PONOVLJENI JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje javnog vodnog dobra u svrhu upravljanja obnovljivim energetskim resursima

29.12.2023. Javni poziv

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje javnog vodnog dobra u svrhu upravljanja obnovljivim energetskim resursima

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21), člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21 i 15/22) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za korišćenje javnog vodnog dobra u svrhu upravljanja obnovljivim energetskim resursima, u vodnom području rijeka Save i Drine na teritoriji grada Bijeljine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 8/23), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva
i vodoprivrede r a s p i s u j e

PONOVLJENI JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije

1. Predmet koncesije

Pokreće se postupak dodjele koncesije za korišćenje javnog vodnog dobra u svrhu upravljanja obnovljivim energetskim resursima, u vodnom području Rijeka Save i Drine na teritoriji grada Bijeljine na parcelama koje pripadaju KO Crnjelovo Donje, ukupne površine 190687 m², KO Batković, ukupne površine 170019 m², KO Ostojićevo, ukupne površine 271576 m², KO Brodac Donji, ukupne površine 1083563 m², KO Velino Selo, ukupne površine 2846 m², i KO Balatun, ukupne površine 144456 m², koje su u vlasništvu Republike Srpske. Ukupna površina predmeta koncesije iznosi 1863147 m². Detaljan pregled katastarskih čestica biće naveden u Dokumentaciji za javno nadmetanje i na elektronskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao prilog Javnom pozivu.

2. Opis projekta

Koncesija za korišćenje javnog vodnog dobra u svrhu upravljanja obnovljivim energetskim resursima na području grada Bijeljine, u vodnom području rijeka Save i Drine, imaće funkciju proizvodnje bio-mase kao obnovljivog i čistog energenta. Na predmetnim površinama pristupiće se direktnom prevođenju degradiranih površina i površina pod šibljacima u plantaže i vještačke zasade energetskih biljaka i brzorastućih vrsta drveća, koji će se nadalje eksploatisati i iskoristiti za proizvodnju drvne bio-mase. Predviđena je vrijednost investicije u iznosu od 465.300,00 KM za nabavku stalnih sredstava, kao i prosječne vrijednosti godišnjih troškova u iznosu od 231.842,79 KM. Ukupna procijenjena vrijednost investicije iznosi 697.142,79 KM.

3. Definicija ekonomskih, pravnih uslova i zahtjeva koji se odnose na projekat

Definicije ekonomskih, pravnih uslova i zahtjeva koji se odnose na projekat sadržani su u tenderskoj dokumentaciji, Zakonu o vodama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 50/06, 92/09, 121/12 i 74/17), Zakonu o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i drugim podzakonskim aktima u ovoj oblasti, a biće defi nisani Studijom ponuđača.

4. Studija opravdanosti dodjele koncesije

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi Studiju opravdanosti dodjele koncesije sa elementima procjene zaštite životne sredine, izrađenu od strane referentnog domaćeg ili stranog privrednog društva ili drugog pravnog lica.

5. Principi i metode za izračunavanje i iznos koncesione naknade

U skladu sa članom 30k. stav 1) Zakona o koncesijama, koncesiona naknada za ustupljeno pravo na javnom vodnom dobru obračunava se u iznosu od 0,5% od vrijednosti planirane investicije, na osnovu čega jednokratna koncesiona naknada za pravo korišćenja iznosi 3.485,71 KM.

Iznos jednokratne naknade za pravo korišćenja i iznos godišnje koncesione naknade za korišćenje koncesionog dobra biće ponuđen od strane ponuđača u ponudi, s tim što ovi iznosi ne mogu biti manji od iznosa utvrđenih u prethodnim stavovima.

U skladu sa članom 30k. stav 2), koncesiona naknada za korišćenje javnog vodnog dobra, odnosno vodnog zemljišta za obavljanje privrednih djelatnosti iznosi 2,2% ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog korišćenjem predmeta koncesije.

6. Opis sredstava i imovine koja se daje na raspolaganje koncesionaru

Koncesija za korišćenje javnog vodnog dobra u svrhu upravljanja obnovljivim energetskim resursima na području grada Bijeljine, u vodnom području rijeka Save i Drine, podrazumijeva korišćenje javnog vodnog dobra, odnosno vodnog zemljišta iz tačke 1. ovog javnog poziva u svrhu proizvodnje bio-mase kao obnovljivog i čistog energenta, a u skladu sa ugovorom o koncesiji.

