Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za istraživanje termalnih i termomineralnih voda, kao geotermalnih resursa, na istražnom prostoru “Mlječanica” kod Kozarske Dubice

21.03.2023. Javni poziv

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za istraživanje termalnih i termomineralnih voda, kao geotermalnih resursa, na istražnom prostoru “Mlječanica” kod Kozarske Dubice

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za istraživanje termalnih i termomineralnih voda, kao geotermalnih resursa, na istražnom prostoru “Mlječanica”
kod Kozarske Dubice, broj: 04/1-012-2-5498/22, od 28.12.2022. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 8/23), Ministarstvo energetike i rudarstva r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
Za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za istraživanje termalnih i termomineralnih voda, kao geotermalnih resursa, na istražnom prostoru “Mlječanica” kod Kozarske Dubice

Datum otvaranja:
21.3.2023. godine

Datum zatvaranja:
20.4.2023. godine

Krajnji rok prijave:
20.4.2023. godine

1. Predmet koncesije i lokacija 

Predmet koncesije je istraživanje termalnih i termomineralnih voda, kao geotermalnih resursa, na istražnom prostoru „Mlječanica“ kod Kozarske Dubice, na k.č. broj: 368/1 k.o. Mlječanica, opština Kozarska Dubica, koja se nalazi u vlasništvu JZU Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilizaciju „Mlječanica“, kod Kozarske Dubice. Istraživanje će se odvijati unutar prostora omeđenog sljedećim koordinatama:

TačkaYX
A6 401 4774 995 445
B6 401 6574 995 485
C6 401 6264 995 622
D6 401 5674 995 683
E6 401 5914 995 727
F6 401 4834 995 748
G6 401 4774 995 718
H6 401 3244 995 639
I6 401 3354 995 595
J6 401 3574 995 601
K6 401 3844 995 522
2. Opis projekta 

Projekat podrazumijeva istraživanje termalnih i termomineralnih voda, kao geotermalnih resursa na istražnom prostoru „Mlječanica“, kod Kozarske Dubice, za potrebe obezbjeđenja geotermalne energije, kao energenta. Istraživanje podrazumijeva izradu jedne istražne bušotine, koja će se projektovati tako da se kasnije može koristiti kao eksploataciona. Poslije izgradnje bušotine izvršiće se testiranje bušotine, analiza vode prema planiranoj namjeni (toplotni energent).

Procijenjena vrijednost investicije iznosi 160.500,00 KM.

3. Studija opravdanosti dodjele koncesije

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi Studiju opravdanosti dodjele koncesije sa elementima procjene zaštite životne sredine, izrađenu od strane privrednog društva ili drugog pravnog lica koje ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije u oblasti geologije.

4. Maksimalan rok trajanja koncesije 

Maksimalan rok na koji se može dodijeliti koncesija iznosi dvije godine, računajući od dana zaključenja Ugovora o koncesiji.

5. Minimalan iznos  koncesione naknada za ustupljeno pravo u oblasti geologije

Minimalna  koncesiona naknada za ustupljeno pravo u oblasti geologije utvrđena je na osnovu Pravilnika o koncesionim naknadama i garancijama u oblasti elektroenergetike, energenata, rudarstva i geologije („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 79/18) i iznosi 3.210,00 KM.

6. Način rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na istražnom prostoru, pristupnih puteva do istražnog prostora je obaveza koncesionara.

7. Licitaciona garancija   

Obavezan uslov za učešće u postupku dodjele koncesije se obezbeđuje u vidu novčanog depozita u iznosu od 3.210,00 KM, sa rokom važenja do pravosnažnosti rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije za istraživanje termalnih i termomineralnih voda, kao geotermalnih resursa, na istražnom prostoru „Mlječanica“ kod Kozarske Dubice.

Depozit se uplaćuje na jedinstveni račun trezora, broj: 5620990000130280; svrha uplate: uplata depozita za obezbjeđenje ponude (uplata se odnosi na Ministarstvo energetike i rudarstva – depozit po Javnom pozivu).

