Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију CO₂ гаса и термоминералне воде на лежишту „Цигуше баре“ у Сочковцу, општина Петрово

31.10.2019. Јавни позив

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију CO₂ гаса и термоминералне воде на лежишту „Цигуше баре“ у Сочковцу, општина Петрово

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13 и 16/18) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију СО2 гаса и термоминералне воде на лежишту „Цигуше баре“ у Сочковцу, општина Петрово (“Службени гласник Републике Српске”, број 30/19), Министарство енергетике и рударства,  расписује

ЈАВНИ   ПОЗИВ
за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију СО2 гаса и термоминералне воде на лежишту „Цигуше баре“ у Сочковцу, општина Петрово

Датум отварања:

30.10.2019. године

Датум затварања:

29.11.2019. године

Крајњи рок пријаве:

29.11.2019. године

1. Предмет концесије и локација

Предмет концесије је експлоатација СО2 гаса и термоминералне воде на лежишту „Цигуше баре“ у Сочковцу, општина Петрово. Експлоатација ће се одвијати унутар простора омеђеног сљедећим координатама: 


Y X
A 6 523 860.32 4 948 049.85
B 6 523 578.61 4 948 207.52
C 6 523 581.97 4 948 123.26
D 6 523 859.19 4 947 970.85

Земљиште на којем ће се обављати концесиона дјелатност означено је као к.ч. 908/1,908/2, 909, 910, 911/1, 911/4, 912 и 913/1, КО Сочковац, Петрово уписано у Посједовни лист број: 576/9 као посјед „Messer BH Gas“ д.о.о. Сочковац.

2. Опис пројекта 

Експлоатација на предметном лежишту ће се одвијати путем бушотине, на начин којим се обезбјеђује оптимално искоришћавање лежишта минералне сировине, безбиједност људи објеката и имовине, а у складу са одобреном техничком документацијом.

Минерална сировина може се користити за потребе индустријске прераде и производње техничких гасова као и друге потенцијалне намјене поливалентног коришћења у наведеним билансним резервама термоминералне воде од А+Б+Ц1=122,92 л/с и природног сепарисаног СО2 гаса од А+Б+Ц1=392,49 л/с.

Процијењена вриједност укупне инвестиције износи 1.195.316,00 КМ.

3. Студија оправданости додјеле концесије

Понуђач је дужан да уз понуду достави Студију оправданости додјеле концесије са елементима процјене заштите животне средине, израђену од стране привредног друштва или другог правног лица које испуњава услове за израду техничке документације у области рударства.

4. Максималан рок трајања концесије  

Концесија се додјељује на период  до 30 година, рачунајући од дана закључења Уговора о концесији.

5. Минималан износ концесионе накнаде

Минималан износ концесионе накнаде утврђен је на основу Правилника о концесионим накнадама и гаранцијама у области електроенергетике, енергената, рударства и геологије („Службени гласник Републике Српске“, број: 79/18 ) и састоји се од:

 • концесионе накнаде за уступљено право (једнократна накнада) у  износу од 59.765,80 КМ, која се  уплаћује при закључивању Уговора о концесији,
 • концесионe накнада за коришћење природног гаса у износу од 4 %  од прихода остварених обављањем концесионе дјелатности и
 • концесионe накнада за коришћење геотермалног ресурса – термоминералне воде у износу од 3,6 %  од прихода остварених обављањем концесионе дјелатности
6. Начин рјешавања имовинско-правних односа

Рјешавање имовинско – правних односа на локацији предвиђеној за обављање концесионе дјелатности је обавеза концесионара. 

7. Лицитациона гаранција

Обавезан услов за учешће у поступку додјеле концесије је уплата лицитационе гаранције као новчаног депозита у износу од 59.765,80 КМ, са роком важења до правоснажности рјешења о избору  најповољнијег понуђача и додјели концесије за експлоатацију СО2 гаса и термоминералне воде на лежишту „Цигуше баре“ у Сочковцу, општина Петрово.  

Депозит се уплаћује на Јединствени рачун трезора број: 5620990000130280; сврха уплате: уплата депозита за обезбјеђење понуде (уплата се односи на Министарство енергетике и рударства – депозит по јавном позиву).

8. Услови, рок и начин враћања лицитационе гаранције

Понуђачу који буде изабран за концесионара лицитациона гаранција се урачунава у једнократну концесиону накнаду.

