Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Šamac radi obavljanja ratarsko-stočarske proizvodnje

02.08.2022. Javni poziv

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Šamac radi obavljanja ratarsko-stočarske proizvodnje

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21), člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22 i 56/22) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije
za korišćenje poljoprivrednog zemljišta na području opštine Šamac, broj: 04/1-012-2082/22, od 16.6.2022. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 61/22), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisuje

JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Šamac radi obavljanja ratarsko-stočarske proizvodnje

Datum otvaranja:
02.08.2022. godine

Datum zatvaranja:
01.09.2022. godine

Krajnji rok prijave:
01.09.2022. godine

1. Predmet koncesije i lokacija

Predmet koncesije je poljoprivredno zemljište u svojini Republike Srpske na području opštine Šamac, ukupne površine 1533940 m2 (153,3940 hektara), koje se nalazi u katastarskim opštinama Brvnik, Donji Hasići, Gornji Hasići, Gornja Slatina, Kruškovo Polje i Tišina. Detaljan pregled
katastarskih čestica biće naveden u Dokumentaciji za javno nadmetanje i na elektronskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao prilog Javnom pozivu.

2. Opis projekta

Koncesija na poljoprivredno zemljište dodjeljuje se u svrhu obavljanja ratarsko-stočarske poljoprivredne proizvodnje. Koncesioni projekat podrazumijeva revitalizaciju i uređenje zapuštenog poljoprivrednog zemljišta i uspostavljanje savremene ratarske proizvodnje. Aktivnosti na privođenju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta kulturi trebalo bi da
se završe u roku od dvije (2) godine od momenta dobijanja zemljišta pod koncesiju, nakon čega bi trebalo započeti korišćenje poljoprivrednog zemljišta u cijelosti.

Prije početka poslova krčenja, izabrani ponuđač biće u obavezi da izvrši procjenu drvne mase zatečene na predmetnom zemljištu od strane ovlašćenog lica.


Drvna masa dobijena krčenjem predmetnog zemljišta može se koristiti za sopstvene potrebe ili staviti u promet u skladu sa Zakonom o šumama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/08, 60/13 i 70/20).

U skladu sa članom 72. st. 2. i 9. Zakona o šumama, prije stavljanja u promet, drvo mora biti žigosano, obrojčeno i snabdjeveno otpremnim iskazom, a žigosanje posječenog drveta i izdavanje otpremnog iskaza za drvo koje potiče sa nešumskih površina vrši izvršilac stručno-tehničkih poslova Javnog preduzeća šumarstva “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac (u daljem tekstu: Javno preduzeće). Na predmetnom zemljištu planiran je uzgoj ratarskih kultura koje se koriste za stočnu hranu. Uzgoj ratarskih kultura i krmnog bilja trebalo bi da se obavlja primjenom savremenih agrotehničkih mjera, a za čuvanje i skladištenje proizvedenih poljoprivrednih proizvoda
trebalo bi da se obezbijede adekvatni smještajni kapaciteti.

Realizaciju koncesionog projekta ponuđač će predstaviti u Studiji opravdanosti dodjele koncesije, koju je dužan izraditi i uz ponudu dostaviti.

3. Vrijeme trajanja koncesije

Koncesija za korišćenje poljoprivrednog zemljišta iz tačke 1. ovog javnog poziva dodjeljuje se na period od 30 godina, računajući od dana zaključivanja ugovora o koncesiji.

4. Garancija na ime obezbjeđenja ponude

Obavezan uslov za učešće u postupku dodjele koncesije je dostava garancije na ime obezbjeđenja ponude u iznosu od 4.480,00 KM i obezbjeđuje se u vidu novčanog depozita, sa rokom važenja do objavljivanja i stupanja na snagu rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije.

Depozit se uplaćuje na jedinstveni račun trezora, broj: 562-099-000013-02-80; svrha uplate: uplata depozita na ime obezbjeđenja ponude (uplata se odnosi na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede).

