Правни оквир концесија у Републици Српској

Правни оквир концесија у Републици Српској

Законски прописи

 • Закон о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13, 16/18 ,70/20 и 111/21);
 • Закон о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 25/02, 91/06 и 92/09),

који је престао да важи ступањем на снагу Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21).

Важећи Закон о концесијама је усвојен на 28. сједници Народне скупштине Републике Српске и објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, број: 59/13, дана 15.07.2013. те ступио на снагу 23.07.2013. године.

Закон о измјенама и допунама закона о концесијама је усвојен на 23. сједници Народне скупштине Републике Српске и објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, број: 16/18, дана 23.02.2018. године, те ступио на снагу 03.03.2018. године.

Закон о измјенама и допунама закона о концесијама је усвојен на 10. сједници Народне скупштине Републике Српске и објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, број: 70/20, дана 16.07.2020. године, те ступио на снагу 24.07.2020. године.

Закон о измјенама и допунама закона о концесијама је усвојен на 19. сједници Народне скупштине Републике Српске и објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, број: 111/21, дана 09.12.2021. године, те ступио на снагу 17.12.2021. године.

Примјена других Закона у поступку додјеле концесија
 • Закон о страним улагањима („Службени гласник Републике Српске“, број: 21/18). Примјена наведеног Закона од стране Комисије за концесије Републике Српске односи се на одредбе о правима и обавезама страних улагача када су у питању концесије;
 • Закон о страним улагањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 25/02, 24/04, 52/11 и 68/13), који је престао да важи ступањем на снагу Закона о страним улагањима, број: 21/18);
 • Закон о страним улагањима и концесијама   (“Службени гласник Републике Српске”, број: 21/96 и 5/99), који је престао да важи ступањем на снагу Закона о страним улагањима („Службени гласник Републике Српске“, број: 25/02, 24/04, 52/11 и 68/13);
 • Закон о општем управном поступку Републике Српске(“Службени гласник Републике Српске”, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), као процесни закон, Комисија за концесије Републике Српске примјењује приликом одлучивања у складу са чланом 57. Закона о концесијама.
 • Закон о јавним набавкама Босне и Херцеговине (Службени гласник Републике Српске”, број: 39/14) у дијелу поступка провођења поступка по јавном позиву укључујући и отварања понуда и друго, и то у дијелу који није регулисан Законом о концесијама и другим посебним законима.

Други позитивни прописи Републике Српске

Комисија, у обављању послова из своје надлежности, примјењује и друге позитивне прописе Републике Српске, а у складу са својим надлежностима, и то:

 • Закон о раду;
 • Закон о инспекцијама у Републици Српској;
 • Закон о слободи приступа информацијама Републике Српске;
 • Закон о локалној самоуправи;
 • Закон о Правобранилаштву Републике Српске;
 • Закон о буџетском систему Републике Српске;
 • Закон о дану Републике;
 • Закон о овјеравању потписа, рукописа и преписа;
 • Закон о печатима;
 • Закон о политици директних страних улагања у Босни и Херцеговини;
 • Закон о празницима;
 • Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске;
 • Закон о територијалној организацији Републике Српске;
 • Закон о управној инспекцији;
 • Закон о уређењу простора и грађењу;
 • Закон о трезору;
 • Закон о заштити животне средине;
 • Закон о Влади Републике Српске;
 • Закон о експропријацији;
 • Закон о стварним правима;
 • Закон о тржишту хартија од вриједности;
 • Закон о занатско-предузетничкој дјелатности;
 • Закон о јавним предузећима;
 • Закон о јавним путевима;
 • Закон о националним парковима;
 • Закон о телекомуникацијама;
 • Закон о комуналним дјелатностима;
 • Закон о заштити ваздуха;
 • Закон о водама;
 • Закон о управљању отпадом;
 • Закон о туризму;
 • Закон о јавним скијалиштима;
 • Закон о угоститељству;
 • Закон о пољопривредном земљишту;
 • Закон о споменицима и спомен-обиљежјима ослободилачких ратова;
 • Закону о привредним друштвима;
 • Закон о јавно-приватном партнерству у Републици Српској;
 • Закон о рибарству;
 • Закон о електричној енергији;
 • Закон о енергетици;
 • Закон о бањама;
 • Закон о ловству;
 • Закон о играма на срећу;
 • Закон о превозу у друмском саобраћају;
 • Закон о културним добрима;
 • Закон о шумама;
 • Закон о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији;
 • Закон о рударству;
 • Закон о геолошким истраживањима;
 • Закон о гасу.

