Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju uglja na ležištu „Medna“, kod Mrkonjić Grada

30.11.2020. Javni poziv

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju uglja na ležištu „Medna“, kod Mrkonjić Grada

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/13, 16/18 i 70/20) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju uglja  na ležištu „Medna“, kod Mrkonjić Grada, broj: 04/1-012-2-2835/20 od 08.10.2020. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 105/20), Ministarstvo energetike i rudarstva,  raspisuje

JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju uglja na ležištu „Medna“, kod Mrkonjić Grada

Datum otvaranja:
27.11.2020. godine

Datum zatvaranja:
27.12.2020. godine

Krajnji rok prijave:
28.12.2020. godine

1. Predmet koncesije i lokacija

Predmet koncesije je eksploatacija uglja na  ležištu „Medna“, kod Mrkonjić Grada, koje se nalazi južno od sela Medna na oko 15 km jugozapadno od Mrkonjić Grada. Eksploatacija će se odvijati unutar prostora omeđenog sljedećim koordinatama:

TačkaYX
16 414 5554 912 867
26 414 4354 912 840
36 414 4004 912 850
46 414 3204 912 740
56 414 5204 912 700
66 414 5504 912 732
76 414 5754 912 728
86 414 6254 912 757
96 414 5704  912 803

Prostor omećen navedenim koordinatama obuhvata k.č. 70/6-2 KO Medna, površine 5000 m2, upisana  u Posjedovni list broj 913/3, kao posjed „Medna NV“ d.o.o. Mrkonjić Grad sa dijelom 1/1, dio k.č. 70/4 i dio k.č. 70/6-1 KO Medna, upisane u Posjedovni list 119/9 kao posjed Republike Srpske, sa dijelom 1/1.

2. Opis projekta 

Projekat podrazumijeva eksploataciju uglja na ležištu „Medna“, kod Mrkonjić Grada površinskom metodom otkopavanja, na način kojim se obezbjeđuje optimalno iskorišćavanje ležišta mineralne sirovine, bezbijednost ljudi objekata i imovine, a u skladu sa odobrenom tehničkom dokumentacijom.

Procijenjena vrijednost investicije iznosi 660.000,00 KM.

Ležište uglja  „Medna“ prema Elaboratu o rezervama raspolaže sa 187 577 tona bilansnih rezervi A, B i C1 kategorije  i sa oko 18 000 tona vanbilansnih rezervi B i C1 kategorije.

Planirana godišnja proivodnja uglja iznosi 25.000 tona.

3. Studija opravdanosti dodjele koncesije

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi Studiju opravdanosti dodjele koncesije sa elementima procjene zaštite životne sredine, izrađenu od strane privrednog  društva ili drugog pravnog lica koje ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije u oblasti rudarstva.

4. Maksimalan rok trajanja koncesije 

Maksimalan rok na koji se može dodijeliti koncesija iznosi 7 godina, računajući od dana zaključenja Ugovora o koncesiji.

5.  Minimalan iznos  jednokratne  koncesione naknada i koncesione naknade za korišćenje

Minimalna  jednokratna  koncesiona naknada i koncesiona naknada za korišćenje utvrđene su na osnovu Pravilnika o koncesionim naknadama i garancijama u oblasti elektroenergetike, energenata, rudarstva i geologije („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 79/18) i sastoje se od:

 • koncesione naknade za ustupljeno pravo u  iznosu od 33.000,00 KM i
 • koncesione naknada za korišćenje predmeta koncesije u iznosu od 2,8 KM/t.
6. Način rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

Rješavanje imovinsko – pravnih odnosa na eksploatacionom polju, pristupnih puteva do eksploatacionog polja je obaveza koncesionara.

Pravo korišćenja zemljišta u vlasništvu Republike Srpske detaljnije će se regulisati ugovorom o koncesiji.

7. Licitaciona garancija   

Obavezan uslov za učešće u postupku dodjele koncesije se obezbeđuje u vidu novčanog depozita u iznosu od 33.000,00 KM, sa rokom važenja do pravosnažnosti rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije za eksploataciju uglja  na ležištu „Medna“, kod Mrkonjić Grada.

Depozit se uplaćuje na Jedinstveni račun trezora broj: 5620990000130280; svrha uplate: uplata depozita za obezbjeđenje ponude (uplata se odnosi na Ministarstvo energetike i rudarstva – depozit po javnom pozivu).