5. Uslovi, rok i način vraćanja garancije

Ponuđaču koji bude izabran kao najpovoljniji depozit se uračunava u jednokratnu koncesionu naknadu za ustupljeno pravo.

Ako izabrani najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora o koncesiji, gubi pravo na povrat depozita.

Depozit se vraća u roku od 30 dana od dana objavljivanja i stupanja na snagu rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjele koncesije ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije.

6. Koncesiona naknada

Koncesiona naknada sastoji se od jednokratne koncesione naknade za ustupljeno pravo i koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta.
U skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za određivanje visine koncesione naknade i visine bankarske garancije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta i javnog dobra (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 101/14), utvrđen je minimalan iznos jednokratne koncesione naknade od
4.479,80 KM i minimalan iznos koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta od 17.919,49 KM/godišnje (116,82 KM/hektaru).

U prve dvije godine trajanja koncesije koncesionar će biti oslobođen plaćanja koncesione naknade za korišćenje jer će u navedenom periodu isti biti obavezan da predmetno poljoprivredno zemljište privede krajnjoj namjeni.

Iznos koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta od treće godine biće ponuđen od strane ponuđača sa ponudom, s tim što ovaj iznos ne može biti manji od utvrđenog iznosa iz stava 2. ove tačke.

U slučaju da ponuđač ponudi veći iznos naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta od minimalno utvrđenog iznosa, istovremeno minimalan iznos jednokratne koncesione naknade će se uvećati i obračunati u skladu sa gore pomenutim Pravilnikom.

Za drvnu masu dobijenu sa predmetnog zemljišta, a u slučaju njenog stavljanja u promet, koncesionar će biti obavezan da plati iznos od 10% od vrijednosti posječene drvne mase u skladu sa cjenovnikom Javnog preduzeća.

7. Imovinskopravni odnosi na predmetnom zemljištu

Na najvećem obuhvatu predmetnog zemljišta trenutno je u javnim evidencijama u indikaciji posjednika upisano pravo ODP “P.I.K.” sa p.o. Šamac u dijelu 1/1. Republika Srpska raspolaže poljoprivrednim zemljištem na kojem su pravo raspolaganja imala društvena preduzeća (što se
odnosi i na predmetne nekretnine) i s ciljem stvaranja tačne i ažurne javne evidencije, Ministarstvo je kod nadležnog organa pokrenulo postupak upisa prava Republike Srpske. Podatak o pravno-imovinskom stanju upisa biće na snazi do momenta ažuriranja javne evidencije o poljoprivrednom zemljištu koje je predmet ovog javnog poziva. Po zaključenju ugovora o koncesiji, koncesionar preuzima obavezu upisa prava koncesije na predmetnom poljoprivrednom zemljištu u javnim evidencijama.

8. Uslovi i pravo učešća na Javnom pozivu

Pravo učešća na ovom javnom pozivu ima domaće i strano pravno lice (u daljem tekstu: ponuđač) koji ispunjava sljedeće uslove:

 1. da je registrovan u skladu sa zakonima Republike Srpske za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 2. da se nad istim ne vodi stečajni postupak ili postupak likvidacije,
 3. da sa ponuđačem ili sa njim povezanim privrednim subjektom nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo u vršenju registrovane djelatnosti,
 5. da je izmirio poreske obaveze i doprinose,
 6. da nije ustupio koncesiju trećem licu ili finansijskoj organizaciji,
 7. da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava,
 8. da ima obezbijeđena vlastita finansijska sredstva ili garanciju banke za realizaciju dijela koncesionog projekta u minimalnom iznosu od 60.000,00 KM,
 9. da raspolaže sa minimalno tri pogonske poljoprivredne mašine potrebne za obradu traženog poljoprivrednog zemljišta,
 10. da prihvata obavezu privođenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta kulturi u periodu od dvije godine, računajući od momenta dobijanja koncesije,
 11. da raspolaže stočnim fondom sa najmanje 100 uslovnih grla,
 12. da je solventan u posljednjih 12 mjeseci od dana objavljivanja Javnog poziva,
 13. da je uplatio novčani depozit u odgovarajućem iznosu na ime garancije za obezbjeđenja ponude,
 14. da je otkupio Dokumentaciju za javno nadmetanje,
 15. da prihvata vremenski period trajanja koncesije od 30 godina,
 16. da prihvata da nakon dobijanja koncesije izvrši procjenu drvne mase zatečene na predmetnom zemljištu u skladu sa propisanim standardima iz oblasti šumarstva i
 17. da je izradio Studiju opravdanosti dodjele koncesije.
9. Dokazi potrebni za učešće na Javnom pozivu

