Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području grada Bijeljine radi obavljanja ratarske proizvodnje i proizvodnje industrijskog bilja

30.10.2020. Javni poziv

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području grada Bijeljine radi obavljanja ratarske proizvodnje i proizvodnje industrijskog bilja

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/13, 16/18 i 70/20), člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području grada Bijeljine, broj: 04/1-012-2-1494/20, od 4.6.2020. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 57/20), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisuje

JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje
poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području grada Bijeljine radi obavljanja ratarske proizvodnje i proizvodnje industrijskog bilja

Datum otvaranja:
30.10.2020. godine

Datum zatvaranja:
29.11.2020. godine

Krajnji rok prijave:
30.11.2020. godine

1. Predmet koncesije i lokacija

Predmet koncesije je poljoprivredno zemljište u svojini Republike
Srpske na području grada Bijeljine, ukupne površine 850780 m²
(85,0780 ha), koje se nalazi u katastarskim opštinama Suho Polje, Popovi, Čardačine – Kojčinovac, Brijesnica – Hase, Glogovac i Pučile.
Detaljan pregled katastarskih čestica biće naveden u Dokumentaciji za javno nadmetanje i na elektronskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao prilog javnom oglasu.

2. Opis projekta

Koncesija na poljoprivredno zemljište dodjeljuje se u svrhu obavljanja ratarske proizvodnje i proizvodnje industrijskog bilja. Koncesioni projekat je planiran da se sprovede tako što će se, neposredno nakon dodjele zemljišta pod koncesiju, na predmetnom poljoprivrednom zemljištu organizovati savremena ratarska proizvodnja i proizvodnja industrijskog bilja uz istovremeno poštovanje specifičnosti podneblja, karakteristika zemljišta i angažovanje domaće radne snage.
Realizaciju koncesionog projekta ponuđač će predstaviti u studiji
opravdanosti dodjele koncesije, a koja je sastavni dio ponude.
Za izradu studije, u skladu sa članom 13. Zakona o koncesijama, angažuje se referentno, domaće ili strano, privredno društvo ili drugo pravno lice.

3. Vrijeme trajanja koncesije

Koncesija za korišćenje poljoprivrednog zemljišta iz tačke 1. ovog
javnog poziva dodjeljuje se na period od 30 godina, računajući od dana
zaključivanja ugovora o koncesiji.

4. Garancija na ime obezbjeđenja ponude

Obavezan uslov za učešće u postupku dodjele koncesije je dostavljanje
garancije na ime obezbjeđenja ponude u iznosu od 1.500,00 KM, koja se obezbjeđuje u vidu novčanog depozita, sa rokom važenja do objavljivanja i stupanja na snagu rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije.
Depozit se uplaćuje na jedinstveni račun trezora broj 562-099-000013-
02-80, svrha uplate: “uplata depozita na ime obezbjeđenja ponude” (uplata se odnosi na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede).

5. Uslovi, rok i način vraćanja garancije

Ponuđaču koji bude izabran kao najpovoljniji depozit se uračunava u
jednokratnu koncesionu naknadu za korišćenje poljoprivrednog zemljišta. Ako izabrani najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora o koncesiji, gubi pravo na povrat depozita.
Depozit se vraća u roku od 30 dana od dana objavljivanja i stupanja
na snagu rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjele koncesije ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije.

6. Koncesiona naknada

Koncesiona naknada sastoji se od jednokratne koncesione naknade za
ustupljeno pravo i koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta.

U skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za određivanje visine koncesione naknade i visine bankarske garancije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta i javnog dobra (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 101/14), utvrđen je minimalni iznos jednokratne koncesione naknade od 2.437,00 KM i minimalni iznos koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta od 9.748,00 KM/godišnje, odnosno 114,60 KM/ha.

Iznos koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta biće ponuđen od strane ponuđača sa ponudom, s tim što ovaj iznos ne može biti manji od utvrđenog iznosa u prethodnom stavu.