8. Uslovi, rok i način vraćanja licitacione garancije

Ponuđaču koji bude izabran za koncesionara licitaciona garancija, odnosno depozit se uračunava u jednokratnu koncesionu naknadu.

Depozit se vraća ponuđaču koji ne bude izabran u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije za istraživanje termalnih ili termomineralnih voda, kao geotermalnih resursa, na istražnom prostoru „Mlječanica“ kod Kozarske Dubice ili ponuđaču čija ponuda je neblagovremeno dostavljena u roku od 15 dana od dana kada Komisija za koncesije Republike Srpske konstatuje tu činjenicu.

Depozit neće biti vraćen ponuđaču ako:

a)  ponuđač povuče ponudu nakon isteka roka za dostavljanje ponuda i

b)  izabrani ponuđač:

 1. ne ispoštuje neki od uslova koji je potrebno ispuniti prije potpisivanja ugovora o koncesiji,
 2. odustane od zaključivanja ugovora o koncesiji.
9. Pravo učešća na Javnom pozivu

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju domaća i strana pravna lica.

10. Dokazi potrebni za učešće na Javnom pozivu
 1. izvod iz registra poslovnih subjekata ili drugog odgovarajućeg registra,
 2. izjava ponuđača potpisana i ovjerena kod nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojom dokazuje da sa njim ili sa njegovim povezanim licem nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,
 3. dokaz nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,
 4. uvjerenje nadležnog poreskog organa ili drugog nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim dokazuje da je ispunio obaveze po osnovu poreza (direktni i indirektni) i doprinosa (penzijsko i zdravstveno osiguranje), u skladu sa važećim propisima,
 5. izjavu ponuđača potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojom dokazuje da nije ustupio ugovor o koncesiji trećem licu ili finansijskoj organizaciji,
 6. dokaz nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača  da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili postupak likvidacije,
 7. finansijski izvještaj ponuđača sastavljen u skladu sa zakonom i međunarodnim računovodstvenim standardima za posljednju godinu poslovanja,
 8. dokaz da ponuđač ima vlastita finansijska sredstva za realizaciju predmeta koncesije i/ili izjavu odgovarajuće finansijske organizacije da će pratiti ponuđača u finansiranju predmeta koncesije,
 9. dokaz o uplati novčanog depozita na ime obezbjeđenja ponude,
 10. dokaz o uplati sredstava za preuzimanje Dokumentacije za javno nadmetanje,
 11. izjava o prihvatanju Dokumentacije za javno nadmetanje,
 12. izjava ponuđača da preuzima obavezu osnivanja privrednog društva za obavljanje koncesione djelatnosti,  ako ponuđač nema osnovano privredno društvo sa sjedištem u Republici Srpskoj,
 13. izjava kojom ponuđač potvrđuje da ima obavezu prema svojoj ponudi do zaključivanja ugovora o koncesiji,
 14. dokaz da je Studiju ekonomske opravdanosti izradilo privredno društvo ili drugo pravno lice koje ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije u oblasti geologije i
 15. dokaz o riješenim imovinsko–pravnim odnosima na parceli na kojoj će se izvoditi istražni radovi (ZK ivadak ili list nepokretnosti iz kog se vidi da je podnosilac ponude vlasnik na parceli ili notarski ovjerena saglasnost vlasnika parcele, uz punomoć suvlasnika ukoliko postoje, notarski obrađen ugovor o zakupu parcele za period važenja ugovora o koncesiji, ukoliko podnosilac pponude nije vlasnik parcele).

Sva dokumenta koja se prilažu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne starija od 120 dana.

11. Rok za dostavljanje ponuda 

Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

12. Način dostavljanja ponuda i adresa

Ponude se dostavljaju lično ili preporučeno putem pošte u zapečaćenoj koverti sa naznakom: Ponuda na Javni poziv za dodjelu koncesije za istraživanje termalnih i termomineralnih voda, kao geotermalnih resursa, na istražnom prostoru „Mlječanica“ kod Kozarske Dubice – NE OTVARATI“ na adresu: Ministarstvo energetike i rudarstva, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka.

