Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију литотамнијског кречњака-креде на лежишту “Тутњевац – Лукића виногради” код Угљевика

17.11.2020. Јавни позив

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију литотамнијског кречњака-креде на лежишту “Тутњевац – Лукића виногради” код Угљевика

На основу члана 16. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13, 16/18 и 70/20) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију литотамнијског кречњака-креде на лежишту “Тутњевац – Лукића виногради” код Угљевика (“Службени гласник Републике Српске”, број 98/20), Министарство енергетике и рударства расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда за додјелу концесије за
експлоатацију литотамнијског кречњака-креде на
лежишту “Тутњевац – Лукића виногради” код Угљевика

Датум отварања:
16.11.2020. године

Датум затварања:
16.12.2020. године

Крајњи рок пријаве:
16.12.2020. године

1. Предмет концесије и локација

Предмет концесије је експлоатација литотамнијског кречњака-креде
на лежишту “Тутњевац – Лукића виногради” код Угљевика, којe се налази на територији општине Угљевик, у атару села Тутњевац, и које је око 3 km удаљено од Угљевика. Експлоатација ће се одвијати унутар простора омеђеног сљедећим координатама:

YX
1 6 575 668.634 951 094.30
26 575 655.094 951 097.83
36 575 675.344 951 176.98
46 575 704.224 951 179.67
56 575 676.644 951 294.26
66 575 717.304 951 317.03
76 575 758.314 951 251.85
86 575 787.354 951 217.06
96 575 751.164 951 178.76
106 575 727.954 951 160.89
116 575 700.374 951 134.60

Лежиште “Тутњевац – Лукића виногради”, на ком ће се вршити експлоатација литотамнијског кречњака-креде, обухвата к.ч. бр. 2185/2, 2185/4, 2185/5, 2185/6, 2185/7 и 2186/1, уписане у Посједовни лист – препис број: 943/4 к.о. Тутњевац, на име “CAT Putevi” д.о.о. Угљевик, са 1/1 дијела посједа.

2. Опис пројекта

Пројекат подразумијева експлоатацију литотамнијског кречњака-креде на лежишту “Тутњевац – Лукића виногради” код Угљевика површинском методом откопавања, на начин којим се обезбјеђују оптимално искоришћавање лежишта минералне сировине, безбједност људи, објеката и имовине, а у складу са одобреном техничком документацијом.
Процијењена вриједност инвестиције износи 300.000,00 КМ.
Лежиште литотамнијског кречњка-креде “Тутњевац – Лукића виногради” према Елаборату о резервама располаже са око 81.117 m³ билансних резерви.

3. Студија оправданости додјеле концесије

Понуђач је дужан да уз понуду достави студију оправданости додјеле
концесије са елементима процјене заштите животне средине, израђену од стране привредног друштва или другог правног лица које испуњава услове за израду техничке документације у области рударства.

4. Рок трајања концесије

Концесија се додјељује на период до 15 година, рачунајући од дана
закључења уговора о концесији.

5. Концесиона накнада

Минимална концесиона накнада утврђена је на основу Правилника о
концесионим накнадама и гаранцијама у области електроенергетике, енергената, рударства и геологије (“Службени гласник Републике Српске”, број 79/18) и састоји се од:

 • концесионе накнаде за уступљено право у износу од 15. 000,00 КМ и
 • концесионe накнада за коришћење предмета концесије у износу од
  0,40 KM/t.
6. Начин рјешавања имовинскоправних односа

Рјешавање имовинскоправних односа на експлоатационом пољу и
приступних путева до експлоатационог поља обавеза је концесионара. Право коришћења земљишта у власништву Републике Српске детаљније ће се регулисати уговором о концесији.

7. Лицитациона гаранција

Обавезан услов за учешће у поступку додјеле концесије обезбеђује се
у виду новчаног депозита у износу од 15.000,00 КМ, са роком важења до правоснажности рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије за експлоатацију литотамнијског кречњка-креде на лежишту “Тутњевац-Лукића виногради” код Угљевика.

Депозит се уплаћује на јединствени рачун трезора број:
5620990000130280, сврха уплате: уплата депозита за обезбјеђење понуде (уплата се односи на Министарство енергетике и рударства – депозит по Јавном позиву).