7. Pravo učešća na Javnom pozivu

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju sva domaća ili strana pravna ili fizička lica ili konzorcijum dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica koja ispunjavaju uslove iz tenderske dokumentacije i ovog poziva, a koja su otkupila tendersku dokumentaciju.

7.1. Opšti uslovi za učešće na Javnom pozivu

• Pravo učešća na Javnom pozivu imaju domaća ili strana pravna ili fizička lica ili konzorcijum dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica (u daljem tekstu: Ponuđači).

• Kada je podnosilac inicijative konzorcijum, članovi konzorcijuma će ovlastiti jednog člana koji će predstavljati konzorcijum u postupku dodjele koncesije.

• Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu bilo samostalno ili kao član konzorcijuma.

• Ponudu na Javni poziv za dodjelu koncesije, saglasno članu 19. Zakona o koncesijama, ne može dostaviti:

– ponuđač nad kojim je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije,

– ponuđač ili sa njim povezani privredni subjekti sa kojim je raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,

– ponuđač koji je oglašen odgovornim za krivično djelo u vršenju registrovane djelatnosti,

– ponuđač koji ima neizmirene poreske obaveze, u skladu sa odgovarajućim propisima, i

– ponuđač koji je ustupio koncesiju trećem licu ili fi nansijskoj organizaciji.

• Razmjena informacija između Ministarstva i zainteresovanih ponuđača, nakon preuzimanja Dokumentacije za javno nadmetanje, obavljaće se u pisanoj formi putem pošte, faksa ili elektronski.

• Zahtjevi za dodatnim informacijama i davanje obavještenja mogu se dostaviti najkasnije 10 dana prije krajnjeg roka za dostavljanje ponuda.

8. Garancija na ime obezbjeđenja ponude – depozit

Obavezan uslov za učešće u postupku dodjele koncesije je dostava garancije na ime obezbjeđenja ponude u iznosu od 3.485,71 KM i obezbjeđuje se u vidu novčanog depozita, sa rokom važenja do stupanja na snagu rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije. Depozit se uplaćuje na jedinstveni račun trezora, broj: 562-099-000013-02-80; svrha uplate: uplata depozita za obezbjeđenje ponude (uplata se odnosi na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede).

8.1. Uslovi, rok i način vraćanja garancije – depozita

Ponuđaču koji bude izabran za koncesionara depozit se uračunava u jednokratnu koncesionu naknadu. Depozit se vraća ponuđaču koji ne bude izabran u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije ili ponuđaču čija ponuda nije blagovremeno dostavljena u roku od 15 dana od dana kada Komisija za koncesije Republike Srpske konstatuje tu činjenicu.

Depozit neće biti vraćen ponuđaču ako:

a) ponuđač povuče ponudu nakon isteka roka za dostavljanje ponuda i

b) izabrani ponuđač:

– ne ispoštuje neki od uslova koji je potrebno ispuniti prije potpisivanja ugovora o koncesiji i

– odustane od zaključivanja ugovora o koncesiji (uplata se odnosi na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede).

9. Vrijeme trajanja koncesije

Ugovor o koncesiji zaključuje se na rok koji ne može biti duži od 50 godina, računajući od dana zaključivanja ugovora o koncesiji.

U rok koncesije uključiće se vrijeme potrebno za obavljanje pripremnih radnji i obezbjeđenje investicija.

10. Spisak potrebnih dozvola i odobrenja ili drugih ovlašćenja

Dokumentacija

Uz ponudu ponuđač je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar,

– dokaz nadležnog organa da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili postupak likvidacije,

– izjavu ponuđača, potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa, kojom dokazuje da sa njim ili njegovim povezanim licem nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,

– uvjerenje nadležnog suda sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđen za krivično djelo u vršenju registrovane djelatnosti,

– bilans stanja i bilans uspjeha za prethodne tri godine poslovanja ukoliko nije riječ o novoregistrovanom preduzeću,

– uvjerenje o registraciji poreskog obveznika i obveznika poreza na dodatu vrijednost,

– uvjerenje nadležnog poreskog organa ili drugog nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim dokazuje da je ispunio obaveze po osnovu poreza (direktni i indirektni) u skladu sa važećim propisima,

– izjavu ponuđača, potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa, da nije ustupio koncesiju trećem licu ili fi nansijskoj organizaciji,

– dokaz da su obezbijeđena fi nansijska sredstva za realizaciju projekta ili izjavu odgovarajuće fi nansijske organizacije da će pratiti ponuđača u finansiranju predmeta koncesije,

– uvjerenje o solventnosti ponuđača, izdato od strane banke, odnosno potvrdu da u posljednjih 12 mjeseci ponuđač nije bio blokiran, računajući od dana objavljivanja Javnog poziva u “Službenim glasniku Republike Srpske”,

– izjavu kojom ponuđač potvrđuje da ima obavezu prema svojoj ponudi do zaključenja ugovora o koncesiji,

– originalnu izjavu o prihvatanju Nacrta ugovora o koncesiji.

