Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za obavljanje privredno-sportskog ribolova i izgradnju sportskih i objekata turističke infrastrukture na području opštine Pelagićevo

15.04.2022. Javni poziv

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za obavljanje privredno-sportskog ribolova i izgradnju sportskih i objekata turističke infrastrukture na području opštine Pelagićevo

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 59/13, 16/18 i 70/20), člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21 i 15/22) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za obavljanje
privredno-sportskog ribolova i izgradnju sportskih i objekata turističke infrastrukture na području opštine Pelagićevo, broj: 04/1-012-2-372/22, od 10.2.2022. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 14/22), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisuje

JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za obavljanje privredno-sportskog ribolova i izgradnju sportskih i
objekata turističke infrastrukture na području opštine Pelagićevo

Datum otvaranja:
13.04.2022. godine

Datum zatvaranja:
13.05.2022. godine

Krajnji rok prijave:
13.05.2022. godine

1. Predmet koncesije i lokacija

Predmet koncesije su zemljišne parcele koje su upisane u KO Pelagićevo, ukupna površina parcela iznosi 45,5474 hektra, od čega je pod vodom katastarska površina od 17,2137 hektara, dok je ostalo zemljište koje izgledom ukazuje da se radi o neplodnim površinama (majdan, pijesak, močvara, pristupni nekategorisani put oko cijelog jezera koji služi i kao prilaz vodenoj površini). Detaljan pregled katastarskih čestica biće naveden u Dokumentaciji za javno nadmetanje i na elektronskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao prilog Javnom pozivu.

2. Opis projekta

Koncesija na navedenim parcelama dodjeljuje se u svrhu obavljanja privredno-sportskog ribolova na ribolovnoj vodi jezera Žabar bara i izgradnju sportskih i objekata turističke nfrastrukture na zemljištu oko jezera Žabar bara na području opštine Pelagićevo.

Koncesioni projekat podrazumijeva očuvanje, zaštitu i unapređenje ribljeg fonda u ribolovnoj vodi jezera, obavljanje privredno-sportskog ribolova na vodenim površinama u skladu sa odredbama Zakona o ribarstvu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 72/12 i 112/21) i propisa donesenih na osnovu njega, pristupom ribolovu “uhvati-slikaj-pusti”, regulaciju nivoa vode s ciljem očuvanja dobrih uslova za život riba i drugih vodenih organizama, poribljavanje, kao i uređenje okolnog zemljišta, odnosno izgradnju sportskih objekata (uređenje ribolovačkih pozicija, staza za šetnju, sportskih terena za odbojku i dr.) i objekata turističke infrastrukture (kafe-restoran, ungalovi za smještaj, poljske klub-garniture, toaleti i kupatila za ribolovce i dr.).

3. Studija opravdanosti dodjele koncesije

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi Studiju opravdanosti dodjele koncesije sa elementima procjene zaštite životne sredine, izrađenu od strane privrednog društva ili drugog pravnog lica koje ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije u skladu sa posebnim propisima.

4. Vrijeme trajanja koncesije

Koncesija za korišćenje koncesionog dobra dodjeljuje se na period od 20 godina, računajući od dana zaključenja ugovora o koncesiji.

5. Način rješavanja imovinskopravnih odnosa

Rješavanje eventualnih spornih imovinskopravnih odnosa na koncesionoj lokaciji je obaveza koncesionara.

6. Koncesiona naknada

Koncesiona naknada sastoji se od jednokratne koncesione naknade za ustupljeno pravo i koncesione naknade za korišćenje koncesionog dobra.

Minimalni iznos jednokratne naknade za ustupljeno pravo korišćenja je 1,50% od planirane investicije i iznosi ne manje od 4.353,00 KM.

Koncesiona naknada za korišćenje predmeta koncesije minimalno iznosi 3% od ukupnog godišnjeg prihoda od obavljanja koncesione djelatnosti.

Visina koncesione naknade za korišćenje podložna je promjenama pod uslovima i na način propisan ugovorom o koncesiji.

