Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за истраживање угља на локалитету „Букова Коса – Приједор“ код Приједора

03.04.2023. Јавни позив

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за истраживање угља на локалитету „Букова Коса – Приједор“ код Приједора

На основу члана 16. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13, 16/18, 70/20, и 111/21) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за истраживање угља на локалитету “Букова Коса – Приједор” код Приједора (“Службени гласник Републике Српске”,
број 8/23), Министарство енергетике и рударства р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда за додјелу концесије за истраживање угља на локалитету „Букова Коса – Приједор“ код Приједора

Датум отварања:
3.4.2023. године

Датум затварања:
3.5.2023. године

Крајњи рок пријаве:
3.5.2023. године

1. Предмет концесије и локација

Предмет концесије је истраживање угља на локалитету “Букова Коса – Приједор” код Приједора. Локација на којој ће се вршити истраживање угља налази се на подручју мјесне заједнице Велико Паланчиште, уз магистрални пут Приједор – Козарска Дубица, и омеђена је са граничним преломним тачкама, чије су координате:

Тачка YX
A6 399 8764 989 019
B6 400 1464 989 088
C6 400 2024 989 022
D6 400 406 4 989 111
E6 400 3064 989 399
F6 400 4754 989 573
G6 400 7564 989 623
H6 400 9084 989 445
I6 400 1974 988 752
J6 399 9894 988 752
K6 399 8834 988 950

Простор омеђен наведеним координатама обухвата: к.ч. број: 99, уписану у Лист непокретности број: 11/0, КО Велико Паланчиште, к.ч. бр. 108 и 112/2, уписане у Лист непокретности број: 12/0, КО Велико Паланчиште, дио к.ч. број: 132 и к.ч. број: 149, уписане у Лист непокретности број: 58/0, КО Велико Паланчиште, и дио к.ч. број: 131, уписане у Лист непокретности број: 65/0, КО Велико Паланчиште, дио к.ч. број: 98, к.ч. број: 107, дио к.ч. број: 162 и дио к.ч. број: 2085, уписане у Лист непокретности број: 66/0, КО Велико Паланчиште, дио к.ч. број: 145/1, уписане у Лист непокретности број: 70/0, КО Велико Паланчиште, к.ч. број: 126, уписану у Лист непокретности број: 74/0, КО Велико Паланчиште, дио к.ч. број: 148/1, уписане у Лист непокретности број: 95/0, КО Велико Паланчиште, дио к.ч. број: 227, уписане у Лист непокретности број: 106/0, КО Велико Паланчиште, дио к.ч. број: 134, уписане у Лист непокретности број: 118/0, КО Велико
Паланчиште, дио к.ч. број: 122, дио к.ч. број: 124 и дио к.ч. број: 133, уписане у Лист непокретности број: 130/0, КО Велико Паланчиште, к.ч. број: 176, уписану у Лист непокретности број: 138/0, КО Велико Паланчиште, дио к.ч. број: 173, уписане у Лист непокретности број: 140/0, КО Велико
Паланчиште, к.ч. број: 197, уписану у Лист непокретности број: 146/0, КО Велико Паланчиште, дио к.ч. број: 150 и дио к.ч. број: 152, уписане у Лист непокретности број: 151/0, КО Велико Паланчиште, дио к.ч. број: 180, к.ч. број: 181, к.ч. број: 182 и дио к.ч. број: 183, уписане у Лист непокретности
број: 184/0, КО Велико Паланчиште, дио к.ч. број: 87, уписане у Лист непокретности број: 684/0, КО Велико Паланчиште, дио к.ч. број: 196, уписане у Лист непокретности број: 665/0, КО Велико Паланчиште, к.ч. број: 93, к.ч. број: 94/1, к.ч. број: 94/3, к.ч. број: 94/3, к.ч. број: 94/3, дио к.ч. број: 100, к.ч. број: 101, к.ч. број: 102, к.ч. број: 103, к.ч. број: 104/1, к.ч. број: 104/2, к.ч. број: 106/3 и к.ч. број: 106/6, уписане у Лист непокретности број: 623/0, КО Велико Паланчиште, дио к.ч. број: 198, уписане у Лист непокретности број: 537/0, КО Велико Паланчиште, дио к.ч. број: 88/1, дио к.ч. број: 96/1, дио к.ч. број: 97/1, к.ч. број: 106/4 и к.ч. број: 106/10, уписане у Лист непокретности број: 520/0, КО Велико Паланчиште, к.ч. број: 203/5, уписану у Лист непокретности број: 619/0, КО Велико Паланчиште, к.ч. број: 110, к.ч. број: 125 и дио к.ч. број: 129/2, уписане у Лист непокретности број: 516/0, КО Велико Паланчиште, к.ч. број: 94/2, к.ч. број: 105/3 и к.ч. број: 106/7, уписане у Лист непокретности број: 509/0, КО Велико Паланчиште, дио к.ч. број: 89, дио к.ч. број: 90, дио к.ч. број: 91, дио к.ч. број: 92 и дио к.ч. број: 238, уписане у Лист непокретности број: 500/0, КО Велико Паланчиште, к.ч. број: 109 и к.ч. број: 128, уписане у Лист непокретности број: 444/0, КО
Велико Паланчиште, дио к.ч. број: 130, уписане у Лист непокретности број: 443/0, КО Велико Паланчиште, дио к.ч. број: 174, уписане у Лист непокретности број: 436/0, КО Велико Паланчиште, дио к.ч. број: 111 и к.ч. број: 127, уписане у Лист непокретности број: 397/0, КО Велико Паланчиште, к.ч. број: 96/2, дио к.ч. број: 97/2, к.ч. број: 105/1, к.ч. број: 105/4, к.ч. број: 105/5, к.ч. број: 106/1, к.ч. број: 106/2, к.ч. број: 106/5, к.ч. број: 106/8 и к.ч. број: 106/9, уписане у Лист непокретности број: 367/0, КО Велико Паланчиште, к.ч. број: 175, к.ч. број: 177, дио к.ч. број: 178/1, дио к.ч. број: 178/2, дио к.ч. број: 186/2, дио к.ч. број: 187/1, дио к.ч. број: 188/1, дио к.ч. број: 188/1, дио к.ч. број: 189 и к.ч. број: 191, уписане у Лист непокретности број: 292, КО Велико Паланчиште, дио к.ч. број: 192/2, дио к.ч. број: 202, дио к.ч. број: 203/2 и дио к.ч. број: 203/2, уписане у Лист непокретности број: 270/0, КО Велико Паланчиште, к.ч. број: 192/1, дио к.ч. број: 193 и дио к.ч. број: 194, уписане у Лист непокретности број: 269/0, КО Велико Паланчиште, дио к.ч. број: 237, уписане у Лист непокретности број: 265/0, КО Велико Паланчиште, к.ч. број: 151, к.ч. број: 151 и к.ч. број: 151, уписане у Лист
непокретности број: 213/0, КО Велико Паланчиште, дио к.ч. број: 203/4, уписане у Лист непокретности број: 192/0, КО Велико Паланчиште, дио к.ч. број: 185, дио к.ч. број: 186/1 и дио к.ч. број: 190, уписане у Лист непокретности број: 187/0, КО Велико Паланчиште.