Svi dokumenti koji se prilažu moraju biti originali ili ovjerene kopije originala, ne stariji od 90 dana.

11. Način dostavljanja ponuda

Ponude treba dostaviti u zapečaćenoj i neprovidnoj koverti, uz napomenu:

Ponuda za Javni poziv za dodjelu koncesije u svrhu upravljanja obnovljivim energetskim resursima na području grada Bijeljine – NE OTVARATI, sa imenom i adresom ponuđača, poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Trg Republike Srpske br. 1, 78 000 Banja Luka, ili neposredno, putem Glavnog protokola Vlade Republike Srpske, na adresu: Trg Republike Srpske br. 1, lamela A, 78 000 Banja Luka.

Svi listovi ponude, sa pratećom dokumentacijom, moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim brojem stranica, parafi rani ili potpisani od strane ovlašćenog lica. Sve dopune i izmjene ponude i prateća dokumentacija moraju biti čitljivi i parafi rani od strane ovlašćenog lica.

Ponuda za učešće na Javnom pozivu, kao i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa objavljenim Javnim pozivom, moraju biti napisani na srpskom jeziku, a ukoliko su sačinjeni na nekom drugom jeziku, moraju biti upotpunjeni zvaničnim prevodom ovlašćenog sudskog tumača za srpski jezik.

12. Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponuda

Ponuđači će biti naknadno obaviješteni o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponuda.

13. Rok u kom se ponuda može povući

Ponuda se može povući najkasnije posljednjeg dana prije otvaranja ponuda.

Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjev o povlačenju ponude dostavlja se u koverti, sa naznakom: Povlačenje ponude za učešće na Javnom pozivu za dodjelu koncesije u svrhu upravljanja obnovljivim energetskim resursima na području grada Bijeljine.

14. Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija sastoji se od:

– Ponovljenog javnog poziva za prikupljanje ponuda za dodjelu predmetne koncesije,

– opisa predmeta koncesije,

– uputstva ponuđačima za izradu ponude,

– kriterijuma za vrednovanje i ocjenu ponude,

– Nacrta ugovora o koncesiji.

14.1. Preuzimanje tenderske dokumentacije

Tenderska dokumentacija može se preuzeti uz dokaz o uplati od 200,00 KM u prostorijama MPŠV svakim radnim danom od 8 do 16 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Iznos sredstava za otkup tenderske dokumentacije uplaćuje se na žiro račun broj: 5620990000055687; vrsta prihoda 722 511; svrha uplate: otkup tenderske dokumentacije; organizacioni kod 1546003; šifra opštine 002.

15. Mogućnost poništenja postupka dodjele koncesije

Postupak dodjele koncesije može se poništiti nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u slučajevima predviđenim članom 24. stav 1. Zakona o koncesijama.

16. Identitet podnosioca inicijative za dodjelu koncesije i iznos bonusa

Inicijativu za dodjelu koncesije u svrhu upravljanja obnovljivim energetskim resursima na području grada Bijeljine podnijelo je privredno društvo “CSP” d.o.o., Karađorđeva 78L, Dvorovi, Bijeljina, koje zastupa direktor Savo Lazić. Podnosiocu inicijative, u skladu sa Zakonom o koncesijama, dodjeljuje se bonus, koji iznosi 10% od pripadajućih bodova po svim kriterijumima za vrednovanje ponuda.

17. Objavljivanje Javnog poziva i rok za dostavljanje ponuda

Javni poziv biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”, dnevnom listu “Glas Srpske”, kao i na sajtu Vlade Republike Srpske, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.vladars.net i Komisije za koncesije Republike Srpske.

Rok za dostavljanje ponuda je trideset (30) dana, računajući od dana objavljivanja Javnog poziva u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Neblagovremene, nepotpune, kao i ponude podnesene od strane neovlašćenog lica, neće se razmatrati.

Podaci o licima zaduženim za davanje informacija relevantnih za postupak Javnog poziva:

– Jovana Radulović, viši stručni saradnik za EU integracije u oblasti voda, telefon broj: 051/338-354.

Broj: 12.07-337-155/22

13.12.2023. godine

Banja Luka

Ministar,

Dr Savo Minić, s.r.

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408