7. Imovinskopravni odnosi na predmetnom zemljištu

Na lokaciji predviđenoj za obavljanje koncesione djelatnosti imovinskopravni odnosi su riješeni, a upis prava koncesije na predmetnom poljoprivrednom zemljištu utvrđuje se ugovorom o koncesiji.

8. Uslovi i pravo učešća na Javnom pozivu

Pravo učešća na ovom javnom pozivu ima domaće i strano pravno lice (u daljem tekstu: ponuđač), koje ispunjava sljedeće uslove:
1) da je registrovano u skladu sa zakonima Republike Srpske za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
2) da se nad njim ne vodi stečajni postupak ili postupak likvidacije,
3) da sa ponuđačem ili sa njim povezanim privrednim subjektom nije
raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,
4) da nije osuđivano za krivično djelo u vršenju registrovane djelatnosti,
5) da je izmirilo poreske obaveze i doprinose,
6) da nije ustupilo koncesiju trećem licu ili finansijskoj organizaciji,
7) da je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava,
8) da ima obezbijeđena vlastita finansijska sredstva ili garanciju banke za realizaciju koncesionog projekta u minimalnom iznosu od
30.000,00 KM,
9) da je solventno u posljednjih 12 mjeseci od dana objavljivanja Javnog
poziva,
10) da raspolaže sa minimalno tri pogonske poljoprivredne mašine
potrebne za obradu traženog poljoprivrednog zemljišta,
11) da raspolaže objektima za smještaj poljoprivrednih proizvoda,
12) da ima zaposlena minimalno četiri radnika u preduzeću,
13) da je ponuđač uplatio novčani depozit u odgovarajućem iznosu na
ime obezbjeđenja ponude,
14) da prihvata vremenski period trajanja koncesije od 30 godina,
15) da je otkupilo Dokumentaciju za javno nadmetanje i
16) da je izradilo studiju opravdanosti dodjele koncesije.

9. Dokazi potrebni za učešće na Javnom pozivu

Podobnost za učešće i ispunjenost uslova na Javnom pozivu za dodjelu koncesije ponuđač dokazuje dostavljanjem sljedećih dokaza:
1) ovjerena foto-kopija rješenja o upisu u sudski registar iz kog se
vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
2) dokaz nadležnog organa da nad ponuđačem nije pokrenut postupak
stečaja ili postupak likvidacije,
3) izjava ponuđača, potpisana i ovjerena kod nadležnog organa, kojom
dokazuje da sa njim ili njegovim povezanim licem nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,
4) uvjerenje nadležnog suda sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđen za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,
5) uvjerenje nadležnog poreskog organa kojim dokazuje da je ispunio
obaveze po osnovu poreza (direktni i indirektni) i doprinosa (penzijsko i zdravstveno osiguranje), u skladu sa važećim propisima,
6) izjava ponuđača, potpisana i ovjerena kod nadležnog organa, da nije ustupio ugovor trećem licu ili finansijskoj organizaciji,
7) potvrda Agencije za posredničke, informatičke i finansijske
usluge o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava,
8) izvod iz banke kao dokaz da ponuđač ima vlastita finansijska sredstva u minimalnom iznosu od 30.000,00 KM za realizaciju koncesionog projekta ili izjava banke da će obezbijediti minimalni navedeni iznos finansijskih sredstava ponuđaču za finansiranje koncesiinog projekta,
9) dokaz poslovne banke o solventnosti ponuđača, kojim se dokazuje da
u posljednjih 12 mjeseci, računajući od dana objavljivanja Javnog poziva, račun ponuđača nije bio blokiran,
10) kopije saobraćajnih dozvola i/ili ugovor o korišćenju poljoprivrednih pogonskih mašina,
11) kopija građevinske dozvole za objekte i/ili ugovor o zakupu objekata za smještaj poljoprivrednih proizvoda,
12) dokaz o zaposlenju radnika – kopija radne knjižice,
13) dokaz o uplati novčanog depozita na ime obezbjeđenja ponude u
iznosu od 1.500,00 KM,
14) izjava ponuđača, potpisana i ovjerena kod nadležnog organa, da
prihvata vremenski period trajanja koncesije od 30 godina,
15) dokaz o uplati sredstava u iznosu od 300,00 KM za preuzimanje
Dokumentacije za javno nadmetanje i
16) studija opravdanosti dodjele koncesije.
Svi dokazi koji se prilažu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne stariji od četiri mjeseca, računajući od dana objavljivanja Javnog poziva.