Podobnost za učešće i ispunjenost uslova na Javnom pozivu za dodjelu koncesije ponuđač dokazuje dostavljanjem sljedećih dokaza:

 1. ovjerena foto-kopija rješenja o upisu u sudski registar iz koje se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 2. dokaz nadležnog organa da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili postupak likvidacije,
 3. izjava ponuđača potpisana i ovjerena kod nadležnog organa kojom dokazuje da sa njim ili njegovim povezanim licem nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,
 4. uvjerenje nadležnog suda sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđen za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,
 5. uvjerenje nadležnog poreskog organa kojim dokazuje da je ispunio obaveze po osnovu poreza (direktni i indirektni) i doprinose (penzijsko i zdravstveno osiguranje), u skladu sa važećim propisima,
 6. izjava ponuđača potpisana i ovjerena kod nadležnog organa da nije ustupio ugovor trećem licu ili finansijskoj organizaciji,
 7. potvrda Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava,
 8. izvod iz banke kao dokaz da ponuđač ima vlastita finansijska sredstva u minimalnom iznosu od 60.000,00 KM za realizaciju koncesionog projekta ili izjava banke da će obezbijediti minimalni navedeni iznos finansijskih sredstava ponuđaču za finansiranje koncesinog projekta,
 9. kopije saobraćajnih dozvola i/ili ugovor o korišćenju pogonskih poljoprivrednih mašina,
 10. potpisana i ovjerena izjava ponuđača da prihvata obavezu privođenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta kulturi najkasnije u periodu od dvije godine, računajući od momenta dobijanja koncesije,
 11. uvjerenje o vrsti, kategoriji i broju stoke upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava koje se pribavlja kod Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge,
 12. dokaz poslovne banke o solventnosti ponuđača kojim se dokazuje da u posljednjih 12 mjeseci, računajući od dana objavljivanja Javnog poziva, račun ponuđača nije bio blokiran,
 13. dokaz o uplati novčanog depozita na ime obezbjeđenja ponude u iznosu od 4.480,00 KM,
 14. dokaz o uplati sredstava u iznosu od 200,00 KM za preuzimanje Dokumentacije za javno nadmetanje,
 15. izjava ponuđača potpisana i ovjerena kod nadležnog organa da prihvata vremenski period trajanja koncesije od 30 godina,
 16. izjava ponuđača potpisana i ovjerena kod nadležnog organa da prihvata da po dobijanju koncesije izvrši procjenu drvne mase zatečene na predmetnom zemljištu u skladu sa propisanim standardima iz oblasti šumarstva i
 17. Studija opravdanosti dodjele koncesije.


Svi dokazi koji se prilažu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne stariji od četiri mjeseca, računajući od dana objavljivanja Javnog poziva.

10. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

11. Način dostavljanja ponude i adresa

Ponuđač podnosi ponudu i popunjen obrazac, koji je sastavni dio Dokumentacije za javno nadmetanje, uz koju prilaže dokaze za javno nadmetanje iz tačke 9. Javnog poziva.


Ponuda se dostavlja u dva primjerka, od čega je jedan original. Svi listovi ponude sa pratećom dokumentacijom moraju biti potpisani, parafirani i numerisani od strane ovlašćenog lica ponuđača i čvrsto uvezani u cjelinu.


