Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за изградњу соларне електране са фотонапонским ћелијама, на подручју општине Билећа, процјењене инсталисане снаге 60 MW и процијењене годишње производње 84 GWh

13.03.2020. Јавни позив

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за изградњу соларне електране са фотонапонским ћелијама, на подручју општине Билећа, процјењене инсталисане снаге 60 MW и процијењене годишње производње 84 GWh

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13 и 16/18) и Одлуке Владе Републике Српске о покретању поступка додјеле концесије за изградњу соларне електране на подручју општине Билећа („Службени гласник Републике Српске“, број  6/20 ), Министарство енергетике и рударства, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда за додјелу концесије за изградњу соларне електране са фотонапонским ћелијама, на подручју општине Билећа, процјењене инсталисане снаге 60 MW и процијењене годишње производње 84 GWh

Датум отварања:

12.03.2020. године

Датум затварања:

11.04.2020. године

Крајњи рок пријаве:

13.04.2020. године

1. Предмет концесије и локација 

Предмет концесије је изградња соларне електране са фотонапонским ћелијама, на подручју општине Билећа, процјењене инсталисане снаге 60 MW и процијењене годишње производње 84 GWh.

Соларна електрана градиће се у непосредној близини насеља Скроботно, са десне стране регионалног пута Требиње  – Билећа, према Билећком језеру, на локацији која је удаљена око 1 километар од регионалног пута.

2. Опис пројекта

Планирано је да се на површини од око 133 хектара земљишта поставе соларни модули, инвертери, мјерни уређаји и друга потребна опрема. Површина предвиђена за изградњу соларне електране обухвата, дјелимично или потпуно, 27 парцела у К.О. Зарјечје, а парцеле су у власништву Републике, општине Билећа и приватном власништву.

Према расположивим подацима и прелиминарној анализи потенцијала сунчеве енергије на предметном подручју, просјечна годишња енергија која се генерише на 1m2 хоризонталне површине износи око 1520 kWh.

Соларна електрана биће прикључена на постојећу електропреносну мрежу изградњом прикључног далековода, у складу са Правилником о прикључку („Службени гласник БиХ“, бр. 95/08,79/10, 60/12 и 83/17), а начин прикључења и мјесто прикључења на преносну мрежу дефинише се Условима за прикључак који се издаје на основу Елабората техничког рјешења прикључка.

На подручју планираном за изградњу соларне електране налази се више локалних путева које је неопходно дислоцирати у договору са општином Билећа и о трошку инвеститора.

Произведена електрична енергија продаваће се на тржишту.

Процијењена вриједност инвестиције износи  70.000.000,00 КМ.

3. Студија оправданости додјеле концесије

Понуђач је дужан да изради и уз понуду достави Студију оправданости додјеле концесије, са елементима процјене заштите животне средине која ће бити израђена у складу са важећим прописима.

Зависно од дужине периода на који се тражи концесија и вијека трајања опреме, укупна вриједност инвестиције исказана у  Студији економске оправданости треба да укључи и процјењене трошкове замјене опреме.

4. Рок трајања концесије 

Концесија се додјељује на период до 50 година, рачунајући од дана закључења Уговора о концесији.

5. Концесиона накнада

Минимална концесиона накнада утврђена је на основу Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/13 и 16/18) и Правилника о висини концесионе накнаде и банкарским гаранцијама у области електроенергетике, енергената, рударства и геологије („Службени гласник Републике Српске“, број 79/18) и састоји се од: 

 • једнократне концесионе накнаде за уступљено право у износу од 700.000,00  КМ, која се  уплаћује при закључивању Уговора о концесији и
 • концесионe накнадe за коришћење предмета концесије у износу од 0,0055 КМ пo прoизвeдeнoм KWh eлeктричнe eнeргиje нa звaничнoм oбрaчунскoм мjeсту примoпрeдaje eлeктричнe eнeргиje.

Једнократна концесиона накнада се утврђује за сваког од понуђача на основу исказане висине инвестиције из понуде на јавни позив, у складу са Правилником о висини концесионе накнаде и банкарским гаранцијама у области електроенергетике, енергената, рударства и геологије и не може бити мања од 700.000 КМ.

6. Начин рјешавања имовинско-правних односа

Рјешавање имовинско-правних односа на локацији соларне електране, приступних путева, као и објеката за пренос електричне енергије од објекта соларне електране до мјеста прикључка на електропреносну мрежу, је обавеза концесионара.

Земљиште на којем је као корисник уписана општина Билећа биће уступљено у закуп будућем концесионару на период трајања концесије, а висину закупнине на годишњем нивоу утврдиће Скупштина општине  и иста неће прелазити износ од  0,10 КМ/м2.

Зeмљиштe у свojини Рeпубликe Српскe, потребно за изградњу соларне електране дoдиjeлиће се на коришћење будућем концесионару на период трајања концесије.

Све трошкове везано за рјешавање имовинско-правних односа сноси концесионар.

