Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za istraživanje uglja na lokalitetu “Bukova Kosa – Prijedor” kod Prijedora

03.04.2023. Javni poziv

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za istraživanje uglja na lokalitetu “Bukova Kosa – Prijedor” kod Prijedora

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/13, 16/18, 70/20, i 111/21) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za istraživanje uglja na lokalitetu “Bukova Kosa – Prijedor” kod Prijedora (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 8/23), Ministarstvo energetike i rudarstva r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za istraživanje uglja na lokalitetu “Bukova Kosa – Prijedor” kod Prijedora

Datum otvaranja:
3.4.2023. godine

Datum zatvaranja:
3.5.2023. godine

Krajnji rok prijave:
3.5.2023. godine

1. Predmet koncesije i lokacija

Predmet koncesije je istraživanje uglja na lokalitetu “Bukova Kosa – Prijedor” kod Prijedora. Lokacija na kojoj će se vršiti istraživanje uglja nalazi se na području mjesne zajednice Veliko Palančište, uz magistralni
put Prijedor – Kozarska Dubica, i omeđena je sa graničnim prelomnim tačkama, čije su koordinate:

Tačka YX
A6 399 8764 989 019
B6 400 1464 989 088
C6 400 2024 989 022
D6 400 406 4 989 111
E6 400 3064 989 399
F6 400 4754 989 573
G6 400 7564 989 623
H6 400 9084 989 445
I6 400 1974 988 752
J6 399 9894 988 752
K6 399 8834 988 950

Prostor omeđen navedenim koordinatama obuhvata: k.č. broj: 99, upisanu u List nepokretnosti broj: 11/0, KO Veliko Palančište, k.č. br. 108 i 112/2, upisane u List nepokretnosti broj: 12/0, KO Veliko Palančište, dio k.č. broj: 132 i k.č. broj: 149, upisane u List nepokretnosti broj: 58/0, KO Veliko Palančište, i dio k.č. broj: 131, upisane u List nepokretnosti broj: 65/0, KO Veliko Palančište, dio k.č. broj: 98, k.č. broj: 107, dio k.č. broj: 162 i dio k.č. broj: 2085, upisane u List nepokretnosti broj: 66/0, KO Veliko Palančište, dio k.č. broj: 145/1, upisane u List nepokretnosti broj: 70/0, KO Veliko Palančište, k.č. broj: 126, upisanu u List nepokretnosti broj: 74/0, KO Veliko Palančište, dio k.č. broj: 148/1, upisane u List nepokretnosti broj: 95/0, KO Veliko Palančište, dio k.č. broj: 227, upisane u List nepokretnosti broj: 106/0, KO Veliko Palančište, dio k.č. broj: 134, upisane u List nepokretnosti broj: 118/0, KO Veliko
Palančište, dio k.č. broj: 122, dio k.č. broj: 124 i dio k.č. broj: 133, upisane u List nepokretnosti broj: 130/0, KO Veliko Palančište, k.č. broj: 176, upisanu u List nepokretnosti broj: 138/0, KO Veliko Palančište, dio k.č. broj: 173, upisane u List nepokretnosti broj: 140/0, KO Veliko
Palančište, k.č. broj: 197, upisanu u List nepokretnosti broj: 146/0, KO Veliko Palančište, dio k.č. broj: 150 i dio k.č. broj: 152, upisane u List nepokretnosti broj: 151/0, KO Veliko Palančište, dio k.č. broj: 180, k.č. broj: 181, k.č. broj: 182 i dio k.č. broj: 183, upisane u List nepokretnosti
broj: 184/0, KO Veliko Palančište, dio k.č. broj: 87, upisane u List nepokretnosti broj: 684/0, KO Veliko Palančište, dio k.č. broj: 196, upisane u List nepokretnosti broj: 665/0, KO Veliko Palančište, k.č. broj: 93, k.č. broj: 94/1, k.č. broj: 94/3, k.č. broj: 94/3, k.č. broj: 94/3, dio k.č. broj: 100, k.č. broj: 101, k.č. broj: 102, k.č. broj: 103, k.č. broj: 104/1, k.č. broj: 104/2, k.č. broj: 106/3 i k.č. broj: 106/6, upisane u List nepokretnosti broj: 623/0, KO Veliko Palančište, dio k.č. broj: 198, upisane u List nepokretnosti broj: 537/0, KO Veliko Palančište, dio k.č. broj: 88/1, dio k.č. broj: 96/1, dio k.č. broj: 97/1, k.č. broj: 106/4 i k.č. broj: 106/10, upisane u List nepokretnosti broj: 520/0, KO Veliko Palančište, k.č. broj: 203/5, upisanu u List nepokretnosti broj: 619/0, KO Veliko Palančište, k.č. broj: 110, k.č. broj: 125 i dio k.č. broj: 129/2, upisane u List nepokretnosti broj: 516/0, KO Veliko Palančište, k.č. broj: 94/2, k.č. broj: 105/3 i k.č. broj: 106/7, upisane u List nepokretnosti broj: 509/0, KO Veliko Palančište, dio k.č. broj: 89, dio k.č. broj: 90, dio k.č. broj: 91, dio k.č. broj: 92 i dio k.č. broj: 238, upisane u List nepokretnosti broj: 500/0, KO Veliko Palančište, k.č. broj: 109 i k.č. broj: 128, upisane u List nepokretnosti broj: 444/0, KO
Veliko Palančište, dio k.č. broj: 130, upisane u List nepokretnosti broj: 443/0, KO Veliko Palančište, dio k.č. broj: 174, upisane u List nepokretnosti broj: 436/0, KO Veliko Palančište, dio k.č. broj: 111 i k.č. broj: 127, upisane u List nepokretnosti broj: 397/0, KO Veliko Palančište, k.č. broj: 96/2, dio k.č. broj: 97/2, k.č. broj: 105/1, k.č. broj: 105/4, k.č. broj: 105/5, k.č. broj: 106/1, k.č. broj: 106/2, k.č. broj: 106/5, k.č. broj: 106/8 i k.č. broj: 106/9, upisane u List nepokretnosti broj: 367/0, KO Veliko Palančište, k.č. broj: 175, k.č. broj: 177, dio k.č. broj: 178/1, dio k.č. broj: 178/2, dio k.č. broj: 186/2, dio k.č. broj: 187/1, dio k.č. broj: 188/1, dio k.č. broj: 188/1, dio k.č. broj: 189 i k.č. broj: 191, upisane u List nepokretnosti broj: 292, KO Veliko Palančište, dio k.č. broj: 192/2, dio k.č. broj: 202, dio k.č. broj: 203/2 i dio k.č. broj: 203/2, upisane u List nepokretnosti broj: 270/0, KO Veliko Palančište, k.č. broj: 192/1, dio k.č. broj: 193 i dio k.č. broj: 194, upisane u List nepokretnosti broj: 269/0, KO Veliko Palančište, dio k.č. broj: 237, upisane u List nepokretnosti broj: 265/0, KO Veliko Palančište, k.č. broj: 151, k.č. broj: 151 i k.č. broj: 151, upisane u List
nepokretnosti broj: 213/0, KO Veliko Palančište, dio k.č. broj: 203/4, upisane u List nepokretnosti broj: 192/0, KO Veliko Palančište, dio k.č. broj: 185, dio k.č. broj: 186/1 i dio k.č. broj: 190, upisane u List nepokretnosti broj: 187/0, KO Veliko Palančište.