Ponude treba dostaviti u zapečaćenoj i neprovidnoj koverti, uz napomenu: NE OTVARATI – ponuda za Javni poziv za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Šamac za obavljanje ratarsko-stočarske proizvodnje, sa imenom i adresom ponuđača, poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Trg Republike Srpske br. 1, 78 000 Banja Luka, ili neposredno putem Glavnog protokola Vlade Republike Srpske, na adresi: Trg Republike
Srpske br. 1, lamela A, 78 000 Banja Luka.

12. Mogućnost posjete lokaciji na kojoj će se vršiti koncesiona djelatnost

Svim licima koja su preuzela Dokumentaciju za javno nadmetanje, prije dostavljanja ponude, biće omogućena posjeta lokaciji na kojoj će se obavljati koncesiona djelatnost ukoliko za to iskažu interes. Posjeta lokaciji obaviće se u dogovoru sa predstavnicima zainteresovanih lica.

13. Rok u kom se ponuda može povući

Povlačenje ponude ponuđač može izvršiti najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u pisanoj formi. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se u koverti, sa naznakom: Povlačenje ponude za učešće na Javnom pozivu za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Šamac za obavljanje ratarsko-stočarske proizvodnje.

14. Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponude

Komisija za koncesije Republike Srpske ponuđače će obavijestiti o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponude.

15. Mogućnost poništenja postupka dodjele koncesije

Postupak dodjele koncesije može se poništiti nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u slučajevima predviđenim članom 24. stav 1. Zakona o koncesijama.

16. Vrijeme i način preuzimanja Dokumentacije za javno nadmetanje

Dokumentaciju za javno nadmetanje čine:

Javni poziv za podnošenje ponuda,

 • opis predmeta koncesije,
 • uputstvo ponuđačima za izradu ponude,
 • kriterijumi za vrednovanje i ocjenu ponude i
 • Nacrt ugovora o koncesiji.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede svaki radni dan od 8 do 16 časova, u roku od 10 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u “Službenom glasniku Republike Srpske”, u
kancelariji broj 23, sedmi sprat.


Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 500,00 KM, koja se uplaćuje na račun javnih prihoda Republike Srpske broj: 5620990000055687; vrsta prihoda 722511; svrha uplate: otkup Dokumentacije za javno nadmetanje; organizacioni kod 1546001, šifra opštine 002.

17. Identitet podnosioca inicijative za dodjelu koncesije i iznos bonusa

Inicijativu za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Šamac podnijelo je preduzeće “Gold MG” d.o.o. iz Donjeg Žabara.


Podnosiocu inicijative, u skladu sa Zakonom o koncesijama, dodjeljuje se bonus, koji iznosi 10% od pripadajućih bodova po svim kriterijumima za vrednovanje ponuda.

18. Objavljivanje Javnog poziva

Ovaj poziv objaviće se u dnevnom listu “Glas Srpske”, u “Službenom glasniku Republike Srpske” i na sajtu Vlade Republike Srpske, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.vladars.net i na sajtu Komisije za koncesije Republike Srpske www.koncesije-rs.org.


Neblagovremene, nepotpune, kao i ponude podnesene od strane neovlašćenog lica, neće biti razmatrane.


Lica zadužena za davanje informacija:
Kristina Rapić, tel. 051/338-598,
Svetlana Lazić, tel. 051/338-407.

Broj: 12.03.5-330-1964/22
Datum: 29.07.2022. godine

Ministar,
Dr Boris Pašalić, s.r

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Šamac radi obavljanja ratarsko-stočarske proizvodnje

19.04.2021. Javni poziv

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Šamac radi obavljanja ratarsko-stočarske proizvodnje

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/13, 16/18 i 70/20), člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta na području opštine Šamac, broj: 04/1-012-2-456/21, od 11.2.2021. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 15/21), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisuje

(more…)

Kontakt

 • Trg jasenovačkih žrtava 4
  78 000 Banja Luka, BA
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408