2. Опис пројекта

Пројекат подразумијева истраживање угља на локалитету “Букова Коса – Приједор” код Приједора. Комуникативне везе локалитета су изразито повољне, непосредно уз лежиште пролази магистрални пут М15 Приједор Козарска Дубица. Истраживање угља на предметном локалитету одвијаће се у складу са Законом о геолошким истраживањима, подзаконским актима
проистеклим из наведеног закона и одобреним Пројектом детаљних геолошких истраживања. Након завршетка пројектом предвиђених детаљних геолошких истраживања, концесионар ће израдити елаборат о резервама.

Процијењена вриједност инвестиције износи 293.000,00 КМ.

3. Студија оправданости додјеле концесије

Понуђач је дужан да уз понуду достави Студију оправданости додјеле кoнцесије са елементима процјене заштите животне средине, израђену од стране привредног друштва или другог правног лица које испуњава услове за израду техничке документације у области геологије.

4. Максималан рок трајања концесије

Концесија се додјељује на период до двије године, рачунајући од дана закључења уговора о концесији.

5. Минималан износ концесионе накнаде

Минималан износ концесионе накнаде за уступљено право у износу од 5.860,00 КМ утврђен је на основу Правилника о концесионим накнадама и гаранцијама у области електроенергетике, енергената, рударства и геологије (“Службени гласник Републике Српске”, број: 79/18).

6. Начин рјешавања имовинско-правних односа

Рјешавање имовинско-правних односа је обавеза концесионара. Право коришћења земљишта у власништву Републике Српске детаљније ће се регулисати уговором о концесији.

