O nama

O nama

Zakon o koncesijama, u postupku dodjele koncesija i kontrole obavljanja koncesione delatnosti, u skladu sa ugovorom o koncesiji, pa i raskida ugovora o koncesiji, daje značajnu ulogu Komisiji za koncesije Republike Srpske. 

Komisija za koncesije Republike Srpske je osnovana Zakonom o koncesijama iz 2002. godine, a započela sa radom nakon imenovanja prvog saziva Komisije na sjednici Narodne Skupštine Republike Srpske, dana 23.01.2004. godine. 

Komisija za koncesije Republike Srpske je definisana kao stalno i nezavisno regulatorno tijelo sa svojstvom pravnog lica i sa pravima i obavezama utvrđenim Zakonom o koncesijama. U okviru svojih nadležnosti, Komisija za koncesije Republike Srpske promoviše privredne i druge mogućnosti za ulaganja putem koncesija, u cilju zadovoljavanja javnih potreba i privrednog razvoja, uključivanjem privatnog sektora u finansiranje, projektovanje, izgradnju ili obnovu, održavanje ili upravljanje radom infrastrukturnih objekata i uređaja, pružanja usluga i eksploatacije prirodnih resursa i objekata koji služe njihovom iskorišćavanju, vodeći računa o zaštiti privrednih i društvenih interesa, zaštiti prostora, stanovništva i životne sredine.  

Komisija za koncesije Republike Srpske ima pet članova koji su istaknuti stručnjaci iz oblasti prava, ekonomije, tehničkih i drugih odgovarajućih struka. Članove Komisije imenuje Narodna skupština Republike Srpske, na prijedlog Vlade Republike Srpske, nakon sprovedenog javnog konkursa. Članovi Komisije za koncesije Republike Srpske se imenuju na period od pet godina i mogu biti imenovani na još jedan mandat. Sjedište Komisije za koncesije Republike Srpske je u Banjoj Luci. Komisija za koncesije Republike Srpske može svoje sjednice održavati i van svog sjedišta. 

Članovi Komisije za koncesije Republike Srpske su:

  1. Maja Šuput, predsjednik Komisije;
  2. Nenad Račić, zamjenik predsjednika Komisije;
  3. Goran Mišić, član Komisije;
  4. Vladan Andrić, član Komisije;
  5. Zoran Filipović, član Komisije;
Maja Šuput

Maja Šuput

predsjednica Komisije
Goran Mišić

Goran Mišić

član
Zoran Filipović

Zoran Filipović

član
Nenad Račić

Nenad Račić

zamjenik predsjednika
Vladan Andrić

Vladan Andrić

član

Komisija za koncesije Republike Srpske, u okviru svoje nadležnosti,  obavlja sljedeće poslove: a) priprema Dokument o politici i predlaže njegovo usvajanje u Narodnoj skupštini Republike Srpske, b) prati izvršenje Dokumenta o politici, v) daje saglasnost na studiju ekonomske opravdanosti, g) daje saglasnost na dokumentaciju za javno nadmetanje, d) daje prijedlog rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije, đ) vrši otvaranje i vrednovanje prispjelih ponuda po javnom pozivu za dodjelu koncesije, e) daje saglasnost na prijedlog ugovora o koncesiji i aneks ugovora o koncesiji, ž) odobrava rokove i uslove standardnog ugovora o pružanju javnih usluga korisnicima, z) provjerava cjelokupan rad koncesionara, u skladu sa ugovorom o koncesiji, uključujući posebno kontinuirano snabdijevanje korisnika uslugama, kvalitet usluga, primjenu tarifa i drugih uslova ugovora, i) odlučuje o žalbama korisnika usluga, u vezi sa visinom naknade i drugim uslovima pod kojima koncesionar pruža javne usluge, ukoliko posebnim zakonom nije u nadležnosti drugog organa, j) daje saglasnost na ustupanje ugovora o koncesiji i promjenu vlasničke strukture koncesionara, k) daje prethodnu saglasnost na osnivanje založnog prava u korist finansijske organizacije, l) vodi registar ugovora o koncesijama i lj) odlučuje o drugim zahtevima, u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o koncesijama.  

Komisija za koncesije Republike Srpske, kao regulatorno tijelo, ima funkciju da prati stanje u oblasti koncesija, kao i izvršenje zakonskih i drugih propisa, te predlaže mjere i standarde za unapređenje, kako koncesionih odnosa, tako i zakonodavstva, kojima se regulišu koncesioni odnosi.

Komisija za koncesije podnosi izvještaj o svom radu i finansijski izvještaj za prethodnu godinu Narodnoj skupštini Republike Srpske, najkasnije do 30. aprila tekuće godine.

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408