Ефикасна примјена Закона о концесијама зависи од наведених материјалних прописа (и других односних прописа) којима се регулишу посебне области које могу бити предмет концесија. Ова међузависност огледа се у степену нормираности области које могу бити предмет концесија, тако да се недвосмислено пропише да се одређена добра (општа, јавна, природна) могу додјељивати путем концесионог поступка, односно концесионог уговора. 

Подзаконски акти

Комисија обавља послове из своје надлежности на основу Закона Републике Српске и Босне и Херцеговине, али и подзаконских аката које је донијела у оквиру своје надлежности, као и подзаконских аката (правилници, упутства) других надлежних органа и тијела Републике (Влада, ресорна министарства, агенције).

 • Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Комисији за концесије Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 77/04 и 103/14);
 • Правилник о платама („Службени гласник Републике Српске“, број: 79/08);
 • Упутство за процјену постојања јавног интереса код самоиницијативне понуде („Службени Гласник Републике Српске“ бр. 103/05);
 • Правилник о поступку уступања уговора о концесији и промјени власничке структуре концесионара, („Службени гласник Републике Српске“, број: 65/14 и 61/17 );
 • Правилник о садржају и начину вођења регистра уговора о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 65/14).

Поред наведених, Комисија у свом раду примјењује и друга подзаконска акта којима се уређује организација, дјелокруг рада Комисије, вођење поступака, поступања Комисије у предметима из њене надлежности, као што су:

 • Пословник о раду Комисије;
 • Правилник о Јавним набавкама;
 • Правилник о поступку директног споразума; 
 • Правилник о начину вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза;
 • Правилник о накнади трошкова превоза код доласка на посао и повратка са посла;
 • Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама Комисије;
 • Правилник о интерним контролним поступцима у Комисији;
 • Правилник о условима и начину коришћења, управљања, одржавања и регистрације службених моторних возила;
 • Етички кодекс за чланове и запослене у Комисији;
 • Правилник о поступку отварања понуда;
 • Правилник о коришћењу средстава репрезентације;
 • Правилник о накнадама за службна путовања у земљи и иностранству за запослене у Комисији.
Водич за приступ информацијама
у Комисији за концесије Републике Српске
0.00 B
Документ о политици додјеле концесија
Службени гласник Републике Српске 31/06
492.00 KB
Закон о измјенама и допунама закона о концесијама
Службени гласник Републике Српске 91/06
201.01 KB
Закон о измјенама и допунама закона о концесијама
Службени гласник Републике Српске 92/09
195.46 KB
Закон о измјенама и допунама закона о концесијама
Службени гласник Републике Српске 16/18
333.36 KB
Закон о измјенама и допунама закона о концесијама
Службени гласник Републике Српске 70/20
465.12 KB
Закон о измјенама и допунама закона о концесијама
Службени гласник Републике Српске 111/2021
510.04 KB
Закон о концесијама
Службени гласник Републике Српске 59/13
277.98 KB
Закон о концесијама
Службени гласник Републике Српске 25/02
175.32 KB
Индекс регистар информација
у Комисији за концесије Републике Српске
638.43 KB
Одлукa
01-494/22
342.99 KB

Контакт

 • Трг јасеновачких жртава 4
  78 000 Бања Лука, БА
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408