7. Гаранција на име обезбјеђења понуде – депозит

Обавезан услов за учешће у поступку додјеле концесије је достављање гаранције на име обезбјеђења понуде у износу од 700.000,00 КМ и обезбјеђује се у виду новчаног депозита, са роком важења до правоснажности рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије.

Депозит се уплаћује на Јединствени рачун трезора број: 5620990000130280; сврха уплате: уплата депозита за обезбјеђење понуде (уплата се односи на Министарство енергетике и рударства).

Страна правна или физичка лица могу горе наведени новчани депозит платити у противвриједности у еврима, по званичном курсу Централне банке Босне и Херцеговине на дан плаћања, уплатом на девизни рачун буџета Републике Српске, према инструкцији која чини саставни дио Документације за јавно надметање.

8. Услови, рок и начин враћања гаранције – депозита

Понуђачу који буде изабран за концесионара депозит се урачунава у једнократну концесиону накнаду.

Депозит се враћа понуђачу који не буде изабран у року од 30 дана од дана правоснажности рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије или понуђачу чија је понуда непотпуна или није благовремено достављена у року од 15 дана  од дана када Комисија за концесије Републике Српске констатује ту чињеницу.

Депозит неће бити враћен понуђачу ако:

а)  понуђач повуче понуду након истека рока за достављањe понуда и

б)  изабрани понуђач:

–   не испоштује неки од услова који је потребно испунити прије потписивања уговора о концесији или

–   одустане од закључивања уговора о концесији.

9. Право учешћа на јавном позиву

Право учешћа на јавном позиву имају домаћа и страна правна и физичка лица или конзорцијум два или више уговором повезаних правних лица која испуњавају услове из Закона о концесијама и Документације за јавно надметање.

10. Докази за учешће на јавном позиву
10.1. Подобност за учешће на јавном позиву за додјелу концесије у смислу члана 19.   Закона о концесијама, понуђач доказује достављањем сљедећих доказа:

а) за правна лица:

 1. извод из регистра пословних субјеката или другог одговарајућег регистра,
 2. за страна правна лица, доказ надлежног органа земље сједишта понуђача којим се доказује да над понуђачем није покренут поступак стечаја или поступак ликвидације,
 3. изјаву понуђача потписану и овјерену код надлежног органа земље сједишта понуђача којом доказује да са њим или са његовим повезаним лицем није раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,
 4. за домаћа правна лица увјерење Основног суда према сједишту понуђача којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дјело извршено у вршењу регистроване дјелатности,
 5. за страна правна лица доказ надлежног органа земље сједишта понуђача којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дјело извршено у вршeњу регистроване дјелатности,
 6. увјерење надлежног пореског органа или другог надлежног органа земље сједишта понуђача којим доказује да је испунио обавезе по основу пореза (директни и индиректни) и доприноса (пензијско и здравствено осигурање), у складу са важећим прописима,
 7. изјаву понуђача потписану и овјерену код надлежног органа земље сједишта понуђача којом доказује да није уступио уговор о концесији трећем лицу или финансијској организацији.

Изузетно, ако је понуђач страно правно лице, а земља у којој понуђач има сједиште не издаје доказ из подтачке 5) ове тачке, тај доказ може бити замјењен изјавом понуђача датом пред надлежним органом или нотаром.

б)  за физичка лица:

1)  увјерење о пребивалишту или  копију путне исправе за страно лице и

2) увјерење или други еквивалентан документ земље сједишта понуђача којом се доказује да се против понуђача не води кривични поступак.

10.2. Економско-финансијску подобност понуђач доказује достављањем сљедећих доказа:

а)  за правна лица:

1)  доказ пословне банке о солвентвости понуђача или власника понуђача уколико се ради о новооснованом привредном друштву, којим се доказује да рачун понуђача није био блокиран у 2017.,2018. и 2019.години,

2)  да просјечан годишњи приход понуђача, његовог власника или групе привредних субјеката у оквиру које понуђач послује за 2016., 2017. и 2018. годину минимално износи 70 милиона КМ,

3)  да је понуђач, његов власник или група привредних субјеката у оквиру које понуђач послује остварио нето добит у 2016., 2017. и 2018. години, те  да просјечна нето добит понуђача, његовог власника или групе привредних субјеката у оквиру које понуђач послује за 2016., 2017. и 2018. минимално износи 20 милиона КМ.

Као доказе о испуњености услова наведених у тачки 10.2а), подтачке 2) и 3), понуђач треба доставити ревидоване финансијске извјештаје за 2016., 2017. и 2018. годину.

Уколико понуђач послује у оквиру групе привредних субјеката, понуђач може, као доказ о испуњености захтјеваних услова доставити консолидоване финансијске извјештаје групе привредних субјеката у оквиру које послује за 2016., 2017. и 2018. годину.

б)  за физичка лица доказ да понуђач има властита финансијска средства за реализацију предмета  концесије и/или изјаву одговарајуће финансијске организације да ће пратити  понуђача у финансирању предмета концесије.