U prve dvije godine trajanja koncesije koncesionar će biti oslobođen plaćanja koncesione naknade.

7. Garancija na ime obezbjeđenja ponude

Obavezan uslov za učešće u postupku dodjele koncesije je dostava garancije na ime obezbjeđenja ponude u iznosu 4.353,00 KM i obezbjeđuje se u vidu novčanog depozita, sa rokom važenja do pravosnažnosti rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije za obavljanje privredno-sportskog ribolova i izgradnje sportskih i objekata turističke infrastrukture na području opštine Pelagićevo.

Depozit se uplaćuje na jedinstveni račun trezora broj: 562-099-000013-02-80; svrha uplate: uplata depozita na ime obezbjeđenja ponude (uplata se odnosi na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – depozit po Javnom pozivu).

8. Uslovi, rok i način vraćanja garancije

Ponuđaču koji bude izabran za koncesionara depozit se uračunava u jednokratnu koncesionu naknadu.

Depozit se vraća ponuđaču koji ne bude izabran u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije za obavljanje privredno-sportskog ribolova na ribolovnoj vodi jezera Žabar bara i izgradnju sportskih i objekata turističke infrastrukture na zemljištu oko jezera Žabar bara na području opštine Pelagićevo.

Depozit neće biti vraćen izabranom ponuđaču ako:

 • ne ispoštuje neki od uslova koji je potrebno ispuniti prije potpisivanja ugovora o koncesiji i
 • odustane od zaključivanja ugovora o koncesiji.
9. Uslovi i pravo učešća na Javnom pozivu

Pravo učešća na ovom javnom pozivu ima domaće i strano pravno lice (u daljem tekstu: ponuđač) koje ispunjava sljedeće uslove:
1) da je registrovano u skladu sa zakonima Republike Srpske za obavljanje djelatnosti koje su predmet koncesije,
2) da se nad istim ne vodi stečajni postupak ili postupak likvidacije,
3) da sa istim ili sa njim povezanim privrednim subjektom nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,
4) da nije osuđivano za krivično djelo u vršenju registrovane djelatnosti,
5) da je izmirilo poreske obaveze i doprinose,
6) da nije ustupilo koncesiju trećem licu ili finansijskoj organizaciji,
7) da ima obezbijeđena vlastita finansijska sredstva ili garanciju banke za realizaciju koncesionog projekta u minimalnom iznosu od 100.000,00 KM,
8) da je solventno i da račun istog nije bio blokiran u posljednjih 12 mjeseci od dana objavljivanja Javnog poziva ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od 12 mjeseci,
9) da prihvata obavezu očuvanja, zaštite i unapređenja ribljeg fonda u ribolovnoj vodi u skladu sa odredbama Zakona o ribarstvu i propisa donesenih na osnovu njega,
10) da prihvata obavezu obavljanja ribolova po sistemu “uhvati-slikaj-pusti”,
11) da prihvata obavezu poribljavanja, stručnog obavljanja poslova upravljanja ribolovnom zonom i organizovanja ribočuvarske službe,
12) da prihvata obavezu prodaje dozvola za ribolov i uplatu naknade za korišćenje ribolovne zone u skladu sa odredbama Zakona o ribarstvu i propisa donesenih na osnovu njega,
13) da je ponuđač uplatio novčani depozit na ime obezbjeđenja ponude,
14) da prihvata vremenski period trajanja koncesije od 20 godina,
15) da ima minimalno dva zaposlena lica na poslovima vezanim za obavljanje koncesione djelatnosti,
16) da je otkupilo Dokumentaciju za javno nadmetanje i
17) da je izradilo Studiju opravdanosti dodjele koncesije.

