Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području grada Bijeljina radi obavljanja ratarske proizvodnje

29.04.2021. Javni poziv

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području grada Bijeljina radi obavljanja ratarske proizvodnje

Na osnovu članova 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13, 16/18 i 70/20), člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 115/18) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području grada Bijeljina broj: 04/1-012-2-67/21 od 13.01.2021. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 07/21) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području grada Bijeljina radi obavljanja ratarske proizvodnje

Datum otvaranja:
29.04.2021. godine

Datum zatvaranja:
29.05.2021. godine

Krajnji rok prijave:
31.05.2021. godine

1. Predmet koncesije i lokacija

Predmet koncesije je poljoprivredno zemljište u svojini Republike Srpske na području grada Bijeljina, ukupne površine 605930 m2 (60,5930 ha), a nalazi se u katastarskoj opštini Suho Polje. Od ukupne površine predmetnog poljoprivrednog zemljišta, površina od 8,5008 hektara je zapuštena. Detaljan pregled katastarskih čestica će biti naveden u Dokumentaciji za javno nadmetanje i na elektronskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao prilog Javnom oglasu.

2. Opis projekta

Koncesija na poljoprivredno zemljište dodjeljuje se u svrhu obavljanja ratarske  proizvodnje. Koncesioni projekat je planiran da se sprovede tako što će se, neposredno nakon dodjele zemljišta pod koncesiju, na obradivom poljoprivrednom zemljištu organizovati savremena ratarska proizvodnja, dok će se zapušteno poljoprivredno zemljište iskrčiti i privesti kulturi. Aktivnosti na privođenju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta kulturi treba da se završe u roku od tri (3) godine od momenta dobijanja zemljišta pod koncesiju, nakon čega treba započeti korišćenje poljoprivrednog zemljišta u cjelosti.

Prije početka poslova krčenja, izabrani ponuđač će biti u obavezi da izvrši procjenu drvne mase zatečene na predmetnom zemljištu od strane ovlaštenog lica.

Drvna masa dobijena krčenjem predmetnog zemljišta može se koristiti za sopstvene potrebe ili staviti u promet  u skladu sa Zakonom o šumama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 75/08, 60/13 i 70/20).

U skladu sa članom 72. st. 2 i 9. Zakona o šumama, prije stavljanja u promet drvo mora biti žigosano, obrojčeno i snadbjeveno otpremnim iskazom, a žigosanje posječenog drveta i izdavanje otpremnog iskaza za drvo koje potiče sa nešumskih površina, vrši izvršilac stručno-tehničkih poslova Javnog preduzeća šumarstva „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac (u daljem tekstu: Javno preduzeće).

Na predmetnom zemljištu planiran je uzgoj ratarskih kultura koje se koriste za stočnu hranu. Uzgoj ratarskih kultura trebao bi da se obavlja primjenom savremenih agrotehničkih mjera, a za čuvanjei skladištenje poljoprivrednih proizvoda trebalo bi da se obezbijede adekvatni smještajni kapaciteti.

 S obzirom da će budući koncesionar imati znatne troškove na uređenju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta, isti će biti oslobođen plaćanja koncesione naknade u toku prve tri godine korišćenja predmetnog zemljišta.

Realizaciju koncesionog projekta ponuđač će predstaviti u Studiji opravdanosti dodjele koncesije, a koja je sastavni dio ponude.  Za izradu studije u skladu sa članom 13. Zakona o koncesijama, angažuje se referentno, domaće ili strano, privredno društvo ili drugo pravno lice.

3. Vrijeme trajanja koncesije

Koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta iz tačke 1. ovog javnog poziva dodjeljuje se na period od 30 godina, računajući od dana zaključivanja ugovora o koncesiji.

4. Garancija na ime obezbjeđenja ponude

Obavezan uslov za učešće u postupku dodjele koncesije je dostava garancije na ime obezbjeđenja ponude u iznosu od  1.642,55 KM i obezbjeđuje se u vidu novčanog depozita, sa rokom važenja do objavljivanja i stupanja na snagu rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije.

Depozit se uplaćuje na Jedinstveni račun trezora, broj: 562-099-000013-02-80; svrha uplate: „Uplata depozita na ime obezbjeđenja ponude“ (uplata se odnosi na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede).

5. Uslovi, rok i način vraćanja garancije

Ponuđaču koji bude izabran kao najpovoljniji depozit se uračunava u jednokratnu koncesionu naknadu za korišćenje poljoprivrednog zemljišta.

Ako izabrani najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora o koncesiji, gubi pravo na povrat depozita.

Depozit se vraća, u roku od 30 dana od dana objavljivanja i stupanja na snagu rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjele koncesije, ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije.  