8. Uslovi, rok i način vraćanja licitacione garancije

Ponuđaču koji bude izabran za koncesionara licitaciona garancija, odnosno depozit se uračunava u jednokratnu koncesionu naknadu.

Depozit se vraća ponuđaču koji ne bude izabran u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije za eksploataciju uglja na ležištu „Medna“, kod Mrkonjić Grada ili ponuđaču čija ponuda je neblagovremeno dostavljena u roku od 15 dana  od dana kada Komisija za koncesije Republike Srpske konstatuje tu činjenicu.

Depozit neće biti vraćen ponuđaču ako:

a)  ponuđač povuče ponudu nakon isteka roka za dostavljanje ponuda i

b)  izabrani ponuđač:

 • ne ispoštuje neki od uslova koji je potrebno ispuniti prije potpisivanja ugovora o koncesiji,
 • odustane od zaključivanja ugovora o koncesiji.
9. Pravo učešća na Javnom pozivu

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju domaća i strana pravna i fizička lica ili konzorcijum dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica koja ispunjavaju uslove iz Javnog poziva i koja su otkupila Dokumentaciju za javno nadmetanje.

10. Dokazi potrebni za učešće na Javnom pozivu
10.1. Podobnost za učešće na Javnom pozivu za dodjelu koncesije u smislu člana 19. Zakona o koncesijama, ponuđač dokazuje dostavljanjem sljedećih dokaza:

a) za pravna lica:

 1. izvod iz registra poslovnih subjekata ili drugog odgovarajućeg registra,
 2. za strana pravna lica dokaz nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili postupak likvidacije,
 3. izjavu ponuđača potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojom dokazuje da sa njim ili sa njegovim povezanim licem nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,
 4. za domaća pravna lica uvjerenje Osnovnog suda sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,
 5. za strana pravna lica dokaz nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,
 6. uvjerenje nadležnog poreskog organa ili drugog nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim dokazuje da je ispunio obaveze po osnovu poreza (direktni i indirektni) i doprinosa (penzijsko i zdravstveno osiguranje), u skladu   sa važećim propisima,
 7. izjavu ponuđača potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojom dokazuje da nije ustupio ugovor o koncesiji trećem licu ili finansijskoj organizaciji

b) za fizička lica

 1. uvjerenje o prebivalištu ili  kopiju putne isprave za strano lice i

uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog suda ili drugi ekvivalentan dokument zemlje sjedišta ponuđača kojom se dokazuje da se protiv ponuđača ne vodi krivični postupak.

10.2. Ekonomsko – finansijsku  podobnost i iskustvo u obavljanju koncesione djelatnosti ponuđač dokazuje dostavljanjem sljedećih dokaza:

a) za pravna lica:

 1. dokaz poslovne banke o solventvosti ponuđača, kojim se dokazuje da, u posljednjih 12 mjeseci računajući od dana objavljivanja Javnog poziva, račun ponuđača nije bio blokiran,
 2. finansijski izvještaj ponuđača sastavljen u skladu sa zakonom i međunarodnim računovodstvenim standardima za posljednju godinu poslovanja,
 3. dokaz da ponuđač ima vlastita finansijska sredstva za realizaciju predmeta koncesije i/ili izjavu odgovarajuće finansijske organizacije da će pratiti ponuđača u finansiranju predmeta koncesije i
 4. dokaz o iskustvu u realizaciji koncesionih projekata,

b) Fizička lica svoju ekonomsko – finansijsku podobnost dokazuju na način   predviđen u tački 10.2. a) podtačka 3) ovog javnog poziva.

10.3. Ostali dokazi:
 1. ugovor o konzorcijumu ako ponuđači podnose zajedničku ponudu,
 2. dokaz o uplati novčanog depozita na ime obezbjeđenja ponude,
 3. dokaz o uplati sredstava za preuzimanje Dokumentacije za javno nadmetanje,
 4. izjavu o prihvatanju Dokumentacije za javno nadmetanje,
 5. izjavu ponuđača da preuzima obavezu osnivanja privrednog društva za obavljanje koncesione djelatnosti,  ako ponuđač nema osnovano privredno društvo sa sjedištem u Republici Srpskoj,
 6. izjava kojom ponuđač potvrđuje da ima obavezu prema svojoj ponudi do zaključivanja ugovora o koncesiji i
 7. dokaz da je Studiju ekonomske opravdanosti izradilo privredno društvo ili drugo pravno lice koje ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije u oblasti rudarstva.

Ukoliko ponudu podnosi konzorcijum dokazi iz tački 10.1.a),  10.2.a) i 10.3. podtačke 4) i 5) se podnose za svakog člana konzorcijuma.