13.  Mogućnost posjete lokaciji na kojoj će se vršiti koncesiona djelatnost

Svim licima koja su preuzela Dokumentaciju za javno nadmetanje, prije dostavljanja ponude, biće omogućena posjeta lokaciji na kojoj će se vršiti koncesiona djelatnost, ukoliko za to iskažu interes. Vrijeme posjete lokaciji obaviće se u dogovoru sa predstavnicima zainteresovanih lica.

14. Rok u kome se ponuda na Javni poziv može povući

Povlačenje ponude ponuđač može izvršiti najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se Ministarstvu energetike i rudarstva u pisanoj formi. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se u koverti sa naznakom: Povlačenje ponude za učešće na Javnom pozivu za dodjelu koncesije za istraživanje termalnih i termomineralnih voda, kao geotermalnih resursa, na istražnom prostoru „Mlječanica“ kod Kozarske Dubice.

15. Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu otvaranja prispjelih ponuda na Javni poziv

Komisija za koncesije Republike Srpske  ponuđače će obavjestiti o datumu, vremenu i mjestu otvaranju ponuda. 

16. Mogućnost poništenja postupka dodjele koncesije

Postupak dodjele koncesije može se poništiti nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u slučajevima predviđenim članom 24. stav 1. Zakona o koncesijama.

17. Vrijeme i način preuzimanja Dokumentacije za javno nadmetanje

Pravo učešća na javnom pozivu imaju samo lica koja su otkupila Dokumentaciju za javno nadmetanje, koju čine:

 • Javni poziv za podnošenje ponuda,
 • Opis predmeta koncesije,
 • Uputstvo ponuđačima za izradu ponude,
 • Kriterijumi za vrednovanje i ocjenu ponuda i
 • Nacrt ugovora o koncesiji.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva energetike i rudarstva, svaki radni dan od 08 do16 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske“, u kancelariji broj 16, osmi sprat.

Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 2.500,00 KM, koja se uplaćuje na žiro račun: javni prihodi Republike Srpske broj: 5620990000055687; vrsta prihoda: 722511; svrha uplate: otkup Dokumentacije za javno nadmetanje; organizacioni kod 1445001, šifra opštine 002.

18. Identitet podnosioca inicijative i iznos bonusa

Pokretanje postupka dodjele koncesije za istraživanje termalnih i termomineralnih voda, kao geotermalnih resursa, na istražnom prostoru „Mlječanica“ kod Kozarske Dubice, inicirala je JZU Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Mlječanica“ Kozarska Dubica.

Podnosiocu inicijative dodjeljuje se bonus za ponuđeno rješenje (tehnički i ekonomsko–finansijski aspekt) koji iznosi 10% od pripadajućih bodova po svim kriterijumima za vrednovanje ponuda.

19. Izmjene i dopune Javnog poziva

Eventualne izmjene i dopune Javnog poziva biće objavljene na isti način na koji se objavljuje i osnovni tekst Javnog poziva, a rok za dostavljanje ponuda produžiće se za vrijeme koje je proteklo od dana objavljivanja osnovnog teksta Javnog poziva do dana objavljivanja njegove izmjene i dopune u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

20. Objavljivanje Javnog poziva 

Ovaj poziv objaviće se u dnevnom listu „Glas Srpske“, „Službenom glasniku Republike Srpske“ i na sajtu Vlade Republike Srpske, Ministarstva energetike i rudarstva www.vladars.net i na sajtu Komisije za komcesije Republike Srpske www.koncesije-rs.org.

Neblagovremene, nepotpune, kao i ponude podnesene od strane neovlašćenog lica neće biti razmatrane.

Lice zaduženo za davanje informacija: Sanja Mandić, 051/339-738.

Broj: 05.04/310-190/23

Datum: 3.3.2023. godine 

Ministar
Petar Đokić, s.r.

Kontakt

 • Trg jasenovačkih žrtava 4
  78 000 Banja Luka, BA
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408