ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење понуда за додјелу концесије за изградњу Соларне електране “Нова” на подручју града Требиња

20.03.2024. Јавни позив

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење понуда за додјелу концесије за изградњу Соларне електране “Нова” на подручју града Требиња

На основу члана 16 Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21) и Одлуке Владе Републике Српске о покретању поступка додјеле концесије за изградњу и коришћење Соларне електране “Нова”, инсталисане снаге 12,249 MW, број: 04/1-012-2-4579/23, од 28 12 2023 године (“Службени гласник Републике Српске”, број 5/24), Министарство енергетике и рударства р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење понуда за додјелу концесије

1. Предмет концесије и локација

Предмет концесије је изградња Соларне електране “Нова” на подру-чју града Требиња (у даљем тексту: Соларна електрана), инсталисане снаге 12,249 MW и процијењене годишње производње 17,7 GWh

Локација Соларне електране планирана је на подручју града Требиња, на локалитету Зубачког платоа, до које се долази одвајањем са лијеве стране регионалног пута Требиње – Херцег Нови на локални пут према мјесту Убла, на удаљености од око 12 километара од Требиња

2. Опис пројекта

Изградња Соларне електране планирана је на површини од око 15 хек-тара, и то на парцели означеној као к ч број: 1322/109, уписана у ЗК уложак број: 54, КО СП Зупци, општина Требиње, у власништву државе са 1/1 дије-ла, и у ПЛ број: 406, КО Зупци КЗ, општина Требиње, у посједу ЈПШ “Шуме Републике Српске” а д Соколац са 1/1 дијела

Соларна електрана биће прикључена на постојећу електропреносну мрежу изградњом прикључног далековода, у складу и на начин утврђен ре-левантним прописима, а начин и мјесто прикључења дефинишу се Условима за прикључак

Процијењена вриједност инвестиције износи 14 100 000,00 КМ Произведена електрична енергија продаваће се на тржишту

3. Студија оправданости додјеле концесије

Понуђач је дужан да изради и уз понуду достави Студију оправданости додјеле концесије са елементима процјене заштите животне средине, која ће бити израђена у складу са важећим прописима

Зависно од дужине периода на који се тражи концесија и вијека трајања опреме, укупна вриједност инвестиције исказана у Студији еко-номске оправданости треба да укључи и процијењене трошкове замјене опреме

4. Рок трајања концесије

Концесија се може додијелити максимално на 50 година, рачунајући од дана закључења уговора о концесији

5. Концесиона накнада

Минимална концесиона накнада утврђена је на основу Закона о кон-цесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21) и Правилника о висини концесионе накнаде и банкарским гаран-цијама у области електроенергетике, енергената, рударства и геологије (“Службени гласник Републике Српске”, број 79/18) и састоји се од:

 • једнократне концесионе накнаде за уступљено право у износу од 423 000,00 КМ и
 • концесионe накнадe за коришћење предмета концесије у износу од 0,0055 КМ пo прoизвeдeнoм KWh eлeктричнe eнeргиje нa звaничнoм oбрa-чунскoм мjeсту примoпрeдaje eлeктричнe eнeргиje

Једнократна концесиона накнада утврђује се за сваког од понуђача на основу исказане висине вриједности инвестиције из понуде на Јавни позив у складу са Правилником о висини концесионе накнаде и банкарским гаран-цијама у области електроенергетике, енергената, рударства и геологије и не може бити мања од 423 000,00 КМ

6. Начин рјешавања имовинско-правних односа

Рјешавање имовинско-правних односа на локацији Соларне електране, приступних путева, као и објеката за пренос електричне енергије од објекта Соларне електране до мјеста прикључка на електропреносну мрежу обавеза је концесионара

Зeмљиштe у свojини Рeпубликe Српскe, потребно за изградњу Соларне електране, дoдиjeлиће се на коришћење будућем концесионару на период трајања концесије, у складу са прописима, о чему ће се са концесионаром закључити анекс уговора о концесији

Све трошкове везано за рјешавање имовинско-правних односа сноси концесионар

7. Гаранција на име обезбјеђења понуде – депозит

Обавезан услов за учешће у поступку додјеле концесије је достављање гаранције на име обезбјеђења понуде у износу од 423 000,00 КМ и обезбје-ђује се у виду новчаног депозита, са роком важења до правоснажности рје-шења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије

Депозит се уплаћује на јединствени рачун трезора, број: 5620990000130280; сврха уплате: уплата депозита за обезбјеђење понуде (уплата се односи на Министарство енергетике и рударства)

