Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2015. годину

26.04.2016. Извјештаји

Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2015. годину

Комисија за концесије Републике Српске (у даљем тексту Комисија), подноси Извјестај о свом раду и финансијски извјештај за претходну годину на основу члана 60. Закона о концесијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13). Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисија подноси Народној скупштини Републике Српске најкасније до 30. априла текуће године за претходну календарску годину.  

Према одредбама Закона о концесијама, Извјештај о раду Комисије садржи податке о извршеним провјерама рада Концесионара, о поднесеним захтјевима, рјешењима Комисије, броју и врсти предмета које је Комисија разматрала, као и друге информације из дјелокруга рада Комисије, било да Комисија поступа по службеној дужности, по захтјеву надлежног органа или заинтересованог лица.

Извјештајем о раду Комисије обухваћен је период од 01. јануара до 31. децембра 2015. године.

Циљ Извјештаја јесте да информише Народну скупштину Републике Српске, као и укупну јавност о раду Комисије, о активностима на имплементацији законских и других прописа из области концесија, реализацији уговора о концесији, провјери рада концесионара и сл. 

Поједини појмови који се користе у овом извјештају, а чије је значење одређено одредбама члана 5 Закона о концесијама имају идентично значење:

а) „концедент“ је Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада), у име Републике или скупштина јединице локалне самоуправе, у име јединице локалне самоуправе.

б) „концесионар“ је привредно друштво основано у складу са прописима Републике, а са којим је концедент закључио уговор о концесији,

в) „надлежни орган“ је минстарство надлежно за поједину област у коју спада предмет концесије за чију додјелу је надлежна Влада, односно градоначелник или начелник општине, за предмет концесије из надлежности јединица локалне самоуправе, у складу са овим законом,

г) „понуђач“ је свако домаће или страно правно или физичко лице, конзорцијум два или више уговором повезаних правних лица, који је доставио понуду у поступку додјеле концесије,

д) „студија оправданости“ додјеле концесије је документ о техничкој, финансијској, економској, еколошкој и правној анализи оправданости додјеле концесије (у даљем тексту: студија),

ђ) „концесиона накнада“ је накнада коју плаћа концесионар у складу са уговором који уређује концесију и 

е) „уговор о концесији“ је уговор закључен у писаном облику између концедента с једне стране и коцесионара као изабраног најповољнијег понуђача с друге стране, а садржи одредбе о међусобним правима и обавезама уговорних страна.

У току 2015. године, Комисија је проводила активности у складу са Законом о концесијама као основним законом, Законом о општем управном поступку као процесним законом, Документом о политици додјеле концесија и другим позитивно-правним прописима, којима се посредно или непосредно регулише област концесија у складу са основним начелима  поступка додјеле концесија. 

Поступак додјеле концесија заснива се на начелима транспарентности, недискриминације, тржишне конкуренције, једнаког третмана понуђача, слободе кретања роба и услуга, заштите јавног интереса, ефикасности и економичности, пропорционалности, заштите животне средине и равноправности уговорних страна.

Прокламованим начелима поступка додјеле концесија обезбјеђује се:

 • Унапређење привредних активности путем улагања домаћег и страног капитала, што све скупа треба да оствари повољније економске ефекте по Републику Српску;
 • Домаћим и страним привредним друштвима да под једнаким условима добију право коришћења јавних добара, природних богатстава и других добара од општег интереса, као и право на обављање дјелатности од општег интереса у складу са Законом о концесијама;
 • Исти правни положај домаћих и страних привредних друштава у поступку додјеле концесија; 
 • Једнакост услова за закључење, као и за раскид уговора о концесији;
 • Заштита јавног интереса у поступку додјеле концесија; 
 • Право Републике Српске да додјељује концесије, када се предмет концесије реализује на њеној територији;
 • Ограничено трајање концесионог периода, чији је максималан рок утврђен Законом и уговором о концесији;
 • Предаја изграђених објеката, уређаја и постројења по престанку концесије у својину Републике Српске.

Рад Комисије заснива се на одредбама Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13), подзаконским актима и Документа о политици додјеле концесије („Службени гласник Републике Српске“, број: 31/06). 

Комисија је у својој дјелатности у процесном дијелу поступала у складу са одредбама  Закона о општем управном поступку. 

У 2015. години Комисија за концесије Републике Српске је у свом раду имала специфичну ситуацију:

– Народна скупштина Републике Српске је на својој 6. (шестој) сједници одржаној дана 23. септембра 2015. године, а због истека мандата чланова Комисије за концесије (у даљем тексту: Стари сазив Комисије за концесије Републике Срспке),  у складу са чланом 66 Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13), донијела Одлуку о избору Комисије за концесије Републике Српске.