7. Лицитациона гаранција

Обавезан услов за учешће у поступку додјеле концесије обезбјеђује се у виду новчаног депозита у износу од 5.860,00 КМ, са роком важења до правоснажности рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије за истраживање угља на локалитету “Букова Коса – Приједор” код Приједора.
Депозит се уплаћује на јединствени рачун трезора, број: 5620990000130280; сврха уплате: уплата депозита за обезбјеђење понуде (уплата се односи на Министарство енергетике и рударства – депозит по Јавном пoзиву).

8. Услови, рок и начин враћања депозита

Понуђачу који буде изабран за концесионара лицитациона гаранција, односно депозит урачунава се у једнократну концесиону накнаду.

Депозит се враћа понуђачу који не буде изабран у року од 30 дана од дана правоснажности рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије за истраживање угља на локалитету “Букова Коса – Приједор” код Приједора или понуђачу чија понуда је неблаговремено достављена у року од 15 дана од дана када Комисија за концесије Републике Српске констатује ту чињеницу.

Депозит неће бити враћен понуђачу ако:

 • не испоштује неки од услова који је потребно испунити прије потписивања уговора о концесији,
 • одустане од закључивања уговора о концесији.
9. Право учешћа на Јавном позиву

Право учешћа на Јавном позиву имају домаћа и страна правна и физичка лица или конзорцијум два или више уговором повезаних правних лица која испуњавају услове из Јавног позива и која су откупила Документацију за јавно надметање.

10. Докази за учешће на Јавном позиву
10.1. Подобност за учешће на Јавном позиву за додјелу концесије, у смислу члана 19. Закона о концесијама, понуђач доказује достављањем сљедећих доказа:

а) за правна лица:
1) извод из регистра пословних субјеката или другог одговарајуће регистра,
2) доказ надлежног органа земље сједишта понуђача којим се доказује да над понуђачем није покренут поступак стечаја или поступак ликвидације,
3) изјава понуђача потписана и овјерена код надлежног органа земље сједишта понуђача којом доказује да са њим или са његовим повезаним лицем није раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,
4) за домаћа правна лица увјерење основног суда сједишта понуђача којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дјело извршено у вршењу регистроване дјелатности,

5) за страна правна лица доказ надлежног органа земље сједишта понуђача којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дјело извршено у вршењу регистроване дјелатности,
6) увјерење надлежног пореског органа или другог надлежног органа земље сједишта понуђача којим доказује да је испунио обавезе по основу пореза (директни и индиректни) и доприноса (пензијско и здравствено осигурање) у складу са важећим прописима,
7) изјава понуђача потписана и овјерена код надлежног органа земље сједишта понуђача којом доказује да није уступио уговор о концесији трећем лицу или финансијској организацији;

б) за физичка лица:
1) увјерење о пребивалишту или овјерена копија путне исправе за страно лице и
2) увјерење о невођењу кривичног поступка издато од надлежног суда или други еквивалентан документ земље сједишта понуђача којом се доказује да се против понуђача не води кривични поступак.

10.2. Економско-финансијску подобност у обављању концесионе дјелатности понуђач доказује достављањем сљедећих доказа:

а) за правна лица:
1) доказ пословне банке о солвентности понуђача којим се доказује да у посљедњих 12 мјесеци, рачунајући од дана објављивања Јавног позива, рачун понуђача није био блокиран,
2) финансијски извјештај понуђача састављен у складу са законом и међународним рачуноводственим стандардима за посљедњу годину пословања,
3) доказ да понуђач има властита финансијска средства за реализацију предмета концесије и/или изјава одговарајуће финансијске организације да ће пратити понуђача у финансирању предмета концесије.
б) Физичка лица своју економско-финансијску подобност доказују на
начин предвиђен у тачки 10.2.а) подтачка 3) овог Jавног позива.

10.3. Остали докази

1) уговор о конзорцијуму ако понуђачи подносе заједничку понуду,
2) доказ о уплати новчаног депозита на име обезбјеђења понуде,
3) доказ о уплати средстава за преузимање Документације за јавно над-
метање,
4) изјава о прихватању Документације за јавно надметање,
5) изјава понуђача да преузима обавезу оснивања привредног друштва за обављање концесионе дјелатности ако понуђач нема основано привредно друштво са сједиштем у Републици Српској,
6) изјава којом понуђач потврђује да има обавезу према својој понуди до закључивања уговора о концесији и
7) доказ да је Студију економске оправданости израдило привредно друштво или друго правно лице које испуњава услове за израду техничке документације у области геологије.

