Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Шамац ради обављања ратарско-сточарске производње

02.08.2022. Јавни позив

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Шамац ради обављања ратарско-сточарске производње

На основу члана 16. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21), члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/18, 111/21, 15/22 и 56/22) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије
за коришћење пољопривредног земљишта на подручју општине Шамац, број: 04/1-012-2082/22, од 16.6.2022. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 61/22), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Шамац ради обављања ратарско-сточарске производње

Датум отварања:
02.08.2022. године

Датум затварања:
01.09.2022. године

Крајњи рок пријаве:
01.09.2022. године

1. Предмет концесије и локација

Предмет концесије је пољопривредно земљиште у својини Републике Српске на подручју општине Шамац, укупне површине 1533940 m2 (153,3940 хектара), које се налази у катастарским општинама Брвник, Доњи Хасићи, Горњи Хасићи, Горња Слатина, Крушково Поље и Тишина. Детаљан преглед
катастарских честица биће наведен у Документацији за јавно надметање и на електронској страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде као прилог Јавном позиву.

2. Опис пројекта

Концесија на пољопривредно земљиште додјељује се у сврху обављања ратарско-сточарске пољопривредне производње. Концесиони пројекат подразумијева ревитализацију и уређење запуштеног пољопривредног земљишта и успостављање савремене ратарске производње. Активности на привођењу запуштеног пољопривредног земљишта култури требало би да
се заврше у року од двије (2) године од момента добијања земљишта под концесију, након чега би требало започети коришћење пољопривредног земљишта у цијелости.

Прије почетка послова крчења, изабрани понуђач биће у обавези да изврши процјену дрвне масе затечене на предметном земљишту од стране овлашћеног лица.


Дрвна маса добијена крчењем предметног земљишта може се користити за сопствене потребе или ставити у промет у складу са Законом о шумама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/08, 60/13 и 70/20).

У складу са чланом 72. ст. 2. и 9. Закона о шумама, прије стављања у промет, дрво мора бити жигосано, обројчено и снабдјевено отпремним исказом, а жигосање посјеченог дрвета и издавање отпремног исказа за дрво које потиче са нешумских површина врши извршилац стручно-техничких послова Јавног предузећа шумарства “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац (у даљем тексту: Јавно предузеће). На предметном земљишту планиран је узгој ратарских култура које се користе за сточну храну. Узгој ратарских култура и крмног биља требало би да се обавља примјеном савремених агротехничких мјера, а за чување и складиштење произведених пољопривредних производа
требало би да се обезбиједе адекватни смјештајни капацитети.

Реализацију концесионог пројекта понуђач ће представити у Студији оправданости додјеле концесије, коју је дужан израдити и уз понуду доставити.

3. Вријеме трајања концесије

Концесија за коришћење пољопривредног земљишта из тачке 1. овог јавног позива додјељује се на период од 30 година, рачунајући од дана закључивања уговора о концесији.

4. Гаранција на име обезбјеђења понуде

Обавезан услов за учешће у поступку додјеле концесије је достава гаранције на име обезбјеђења понуде у износу од 4.480,00 КМ и обезбјеђује се у виду новчаног депозита, са роком важења до објављивања и ступања на снагу рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије.

Депозит се уплаћује на јединствени рачун трезора, број: 562-099-000013-02-80; сврха уплате: уплата депозита на име обезбјеђења понуде (уплата се односи на Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде).

5. Услови, рок и начин враћања гаранције

Понуђачу који буде изабран као најповољнији депозит се урачунава у једнократну концесиону накнаду за уступљено право.

Ако изабрани најповољнији понуђач одустане од закључења уговора о концесији, губи право на поврат депозита.

Депозит се враћа у року од 30 дана од дана објављивања и ступања на снагу рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјеле концесије понуђачима чије понуде нису прихваћене као најповољније.

6. Концесиона накнада

Концесиона накнада састоји се од једнократне концесионе накнаде за уступљено право и концесионе накнаде за коришћење пољопривредног земљишта.
У складу са Правилником о критеријумима за одређивање висине концесионе накнаде и висине банкарске гаранције за коришћење пољопривредног земљишта и јавног добра (“Службени гласник Републике Српске”, број 101/14), утврђен је минималан износ једнократне концесионе накнаде од
4.479,80 КМ и минималан износ концесионе накнаде за коришћење пољопривредног земљишта од 17.919,49 КМ/годишње (116,82 КМ/хектару).

У прве двије године трајања концесије концесионар ће бити ослобођен плаћања концесионе накнаде за коришћење јер ће у наведеном периоду исти бити обавезан да предметно пољопривредно земљиште приведе крајњој намјени.

Износ концесионе накнаде за коришћење пољопривредног земљишта од треће године биће понуђен од стране понуђача са понудом, с тим што овај износ не може бити мањи од утврђеног износа из става 2. ове тачке.