6. Koncesiona naknada

Koncesiona naknada se sastoji od jednokratne koncesione naknade za ustupljeno pravo i koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta.

U skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za određivanje visine koncesione naknade i visine bankarske garancije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta i javnog dobra („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  101/14), utvrđen je iznos jednokratne koncesione naknade od 1.642,55 KM i minimalan iznos koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta od 6.570,20 KM/godišnje (108,43 KM/hektaru).

U toku prve tri godine trajanja koncesije koncesionar će biti oslobođen plaćanja koncesione naknade zbog zapoštenosti dijela poljoprivrednog zemljišta.

Iznos koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta biće ponuđen od strane ponuđača sa ponudom, s tim što ovaj iznos ne može biti manji od 6.570,20 KM/godišnje (108,43 KM/hektaru). 

7. Imovinsko-pravni odnosi na predmetnom zemljištu

Na lokaciji predviđenoj za obavljanje koncesione djelatnosti, pravno-imovinski odnosi su riješeni, a upis prava koncesije na predmetnom poljoprivrednom zemljištu utvrđuje se ugovorom o koncesiji.

8. Uslovi i pravo učešća na javnom pozivu

Pravo učešća na ovom javnom pozivu ima domaće i strano pravno lice (u daljem tekstu: ponuđač), koji ispunjava sljedeće uslove:

 1. da je registrovan u skladu sa zakonima Republike Srpske za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 2. da se nad istim ne vodi stečajni postupak ili postupak likvidacije,
 3. da sa ponuđačem ili sa njim povezanim privrednim subjektom nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo u vršenju registrovane djelatnosti, 
 5. da je izmirio poreske obaveze i doprinose,
 6. da nije ustupio koncesiju trećem licu ili finansijskoj organizaciji,
 7. da nema zaključen ugovor o koncesiji ili zakupu sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva ili vodoprivrede za korišćenje poljoprivrednog zemljišta,
 8. da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava,
 9. da ima obezbijeđena vlastita finasijska sredstva ili garanciju banke za realizaciju koncesionog projekta u minimalnom iznosu od  50.000,00 KM,
 10. da raspolaže sa minimalno tri pogonske poljoprivredne mašine potrebne za obradu traženog poljoprivrednog zemljišta,
 11. da prihvata obavezu privođenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta kulturi,
 12. da raspolaže sa objektima za smještaj poljoprivrednih proizvoda,
 13. da je ponuđač uplatio novčani depozit u odgovarajućem iznosu na ime obezbjeđenja ponude,
 14. da prihvata vremenski period trajanja koncesije od 30 godina,
 15. da prihvata da nakon dobijanja koncesije izvrši procjenu drvne mase zatečene na predmetnom zemljištu u skladu sa propisanim standardima iz oblasti šumarstva,  
 16. da je otkupio Dokumentaciju za javno nadmetanje i
 17. da je izradio Studiju opravdanosti dodjele koncesije.
9. Dokazi potrebni za učešće na javnom pozivu

Podobnost za učešće i ispunjenost uslova na javnom pozivu za dodjelu koncesije ponuđač dokazuje dostavljanjem sljedećih dokaza:

 1. ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar iz koje se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, 
 2. dokaz nadležnog organa da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili postupak likvidacije,
 3. izjavu ponuđača potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa kojom dokazuje da sa njim ili njegovim povezanim licem nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,
 4. uvjerenje nadležnog suda sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđen za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,
 5. uvjerenje nadležnog poreskog organa kojim dokazuje da je ispunio obaveze po osnovu poreza (direktni i indirektni) i doprinose (penzijsko i zdravstveno osiguranje), u skladu sa važećim propisima,
 6. izjavu ponuđača potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa da nije ustupio ugovor trećem licu ili finasijskoj organizaciji,
 7.  izjavu ponuđača potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa da nema zaključen ugovor o koncesiji ili zakupu sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva ili vodoprivrede za korišćenje poljoprivrednog zemljišta,
 8. potvrdu Agencije za posredničke, informatičke i finasijske usluge o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava,
 9. izvod iz banke kao dokaz da ponuđač ima vlastita finasijska sredstva u minimalnom iznosu od 50.000,00 KM za realizaciju koncesionog projekta ili izjavu banke da će obezbijediti minimalni navedeni iznos finasijskih sredstava ponuđaču za finansiranje koncesinog projekta,
 10. kopije saobraćajnih dozvola i/ili ugovor o korišćenju poljoprivrednih pogonskih mašina,
 11. potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača da prihvata obavezu privođenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta kulturi, najkasnije u periodu od tri godine, računajući od momenta dobijanja koncesije,
 12. kopije građevinske dozvole za objekte i/ili ugovor o zakupu objekata za smještaj poljoprivrednih proizvoda, 
 13. dokaz o uplati novčanog depozita na ime obezbjeđenja ponude u iznosu od 1.642,55 KM,
 14. izjavu ponuđača potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa da prihvata vremenski period trajanja koncesije od 30 godina,
 15. izjavu ponuđača potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa da prihvata da po dobijanju koncesije izvrši procjenu drvne mase zatečene na predmetnom zemljištu u skladu sa propisanim standardima iz oblasti šumarstva,
 16. dokaz o uplati sredstava u iznosu od 500,00 KM, za preuzimanje dokumentacije za javno nadmetanje,
 17. Studiju opravdanosti dodjele koncesije.