8. Услови, рок и начин враћања лицитационе гаранције

Понуђачу који буде изабран за концесионара лицитациона гаранција,
односно депозит урачунава се у једнократну концесиону накнаду.

Депозит се враћа понуђачу који не буде изабран у року од 30 дана од
дана правоснажности рјешења о избору најповољнијег понуђача о додјели концесије за експлоатацију литотамнијског кречњака-креде на лежишту “Тутњевац – Лукића виногради” код Угљевика или понуђачу чија понуда је неблаговремено достављена у року од 15 дана од дана када Комисија за концесије Републике Српске констатује ту чињеницу.

Депозит неће бити враћен понуђачу ако:
а) понуђач повуче понуду након истека рока за достављањe понуда и
б) изабрани понуђач:

 • не испоштује неки од услова који је потребно испунити прије потписивања уговора о концесији,
 • одустане од закључивања уговора о концесији.
9. Право учешћа на Јавном позиву

Право учешћа на Јавном позиву имају домаћа и страна правна и физичка лица или конзорцијум два или више уговором повезаних правних лица која испуњавају услове из Јавног позива и која су откупила Документацију за јавно надметање.

10. Докази за учешће на Јавном позиву
1.1. Подобност за учешће на Јавном позиву за додјелу концесије у
смислу члана 19. Закона о концесијама понуђач доказује достављањем сљедећих доказа:

а) за правна лица:
1) извод из регистра пословних субјеката или другог одговарајућег регистра,
2) за страна правна лица доказ надлежног органа земље сједишта понуђача којим се доказује да над понуђачем није покренут поступак стечаја или поступак ликвидације,
3) изјава понуђача потписана и овјерена код надлежног органа земље
сједишта понуђача којом доказује да са њим или са његовим повезаним лицем није раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,
4) за домаћа правна лица увјерење основног суда сједишта понуђача
којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дјело извршено у вршењу регистроване дјелатности,
5) за страна правна лица доказ надлежног органа земље сједишта понуђача којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дјело извршено у вршењу регистроване дјелатности,
6) увјерење надлежног пореског органа или другог надлежног органа
земље сједишта понуђача којим доказује да је испунио обавезе по основу пореза (директни и индиректни) и доприноса (пензијско и здравствено осигурање), у складу са важећим прописима,
7) изјава понуђача потписана и овјерена код надлежног органа земље
сједишта понуђача којом доказује да није уступио уговор о концесији трећем лицу или финансијској организацији;
б) за физичка лица:
1) увјерење о пребивалишту или копија путне исправе за страно лице и
2) увјерење о невођењу кривичног поступка издато од надлежног суда
или други еквивалентан документ земље сједишта понуђача којим се доказује да се против понуђача не води кривични поступак.

1.2. Економско-финансијску подобност и искуство у обављању концесионе дјелатности понуђач доказује достављањем сљедећих доказа.

а) За правна лица:
1) доказ пословне банке о солвентности понуђача којим се доказује да
у посљедњих 12 мјесеци, рачунајући од дана објављивања Јавног позива, рачун понуђача није био блокиран,
2) финансијски извјештај понуђача састављен у складу са законом и међународним рачуноводственим стандардима за посљедњу годину пословања,
3) доказ да понуђач има властита финансијска средства за реализацију предмета концесије и/или изјава одговарајуће финансијске организације да ће пратити понуђача у финансирању предмета концесије и
4) доказ о искуству у реализацији концесионих пројеката.
б) Физичка лица своју економско-финансијску подобност доказују на
начин предвиђен у тачки 10.2. а) подтачка 3) овог јавног позива.

1.3. Остали докази:

1) уговор о конзорцијуму ако понуђачи подносе заједничку понуду,
2) доказ о уплати новчаног депозита на име обезбјеђења понуде,
3) доказ о уплати средстава за преузимање Документације за јавно надметање,
4) изјава о прихватању Документације за јавно надметање,
5) изјава понуђача да преузима обавезу оснивања привредног друштва за обављање концесионе дјелатности, ако понуђач нема основано привредно друштво са сједиштем у Републици Српској,
6) изјава којом понуђач потврђује да има обавезу према својој понуди
до закључивања уговора о концесији и
7) доказ да је студију економске оправданости израдило привредно
друштво или друго правно лице које испуњава услове за израду техничке документације у области рударства.

