђује у виду новчаног депозита у износу од 3.210,00 КМ, са роком важења до правоснажности рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије за истраживање термалних и термоминералних вода, као геотермалних ресурса, на истражном простору „Мљечаница“ код Козарске Дубице.

Депозит се уплаћује на јединствени рачун трезора, број: 5620990000130280; сврха уплате: уплата депозита за обезбјеђење понуде (уплата се односи на Министарство енергетике и рударства – депозит по Јавном позиву).

8. Услови, рок и начин враћања лицитационе гаранције

Понуђачу који буде изабран за концесионара лицитациона гаранција, односно депозит се урачунава у једнократну концесиону накнаду.

Депозит се враћа понуђачу који не буде изабран у року од 30 дана од дана правоснажности рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије за истраживање термалних или термоминералних вода, као геотермалних ресурса, на истражном простору „Мљечаница“ код Козарске Дубице или понуђачу чија понуда је неблаговремено достављена у року од 15 дана од дана када Комисија за концесије Републике Српске констатује ту чињеницу.

Депозит неће бити враћен понуђачу ако:

а)  понуђач повуче понуду након истека рока за достављањe понуда и

б)  изабрани понуђач:

 1. не испоштује неки од услова који је потребно испунити прије потписивања уговора о концесији,
 2. одустане од закључивања уговора о концесији.
9. Право учешћа на Јавном позиву

Право учешћа на Јавном позиву имају домаћа и страна правна лица.

10. Докази потребни за учешће на Јавном позиву
 1. извод из регистра пословних субјеката или другог одговарајућег регистра,
 2. изјава понуђача потписана и овјерена код надлежног органа земље сједишта понуђача којом доказује да са њим или са његовим повезаним лицем није раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,
 3. доказ надлежног органа земље сједишта понуђача којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дјело извршено у вршењу регистроване дјелатности,
 4. увјерење надлежног пореског органа или другог надлежног органа земље сједишта понуђача којим доказује да је испунио обавезе по основу пореза (директни и индиректни) и доприноса (пензијско и здравствено осигурање), у складу са важећим прописима,
 5. изјаву понуђача потписану и овјерену код надлежног органа земље сједишта понуђача којом доказује да није уступио уговор о концесији трећем лицу или финансијској организацији,
 6. доказ надлежног органа земље сједишта понуђача  да над понуђачем није покренут поступак стечаја или поступак ликвидације,
 7. финансијски извјештај понуђача састављен у складу са законом и међународним рачуноводственим стандардима за посљедњу годину пословања,
 8. доказ да понуђач има властита финансијска средства за реализацију предмета концесије и/или изјаву одговарајуће финансијске организације да ће пратити понуђача у финансирању предмета концесије,
 9. доказ о уплати новчаног депозита на име обезбјеђења понуде,
 10. доказ о уплати средстава за преузимање Документације за јавно надметање,
 11. изјава о прихватању Документације за јавно надметање,
 12. изјава понуђача да преузима обавезу оснивања привредног друштва за обављање концесионе дјелатности,  ако понуђач нема основано привредно друштво са сједиштем у Републици Српској,
 13. изјава којом понуђач потврђује да има обавезу према својој понуди до закључивања уговора о концесији,
 14. доказ да је Студију економске оправданости израдило привредно друштво или друго правно лице које испуњава услове за израду техничке документације у области геологије и
 15. доказ о ријешеним имовинско–правним односима на парцели на којој ће се изводити истражни радови (ЗК ивадак или лист непокретности из ког се види да је подносилац понуде власник на парцели или нотарски овјерена сагласност власника парцеле, уз пуномоћ сувласника уколико постоје, нотарски обрађен уговор о закупу парцеле за период важења уговора о концесији, уколико подносилац ппонуде није власник парцеле).

Сва документа која се прилажу морају бити у оригиналу или овјереној копији и не старија од 120 дана.

11. Рок за достављање понуда 

Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“.