Лицитациона гаранција се враћа понуђачу који не буде изабран у року од 30 дана од дана правоснажности рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије СО2 гаса и термоминералне воде на лежишту „Цигуше баре“ у Сочковцу, општина Петрово или понуђачу чија понуда је неблаговремено достављена у року од 15 дана  од дана када Комисија за концесије Републике Српске констатује ту чињеницу. 

Депозит неће бити враћен понуђачу ако:

а)  понуђач повуче понуду након истека рока за достављањe понуда и

б)  изабрани понуђач:

 • не испоштује неки од услова који је потребно испунити прије потписивања уговора о концесији, 
 • одустане од закључивања уговора о концесији. 
9. Право учешћа на јавном позиву

Понуду на учешћа на Јавни позив може поднијети домаће или страно правно или физичко лица или конзорцијум два или више уговором повезаних правних лица која испуњавају услове из Јавног позива и која су откупила Документацију за јавно надметање. 

10. Докази за учешће на Јавном позиву
10.1. Подобност за учешће на Јавном позиву за додјелу концесије у смислу члана 19. Закона о концесијама, понуђач доказује достављањем сљедећих доказа:

а) за правна лица:

 1. извод из регистра пословних субјеката или другог одговарајућег регистра, државе у којој понуђач има сједиште,
 2. доказ надлежног органа земље сједишта понуђача којим се доказује да над понуђачем није покренут поступак стечаја или поступак ликвидације,
 3. изјаву понуђача потписану и овјерену код надлежног органа земље сједишта понуђача којом доказује да са њим или са његовим повезаним лицем није раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,
 4. за домаћа правна лица увјерење Основног суда сједишта понуђача којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дјело извршено у вршењу регистроване дјелатности,
 5. за страна правна лица доказ надлежног органа земље сједишта понуђача којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дјело извршено у вршењу регистроване дјелатности,
 6. увјерење надлежног пореског органа или другог надлежног органа земље сједишта понуђача којим доказује да је испунио обавезе по основу пореза (директни и индиректни) и доприноса (пензијско и здравствено осигурање), у складу   са важећим прописима,
 7. изјаву понуђача потписану и овјерену код надлежног органа земље сједишта понуђача којом доказује да није уступио уговор о концесији трећем лицу или финансијској организацији 

б) за физичка лица

 1. увјерење о пребивалишту или  копију путне исправе за страно лице и
 2. увјерење о невођењу кривичног поступка издато од надлежног суда или други еквивалентан документ земље пребивалишта понуђача којом се доказује да се против понуђача не води кривични поступак. 
10.2. Економско – финансијску подобност и искуство у обављању концесионе дјелатности понуђач доказује достављањем сљедећих доказа:

а) за правна лица:

 1. доказ да је понуђач у посљедњих 12 мјесеци, рачунајући од дана објављивања Јавног позива, био ликвидан (потврда о ликвидности издата од АПИФ-а), 
 2. финансијски извјештај понуђача састављен у складу са законом и међународним рачуноводственим стандардима за посљедњу годину пословања, 
 3. доказ да понуђач има властита финансијска средства за реализацију предмета концесије и/или изјаву одговарајуће финансијске организације да ће пратити понуђача у финансирању предмета концесије и
 4. доказ о искуству у реализацији концесионих пројеката,

б) Физичка лица своју економско – финансијску подобност доказују на начин   предвиђен у тачки 10.2. а) подтачка 3) овог јавног позива,

10.3. Остали докази:
 1. уговор о конзорцијуму ако понуђачи подносе заједничку понуду,
 2. доказ о уплати новчаног депозита на име обезбјеђења понуде,
 3. доказ о уплати средстава за преузимање Документације за јавно надметање,
 4. изјаву о прихватању Документације за јавно надметање,
 5. изјаву понуђача да преузима обавезу оснивања привредног друштва за обављање концесионе дјелатности,  ако понуђач нема основано привредно друштво са сједиштем у Републици Српској,
 6. 6)изјава којом понуђач потврђује да има обавезу према својој понуди до закључивања уговора о концесији и
 7. доказ да је Студију економске оправданости израдило привредно друштво или друго правно лице које испуњава услове за израду техничке документације у области рударства.
10.4. Уколико понуду подноси конзорцијум докази из тачки 10.1.а),  10.2.а) и 10.3. подтачке 4) и 5) се подносе за сваког члана конзорцијума.
10.5. Сва документа која се прилажу морају бити у оригиналу или овјереној копији и не старија од 120 дана. 
11. Рок за достављање понуда  

Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“.

