JAVNI  POZIV za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju solarne elektrane “Bileća – Solar 1” na području opštine Bileća

11.03.2024. Javni poziv

JAVNI  POZIV za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju solarne elektrane “Bileća – Solar 1” na području opštine Bileća

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i Odluke Vlade Republike Srpske o pokretanju postupka dodjele koncesije za izgradnju i korišćenje solarne elektrane „Bileća – Solar 1“ na području opštine Bileća („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/24), Ministarstvo energetike i rudarstva, r a s p i s u j e

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije

1. Predmet koncesije i lokacija 

Predmet koncesije je izgradnja solarne elektrane „Bileća – Solar 1“ na području opštine Bileća (u daljem tekstu: Solarna elektrana), instalisane snage 140 MW i procijenjene godišnje proizvodnje 197,87 GWh.

Lokacija na kojoj se planira izgradnja solarne elektrane nalazi se na lokalitetu Hadžibegovo brdo, sa desne strane regionalnog puta Bileća – Deleuša, odnosno sa obje strane lokalnog puta za Miruše, na udaljenosti od oko tri kilometra od sjedišta opštine Bileća.

2. Opis projekta 

Planirano je da Solarna elektrana zauzme ukupnu površinu od oko 244,4 hektara zemljišta i to na parcelama označenim kao k.č. br. 515/1 i k.č. br. 521/1; sve upisane u LN br. 37 KO Miruše, opština Bileća, u vlasništvu Republike Srpske 1/1.

Solarna elektrana biće priključena na postojeću elektroprenosnu mrežu izgradnjom priključnog dalekovoda, u skladu i na način utvrđen relevantnim propisima.

Procijenjena vrijednost investicije iznosi 231.014.599,08 KM.

Proizvedena električna energija prodavaće se na tržištu.

3. Studija opravdanosti dodjele koncesije

Ponuđač je dužan da izradi i uz ponudu dostavi Studiju opravdanosti dodjele koncesije, sa elementima procjene zaštite životne sredine koja će biti izrađena u skladu sa važećim propisima.

Zavisno od dužine perioda na koji se traži koncesija i vijeka trajanja opreme, ukupna vrijednost investicije iskazana u Studiji ekonomske opravdanosti treba da uključi i procjenjene troškove zamjene opreme.

4. Rok trajanja koncesije 

Koncesija se može dodijeliti maksimalno na 50 godina, računajući od dana zaključenja Ugovora o koncesiji.

5. Koncesiona naknada

Minimalna koncesiona naknada utvrđena je na osnovu Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/13, 16/18 70/20 i 111/21) i Pravilnika o visini koncesione naknade i bankarskim garancijama u oblasti elektroenergetike, energenata, rudarstva i geologije („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 79/18) i sastoji se od: 

 • jednokratne koncesione naknade za ustupljeno pravo u iznosu od 1.155.073,00 KM,

 i

 • koncesione naknade za korišćenje predmeta koncesije u iznosu od 0,0055 KM po proizvedenom KWh električne energije na zvaničnom obračunskom mjestu primopredaje električne energije.

Jednokratna koncesiona naknada se utvrđuje za svakog od ponuđača na osnovu iskazane visine vrijednosti investicije iz ponude na javni poziv, u skladu sa Pravilnikom o visini koncesione naknade i bankarskim garancijama u oblasti elektroenergetike, energenata, rudarstva i geologije i ne može biti manja od 1.155.073,00 KM.

6. Način rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji Solarne elektrane, pristupnih puteva, kao i objekata za prenos električne energije od objekta solarne elektrane do mjesta priključka na elektroprenosnu mrežu, je obaveza koncesionara.

Sve troškove vezano za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa snosi koncesionar.

7. Garancija na ime obezbjeđenja ponude – depozit

Obavezan uslov za učešće u postupku dodjele koncesije je dostavljanje garancije na ime obezbjeđenja ponude u iznosu od 1.155.073,00 KM i obezbjeđuje se u vidu novčanog depozita, sa rokom važenja do pravosnažnosti rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije. 

Depozit se uplaćuje na Jedinstveni račun trezora broj: 5620990000130280; svrha uplate: uplata depozita za obezbjeđenje ponude (uplata se odnosi na Ministarstvo energetike i rudarstva).

Strana pravna ili fizička lica mogu gore navedeni novčani depozit platiti u protivvrijednosti u evrima, po zvaničnom kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan plaćanja, uplatom na devizni račun budžeta Republike Srpske, prema instrukciji koja čini sastavni dio Dokumentacije za javno nadmetanje.