У случају да понуђач понуди већи износ накнаде за коришћење пољопривредног земљишта од минимално утврђеног износа, истовремено минималан износ једнократне концесионе накнаде ће се увећати и обрачунати у складу са горе поменутим Правилником.

За дрвну масу добијену са предметног земљишта, а у случају њеног стављања у промет, концесионар ће бити обавезан да плати износ од 10% од вриједности посјечене дрвне масе у складу са цјеновником Јавног предузећа.

7. Имовинскоправни односи на предметном земљишту

На највећем обухвату предметног земљишта тренутно је у јавним евиденцијама у индикацији посједника уписано право ОДП “П.И.К.” са п.о. Шамац у дијелу 1/1. Република Српска располаже пољопривредним земљиштем на којем су право располагања имала друштвена предузећа (што се
односи и на предметне некретнине) и с циљем стварања тачне и ажурне јавне евиденције, Министарство је код надлежног органа покренуло поступак уписа права Републике Српске. Податак о правно-имовинском стању уписа биће на снази до момента ажурирања јавне евиденције о пољопривредном земљишту које је предмет овог јавног позива. По закључењу уговора о концесији, концесионар преузима обавезу уписа права концесије на предметном пољопривредном земљишту у јавним евиденцијама.

8. Услови и право учешћа на Јавном позиву

Право учешћа на овом јавном позиву има домаће и страно правно лице (у даљем тексту: понуђач) који испуњава сљедеће услове:

 1. да је регистрован у складу са законима Републике Српске за обављање пољопривредне дјелатности,
 2. да се над истим не води стечајни поступак или поступак ликвидације,
 3. да са понуђачем или са њим повезаним привредним субјектом није раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,
 4. да није осуђиван за кривично дјело у вршењу регистроване дјелатности,
 5. да је измирио пореске обавезе и доприносе,
 6. да није уступио концесију трећем лицу или финансијској организацији,
 7. да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава,
 8. да има обезбијеђена властита финансијска средства или гаранцију банке за реализацију дијела концесионог пројекта у минималном износу од 60.000,00 КМ,
 9. да располаже са минимално три погонске пољопривредне машине потребне за обраду траженог пољопривредног земљишта,
 10. да прихвата обавезу привођења запуштеног пољопривредног земљишта култури у периоду од двије године, рачунајући од момента добијања концесије,
 11. да располаже сточним фондом са најмање 100 условних грла,
 12. да је солвентан у посљедњих 12 мјесеци од дана објављивања Јавног позива,
 13. да је уплатио новчани депозит у одговарајућем износу на име гаранције за обезбјеђења понуде,
 14. да је откупио Документацију за јавно надметање,
 15. да прихвата временски период трајања концесије од 30 година,
 16. да прихвата да након добијања концесије изврши процјену дрвне масе затечене на предметном земљишту у складу са прописаним стандардима из области шумарства и
 17. да је израдио Студију оправданости додјеле концесије.
9. Докази потребни за учешће на Јавном позиву

Подобност за учешће и испуњеност услова на Јавном позиву за додјелу концесије понуђач доказује достављањем сљедећих доказа:

 1. овјерена фото-копија рјешења о упису у судски регистар из које се види да је понуђач регистрован за обављање пољопривредне дјелатности,
 2. доказ надлежног органа да над понуђачем није покренут поступак стечаја или поступак ликвидације,
 3. изјава понуђача потписана и овјерена код надлежног органа којом доказује да са њим или његовим повезаним лицем није раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,
 4. увјерење надлежног суда сједишта понуђача којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђен за кривично дјело извршено у вршењу регистроване дјелатности,
 5. увјерење надлежног пореског органа којим доказује да је испунио обавезе по основу пореза (директни и индиректни) и доприносе (пензијско и здравствено осигурање), у складу са важећим прописима,
 6. изјава понуђача потписана и овјерена код надлежног органа да није уступио уговор трећем лицу или финансијској организацији,
 7. потврда Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге о упису у Регистар пољопривредних газдинстава,
 8. извод из банке као доказ да понуђач има властита финансијска средства у минималном износу од 60.000,00 КМ за реализацију концесионог пројекта или изјава банке да ће обезбиједити минимални наведени износ финансијских средстава понуђачу за финансирање концесиног пројекта,
 9. копије саобраћајних дозвола и/или уговор о коришћењу погонских пољопривредних машина,
 10. потписана и овјерена изјава понуђача да прихвата обавезу привођења запуштеног пољопривредног земљишта култури најкасније у периоду од двије године, рачунајући од момента добијања концесије,
 11. увјерење о врсти, категорији и броју стоке уписане у Регистар пољопривредних газдинстава које се прибавља код Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге,
 12. доказ пословне банке о солвентности понуђача којим се доказује да у посљедњих 12 мјесеци, рачунајући од дана објављивања Јавног позива, рачун понуђача није био блокиран,
 13. доказ о уплати новчаног депозита на име обезбјеђења понуде у износу од 4.480,00 КМ,
 14. доказ о уплати средстава у износу од 200,00 КМ за преузимање Документације за јавно надметање,
 15. изјава понуђача потписана и овјерена код надлежног органа да прихвата временски период трајања концесије од 30 година,
 16. изјава понуђача потписана и овјерена код надлежног органа да прихвата да по добијању концесије изврши процјену дрвне масе затечене на предметном земљишту у складу са прописаним стандардима из области шумарства и
 17. Студија оправданости додјеле концесије.