12. Начин достављања понуда и адреса

Понуде се достављају лично или препоручено путем поште у запечаћеној коверти са назнаком: Понуда на Јавни позив за додјелу концесије за истраживање термалних и термоминералних вода, као геотермалних ресурса, на истражном простору „Мљечаница“ код Козарске Дубице – НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу: Министарство енергетике и рударства, Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука.

13.  Могућност посјете локацији на којој ће се вршити концесиона дјелатност

Свим лицима која су преузела Документацију за јавно надметање, прије достављања понуде, биће омогућена посјета локацији на којој ће се вршити концесиона дјелатност, уколико за то искажу интерес. Вријеме посјете локацији обавиће се у договору са представницима заинтересованих лица.

14. Рок у коме се понуда на Јавни позив може повући

Повлачење понуде понуђач може извршити најкасније до истека рока за подношење понуда. Захтјев за повлачење понуде доставља се Министарству енергетике и рударства у писаној форми. Захтјев за повлачење понуде доставља се у коверти са назнаком: Повлачење понуде за учешће на Јавном позиву за додјелу концесије за истраживање термалних и термоминералних вода, као геотермалних ресурса, на истражном простору „Мљечаница“ код Козарске Дубице.

15. Обавјештење о датуму, времену и мјесту отварања приспјелих понуда на Јавни позив

Комисија за концесије Републике Српске  понуђаче ће обавјестити о датуму, времену и мјесту отварању понуда. 

16. Могућност поништења поступка додјеле концесије

Поступак додјеле концесије може се поништити након истека рока за достављање понуда у случајевима предвиђеним чланом 24. став 1. Закона о концесијама.

17. Вријеме и начин преузимања Документације за јавно надметање

Право учешћа на јавном позиву имају само лица која су откупила Документацију за јавно надметање, коју чине:

 • Јавни позив за подношење понуда,
 • Опис предмета концесије,
 • Упутство понуђачима за израду понуде,
 • Критеријуми за вредновање и оцјену понуда и
 • Нацрт уговора о концесији.

Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно надметање у просторијама Министарства енергетике и рударства, сваки радни дан од 08 до16 часова, у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“, у канцеларији број 16, осми спрат.

Документација се може преузети уз доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 2.500,00 КМ, која се уплаћује на жиро рачун: јавни приходи Републике Српске број: 5620990000055687; врста прихода: 722511; сврха уплате: откуп Документације за јавно надметање; организациони код 1445001, шифра општине 002.

18. Идентитет подносиоца иницијативе и износ бонуса

Покретање поступка додјеле концесије за истраживање термалних и термоминералних вода, као геотермалних ресурса, на истражном простору „Мљечаница“ код Козарске Дубице, иницирала је ЈЗУ Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију „Мљечаница“ Козарска Дубица.

Подносиоцу иницијативе додјељује се бонус за понуђено рјешење (технички и економско–финансијски аспект) који износи 10% од припадајућих бодова по свим критеријумима за вредновање понуда.

19. Измјене и допуне Јавног позива

Евентуалне измјене и допуне Јавног позива биће објављене на исти начин на који се објављује и основни текст Јавног позива, а рок за достављање понуда продужиће се за вријеме које је протекло од дана објављивања основног текста Јавног позива до дана објављивања његове измјене и допуне у „Службеном гласнику Републике Српске“.

20. Објављивање Јавног позива 

Овај позив објавиће се у дневном листу „Глас Српске“, „Службеном гласнику Републике Српске“ и на сајту Владе Републике Српске, Министарства енергетике и рударства www.vladars.net и на сајту Комисије за комцесије Републике Српске www.koncesije-rs.org.

Неблаговремене, непотпуне, као и понуде поднесене од стране неовлашћеног лица неће бити разматране.

Лице задужено за давање информација: Сања Мандић, 051/339-738.

Број: 05.04/310-190/23

Датум: 3.3.2023. године 

Министар
Петар Ђокић, с.р.

Контакт

 • Трг јасеновачких жртава 4
  78 000 Бања Лука, БА
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408