1.4. Ако понуду подноси конзорцијум, докази из т. 10.1.а) и 10.2.а) и
тачке 10.3. подт. 4) и 5) подносе се за сваког члана конзорцијума.
1.5. Сва документа која се прилажу морају бити у оригиналу или овјереној копији и не старија од 120 дана
11. Рок за достављање понуда

Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања Јавног позива у “Службеном гласнику Републике Српске”.

12. Начин достављања понуде и адреса

Понуде се достављају лично или препоручено поштом у запечаћеној
коверти са назнаком: Понуда на Јавни позив за додјелу концесије за експлоатацију литотамнијског кречњака-креде на лежишту “Тутњевац – Лукића виногради” код Угљевика – не отварати, на адресу: Министарство енергетике и рударства, Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука.

13. Могућност посјете локацији

Свим лицима која су преузела Документацију за јавно надметање прије достављања понуде биће омогућена посјета локацији на којој ће се обављати концесиона дјелатност ако за то искажу интерес. Вријеме посјете локацији обавиће се у договору са представницима заинтересованих лица.

14. Рок у коме се понуда може повући

Повлачење понуде понуђач може извршити најкасније до истека рока за подношење понуда. Захтјев за повлачење понуде доставља се Министарству енергетике и рударства у писаној форми. Захтјев за повлачење понуде доставља се у коверти са назнаком: Повлачење понуде за учешће на Јавном позиву за додјелу концесије за експлоатацију литотамнијског кречњака-креде на лежишту “Тутњевац – Лукића виногради” код Угљевика.

15. Обавјештење о датуму, времену и мјесту отварања понуда

Комисија за концесије Републике Српске понуђаче ће обавијестити о
датуму, времену и мјесту отварању понуда.

16. Могућност поништења поступка додјеле концесије

Поступак додјеле концесије може се поништити након истека рока за
достављање понуда у случајевима предвиђеним чланом 24. став 1. Закона о концесијама.

17. Вријеме и начин преузимања Документације за јавно надметање

Право учешћа на Јавном позиву имају само лица која су откупила
Документацију за јавно надметање, коју чине:

 • Јавни позив за подношење понуда,
 • опис предмета концесије,
 • упутство понуђачима за израду понуде,
 • критеријуми за вредновање и оцјену понуда и
 • нацрт уговора о концесији.

Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно надметање у просторијама Министарства енергетике и рударства, сваки радни дан од 8 до 16 часова у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива у “Службеном гласнику Републике Српске”, у канцеларији број 14, осми спрат.

Документација се може преузети уз доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 2.500,00 КМ, која се уплаћује на жиро рачун јавних прихода Републике Српске, број 5620990000055687, врста прихода 722511, сврха уплате: откуп документације за јавно надметање, организациони код 1445001, шифра општине 002.

18. Идентитет понуђача и износ бонуса

Покретање поступка додјеле концесије за експлоатацију литотамнијског кречњака-креде на лежишту “Тутњевац – Лукића виногради” код Угљевика иницирало је привредно друштво “CAT Putevi” д.о.о. Угљевик.

Подносиоцу иницијативе додјељује се бонус за понуђено рјешење (технички и економско – финансијски аспект), који износи 10% од припадајућих бодова по свим критеријумима за вредновање понуда.

19. Измјене и допуне Јавног позива

Евентуалне измјене и допуне Јавног позива биће објављене на исти начин на који се објављује и основни текст Јавног позива, а рок за достављање понуда продужиће се за вријеме које је протекло од дана објављивања основног текста Јавног позива до дана објављивања његове измјене и допуне у “Службеном гласнику Републике Српске”.

20. Објављивање Јавног позива

Овај позив објавиће се у дневном листу “Глaс Српскe”, у “Службеном
гласнику Републике Српске”, на сајту Владе Републике Српске, Министарства енергетике и рударства: www.vladars.net и на сајту Комисије за концесије Републике Српске: www.koncesije-rs.org.

Неблаговремене, непотпуне и понуде поднесене од неовлашћеног лица неће бити разматране.

Лицa задуженa за давање информација:

 • Есад Салчин, тел. 051/339-423,
 • Златко Поповић, тел. 051/339-737.

Број: 05.07/310-313-12/20
Датум: 03.11.2020. године

Министар
Петар Ђокић, с.р.

Контакт

 • Трг јасеновачких жртава 4
  78 000 Бања Лука, БА
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408