Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Прњавор ради обављања повртарско-ратарске производње

18.07.2022. Јавни позив

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Прњавор ради обављања повртарско-ратарске производње

На основу члана 16. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, брoj: 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21), члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, брoj: 115/18, 111/21 и 15/22) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за коришћење пољопривредног земљишта на подручју општине Прњавор, број: 04/1-012-2-1294/22, од 14.4.2022. године (“Службени гласник Републике Српске”, број: 39/22), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Прњавор ради обављања повртарско-ратарске производње

Датум отварања:
15.07.2022. године

Датум затварања:
14.08.2022. године

Крајњи рок пријаве:
15.08.2022. године

1. Предмет концесије и локација

Предмет концесије је пољопривредно земљиште у својини Републике Српске, које се налази на подручју општине Прњавор, у катастарској општини Доњи Штрпци, укупне површине 156,0510 хектара. Детаљан преглед катастарских честица биће наведен у Документацији за јавно надметање и на електронској страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

2. Опис пројекта

Концесија на предметно пољопривредно земљиште додјељује се у сврху обављања повртарско-ратарске производње. Концесиони пројекат подразумијева уређење и привођење пољопривредног земљишта намјени организовања повртарске и ратарске производње. На предметном земљишту,
поред парадајза као примарне културе, требало би да се гаји и друго поврће (лук, мрква, першун, паштрњак и др.). Узгој поврћа треба да се обавља уз обавезну примјену плодореда са ратарским културама, као и савремених агротехничких мјера.


Цјелокупна површина пољопривредног земљишта требало би да буде приведена намјени најкасније у року од пет година од момента добијања земљишта под концесију.


Реализацију концесионог пројекта понуђач је дужан представити у Студији оправданости додјеле концесије, а која је саставни дио понуде.


За израду Студије у складу са чланом 13. Закона о концесијама ангажује се референтно, домаће или страно, привредно друштво или друго правно лице.

3. Вријеме трајања концесије

Концесија за коришћење пољопривредног земљишта из тачке 1. овог јавног позива додјељује се на период од 30 година, рачунајући од дана закључивања уговора о концесији.

4. Гаранција на име обезбјеђења понуде

Обавезан услов за учешће у поступку додјеле концесије је достава гаранције на име обезбјеђења понуде у износу од 7.791,62 КМ, у виду новчаног депозита, са роком важења до објављивања и ступања на снагу рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије.


Депозит се уплаћује на јединствени рачун трезора број: 562-099- 000013-02-80; сврха уплате: уплата депозита на име обезбјеђења понуде (уплата се односи на Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде).

5. Услови, рок и начин враћања гаранције

Понуђачу који буде изабран као најповољнији депозит се урачунава у једнократну концесиону накнаду за уступљено право концесије.


Ако изабрани најповољнији понуђач одустане од закључења уговора о концесији, губи право на поврат депозита.


Депозит се враћа у року од 30 дана од дана објављивања и ступања на снагу рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјеле концесије понуђачима чије понуде нису прихваћене као најповољније.

6. Концесиона накнада

Концесиона накнада састоји се од једнократне концесионе накнаде за уступљено право и концесионе накнаде за коришћење пољопривредног земљишта.

1) У складу са Правилником о критеријумима за одређивање висине концесионе накнаде и висине банкарске гаранције за коришћење пољопривредног земљишта и јавног добра (“Службени гласник Републике Српске”, број 101/14), утврђени су минимални износи једнократне концесионе накнаде од 7.791,62 КМ и концесионе накнаде за коришћење пољопривредног земљишта од 31.166,50 КМ/годишње (199,72 КМ/хектру).


2) За прве четири године трајања концесије годишња концесиона накнада за коришћење ће се плаћати у износу од 50% од утврђеног износа у претходном ставу, а преостали дио годишње концесионе накнаде од 50% концесионар ће бити дужан инвестирати у уређење и привођење пољопривредног земљишта намјени.


3) Износ концесионе накнаде за коришћење пољопривредног земљишта биће понуђен од стране понуђача у понуди, с тим што наведени износ не може бити мањи од утврђеног износа из става 1. ове тачке.


4) У случају да понуђач понуди већи износ накнаде за коришћење пољопривредног земљишта од минимално утврђеног износа, истовремено минималан износ једнократне концесионе накнаде ће се увећати и обрачунати у складу са горе поменутим правилником.