Страна правна или физичка лица могу горе наведени новчани депо-зит платити у противвриједности у еврима, по званичном курсу Централне банке Босне и Херцеговине на дан плаћања, уплатом на девизни рачун буџета Републике Српске, према инструкцији која чини саставни дио Документације за јавно надметање

8. Услови, рок и начин враћања гаранције – депозита

Понуђачу који буде изабран за концесионара депозит се урачунава у једнократну концесиону накнаду, а у случају да иста буде утврђена у изно-су већем од уплаћеног депозита, понуђач је дужан платити разлику износа прије закључења уговора о концесији

Депозит се враћа понуђачу који не буде изабран у року од 60 дана од дана правоснажности рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије, а понуђачу чија је понуда непотпуна или није благовремено до-стављена у року од 30 дана од дана када Комисија за концесије Републике Српске констатује ту чињеницу

Депозит неће бити враћен понуђачу ако:

а) понуђач повуче понуду након истека рока за достављањe понуда и

б) изабрани понуђач:

 • не испоштује неки од услова који је потребно испунити прије потпи-сивања уговора о концесији или
 • одустане од закључивања уговора о концесији 9 Право учешћа на Јавном позиву

Право учешћа на Јавном позиву имају домаћа и страна правна и физич-ка лица или конзорцијум два или више уговором повезаних правних лица која испуњавају услове из Закона о концесијама и Документације за јавно надметање

10. Докази за учешће на Јавном позиву

10.1. Подобност за учешће на Јавном позиву за додјелу концесије, у смислу члана 19 Закона о концесијама, понуђач доказује достављањем сље-дећих доказа:

а) за правна лица:

 1. изводизрегистра пословнихсубјекатаили другогодговарајућегрегистра,
 2. за домаћа и страна правна лица доказ надлежног органа земље сје-дишта понуђача којим се доказује да над понуђачем није покренут поступак стечаја или поступак ликвидације,
 3. изјаву понуђача потписану и овјерену код надлежног органа земље сједишта понуђача којом доказује да са њим или са његовим повезаним ли-цем није раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,
 4. за домаћа правна лица увјерење надлежног суда према сједишту по-нуђача којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дјело извршено у вршењу регистроване дјелатности,
 5. за страна правна лица доказ надлежног органа земље сједишта по-нуђача којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дјело извршено у вршeњу регистроване дјелатности,
 6. увјерење надлежног пореског органа или другог надлежног органа земље сједишта понуђача којим доказује да је испунио обавезе по основу пореза (директни и индиректни) и доприноса (пензијско и здравствено оси-гурање), у складу са важећим прописима,
 7. изјаву понуђача потписану и овјерену код надлежног органа земље сједишта понуђача којом доказује да није уступио уговор о концесији трећем лицу или финансијској организацији

Изузетно, ако је понуђач страно правно лице, а земља у којој понуђач има сједиште не издаје доказ из подтачке 5) ове тачке, тај доказ може бити замијењен изјавом понуђача датом пред надлежним органом или нотаром;

б) за физичка лица:

 1. увјерење о пребивалишту или копију путне исправе за страно лице и
 2. увјерење или други еквивалентан документ земље сједишта понуђа-ча којим се доказује да се против понуђача не води кривични поступак

10.2. Економско-финансијску подобност понуђач доказује доставља-њем сљедећих доказа:

а) за правна лица:

 1. доказ пословне банке о солвентности понуђача којим се доказује да
 2. посљедњих 12 мјесеци, рачунајући од дана објављивања Јавног позива, рачун понуђача није био блокиран,
 3. финансијски извјештај понуђача састављен у складу са законом и међународним рачуноводственим стандардима за посљедњу годину посло-вања и доказ да понуђач има властита финансијска средства и изјаву понуђа-ча потписану и овјерену код надлежног органа или нотара земље сједишта понуђача којом изјављује да ће та средства користити за реализацију пред-мета концесије и/или изјаву одговарајуће финансијске организације да ће пратити понуђача у финансирању предмета концесије;

б) физичка лица своју економско-финансијску подобност доказују на начин предвиђен у тачки 10.2. а) подтачка 3) овог јавног позива

10.3. Остали докази:

 1. уговор о конзорцијуму ако понуђачи подносе заједничку понуду,
 2. доказ о уплати новчаног депозита на име обезбјеђења понуде,
 3. доказ о уплати средстава за преузимање Документације за јавно надметање,
 4. изјава о прихватању Документације за јавно надметање,
 5. изјава понуђача да преузима обавезу оснивања привредног друштва за обављање концесионе дјелатности ако понуђач нема основано привредно друштво са сједиштем у Републици Српској