2. Opis projekta

Projekat podrazumijeva istraživanje uglja na lokalitetu “Bukova Kosa – Prijedor” kod Prijedora. Komunikativne veze lokaliteta su izrazito povoljne, neposredno uz ležište prolazi magistralni put M15 Prijedor Kozarska Dubica. Istraživanje uglja na predmetnom lokalitetu odvijaće se u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima, podzakonskim aktima
proisteklim iz navedenog zakona i odobrenim Projektom detaljnih geoloških istraživanja. Nakon završetka projektom predviđenih detaljnih geoloških istraživanja, koncesionar će izraditi elaborat o rezervama.

Procijenjena vrijednost investicije iznosi 293.000,00 KM.

3. Studija opravdanosti dodjele koncesije

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi Studiju opravdanosti dodjele koncesije sa elementima procjene zaštite životne sredine, izrađenu od strane privrednog društva ili drugog pravnog lica koje ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije u oblasti geologije.

4. Maksimalan rok trajanja koncesije

Koncesija se dodjeljuje na period do dvije godine, računajući od dana zaključenja ugovora o koncesiji.

5. Minimalan iznos koncesione naknade

Minimalan iznos koncesione naknade za ustupljeno pravo u iznosu od 5.860,00 KM utvrđen je na osnovu Pravilnika o koncesionim naknadama i garancijama u oblasti elektroenergetike, energenata, rudarstva i geologije (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 79/18).

6. Način rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa je obaveza koncesionara. Pravo korišćenja zemljišta u vlasništvu Republike Srpske detaljnije će se regulisati ugovorom o koncesiji.

