Izvještaji

Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2020. godinu

Komisija za koncesije Republike Srpske (u dalјem tekstu: Komisija) je osnovana Zakonom o koncesijama iz 2002. godine, a započela sa radom nakon imenovanja prvog saziva Komisije na sjednici Narodne Skupštine Republike Srpske, održane dana 23.01.2004. godine.

Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2019. godinu

Оvај dоkumеnt prеdstаvlја gоdišnji izvјеštај о rаdu i finаnsiјski izvјеštај Kоmisiје zа kоncеsiје Rеpublikе Srpskе zа 2019. gоdinu (u dаlјеm tеkstu: Izvјеštај). Pоdnоšеnjеm оvоg Izvјеštаја, Kоmisiја zа kоncеsiје Rеpublikе Srpskе (u dаlјеm tеkstu: Kоmisiја) ispunjаvа svојu zаkоnsku оbаvеzu izvјеštаvаnjа, а shоdnо оdrеdbаmа člаnа 60. Zаkоnа о kоncеsiјаmа („Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе“, brој: 59/13 i 16/18, u dаlјеm tеkstu: Zаkоn о kоncеsiјаmа).

Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2018. godinu

Ovaj dokument predstavlja godišnji izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2018. godinu (u daljem tekstu: Izvještaj). Podnošenjem ovog Izvještaja, Komisija za koncesije Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) ispunjava svoju zakonsku obavezu izvještavanja, a shodno odredbama člana 60. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13 i 16/18, u daljem tekstu: Zakon).

Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2017. godinu

Ovaj dokument predstavlja godišnji izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2017. godinu (u daljem tekstu: Izvještaj). Podnošenjem ovog Izvještaja, Komisija za koncesije Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) ispunjava svoju zakonsku obavezu izvještavanja, a shodno odredbama člana 60. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13 i 16/18, u daljem tekstu: Zakon).

Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2016. godinu

Komisija za koncesije Republike Srpske (u daljem tekstu Komisija), podnosi Izvjestaj o svom radu i finansijski izvještaj za prethodnu godinu na osnovu člana 60. Zakona o koncesijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13, u daljem tekstu: Zakon o koncesijama). Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisija podnosi Narodnoj skupštini Republike Srpske najkasnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.  

Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2015. godinu

Komisija za koncesije Republike Srpske (u daljem tekstu Komisija), podnosi Izvjestaj o svom radu i finansijski izvještaj za prethodnu godinu na osnovu člana 60. Zakona o koncesijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13). Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisija podnosi Narodnoj skupštini Republike Srpske najkasnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.  

1 2 3

Kontakt

  • Save Mrkalja 16
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 490-890
  • +387 51 490-481