8. Uslovi, rok i način vraćanja garancije – depozita

Ponuđaču koji bude izabran za koncesionara depozit se uračunava u jednokratnu koncesionu naknadu, a u slučaju da ista bude utvrđena u iznosu većem od uplaćenog depozita, ponuđač je dužan platiti razliku iznosa prije zaključenja Ugovora o koncesiji.

Depozit se vraća ponuđaču koji ne bude izabran u roku od 60 dana od dana pravosnažnosti rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije ili ponuđaču čija je ponuda nepotpuna ili nije blagovremeno dostavljena u roku od 30 dana  od dana kada Komisija za koncesije Republike Srpske konstatuje tu činjenicu.

Depozit neće biti vraćen ponuđaču ako:

a)  ponuđač povuče ponudu nakon isteka roka za dostavljanje ponuda i

b)  izabrani ponuđač:

 • ne ispoštuje neki od uslova koji je potrebno ispuniti prije potpisivanja ugovora o koncesiji ili
 • odustane od zaključivanja ugovora o koncesiji.

9. Pravo učešća na javnom pozivu

Pravo učešća na javnom pozivu imaju domaća i strana pravna i fizička lica ili konzorcijum dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica koja ispunjavaju uslove iz Zakona o koncesijamai Dokumentacije za javno nadmetanje.

10. Dokazi za učešće na javnom pozivu

10.1. Podobnost za učešće na javnom pozivu za dodjelu koncesije u smislu člana 19.   Zakona o koncesijama, ponuđač dokazuje dostavljanjem sljedećih dokaza:

a) za pravna lica:

 1. izvod iz registra poslovnih subjekata ili drugog odgovarajućeg registra,
 2. za domaća i strana pravna lica, dokaz nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili postupak likvidacije,
 3. izjavu ponuđača potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojom dokazuje da sa njim ili sa njegovim povezanim licem nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,
 4. za domaća pravna lica uvjerenje nadležnog suda prema sjedištu ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,
 5. za strana pravna lica dokaz nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,
 6. uvjerenje nadležnog poreskog organa ili drugog nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim dokazuje da je ispunio obaveze po osnovu poreza (direktni i indirektni) i doprinosa (penzijsko i zdravstveno osiguranje), u skladu sa važećim propisima,
 7. izjavu ponuđača potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojom dokazuje da nije ustupio ugovor o koncesiji trećem licu ili finansijskoj organizaciji.

Izuzetno, ako je ponuđač strano pravno lice, a zemlja u kojoj ponuđač ima sjedište ne izdaje dokaz iz podtačke 5) ove tačke, taj dokaz može biti zamjenjen izjavom ponuđača datom pred nadležnim organom ili notarom.

b)  za fizička lica

 1. uvjerenje o prebivalištu ili  kopiju putne isprave za strano lice i
 2. uvjerenje ili drugi ekvivalentan dokument zemlje sjedišta ponuđača kojom se dokazuje da se protiv ponuđača ne vodi krivični postupak.

10.2. Ekonomsko-finansijsku podobnost ponuđač dokazuje dostavljanjem sljedećih dokaza:

a)  za pravna lica:

 1. dokaz poslovne banke o solventvosti ponuđača, kojim se dokazuje da, u posljednjih 12 mjeseci računajući od dana objavljivanja javnog poziva, račun ponuđača nije bio blokiran,
 2. finansijski izvještaj ponuđača sastavljen u skladu sa zakonom i međunarodnim računovodstvenim standardima za posljednju godinu poslovanja i
 3. dokaz da ponuđač ima vlastita finansijska sredstva i izjavu ponuđača potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa ili notara zemlje sjedišta ponuđača kojom izjavljuje da će ta sredstva koristiti za realizaciju predmeta  koncesije i/ili izjavu odgovarajuće finansijske organizacije da će pratiti ponuđača u finansiranju predmeta koncesije.

b)  Fizička lica svoju ekonomsko-finansijsku podobnost dokazuju na način predviđen u tački 10.2. a) podtačka 3) ovog javnog poziva.

10.3. Ostali dokazi:

 1. ugovor o konzorcijumu ako ponuđači podnose zajedničku ponudu,
 2. dokaz o uplati novčanog depozita na ime obezbjeđenja ponude,
 3. dokaz o uplati sredstava za preuzimanje dokumentacije za javno nadmetanje,
 4. izjavu o prihvatanju Dokumentacije za javno nadmetanje,
 5. izjavu ponuđača da preuzima obavezu osnivanja privrednog društva za obavljanje koncesione djelatnosti ako ponuđač nema osnovano privredno društvo sa sjedištem u Republici Srpskoj,

10.4. Ukoliko ponudu podnosi konzorcijum, dokazi iz tački 10.1.a), 10.2.a) i 10.3. podtačke 4) i 5) se podnose za svakog člana konzorcijuma.