7. Licitaciona garancija

Obavezan uslov za učešće u postupku dodjele koncesije obezbjeđuje se u vidu novčanog depozita u iznosu od 5.860,00 KM, sa rokom važenja do pravosnažnosti rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije za istraživanje uglja na lokalitetu “Bukova Kosa – Prijedor” kod Prijedora.
Depozit se uplaćuje na jedinstveni račun trezora, broj: 5620990000130280; svrha uplate: uplata depozita za obezbjeđenje ponude (uplata se odnosi na Ministarstvo energetike i rudarstva – depozit po Javnom pozivu).

8. Uslovi, rok i način vraćanja depozita

Ponuđaču koji bude izabran za koncesionara licitaciona garancija, odnosno depozit uračunava se u jednokratnu koncesionu naknadu.

Depozit se vraća ponuđaču koji ne bude izabran u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije za istraživanje uglja na lokalitetu “Bukova Kosa – Prijedor” kod Prijedora ili ponuđaču čija ponuda je neblagovremeno dostavljena u roku od 15 dana od dana kada Komisija za koncesije Republike Srpske konstatuje tu činjenicu.

Depozit neće biti vraćen ponuđaču ako:

 • ne ispoštuje neki od uslova koji je potrebno ispuniti prije potpisivanja ugovora o koncesiji,
 • odustane od zaključivanja ugovora o koncesiji.
9. Pravo učešća na Javnom pozivu

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju domaća i strana pravna i fizička lica ili konzorcijum dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica koja ispunjavaju uslove iz Javnog poziva i koja su otkupila Dokumentaciju za javno nadmetanje.

10. Dokazi za učešće na Javnom pozivu
10.1. Podobnost za učešće na Javnom pozivu za dodjelu koncesije, u smislu člana 19. Zakona o koncesijama, ponuđač dokazuje dostavljanjem sljedećih dokaza:

a) za pravna lica:
1) izvod iz registra poslovnih subjekata ili drugog odgovarajuće registra,
2) dokaz nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili postupak likvidacije,
3) izjava ponuđača potpisana i ovjerena kod nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojom dokazuje da sa njim ili sa njegovim povezanim licem nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,
4) za domaća pravna lica uvjerenje osnovnog suda sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,

5) za strana pravna lica dokaz nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,
6) uvjerenje nadležnog poreskog organa ili drugog nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim dokazuje da je ispunio obaveze po osnovu poreza (direktni i indirektni) i doprinosa (penzijsko i zdravstveno osiguranje) u skladu sa važećim propisima,
7) izjava ponuđača potpisana i ovjerena kod nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojom dokazuje da nije ustupio ugovor o koncesiji trećem licu ili finansijskoj organizaciji;

b) za fizička lica:
1) uvjerenje o prebivalištu ili ovjerena kopija putne isprave za strano lice i
2) uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog suda ili drugi ekvivalentan dokument zemlje sjedišta ponuđača kojom se dokazuje da se protiv ponuđača ne vodi krivični postupak.

10.2. Ekonomsko-finansijsku podobnost u obavljanju koncesione djelatnosti ponuđač dokazuje dostavljanjem sljedećih dokaza:

a) za pravna lica:
1) dokaz poslovne banke o solventnosti ponuđača kojim se dokazuje da u posljednjih 12 mjeseci, računajući od dana objavljivanja Javnog poziva, račun ponuđača nije bio blokiran,
2) finansijski izvještaj ponuđača sastavljen u skladu sa zakonom i međunarodnim računovodstvenim standardima za posljednju godinu poslovanja,
3) dokaz da ponuđač ima vlastita finansijska sredstva za realizaciju predmeta koncesije i/ili izjava odgovarajuće finansijske organizacije da će pratiti ponuđača u finansiranju predmeta koncesije.
b) Fizička lica svoju ekonomsko-finansijsku podobnost dokazuju na
način predviđen u tački 10.2.a) podtačka 3) ovog Javnog poziva.

10.3. Ostali dokazi

1) ugovor o konzorcijumu ako ponuđači podnose zajedničku ponudu,
2) dokaz o uplati novčanog depozita na ime obezbjeđenja ponude,
3) dokaz o uplati sredstava za preuzimanje Dokumentacije za javno nad-
metanje,
4) izjava o prihvatanju Dokumentacije za javno nadmetanje,
5) izjava ponuđača da preuzima obavezu osnivanja privrednog društva za obavljanje koncesione djelatnosti ako ponuđač nema osnovano privredno društvo sa sjedištem u Republici Srpskoj,
6) izjava kojom ponuđač potvrđuje da ima obavezu prema svojoj ponudi do zaključivanja ugovora o koncesiji i
7) dokaz da je Studiju ekonomske opravdanosti izradilo privredno društvo ili drugo pravno lice koje ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije u oblasti geologije.