12. Начин достављања понуде и адреса 

Понуде се достављају лично или препоручено путем поште у запечаћеној коверти са назнаком „Понуда на Јавни позив за додјелу концесије за експлоатацију СО2 гаса и термоминералне воде на лежишту „Цигуше баре“ у Сочковцу, општина Петрово – НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу: Министарство енергетике и рударства, Трг Републике Српске 1.,   78 000 Бања Лука.

13. Могућност посјете локацији 

Свим лицима која су преузела Документацију за јавно надметање, прије достављања понуде, биће омогућена посјета локацији на којој ће се обављати концесиона дјелатност, уколико за то искажу интерес. Вријеме посјете локацији обавиће се у договору са представницима заинтересованих лица. 

14. Рок у коме се понуда може повући

Повлачење понуде понуђач може извршити најкасније до истека рока за подношење понуда. Захтјев за повлачење понуде доставља се Министарству енергетике и рударства у писаној форми. Захтјев за повлачење понуде доставља се у коверти са назнаком: „Повлачење понуде за учешће на Јавном позиву за додјелу концесије за експлоатацију СО2 гаса и термоминералне воде на лежишту „Цигуше баре“ у Сочковцу, општина Петрово.

15. Обавјештење о датуму, времену и мјесту отварања понуде

Комисија за концесије Републике Српске  понуђаче ће обавјестити о датуму, времену и мјесту отварању понуда.  

16. Могућност поништења поступка додјеле концесије

Поступак додјеле концесије може се поништити након истека рока за достављање понуда у случајевима предвиђеним чланом 24. став 1. Закона о концесијама.

17. Вријеме и начин преузимања Документације за јавно надметање 

Право учешћа на јавном позиву имају само лица која су откупила Документацију за јавно надметање, коју чине:

 • Јавни позив за подношење понуда, 
 • Опис предмета концесије,
 • Упутство понуђачима за израду понуде,
 • Критеријуми за вредновање и оцјену понуда и
 • Нацрт уговора о концесији.

Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно надметање у просторијама Министарства енергетике и рударства, сваки радни дан од 08‐16 часова у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“, у канцеларији број 14, осми спрат. 

Документација се може преузети уз доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 2.500,00 КМ, која се уплаћује на жиро рачун Јавни приходи Републике Српске број: 5620990000055687; врста прихода: 722511; сврха уплате: откуп документације за јавно надметање; организациони код 1445001, шифра општине 002.

18. Идентитет понуђача и износ бонуса

Иницијативу за додјелу концесије за експлоатацију СО2 гаса и термоминералне воде на лежишту „Цигуше баре“ у Сочковцу, општина Петрово поднијело је привредно друштво „Messer BH Gas“ д.о.о. Сочковац , Петрово. 

Подносиоцу инцијативе додјељује се бонус за понуђено рјешење (технички и економско-финансијски аспект) који износи 10% од припадајућих бодова по свим критеријумима за вредновање понуда.

19. Измјене и допуне Јавног позива

Евентуалне измјене и допуне Јавног позива ће бити објављене на исти начин на који се објављује и основни текст Јавног позива, а рок за достављање понуда продужиће се за вријеме које је протекло од дана објављивања основног текста Јавног позива до дана објављивања његове измјене и допуне у „Службеном гласнику Републике Српске“.

20. Објављивање Јавног позива  

Овај позив објавиће се у дневном листу „Ослобођење“, „Службеном гласнику Републике Српске“ и на сајту Владе Републике Српске, Министарства енергетике и рударства www.vladars.net и на сајту Комисије за концесије Републике Српске www.koncesije-rs.org.

Неблаговремене, непотпуне, као и понуде поднесене од стране не овлашћеног лица неће се узети у разматрање.

Лицa задуженa за давање информација

Есад Салчин
051/339-423

Сања Мандић
051/339-738

Број: 
05.07/310-725/19

Датум:
17.10.2019. године

МИНИСТАР
Петар Ђокић

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију CO₂ гаса и термоминералне воде на лежишту „Цигуше баре“ у Сочковцу, општина Петрово

29.06.2019. Јавни позив

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију CO₂ гаса и термоминералне воде на лежишту „Цигуше баре“ у Сочковцу, општина Петрово

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/13 и 16/18) и Одлуке Владе РС о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију CO2 гаса и термоминералне воде на лежишту „Цигуше баре“ у Сочковцу, општина Петрово (“Службени гласник Републике Српске”, број 30/19), Министарство енергетике и рударства, расписује:

(више…)

Контакт

 • Трг јасеновачких жртава 4
  78 000 Бања Лука, БА
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408