10. Pravo prvenstva na Javnom pozivu

Pravo prvenstva na Javnom pozivu imaće ponuđač koji nema zaključen ugovor o koncesiji za korišćenje vode i zemljišnih čestica za obavljanje privredno-sportskog ribolova i izgradnju sportskih i objekata turističke infrastrukture. Ponuda ponuđača koji ima zaključen Ugovor o koncesiji za korišćenje vode i zemljišnih čestica za obavljanje privredno-sportskog ribolova i izgradnju sportskih i objekata turističke infrastrukture uzeće se u razmatranje samo u slučaju da ponuđač koji ima pravo prvenstva ne ispunjava uslove propisane tačkom 11. Javnog poziva i/ili dostavi neblagovremenu i/ili nepotpunu dokumentaciju.

11. Dokazi potrebni za učešće na Javnom pozivu

Podobnost za učešće i ispunjenost uslova na Javnom pozivu za dodjelu koncesije ponuđač dokazuje dostavljanjem sljedećih dokaza:
1) ovjerena foto-kopija rješenja o upisu u sudski registar iz koje se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koje su predmet koncesije,
2) dokaz nadležnog organa da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili postupak likvidacije,
3) izjava ponuđača potpisana i ovjerena kod nadležnog organa kojom dokazuje da sa njim ili njegovim povezanim licem nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,
4) uvjerenje nadležnog suda sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđen za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,
5) uvjerenje nadležnog poreskog organa kojim dokazuje da je ispunio obaveze po osnovu poreza (direktni i indirektni) i doprinose (penzijsko i zdravstveno osiguranje), u skladu sa važećim propisima,
6) izjava ponuđača potpisana i ovjerena kod nadležnog organa da nije ustupio ugovor o koncesiji trećem licu ili finansijskoj organizaciji,
7) izvod iz banke kao dokaz da ponuđač ima vlastita finansijska sredstva u minimalnom iznosu od 100.000,00 KM za realizaciju koncesionog projekta ili izjava banke da će obezbijediti minimalni navedeni iznos finansijskih sredstava ponuđaču za finansiranje koncesionog projekta,
8) dokaz poslovne banke o solventnosti ponuđača kojim se dokazuje da u posljednjih 12 mjeseci, računajući od dana objavljivanja Javnog poziva ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od 12 mjeseci, račun ponuđača nije bio blokiran,
9) izjava ponuđača potpisana i ovjerena kod nadležnog organa da prihvata obavezu očuvanja, zaštite i unapređenja ribljeg fonda u ribolovnoj vodi, obavljanja ribolova po sistemu “uhvati-slikaj-pusti”, poribljavanja, stručnog obavljanja poslova upravljanja ribolovnom zonom i organizovanje ribočuvarske službe,
10) izjava ponuđača potpisana i ovjerena kod nadležnog organa da prihvata obavezu prodaje dozvole za ribolov i plaća naknadu u skladu sa odredbama Zakona o ribarstvu i propisa donesenih na osnovu njega,
11) dokaz o uplati novčanog depozita na ime obezbjeđenja ponude,
12) izjava ponuđača potpisana i ovjerena kod nadležnog organa da prihvata obavezu rješavanja eventualnih spornih imovinskopravnih odnosa na koncesionoj lokaciji,
13) izjava ponuđača potpisana i ovjerena kod nadležnog organa da prihvata vremenski period trajanja koncesije od 20 godina,
14) uvjerenje Poreske uprave o broju zaposlenih radnika u preduzeću,
15) dokaz o uplati sredstava u iznosu od 200,00 KM za preuzimanje Dokumentacije za javno nadmetanje,
16) Studija opravdanosti dodjele koncesije i
17) izjava ponuđača potpisana i ovjerena kod nadležnog organa da posjeduje ili ne posjeduje ugovor o koncesiji za korišćenje vode i zemljišnih čestica za obavljanje privredno-sportskog ribolova i izgradnju sportskih i objekata turističke infrastrukture.

Svi dokazi koji se prilažu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne stariji od četiri mjeseca, računajući od dana objavljivanja Javnog poziva.

12. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

13. Način dostavljanja ponuda i adresa

Ponude se dostavljaju lično ili preporučeno poštom, u zapečaćenoj koverti, sa naznakom: Ponuda za Javni poziv za dodjelu koncesije za obavljanje privredno-sportskog ribolova i izgradnju sportskih i objekata turističke infrastrukture na području opštine Pelagićevo – NE OTVARATI, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka.