10.5. Sva dokumenta koja se prilažu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne starija od četiri mjeseca.

11. Rok za dostavljanje ponuda 

Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

12. Način dostavljanja ponude i adresa

Ponude se dostavljaju lično ili preporučeno putem pošte u zapečaćenoj koverti sa naznakom „Ponuda na javni poziv za dodjelu koncesije za izgradnju i korišćenje solarne elektrane „Bileća – Solar 1“ na području opštine Bileća – NE OTVARATI“, na adresu: Ministarstvo energetike i rudarstva, Trg Republike Srpske 1., 78 000 Banja Luka.

13. Mogućnost posjete lokaciji

Svim licima koja su preuzela Dokumentaciju za javno nadmetanje, prije dostavljanja ponude, biće omogućena posjeta lokaciji na kojoj će se obavljati koncesiona djelatnost, ukoliko za to iskažu interes. Vrijeme posjete lokaciji obaviće se u dogovoru sa predstavnicima zainteresovanih lica.

14. Rok u kome se ponuda može povući

Povlačenje ponude ponuđač može izvršiti najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se Ministarstvu energetike i rudarstva u pisanoj formi. Zahtjev za  povlačenje ponude dostavlja se u koverti sa naznakom: „Povlačenje ponude za učešće na javnom pozivu za dodjelu koncesije za izgradnju i korišćenje solarne fotonaponske elektrane „Bileća – Solar 1“ na području opštine Bileća.

15. Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponude

Komisija za koncesije Republike Srpske će ponuđače obavijestiti o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponuda. 

16. Mogućnost poništenja postupka dodjele koncesije

Postupak dodjele koncesije može se poništiti nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u slučajevima predviđenim članom 24. stav 1. Zakona o koncesijama.

17. Vrijeme i način preuzimanja Dokumentacije za javno nadmetanje

Pravo učešća na javnom pozivu imaju samo lica koja su otkupila Dokumentaciju za javno nadmetanje, koju čine: Javni poziv za podnošenje ponuda, Opis predmeta koncesije, Uputstvo ponuđačima za izradu ponude, kriterijume za vrednovanje i ocjenu ponuda i Nacrt ugovora o koncesiji.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva energetike i rudarstva, svaki radni dan od 08 ‐ 16 časova u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske“, u kancelariji broj 19, osmi sprat.

Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 2.500,00 KM, koja se uplaćuje na žiro račun Javni prihodi Republike Srpske broj: 5620990000055687; vrsta prihoda: 722511; svrha uplate: otkup Dokumentacije za javno nadmetanje; organizacioni kod 1445001, poziv na broj: 0000000000, šifra opštine 002.

Strana pravna ili fizička lica mogu gore navedenu naknadu platiti u protivvrijednosti u evrima, po zvaničnom kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan plaćanja, uplatom na devizni račun budžeta Republike Srpske, prema instrukciji koja se daje u prilogu.

18. Identitet podnosioca inicijative za dodjelu koncesije i iznos bonusa

Inicijativu za dodjelu predmetne koncesije, u skladu sa članom 25. Zakona o koncesijama, podnijelo je privredno društvo „Energy of the future“ d.o.o. Bijeljina. Podnosiocu inicijative, prilikom vrednovanja ponuda, dodjeljuje se bonus za ponuđeno rješenje (tehnički i ekonomsko-finansijski aspekt) do 10% od pripadajućih bodova po svim kriterijumima za vrednovanje ponuda.

19. Izmjene i dopune Javnog poziva

Eventualne izmjene i dopune Javnog poziva će biti objavljene na isti način kao i osnovni tekst Javnog poziva, a rok za dostavljanje ponuda produžiće se za vrijeme koje je proteklo od dana objavljivanja osnovnog teksta Javnog poziva do dana objavljivanja njegove izmjene odnosno dopune u „Službenom glasniku Republike Srpske“

20. Objavljivanje Javnog poziva 

Ovaj poziv objaviće se u dnevnom listu „Glas Srpske“, „Službenom glasniku Republike Srpske“, na sajtu Vlade Republike Srpske, Ministartva energetike i rudarstva www.vladars.rs  i na sajtu Komisije za koncesije Republike Srpske www.koncesije-rs.org.

Neblagovremene, neuredne, nepotpune, kao i ponude podnesene od strane neovlašćenog lica neće se uzeti u razmatranje. 

21. Lice zaduženo za davanje informacija

Nada Milovčević, telefon:  051/ 339‐411, e-mail: n.milovcevic@mier.vladars.rs;

Broj: 05.05/360-249-20 /22

Datum: 05.03.2024. godine

MINISTAR

Petar Đokić

Kontakt

 • Trg jasenovačkih žrtava 4
  78 000 Banja Luka, BA
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408