7. Имовинскоправни односи на предметном замљишту

Предметно земљиште је уписано у П.л. број: 1529, к.о. Доњи Штрпци, Република Српска 1/1, а упис права концесије на предметном пољопривредном земљишту утврђује се уговором о концесији.

8. Услови и право учешћа на Јавном позиву

Право учешћа на овом јавном позиву има домаће и страно правно лице (у даљем тексту: понуђач), које испуњава сљедеће услове:
1) да је регистровано у складу са законима Републике Српске за обављање прерађивачке дјелатности – производња прехрамбених производа,
2) да се над истим не води стечајни поступак или поступак ликвидације,
3) да са истим или са њим повезаним привредним субјектом није раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,
4) да није осуђивано за кривично дјело у вршењу регистроване дјелатности,
5) да је измирило пореске обавезе и доприносе,
6) да није уступило концесију трећем лицу или финансијској организацији,
7) да има обезбијеђена властита финансијска средства или гаранцију банке за реализацију концесионог пројекта у дијелу који се односи на уређење и привођење земљишта намјени у минималном износу од 124.000,00 КМ,
8) да је солвентно и да рачун истог није био блокиран у посљедњих 12 мјесеци од дана објављивања Јавног позива,
9) да прихвата обавезу уређења и привођења пољопривредног земљишта намјени најкасније у периоду од пет година од момента добијања концесије,
10) да располаже објектима за складиштење и производњу прехрамбених производа,
11) да је понуђач уплатио новчани депозит у износу од 7.791,62 КМ на име обезбјеђења понуде,
12) да прихвата временски период трајања концесије од 30 година,
13) да има минимално 70 запослених радника,
14) да је откупило Документацију за јавно надметање и
15) да је израдило Студију оправданости додјеле концесије.

9. Право првенства на Јавном позиву

Право првенства на Јавном позиву имаће понуђач који нема закључен уговор о концесији или закупу за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске. Понуда понуђача који има закључен уговор о концесији или закупу за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске разматраће се само у случају да понуђач који има право првенства не испуњава услове прописане тачком 8. Јавног позива и/или достави неблаговремену и/или непотпуну документацију.

10. Докази потребни за учешће на Јавном позиву

Подобност за учешће и испуњеност услова на Јавном позиву за додјелу концесије понуђач доказује достављањем сљедећих доказа:


1) овјерена фото-копија рјешења о упису у судски регистар из које се види да је понуђач регистрован за обављање прерађивачке дјелатности -производња прехрамбених производа,


2) доказ надлежног органа да над понуђачем није покренут поступакстечаја или поступак ликвидације,


3) изјава понуђача потписана и овјерена код надлежног органа којом доказује да са њим или његовим повезаним лицем није раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,


4) увјерење надлежног суда сједишта понуђача којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђен за кривично дјело извршено у вршењу регистроване дјелатности,


5) увјерење надлежног пореског органа којим доказује да је испунио обавезе по основу пореза (директни и индиректни) и доприноса (пензијско и здравствено осигурање), у складу са важећим прописима,


6) изјава понуђача потписана и овјерена код надлежног органа да није уступио уговор о концесији трећем лицу или финансијској организацији,

7) извод из банке као доказ да понуђач има властита финансијска средства у минималном износу од 124.000,00 КМ за реализацију концесионог пројекта у дијелу који се односи на уређење и привођење земљишта намјени или изјава банке да ће обезбиједити минимални наведени износ финансијских средстава понуђачу за финансирање наведеног дијела концесионог пројекта,

8) доказ пословне банке о солвентности понуђача којим се доказује да у посљедњих 12 мјесеци, рачунајући од дана објављивања Јавног позива, рачун понуђача није био блокиран,


9) изјава понуђача потписана и овјерена код надлежног органа да прихвата обавезу уређења и привођења пољопривредног земљишта намјени најкасније у периоду од пет година од момента добијања концесије,


10) копија посједовног листа или листа непокретности и/или грађевинске дозволе и/или употребне дозволе објеката за складиштење и производњу прехрамбених производа,


11) доказ о уплати новчаног депозита на име обезбјеђења понуде у износу од 7.791,62 КМ,


12) изјава понуђача потписана и овјерена код надлежног органа да прихвата временски период трајања концесије од 30 година,


13) увјерење Пореске управе о броју запослених радника у предузећу,


14) доказ о уплати средстава у износу од 200,00 КМ за преузимање Документације за јавно надметање,


15) Студија оправданости додјеле концесије и


16) изјава понуђача потписана и овјерена код надлежног органа да посједује или не посједује уговор о концесији или закупу за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске.