Сви докази који се прилажу морају бити у оригиналу или овјереној копији и не старији од четири мјесеца, рачунајући од дана објављивања Јавног позива.

10. Рок за достављање понуда

Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања Јавног позива у “Службеном гласнику Републике Српске”.

11. Начин достављања понуде и адреса

Понуђач подноси понуду и попуњен образац, који је саставни дио Документације за јавно надметање, уз коју прилаже доказе за јавно надметање из тачке 9. Јавног позива.


Понуда се доставља у два примјерка, од чега је један оригинал. Сви листови понуде са пратећом документацијом морају бити потписани, парафирани и нумерисани од стране овлашћеног лица понуђача и чврсто увезани у цјелину.


Понуде треба доставити у запечаћеној и непровидној коверти, уз напомену: НЕ ОТВАРАТИ – понуда за Јавни позив за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Шамац за обављање ратарско-сточарске производње, са именом и адресом понуђача, поштом, препорученом пошиљком, на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Трг Републике Српске бр. 1, 78 000 Бања Лука, или непосредно путем Главног протокола Владе Републике Српске, на адреси: Трг Републике
Српске бр. 1, ламела А, 78 000 Бања Лука.

12. Могућност посјете локацији на којој ће се вршити концесиона дјелатност

Свим лицима која су преузела Документацију за јавно надметање, прије достављања понуде, биће омогућена посјета локацији на којој ће се обављати концесиона дјелатност уколико за то искажу интерес. Посјета локацији обавиће се у договору са представницима заинтересованих лица.

13. Рок у ком се понуда може повући

Повлачење понуде понуђач може извршити најкасније до истека рока за подношење понуда. Захтјев за повлачење понуде доставља се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у писаној форми. Захтјев за повлачење понуде доставља се у коверти, са назнаком: Повлачење понуде за учешће на Јавном позиву за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Шамац за обављање ратарско-сточарске производње.

14. Обавјештење о датуму, времену и мјесту отварања понуде

Комисија за концесије Републике Српске понуђаче ће обавијестити о датуму, времену и мјесту отварања понуде.

15. Могућност поништења поступка додјеле концесије

Поступак додјеле концесије може се поништити након истека рока за достављање понуда у случајевима предвиђеним чланом 24. став 1. Закона о концесијама.

16. Вријеме и начин преузимања Документације за јавно надметање

Документацију за јавно надметање чине:

Јавни позив за подношење понуда,

 • опис предмета концесије,
 • упутство понуђачима за израду понуде,
 • критеријуми за вредновање и оцјену понуде и
 • Нацрт уговора о концесији.

Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно надметање у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде сваки радни дан од 8 до 16 часова, у року од 10 дана од дана објављивања Јавног позива у “Службеном гласнику Републике Српске”, у
канцеларији број 23, седми спрат.


Документација се може преузети уз доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 500,00 КМ, која се уплаћује на рачун јавних прихода Републике Српске број: 5620990000055687; врста прихода 722511; сврха уплате: откуп Документације за јавно надметање; организациони код 1546001, шифра општине 002.

17. Идентитет подносиоца иницијативе за додјелу концесије и износ бонуса

Иницијативу за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Шамац поднијело је предузеће “Gold MG” д.о.о. из Доњег Жабара.


Подносиоцу иницијативе, у складу са Законом о концесијама, додјељује се бонус, који износи 10% од припадајућих бодова по свим критеријумима за вредновање понуда.

18. Објављивање Јавног позива

Овај позив објавиће се у дневном листу “Глас Српске”, у “Службеном гласнику Републике Српске” и на сајту Владе Републике Српске, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.vladars.net и на сајту Комисије за концесије Републике Српске www.koncesije-rs.org.


Неблаговремене, непотпуне, као и понуде поднесене од стране неовлашћеног лица, неће бити разматране.


Лица задужена за давање информација:
Кристина Рапић, тел. 051/338-598,
Светлана Лазић, тел. 051/338-407.

Број: 12.03.5-330-1964/22
Датум: 29.07.2022. године

Министар,
Др Борис Пашалић, с.р

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Шамац ради обављања ратарско-сточарске производње

19.04.2021. Јавни позив

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Шамац ради обављања ратарско-сточарске производње

На основу члана 16. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13, 16/18 и 70/20), члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за коришћење пољопривредног земљишта на подручју општине Шамац, број: 04/1-012-2-456/21, од 11.2.2021. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 15/21), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује

(више…)

Контакт

 • Трг јасеновачких жртава 4
  78 000 Бања Лука, БА
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408