Svi dokazi koji se prilažu moraju biti u orginalu ili ovjerenoj kopiji i ne stariji od četiri mjeseca računajući od  dana objavljivanja javnog poziva.   

10. Rok za dostavljanje ponude

Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

11. Način dostavljanja ponude i adresa

Ponuđač ponudu podnosi na Obrazcu, koji je sastavni dio dokumetacije za javno nadmetanje, uz koju prilaže dokaze za javno nadmetanje iz tačke 9. Javnog poziva.   

Ponude treba dostaviti u zapečaćenoj i neprovidnoj koverti uz napomenu ,,NE OTVARATI ‒ ponuda za javni poziv za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području grada Bijeljina za obavljanje ratarske proizvodnje“, sa imenom i adresom ponuđača putem pošte, preporučenom pošiljkom, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, ul. Trg Republike Srpske  br. 1, 78 000 Banja Luka ili neposredno putem Glavnog protokola Vlade Republike Srpske, na adresi Trg Republike Srpske br. 1, Lamela A, 78 000 Banja Luka.  

12. Mogućnost posjete lokaciji na kojoj će se vršiti koncesiona djelatnost

Svim licima koja su preuzela Dokumentaciju za javno nadmetanje, prije dostavljanja ponude, biće omogućena posjeta lokaciji na kojoj će se obavljati koncesiona djelatnost, ukoliko za to iskažu interes. Vrijeme posjete lokaciji obaviće se u dogovoru sa predstavnicima zainteresovanih lica.

13. Rok u kome se ponuda može povući

Povlačenje ponude ponuđač može izvršiti najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u pisanoj formi. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se u koverti sa naznakom: „Povlačenje ponude za učešće na javnom pozivu za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području grada Bijeljina za obavljanje ratarske proizvodnje“.

14. Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponude

Komisija za koncesije Republike Srpske ponuđače će obavijestiti o datumu, vremenu, mjestu otvaranja ponude.

15. Mogućnost poništenja postupka dodjele koncesije

Postupak dodjele koncesije može se poništiti nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u slučajevima predviđenim članom 24. stav 1. Zakona o koncesijama.

16. Vrijeme i način preuzimanja dokumentacije za javno nadmetanje

Dokumentaciju za javno nadmetanje čine:

 • javni poziv za podnošenje ponuda,
 • opis predmeta koncesije,
 • uputstvo ponuđačima za izradu ponude,
 • kriterijume za vrednovanje i ocjenu ponude i
 • nacrt ugovora o koncesiji.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, svaki radni dan od 08-16 časova u roku od 10 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske“, u kancelariji broj 23, sedmi sprat.

Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 500,00 KM, koja se uplaćuje na račun Javnih prihoda Republike Srpske broj: 5620990000055687; vrsta prihoda 722511; svrha uplate : „Otkup dokumentacije za javno nadmetanje“; organizacioni kod 1546001, šifra opštine 002.

17. Identitet podnosioca inicijative za dodjelu koncesije i iznos bonusa

Inicijativu za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području grada Bijeljina podnijelo je privredno društvo d.o.o. „M Group“ iz Bijeljine.

Podnosiocu inicijative u skladu sa Zakonom o koncesijama dodjeljuje se bonus koji iznosi 10% od pripadajućih bodova po svim kriterijumima za vrednovanje ponuda. 

18. Objavljivanje javnog poziva

Ovaj poziv objaviće se u dnevnom listu „ Glas Srpske “, „Službenom glasniku Republike Srpske“ i na sajtu Vlade Republike Srpske, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.vladars.net i na sajtu Komisije za koncesije Republike Srpske www.koncesije-rs.org.

Neblagovremene, nepotpune, kao i ponude podnesene od strane neovlaštenog lica neće se uzeti u razmatranje.

19. Lica zadužena za davanje informacija

Kristina Rapić, tel. 051/338-598,

Branka Ćelić, tel. 051/338-593.

Broj: 12.03.5-330-1164/21
Datum: 21.04.2021. godine

Ministar,
Dr Boris Pašalić, s.r.

Kontakt

 • Trg jasenovačkih žrtava 4
  78 000 Banja Luka, BA
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408