Sva dokumenta koja se prilažu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne starija od 120 dana.

11.  Rok za dostavljanje ponuda 

Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

12. Način dostavljanja ponuda i adresa

Ponude se dostavljaju lično ili preporučeno putem pošte u zapečaćenoj koverti sa naznakom „Ponuda na Javni poziv za dodjelu koncesije za eksploataciju uglja na ležištu „Medna“, kod Mrkonjić Grada – NE OTVARATI“ na adresu: Ministarstvo energetike i rudarstva, TrgRepublikeSrpske 1., 78 000 Banja Luka.

13.  Mogućnost posjete lokaciji na kojoj će se vršiti koncesiona djelatnost

Svim licima koja su preuzela Dokumentaciju za javno nadmetanje, prije dostavljanja ponude, biće omogućena posjeta lokaciji na kojoj će se vršiti koncesiona djelatnost, ukoliko za to iskažu interes. Vrijeme posjete lokaciji obaviće se u dogovoru sa predstavnicima zainteresovanih lica.

14. Rok u kome se ponuda na Javni poziv može povući

Povlačenje ponude ponuđač može izvršiti najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se Ministarstvu energetike i rudarstva u pisanoj formi. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se u koverti sa naznakom: „PovlačenjeponudezaučešćenaJavnompozivuzadodjelu koncesijeza eksploataciju ugljana ležištu „Medna“, kod Mrkonjić Grada.

15. Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu otvaranja prispjelih ponuda na Javni poziv

Komisija za koncesije Republike Srpske  ponuđače će obavjestiti o datumu, vremenu i mjestu otvaranju ponuda.

16. Mogućnost poništenja postupka dodjele koncesije

Postupak dodjele koncesije može se poništiti nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u slučajevima predviđenim članom 24. stav 1. Zakona o koncesijama.

17. Vrijeme i način preuzimanja Dokumentacije za javno nadmetanje

Pravo učešća na javnom pozivu imaju samo lica koja su otkupila Dokumentaciju za javno nadmetanje, koju čine:

 • Javni poziv za podnošenje ponuda,
 • Opis predmeta koncesije,
 • Uputstvo ponuđačima za izradu ponude,
 • Kriterijumi za vrednovanje i ocjenu ponuda i
 • Nacrt ugovora o koncesiji.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva energetike i rudarstva, svaki radni dan od 08‐16 časova u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske“, u kancelariji broj 14 osmi sprat.

Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 2.500,00 KM, koja se uplaćuje na žiro račun Javni prihodi Republike Srpske broj: 5620990000055687; vrsta prihoda: 722511; svrha uplate: otkup dokumentacije za javno nadmetanje; organizacioni kod 1445001, šifra opštine 002.

18. Identitet podnosioca inicijative i iznos bonusa

Pokretanje postupka dodjele koncesije za eksploataciju uglja na ležištu „Medna“, kod Mrkonjić Grada, iniciralo je privredno društvo „MEDNA NV“ d.o.o. Mrkonjić Grad. Podnosiocu inicijative dodjeljuje se bonus za ponuđeno rješenje (tehnički i ekonomsko – finansijski aspekt) koji iznosi 10% od pripadajućih bodova po svim kriterijumima za vrednovanje ponuda.

19. Izmjene i dopune Javnog poziva

Eventualne izmjene i dopune Javnog poziva će biti objavljene na isti način na koji se objavljuje i osnovni tekst Javnog poziva, a rok za dostavljanje ponuda produžiće se za vrijeme koje je proteklo od dana objavljivanja osnovnog teksta Javnog poziva do dana objavljivanja njegove izmjene i dopune u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

20. Objavljivanje Javnog poziva 

Ovaj poziv objaviće se u dnevnom listu „Glas Srpske“, „Službenom glasniku Republike Srpske“ i na sajtu Vlade Republike Srpske, Ministarstva energetike i rudarstva www.vladars.net i na sajtu Komisije za komcesije Republike Srpske www.koncesije-rs.org.

Neblagovremene, nepotpune, kao i ponude podnesene od strane neovlašćenog lica neće se uzeti u razmatranje.

Lice zaduženo za davanje informacija:

Esad Salčin, 051/339-423.       

Broj: 05.07/310-577/20
Datum: 13.11.2020. godine

Ministar
Petar Đokić, s.r.

Kontakt

 • Trg jasenovačkih žrtava 4
  78 000 Banja Luka, BA
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408