10.3. Остали докази:
 1. уговор о конзорцијуму ако понуђачи подносе заједничку понуду,
 2. доказ о уплати новчаног депозита на име обезбјеђења понуде,
 3. доказ о уплати средстава за преузимање документације за јавно надметање,
 4. изјаву о прихватању Документације за јавно надметање и
 5. изјаву понуђача да преузима обавезу оснивања привредног друштва за обављање концесионе дјелатности ако понуђач нема основано привредно друштво са сједиштем у Републици Српској.
10.4. Уколико понуду подноси конзорцијум, докази из тачки 10.1.а), 10.2.а) подтачка 1) и 10.3. подтачке 4) и 5) се подносе за сваког члана конзорцијума.
10.5. Сва документа која се прилажу морају бити у оригиналу или овјереној копији и не старија од четири мјесеца.
11. Рок за достављање понуда 

Рок за достављање понуда је 30 дана од  дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“.

12. Начин достављања понуде и адреса

Понуде се достављају лично или препоручено путем поште у запечаћеној коверти са назнаком „Понуда на јавни позив за додјелу концесије за изградњу и коришћење соларне електране на подручју општине Билећа – НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Министарство енергетике и рударства, Трг Републике Српске 1., 78 000 Бања Лука.

13. Могућност посјете локацији

Свим лицима која су преузела Документацију за јавно надметање, прије достављања понуде, биће омогућена посјета локацији на којој ће се обављати концесиона дјелатност, уколико за то искажу интерес. Вријеме посјете локацији обавиће се у договору са представницима заинтересованих лица.

14. Рок у коме се понуда може повући

Повлачење понуде понуђач може извршити најкасније до истека рока за подношење понуда. Захтјев за повлачење понуде доставља се Министарству енергетике и рударства у писаној форми. Захтјев за  повлачење понуде доставља се у коверти са назнаком: „Повлачење понуде за учешће на јавном позиву за додјелу концесије за изградњу и коришћење соларне електране на подручју општине Билећа“.

15. Обавјештење о датуму, времену и мјесту отварања понуде

Комисија за концесије Републике Српске ће понуђаче обавијестити о датуму, времену и мјесту отварања понуда. 

16. Могућност поништења поступка додјеле концесије

Поступак додјеле концесије може се поништити након истека рока за достављање понуда у случајевима предвиђеним чланом 24. став 1. Закона о концесијама.

17. Вријеме и начин преузимања Документације за јавно надметање

Право учешћа на јавном позиву имају само лица која су откупила Документацију за јавно надметање, коју чине: Јавни позив за подношење понуда, опис предмета концесије, Упутство понуђачима за израду понуде, критеријуме за вредновање и оцјену понуда и Нацрт уговора о концесији.

Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно надметање у просторијама Министарства енергетике и рударства, сваки радни дан од 08 ‐ 16 часова у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“, у канцеларији број 23, осми спрат.

Документација се може преузети уз доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 2.500,00 КМ, која се уплаћује на жиро рачун Јавни приходи Републике Српске број: 5620990000055687; врста прихода: 722511; сврха уплате: откуп Документације за јавно надметање; организациони код 1445001, шифра општине 002.

Страна правна или физичка лица могу горе наведену накнаду платити у противвриједности у еврима, по званичном курсу Централне банке Босне и Херцеговине на дан плаћања, уплатом на девизни рачун буџета Републике Српске, према инструкцији Министарства енергетике и рударства.

18. Идентитет подносиоца иницијативе за додјелу концесије и износ бонуса

Иницијативу за додјелу предметне концесије, у складу са чланом 25. Закона о концесијама, поднијело је привредно друштво „EFT INTERNATIONAL INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED“ са сједиштем у Лондону. Подносиоцу иницијативе, приликом вредновања понуда, додјељује се бонус за понуђено рјешење (технички и економско-финансијски аспект) до 10% од припадајућих бодова по свим критеријумима за вредновање понуда.

19. Измјене и допуне Јавног позива

Евентуалне измјене и допуне Јавног позива ће бити објављене на исти начин као и основни текст Јавног позива, а рок за достављање понуда продужиће се за вријеме које је протекло од дана објављивања основног текста Јавног позива до дана објављивања његове измјене односно допуне у „Службеном гласнику Републике Српске“.

20. Објављивање Јавног позива 

Овај позив објавиће се у дневном листу „Глас Српске“, „Службеном гласнику Републике Српске“, на сајту Владе Републике Српске, Министартва енергетике и рударства www.vladars.net и на сајту Комисије за концесије Републике Српске www.koncesije-rs.org.

Неблаговремене, непотпуне, као и понуде поднесене од стране неовлашћеног лица неће се узети у разматрање. 

21. Лице задужено за давање информација

Ђорђе Ћелић,  тел.  051/ 339‐698 и 339-581

Број: 05.05/360-161-19/19

Датум: 10.03.2020. године                                                                             

МИНИСТАР

Петар Ђокић, с.р.

Контакт

 • Трг јасеновачких жртава 4
  78 000 Бања Лука, БА
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408