– Поменута Одлука којом је изабран Нови сазив Комисије за концесије Републике Српске (у даљем тексту : Нови сазив Комисије за концесије Републике Српске) је донесена под бројем 02/1-021-1110/15 од 23. септембра 2015. године и објављена је у „Службеном гласнику Републике Српске“  број: 82/15.

– Рад Новог сазива Комисије за концесије Републике Српске је практично почео са даном 01.11.2015. године и поменутог датума је извршено преузимање дужности између старих и нових именованих чланова у просторијама Комисије за концесије Републике Српске, те преузимање  комплетне документације у Архиви Комисије за концесије Републике Српске.

Због свега наведеног, редован рад Комисије за концесије Републике Српске се може посматрати у 2 (двије) цјелине, и то у оквиру Старог сазива у периоду од 01.01.2015. године до 31.10.2015. године и Новог сазива у периоду од 01.11.2015. године до 31.12.2015. године. 

Рад Комисије у 2015. години обиљежен је бројним активностима у вези са разматрањем захтјева за давање сагласности на приједлоге уговора о концесији и анексе уговора, захтјева за давање сагласности на Студије економске оправданости и заштите животне средине, сагласности на Документацију за јавно надметање, сагласности за преговоре између Концедента и потенцијалног концесионара, отварање и вредновање Понуда по објављеном Јавном позиву те одговорима на упите ресорних министарстава, физичких лица, новинским агенцијама, јединица локалне самоуправе на чијем подручју је додијељена концесија и одговора на упите концесионара, привредних друштава, и другим заинтересованим странама у поступку додјеле концесија, у већ додијељеним концесијама или другим упитима везаним за област концесија.

Нови сазив Комисије за концесије Републике Српске се нарочито ангажовао у  прикупљању и изради комплетне базе података свих додијељених концесија, тачног подручја на којима се врши истраживање и/или експлоатација ресурса, или се врши обављање пољопривредне производње или изградња туристичких објеката, те осталог у складу са чланом 6 Закона о концесијама,  закључених Уговора са свим релевантним подацима о истом, Анекса Уговора уколико исти постоје, подаци о пријављеној и уплаћеној концесионој накнади, и једнократној и концесионој накнади за право кориштења, као и њиховом одступању, података о концесионарима и осталог битног у вези са додијељеном концесијом и закљученим Уговором о концесији.

У ту сврху, у року од оквирно 2 (два) мјесеца (децембар 2015. године и јануар 2016. године) успостављен је усмени и писмени контакт са око двије стотине  концесионара, а ради доставе иновираних података и документације о самом концесионом предузећу као и предмету додијељене концесије те новој техничкој документацији која се израђује у сврху реализације Уговора о концесији, и осталих битних елемената у вези са закљученим уговором о додјели концесије те реализацији предметних уговора.

Нови сазив Комисије за концесије Републике Српске успоставио је директну сарадњу са Пореском управом Републике Српске од које су прибављени службени подаци о концесионарима који имају закључене уговоре о концесији, а који обухватају: износе појединачне и укупне обрачунате и уплаћене концесионе накнаде за коришћење концесионог добра и једнократне концесионе накнаде са прецизним износима и датумима уплате. 

На овај начин Комисија за концесије Републике Српске је обезбиједила одговарајућу базу података о финансијској дисциплини концесионара, односно извршењу финансијских обавеза из уговора о концесији. Ови подаци се од стране службе Комисије уредно ажурирају како би константно били доступни члановима комисије, али и другим овлаштеним лицима у процесу контроле и остварења других послова од јавног интереса.

Нови сазив Комисије за концесије је у сарадњи са надлежним органима, ресорним министарствима Владе Републике Српске и надлежним органима јединица локалне самоуправе, те другим стручним органима и тијелима Републике Српске и локалних заједница, као и са представницима домаћих и страних невладиних организација који се баве овом проблематиком  приступила изради новог Документа о политици додјеле концесија. Нови документ о политици би био прилагођен новим привредним околностима, и додатно усклађен са стратешким и планским документима који се односе на привредни развој Републике Српске и јединица локалне самоуправе, те правној регулативи Републике Српске и њеној усклађености са прописима Европске Уније.

Ангажованост Комисије је посебно садржана у контролама и провјери рада Концесионара на реализацији закључених уговора о концесијама у складу са чланом 58. Закона о концесијама.

Контакт

 • Трг јасеновачких жртава 4
  78 000 Бања Лука, БА
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408