Ponuda se dostavlja u dva primjerka od kojih je jedan original. Svi listovi ponude sa pratećom dokumentacijom moraju biti potpisani, parafirani i numerisani od strane ovlašćenog lica ponuđača i čvrsto uvezani u cjelinu.

14. Mogućnost posjete lokaciji na kojoj će se vršiti koncesiona djelatnost

Svim licima koja su preuzela Dokumentaciju za javno nadmetanje, prije dostavljanja ponude, biće omogućena posjeta lokaciji na kojoj će se obavljati koncesiona djelatnost ukoliko za to iskažu interes. Posjeta lokaciji obaviće se u dogovoru sa predstavnicima zainteresovanih lica.

15. Rok u kome se ponuda može povući

Povlačenje ponude ponuđač može izvršiti najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u pisanoj formi. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se u koverti, sa naznakom: Povlačenje ponude za učešće na Javnom pozivu za dodjelu koncesije za obavljanje privredno-sportskog ribolova i izgradnju sportskih i objekata turističke infrastrukture na području opštine Pelagićevo, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka.

16. Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponude

Komisija za koncesije Republike Srpske ponuđače će obavijestiti o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponude.

17. Mogućnost poništenja postupka dodjele koncesije

Postupak dodjele koncesije može se poništiti nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u slučajevima predviđenim članom 24. stav 1. Zakona o koncesijama.

18. Vrijeme i način preuzimanja Dokumentacije za javno nadmetanje

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju samo lica koja su otkupila Dokumentaciju za javno nadmetanje, a koju čine:

 • Javni poziv za podnošenje ponuda,
 • opis predmeta koncesije,
 • uputstvo ponuđačima za izradu ponude,
 • kriterijumi za vrednovanje i ocjenu ponude i
 • Nacrt ugovora o koncesiji.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede svaki radni dan od 8 do 16 časova u roku od deset dana od dana objavljivanja Javnog poziva u “Službenom glasniku Republike Srpske” u kancelariji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 17, na sedmom spratu u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske lamela A.

Dokumentacija se može preuzeti uz zahtjev za preuzimanje iste i dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 200,00 KM, koja se uplaćuje na račun javnih prihoda Republike Srpske broj: 5620990000055687; vrsta prihoda 722511; svrha uplate: otkup Dokumentacije za javno nadmetanje; organizacioni kod 1546001; šifra opštine 002.

19. Identitet podnosioca inicijative za dodjelu koncesije i iznos bonusa

Inicijativu za dodjelu koncesije za obavljanje privredno-sportskog ribolova na ribolovnoj vodi jezera Žabar bara i izgradnju sportskih i objekata turističke infrastrukture na zemljištu oko jezera Žabar bara na području opštine Pelagićevo podnijelo je privredno društvo
“Carps Biser-Lake” d.o.o. Pelagićevo.

Podnosiocu inicijative u skladu sa Zakonom o koncesijama dodjeljuje se bonus koji iznosi 10% od pripadajućih bodova po svim kriterijumima za vrednovanje ponuda.

20. Objavljivanje Javnog poziva

Ovaj poziv objaviće se u dnevnom listu “Glas Srpske”, u “Službenom glasniku Republike Srpske”, na sajtu Vlade Republike Srpske, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.vladars.net i na sajtu Komisije za koncesije Republike Srpske www.koncesije-rs.org.

Neblagovremene, nepotpune, kao i ponude podnesene od strane neovlašćenog lica, neće biti razmatrane.

21. Lice zaduženo za davanje informacija:

Vera Kanlić, tel. br. 051/338-391.

Broj: 12.03.2-330-1052/22
Datum: 11.04.2022. god

Ministar,
Dr Boris Pašalić, s.r

Kontakt

 • Trg jasenovačkih žrtava 4
  78 000 Banja Luka, BA
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408