10. Rok za dostavljanje ponude

Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

11. Način dostavljanja ponude i adresa

Ponuđač ponudu podnosi na obrascu, koji je sastavni dioDokumentacije za javno nadmetanje, uz koju prilaže dokaze za javno nadmetanje iz tačke 9. Javnog poziva.
Ponude treba dostaviti u zapečaćenoj i neprovidnoj koverti uz napomenu: NE OTVARATI – ponuda za Javni poziv za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području grada Bijeljine za obavljanje ratarske proizvodnje i proizvodnje industrijskog bilja, sa imenom i adresom ponuđača, poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Trg Republike Srpske br. 1, 78 000 Banja Luka, ili neposredno putem Glavnog protokola Vlade Republike Srpske, na adresi Trg Republike Srpske br. 1, lamela A, 78 000 Banja Luka.

12. Mogućnost posjete lokaciji na kojoj će se vršiti koncesiona djelatnost

Svim licima koja su preuzela Dokumentaciju za javno nadmetanje,
prije dostavljanja ponude, biće omogućena posjeta lokaciji na kojoj će se obavljati koncesiona djelatnost, ako za to iskažu interes. Vrijeme posjete lokaciji obaviće se u dogovoru sa predstavnicima zainteresovanih lica.

13. Rok u kome se ponuda može povući

Povlačenje ponude ponuđač može izvršiti najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u pisanoj formi. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se u koverti, sa naznakom: Povlačenje ponude za učešće na Javnom pozivu za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području grada Bijeljine za obavljanje ratarske proizvodnje i proizvodnje industrijskog bilja.

14. Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponude

Komisija za koncesije Republike Srpske ponuđače će obavijestiti o
datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponude.

15. Mogućnost poništenja postupka dodjele koncesije

Postupak dodjele koncesije može se poništiti nakon isteka roka za
dostavljanje ponuda u slučajevima predviđenim članom 24. stav 1. Zakona o koncesijama.

16. Vrijeme i način preuzimanja dokumentacije za javno nadmetanje

Dokumentaciju za javno nadmetanje čine:

  • Javni poziv za podnošenje ponuda,
  • opis predmeta koncesije,
  • uputstvo ponuđačima za izradu ponude,
  • kriterijumi za vrednovanje i ocjenu ponude i
  • Nacrt ugovora o koncesiji.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, svaki radni dan 8-16 časova u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u “Službenom glasniku Republike Srpske”, u kancelariji broj 23, sedmi sprat.
Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 300,00 KM, koja se uplaćuje na račun javnih prihoda Republike Srpske, broj 5620990000055687, vrsta prihoda 722511, svrha uplate: “otkup dokumentacije za javno nadmetanje”; organizacioni kod 1546001, šifra opštine 002.

17. Identitet podnosioca inicijative za dodjelu koncesije i iznos bonusa

Inicijativu za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području grada Bijeljine podnijelo je “PP SNOP” d.o.o. Bijeljina.
Podnosiocu inicijative u skladu sa Zakonom o koncesijama dodjeljuje se bonus koji iznosi 10% od pripadajućih bodova po svim kriterijumima za vrednovanje ponuda.

18. Objavljivanje Javnog poziva

Ovaj poziv objaviće se u dnevnom listu “Glas Srpske”, u “Službenom
glasniku Republike Srpske”, na sajtu Vlade Republike Srpske,
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.vladars.net i na sajtu Komisije za koncesije Republike Srpske www.koncesije-rs.org.

Neblagovremene, nepotpune i ponude podnesene od strane neovlašćenog lica neće biti razmatrane.

19. Lica zadužena za davanje informacija:

Kristina Rapić, tel. 051/338-598,
Branka Ćelić, tel. 051/338-593.

Broj: 12.03.5.330-3619/20
Datum: 28.10.2020. godine

Ministar,
Dr Boris Pašalić, s.r.

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408