10.4. Ukoliko ponudu podnosi konzorcijum, dokazi iz t. 10.1.a), 10.2a) i tačke 10.3. podt. 4) i 5) podnose se za svakog člana konzorcijuma.
10.5. Sva dokumenta koja se prilažu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne starija od 120 dana.
11. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

12. Način dostavljanja ponude i adresa

Ponude se dostavljaju lično ili preporučeno poštom, u zapečaćenoj koverti, sa naznakom: Ponuda na Javni poziv za dodjelu koncesije zaistraživanje uglja na lokalitetu “Bukova Kosa – Prijedor” kod Prijedora -NE OTVARATI, na adresu: Ministarstvo energetike i rudarstva, Trg Republike Srpske broj 1, 78 000 Banja Luka.

13. Mogućnost posjete lokaciji

Svim licima koja su preuzela Dokumentaciju za javno nadmetanje, prije dostavljanja ponude, biće omogućena posjeta lokaciji na kojoj će se obavljati koncesiona djelatnost ukoliko za to iskažu interes. Posjeta lokaciji obaviće se u dogovoru sa predstavnicima zainteresovanih lica.

14. Rok u kome se ponuda može povući

Povlačenje ponude ponuđač može izvršiti najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se Ministarstvu energetike i rudarstva u pisanoj formi. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se u koverti, sa naznakom: Povlačenje ponude za učešće na Javnom pozivu za dodjelu koncesije za istraživanje uglja na lokalitetu “Bukova Kosa – Prijedor” kod Prijedora.

15. Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponude

Komisija za koncesije Republike Srpske ponuđače će obavijestiti o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponuda.

16. Mogućnost poništenja postupka dodjele koncesije

Postupak dodjele koncesije može se poništiti nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u slučajevima predviđenim članom 24. stav 1. Zakona o koncesijama.

17. Vrijeme i način preuzimanja Dokumentacije za javno nadmetanje

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju samo lica koja su otkupila
Dokumentaciju za javno nadmetanje, koju čine:

 • Javni poziv za podnošenje ponuda,
 • opis predmeta koncesije,
 • uputstvo ponuđačima za izradu ponude,
 • kriterijumi za vrednovanje i ocjenu ponuda i
 • Nacrt ugovora o koncesiji.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva energetike i rudarstva, svaki radni dan od 8 do 16 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u “Službenom glasniku Republike Srpske”, u kancelariji broj 16 na osmom spratu.

Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 2.500,00 KM, koja se uplaćuje na žiro račun javnih prihoda Republike Srpske, broj: 5620990000055687; vrsta prihoda 722511; svrha uplate: otkup Dokumentacije za javno nadmetanje; organizacioni kod
1445001; šifra opštine 002.

18. Identitet podnosioca inicijative za dodjelu koncesije i iznos bonusa

Inicijativu za dodjelu koncesije za istraživanje uglja na lokalitetu “Bukova Kosa – Prijedor” kod Prijedora podnijelo je privredno društvo “Drvo-Export” d.o.o. Teslić.
Podnosiocu inicijative dodjeljuje se bonus za ponuđeno rješenje (tehnički i ekonomsko-finansijski aspekt) koji iznosi 10% od pripadajućih bodova po svim kriterijumima za vrednovanje ponuda.

19. Izmjene i dopune Javnog poziva

Eventualne izmjene i dopune Javnog poziva biće objavljene na isti način na koji se objavljuje i osnovni tekst Javnog poziva, a rok za dostavljanje ponuda produžiće se za vrijeme koje je proteklo od dana objavljivanja osnovnog teksta Javnog poziva do dana objavljivanja njegove izmjene i dopune u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

20. Objavljivanje Javnog poziva

Ovaj poziv objaviće se u dnevnom listu “Glas Srpske”, u “Službenom glasniku Republike Srpske” i na sajtu Vlade Republike Srpske, Ministarstva energetike i rudarstva: www.vladars.net i na sajtu Komisije za koncesije Republike Srpske: www.koncesije-rs.org.
Neblagovremene, nepotpune, kao i ponude podnesene od strane neovlašćenog lica, neće biti razmatrane.
Lice zaduženo za davanje informacija: Esad Salčin, tel. broj: 051/339-423, i Stefan Usorac, tel. broj: 051/339-417.

Broj: 05.04/310-280/23

Datum: 29.3.2023. godine 

Ministar
Petar Đokić, s.r.

Kontakt

 • Trg jasenovačkih žrtava 4
  78 000 Banja Luka, BA
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408