10.4. Уколико понуду подноси конзорцијум, докази из т. 10.1.а), 10.2а) и тачке 10.3. подт. 4) и 5) подносе се за сваког члана конзорцијума.
10.5. Сва документа која се прилажу морају бити у оригиналу или овјереној копији и не старија од 120 дана.
11. Рок за достављање понуда

Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања Јавног позива у “Службеном гласнику Републике Српске”.

12. Начин достављања понуде и адреса

Понуде се достављају лично или препоручено поштом, у запечаћеној коверти, са назнаком: Понуда на Јавни позив за додјелу концесије заистраживање угља на локалитету “Букова Коса – Приједор” код Приједора -НЕ ОТВАРАТИ, на адресу: Министарство енергетике и рударства, Трг Републике Српске број 1, 78 000 Бања Лука.

13. Могућност посјете локацији

Свим лицима која су преузела Документацију за јавно надметање, прије достављања понуде, биће омогућена посјета локацији на којој ће се обављати концесиона дјелатност уколико за то искажу интерес. Посјета локацији обавиће се у договору са представницима заинтересованих лица.

14. Рок у коме се понуда може повући

Повлачење понуде понуђач може извршити најкасније до истека рока за подношење понуда. Захтјев за повлачење понуде доставља се Министарству енергетике и рударства у писаној форми. Захтјев за повлачење понуде доставља се у коверти, са назнаком: Повлачење понуде за учешће на Јавном позиву за додјелу концесије за истраживање угља на локалитету “Букова Коса – Приједор” код Приједора.

15. Обавјештење о датуму, времену и мјесту отварања понуде

Комисија за концесије Републике Српске понуђаче ће обавијестити о датуму, времену и мјесту отварања понуда.

16. Могућност поништења поступка додјеле концесије

Поступак додјеле концесије може се поништити након истека рока за достављање понуда у случајевима предвиђеним чланом 24. став 1. Закона о концесијама.

17. Вријеме и начин преузимања Документације за јавно надметање

Право учешћа на Јавном позиву имају само лица која су откупила
Документацију за јавно надметање, коју чине:

 • Јавни позив за подношење понуда,
 • опис предмета концесије,
 • упутство понуђачима за израду понуде,
 • критеријуми за вредновање и оцјену понуда и
 • Нацрт уговора о концесији.

Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно надметање у просторијама Министарства енергетике и рударства, сваки радни дан од 8 до 16 часова, у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива у “Службеном гласнику Републике Српске”, у канцеларији број 16 на осмом спрату.

Документација се може преузети уз доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 2.500,00 КМ, која се уплаћује на жиро рачун јавних прихода Републике Српске, број: 5620990000055687; врста прихода 722511; сврха уплате: откуп Документације за јавно надметање; организациони код
1445001; шифра општине 002.

18. Идентитет подносиоца иницијативе за додјелу концесије и износ бонуса

Иницијативу за додјелу концесије за истраживање угља на локалитету “Букова Коса – Приједор” код Приједора поднијело је привредно друштво “Drvo-Export” д.о.о. Теслић.
Подносиоцу иницијативе додјељује се бонус за понуђено рјешење (технички и економско-финансијски аспект) који износи 10% од припадајућих бодова по свим критеријумима за вредновање понуда.

19. Измјене и допуне Јавног позива

Евентуалне измјене и допуне Јавног позива биће објављене на исти начин на који се објављује и основни текст Јавног позива, а рок за достављање понуда продужиће се за вријеме које је протекло од дана објављивања основног текста Јавног позива до дана објављивања његове измјене и допуне у “Службеном гласнику Републике Српске”.

20. Објављивање Јавног позива

Овај позив објавиће се у дневном листу “Глас Српске”, у “Службеном гласнику Републике Српске” и на сајту Владе Републике Српске, Министарства енергетике и рударства: www.vladars.net и на сајту Комисије за концесије Републике Српске: www.koncesije-rs.org.
Неблаговремене, непотпуне, као и понуде поднесене од стране неовлашћеног лица, неће бити разматране.
Лице задужено за давање информација: Есад Салчин, тел. број: 051/339-423, и Стефан Усорац, тел. број: 051/339-417.

Број: 05.04/310-280/23

Датум: 29.3.2023. године 

Министар
Петар Ђокић, с.р.

Контакт

 • Трг јасеновачких жртава 4
  78 000 Бања Лука, БА
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408