10.4. Уколико понуду подноси конзорцијум, докази из т 10 1 а), 10 2 а) и 10 3 подт 4) и 5) подносе се за сваког члана конзорцијума

10.5. Сва документа која се прилажу морају бити у оригиналу или овје-реној копији и не старија од четири мјесеца

11. Рок за достављање понуда

Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања Јавног пози-ва у “Службеном гласнику Републике Српске”

12. Начин достављања понуде и адреса

  Понуде се достављају лично или препоручено поштом у запечаћеној коверти, са назнаком: Понуда на Јавни позив за додјелу концесије за изград-њу и коришћење Соларне електране “Нова” на подручју града Требиња

  • НЕ ОТВАРАТИ, на адресу: Министарство енергетике и рударства, Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

  13. Могућност посјете локацији

  Свим лицима која су преузела Документацију за јавно надметање прије достављања понуде биће омогућена посјета локацији на којој ће се обавља-ти концесиона дјелатност, уколико за то искажу интерес Вријеме посјете локацији обавиће се у договору са представницима заинтересованих лица

  14. Рок у коме се понуда може повући

  Повлачење понуде понуђач може извршити најкасније до истека рока за подношење понуда Захтјев за повлачење понуде доставља се Министарству енергетике и рударства у писаној форми Захтјев за повлачење понуде до-ставља се у коверти, са назнаком: Повлачење понуде за учешће на Јавном позиву за додјелу концесије за изградњу и коришћење Соларне електране “Нова” на подручју града Требиња

  15. Обавјештење о датуму, времену и мјесту отварања понуде

  Комисија за концесије Републике Српске ће понуђаче обавијестити о датуму, времену и мјесту отварања понуда

  16. Могућност поништења поступка додјеле концесије

  Поступак додјеле концесије може се поништити након истека рока за достављање понуда у случајевима предвиђеним чланом 24 став 1 Закона о концесијама

  17. Вријеме и начин преузимања Документације за јавно надметање

  Право учешћа на Јавном позиву имају само лица која су откупила Документацију за јавно надметање, коју чине: Јавни позив за подношење понуда, опис предмета концесије, упутство понуђачима за израду понуде, критеријуми за вредновање и оцјену понуда и Нацрт уговора о концесији

  Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно над-метање у просторијама Министарства енергетике и рударства, сваки радни дан од 8 до 16 часова у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива у “Службеном гласнику Републике Српске”, у канцеларији број 17, осми спрат

  Документација се може преузети уз доказ о уплати неповратне накнаде износу од 2 500,00 КМ, која се уплаћује на жиро рачун јавних прихода Републике Српске, број: 5620990000055687; врста прихода 722511; свр-ха уплате: откуп Документације за јавно надметање; организациони код 1445001, шифра општине 002

  Страна правна или физичка лица могу горе наведену накнаду платити у противвриједности у еврима, по званичном курсу Централне банке Босне и Херцеговине на дан плаћања, уплатом на девизни рачун буџета Републике Српске, према инструкцији која се даје у прилогу

  18. Идентитет подносиоца иницијативе за додјелу концесије и износ бонуса

  Иницијативу за додјелу предметне концесије, у складу са чланом 25 Закона о концесијама, поднијело је привредно друштво “HELIOS PV” д о о Лакташи Подносиоцу иницијативе приликом вредновања понуда додјељује се бонус за понуђено рјешење (технички и економско-финан-сијски аспект) до 10% од припадајућих бодова по свим критеријумима за вредновање понуда

  19. Измјене и допуне Јавног позива

  Евентуалне измјене и допуне Јавног позива биће објављене на исти начин као и основни текст Јавног позива, а рок за достављање понуда про-дужиће се за вријеме које је протекло од дана објављивања основног тек-ста Јавног позива до дана објављивања његове измјене, односно допуне у “Службеном гласнику Републике Српске”

  20. Објављивање Јавног позива

  Овај позив објавиће се у дневном листу “Глас Српске”, “Службеном гла-снику Републике Српске”, на сајту Владе Републике Српске, Министарства енергетике и рударства www.vladars.rs и на сајту Комисије за концесије Републике Српске www.koncesije-rs.org

  Неблаговремене, неуредне, непотпуне, као и понуде поднесене од стране неовлашћеног лица, неће бити разматране

  21. Лица задужена за давање информација

  Милан Баштинац,

  контакт телефон број: 051/339-418

  емаил: m.bastinac@mier.vladars.rs

  Број: 05 05/360-128-24/22

  05.03.2024. године

  Бања Лука

  Министар,

  Петар Ђокић, ср

  Контакт

  • Трг јасеновачких жртава 4
   78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408