Сви докази који се прилажу морају бити у оригиналу или овјереној копији и не старији од четири мјесеца, рачунајући од дана објављивања Јавног позива.

11. Рок за достављање понуде

Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања Јавног позива у “Службеном гласнику Републике Српске”.

12. Начин достављања понуде и адреса

Понуду понуђач подноси на обрасцу који је саставни диоДокументације за јавно надметање, у оквиру које прилаже документацију (доказе) за јавно надметање из тачке 10. Јавног позива.

Понуда мора бити тврдо укоричена, а сви листови понуде са пратећом документацијом морају бити потписани, парафирани и нумерисани од старне овлашћеног лица понуђача, те увезани у цјелину.


Понуда се доставља у два примјерка, од чега је један оригинал.

Понуде треба доставити у запечаћеној и непровидној коверти, уз напомену: не отварати – понуда за Јавни позив за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Прњавор за обављање повртарско-ратарске производње, са именом и адресом понуђача, поштом, препорученом пошиљком, на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Трг Републике Српске бр. 1, 78 000 Бања Лука, или непосредно путем Главног протокола Владе Републике Српске, на адреси: Трг Републике Српске бр. 1, ламела А, 78 000 Бања Лука.

13. Могућност посјете локацији на којој ће се вршити концесиона дјелатност

Свим лицима која су преузела Документацију за јавно надметање, прије достављања понуде, биће омогућена посјета локацији на којој ће се обављати концесиона дјелатност уколико за то искажу интерес. Посјета локацији обавиће се у договору са представницима заинтересованих лица.

14. Рок у ком се понуда може повући

Повлачење понуде понуђач може извршити најкасније до истека рока за подношење понуда. Захтјев за повлачење понуде доставља се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у писаној форми. Захтјев за повлачење понуде доставља се у коверти, са назнаком: Повлачење понуде за учешће на Јавном позиву за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Прњавор за обављање повртарско-ратарске производње.

15. Обавјештење о датуму, времену и мјесту отварања понуда

Комисија за концесије Републике Српске понуђаче ће обавијестити о датуму, времену и мјесту отварања понуде.

16. Могућност поништења поступка додјеле концесије

Поступак додјеле концесије може се поништити након истека рока за достављање понуда у случајевима предвиђеним чланом 24. став 1. Закона о концесијама.

17. Вријеме и начин преузимања Документације за јавно надметање

Документацију за јавно надметање чине:

  • Јавни позив за подношење понуда,
  • опис предмета концесије,
  • упутство понуђачима за израду понуде,
  • критеријуми за вредновање и оцјену понуде и
  • Нацрт уговора о концесији.

Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно надметање у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, сваки радни дан од 8 до 16 часова, у року од 10 дана од дана објављивања Јавног позива у “Службеном гласнику Републике Српске”, у
канцеларији број 23, седми спрат.


Документација се може преузети уз доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 200,00 КМ, која се уплаћује на рачун јавних прихода Републике Српске број: 5620990000055687; врста прихода 722511; сврха уплате: откуп Документације за јавно надметање; организациони код 1546001, шифра општине 002.

18. Идентитет подносиоца иницијативе за додјелу концесије и износ бонуса

Иницијативу за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Прњавор поднијело је привредно друштво “MLADEGS – PAK” д.o.o. из Прњавора.


Подносиоцу иницијативе у складу са Законом о концесијама додјељује се бонус, који износи 10% од припадајућих бодова по свим критеријумима за вредновање понуда.

19. Објављивање Јавног позива

Овај позив објавиће се у дневном листу “Глас Српске”, у “Службеном гласнику Републике Српске” и на сајту Владе Републике Српске, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.vladars.net и на сајту Комисије за концесије Републике Српске www.koncesije-rs.org.


Неблаговремене, непотпуне, као и понуде поднесене од стране неовлаштеног лица, неће бити разматране.

20. Лица задужена за давање информација

Кристина Рапић, тел. бр. 051/338-598,
Бранка Ћелић, тел. бр. 051/338-593.

Број: 12.03.5-330-1814/22
Датум: 13.07.2022. године

Министар,
Др Борис Пашалић, с.р

Контакт

  • Трг јасеновачких жртава 4
    78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408