Pravni okvir koncesija u Republici Srpskoj

Pravni okvir koncesija u Republici Srpskoj

Zakonski propisi

 • Zakon o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21);
 • Zakon o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 25/02, 91/06 i 92/09),

koji je prestao da važi stupanjem na snagu Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21).

Važeći Zakon o koncesijama je usvojen na 28. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske i objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 59/13, dana 15.07.2013. te stupio na snagu 23.07.2013. godine.

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama je usvojen na 23. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske i objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 16/18, dana 23.02.2018. godine, te stupio na snagu 03.03.2018. godine.

Zаkоn о izmјеnаmа i dоpunаmа zаkоnа о kоncеsiјаmа је usvојеn nа 10. sјеdnici Nаrоdnе skupštinе Rеpublikе Srpskе i оbјаvlјеn u „Službеnоm glаsniku Rеpublikе Srpskе“, brој: 70/20, dаnа 16.07.2020. gоdinе, tе stupiо nа snаgu 24.07.2020. gоdinе.

Zаkоn о izmјеnаmа i dоpunаmа zаkоnа о kоncеsiјаmа је usvојеn nа 19. sјеdnici Nаrоdnе skupštinе Rеpublikе Srpskе i оbјаvlјеn u „Službеnоm glаsniku Rеpublikе Srpskе“, brој: 111/21, dаnа 09.12.2021. gоdinе, tе stupiо nа snаgu 17.12.2021. gоdinе.

Primjena drugih Zakona u postupku dodjele koncesija
 • Zakon o stranim ulaganjima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 21/18). Primjena navedenog Zakona od strane Komisije za koncesije Republike Srpske odnosi se na odredbe o pravima i obavezama stranih ulagača kada su u pitanju koncesije;
 • Zakon o stranim ulaganjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 25/02, 24/04, 52/11 i 68/13), koji je prestao da važi stupanjem na snagu Zakona o stranim ulaganjima, broj: 21/18);
 • Zakon o stranim ulaganjima i koncesijama   (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 21/96 i 5/99), koji je prestao da važi stupanjem na snagu Zakona o stranim ulaganjima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 25/02, 24/04, 52/11 i 68/13);
 • Zakon o opštem upravnom postupku Republike Srpske(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18), kao procesni zakon, Komisija za koncesije Republike Srpske primjenjuje prilikom odlučivanja u skladu sa članom 57. Zakona o koncesijama.
 • Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 39/14) u dijelu postupka provođenja postupka po javnom pozivu uključujući i otvaranja ponuda i drugo, i to u dijelu koji nije regulisan Zakonom o koncesijama i drugim posebnim zakonima.

Drugi pozitivni propisi Republike Srpske

Komisija, u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, primjenjuje i druge pozitivne propise Republike Srpske, a u skladu sa svojim nadležnostima, i to:

 • Zakon o radu;
 • Zakon o inspekcijama u Republici Srpskoj;
 • Zakon o slobodi pristupa informacijama Republike Srpske;
 • Zakon o lokalnoj samoupravi;
 • Zakon o Pravobranilaštvu Republike Srpske;
 • Zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske;
 • Zakon o danu Republike;
 • Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa;
 • Zakon o pečatima;
 • Zakon o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini;
 • Zakon o praznicima;
 • Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske;
 • Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske;
 • Zakon o upravnoj inspekciji;
 • Zakon o uređenju prostora i građenju;
 • Zakon o trezoru;
 • Zakon o zaštiti životne sredine;
 • Zakon o Vladi Republike Srpske;
 • Zakon o eksproprijaciji;
 • Zakon o stvarnim pravima;
 • Zakon o tržištu hartija od vrijednosti;
 • Zakon o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti;
 • Zakon o javnim preduzećima;
 • Zakon o javnim putevima;
 • Zakon o nacionalnim parkovima;
 • Zakon o telekomunikacijama;
 • Zakon o komunalnim djelatnostima;
 • Zakon o zaštiti vazduha;
 • Zakon o vodama;
 • Zakon o upravljanju otpadom;
 • Zakon o turizmu;
 • Zakon o javnim skijalištima;
 • Zakon o ugostiteljstvu;
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu;
 • Zakon o spomenicima i spomen-obilježjima oslobodilačkih ratova;
 • Zakonu o privrednim društvima;
 • Zakon o javno-privatnom partnerstvu u Republici Srpskoj;
 • Zakon o ribarstvu;
 • Zakon o električnoj energiji;
 • Zakon o energetici;
 • Zakon o banjama;
 • Zakon o lovstvu;
 • Zakon o igrama na sreću;
 • Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju;
 • Zakon o kulturnim dobrima;
 • Zakon o šumama;
 • Zakon o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji;
 • Zakon o rudarstvu;
 • Zakon o geološkim istraživanjima;
 • Zakon o gasu.

Efikasna primjena Zakona o koncesijama zavisi od navedenih materijalnih propisa (i drugih odnosnih propisa) kojima se regulišu posebne oblasti koje mogu biti predmet koncesija. Ova međuzavisnost ogleda se u stepenu normiranosti oblasti koje mogu biti predmet koncesija, tako da se nedvosmisleno propiše da se određena dobra (opšta, javna, prirodna) mogu dodjeljivati putem koncesionog postupka, odnosno koncesionog ugovora. 

Podzakonski akti

Komisija obavlja poslove iz svoje nadležnosti na osnovu Zakona Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, ali i podzakonskih akata koje je donijela u okviru svoje nadležnosti, kao i podzakonskih akata (pravilnici, uputstva) drugih nadležnih organa i tijela Republike (Vlada, resorna ministarstva, agencije).

 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Komisiji za koncesije Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/04 i 103/14);
 • Pravilnik o platama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 79/08);
 • Uputstvo za procjenu postojanja javnog interesa kod samoinicijativne ponude („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br. 103/05);
 • Pravilnik o postupku ustupanja ugovora o koncesiji i promjeni vlasničke strukture koncesionara, („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 65/14 i 61/17 );
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra ugovora o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 65/14).

Pored navedenih, Komisija u svom radu primjenjuje i druga podzakonska akta kojima se uređuje organizacija, djelokrug rada Komisije, vođenje postupaka, postupanja Komisije u predmetima iz njene nadležnosti, kao što su:

 • Poslovnik o radu Komisije;
 • Pravilnik o Javnim nabavkama;
 • Pravilnik o postupku direktnog sporazuma; 
 • Pravilnik o načinu vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza;
 • Pravilnik o naknadi troškova prevoza kod dolaska na posao i povratka sa posla;
 • Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama Komisije;
 • Pravilnik o internim kontrolnim postupcima u Komisiji;
 • Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja, upravljanja, održavanja i registracije službenih motornih vozila;
 • Etički kodeks za članove i zaposlene u Komisiji;
 • Pravilnik o postupku otvaranja ponuda;
 • Pravilnik o korišćenju sredstava reprezentacije;
 • Pravilnik o naknadama za službna putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u Komisiji.
Indeks registra informacija
u Komisiji za koncesije Republike Srpske
638.43 KB
Vodič za pristup informacijama
u Komisiji za koncesije Republike Srpske
0.00 B
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama
Službeni glasnik Republike Srpske 70/20
510.00 KB
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama
Službeni glasnik Republike Srpske 111/2021
510.04 KB

Kontakt

 • Trg jasenovačkih žrtava 4
  78 000 Banja Luka, BA
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408