Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – serpentinisanog peridotita na ležištu “Dragalovci“ kod Stanara

26.05.2023. Javni poziv

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – serpentinisanog peridotita na ležištu “Dragalovci“ kod Stanara

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – serpentinisanog peridotita na ležištu “Dragalovci“ kod Stanara, broj: 04/1-012-2-33/23 od 12. 1. 2023. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 8/23), Ministarstvo energetike i rudarstva r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – serpentinisanog peridotita na ležištu “Dragalovci“ kod Stanara

Datum otvaranja:
26. 5. 2023. godine

Datum zatvaranja:
25. 6. 2023. godine

Krajnji rok prijave:
26. 6. 2023. godine

1. Predmet koncesije i lokacija 

Predmet koncesije je eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – serpentinisanog peridotita na  ležištu “Dragalovci“ kod Stanara, na dijelu k.č. broj: 766 k.o. Dragalovci, upisana u Posjedovni list broj: 602, kao posjed LJubinko (Ostoja) Todorić, dijelu k.č. broj: 765 i dijelu k.č. broj: 764, upisane u Posjedovni list broj: 131 k.o. Dragalovci, kao posjed Ana r. Vrbat (Ivana) Pavlović sa dijelom 1/1. Eksploatacija će se odvijati unutar prostora omeđenog sljedećim koordinatama:

TačkaYX
A6 482 9664 958 967
B6 482 8494 959 110
C6 483 0524 959 151
D6 483 0784 958 948
E6 483 0024 958 955
F6 482 9684 958 917
G6 482 9314 958 930
2. Opis projekta 

Projekat podrazumijeva eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – serpentinisanog peridotita  na ležištu “Dragalovci“ kod Stanara površinskom metodom otkopavanja, na način kojim se obezbjeđuje optimalno iskorišćavanje ležišta mineralne sirovine, bezbijednost ljudi objekata i imovine, a u skladu sa odobrenom tehničkom dokumentacijom.

Procijenjena vrijednost investicije iznosi 100.000,00 KM.

Ležište tehničkog građevinskog kamena – serpentinisanog peridotita  “Dragalovci“ prema Elaboratu o rezervama raspolaže sa 870.430 m3 bilansnih rezervi A, B i C1 kategorije.

Minimana godišnja proizvodnja 25.000 m3 čvrste mase.

3. Studija opravdanosti dodjele koncesije

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi Studiju opravdanosti dodjele koncesije sa elementima procjene zaštite životne sredine, izrađenu od strane privrednog društva ili drugog pravnog lica koje ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije u oblasti rudarstva.

4. Maksimalan rok trajanja koncesije 

Maksimalan rok na koji se može dodijeliti koncesija iznosi 34 godine, računajući od dana zaključenja Ugovora o koncesiji.

5. Minimalan iznos koncesione naknade za ustupljeno pravo i koncesione naknade za korišćenje

Minimalna  koncesiona naknada za ustupljeno pravo i koncesiona naknada za korišćenje utvrđene su na osnovu Pravilnika o koncesionim naknadama i garancijama u oblasti elektroenergetike, energenata, rudarstva i geologije (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 79/18) i sastoje se od:

a) koncesione naknade za ustupljeno pravo u  iznosu od 5.000,00 KM i

b) koncesione naknada za korišćenje serpentinisanog peridotita u iznosu od 0,35 KM/t .

Ugovorom o koncesiji može se odrediti promjena visine koncesione naknade za korišćenje u određenom periodu, kao i uslovi pod kojima se to može učiniti, za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji.

6. Način rješavanja imovinskopravnih odnosa

Rješavanje imovinskopravnih odnosa na eksploatacionom polju, pristupnih puteva do eksploatacionog polja je obaveza koncesionara.

7. Licitaciona garancija   

Obavezan uslov za učešće u postupku dodjele koncesije se obezbeđuje u vidu novčanog depozita u iznosu od 5.000,00 KM, sa rokom važenja do pravosnažnosti rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – serpentinisanog peridotita  na ležištu “Dragalovci“ kod Stanara.

Depozit se uplaćuje na jedinstveni račun trezora, broj: 5620990000130280; svrha uplate: uplata depozita za obezbjeđenje ponude (uplata se odnosi na Ministarstvo energetike i rudarstva – depozit po Javnom pozivu).

8. Uslovi, rok i način vraćanja licitacione garancije

Ponuđaču koji bude izabran za koncesionara licitaciona garancija, odnosno depozit se uračunava u koncesionu naknadu za ustupljeno pravo.

Depozit se vraća ponuđaču koji ne bude izabran u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – serpentinisanog peridotita na ležištu “Dragalovci“ kod Stanara ili ponuđaču čija ponuda je neblagovremeno dostavljena u roku od 15 dana od dana kada Komisija za koncesije Republike Srpske konstatuje tu činjenicu.

Depozit neće biti vraćen ponuđaču ako:

a)  ponuđač povuče ponudu nakon isteka roka za dostavljanje ponuda i

b)  izabrani ponuđač:

1) ne ispoštuje neki od uslova koji je potrebno ispuniti prije potpisivanja ugovora o koncesiji,

2) odustane od zaključivanja ugovora o koncesiji.

9. Pravo učešća na Javnom pozivu

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju domaća i strana pravna lica ili konzorcijum dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica.

10. Dokazi potrebni za učešće na Javnom pozivu
 1. izvod iz registra poslovnih subjekata ili drugog odgovarajućeg registra,
 2. izjava ponuđača potpisana i ovjerena kod nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojom dokazuje da sa njim ili sa njegovim povezanim licem nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,
 3. za domaća pravna lica uvjerenje Osnovnog suda sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,
 4. za strana pravna lica dokaz nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,
 5. uvjerenje nadležnog poreskog organa ili drugog nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim dokazuje da je ispunio obaveze po osnovu poreza (direktni i indirektni) i doprinosa (penzijsko i zdravstveno osiguranje), u skladu   sa važećim propisima,
 6. izjava ponuđača potpisana i ovjerena kod nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojom dokazuje da nije ustupio ugovor o koncesiji trećem licu ili finansijskoj organizaciji,
 7. dokaz nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili postupak likvidacije,
 8. finansijski izvještaj ponuđača sastavljen u skladu sa zakonom i međunarodnim računovodstvenim standardima za posljednju godinu poslovanja,
 9. dokaz da ponuđač ima vlastita finansijska sredstva za realizaciju predmeta koncesije i/ili izjava odgovarajuće finansijske organizacije da će pratiti ponuđača u finansiranju predmeta koncesije,
 10. ugovor o konzorcijumu ako ponuđači podnose zajedničku ponudu,
 11. dokaz o uplati novčanog depozita na ime obezbjeđenja ponude,
 12. dokaz o uplati sredstava za preuzimanje Dokumentacije za javno nadmetanje,
 13. izjava o prihvatanju Dokumentacije za javno nadmetanje,
 14. izjava ponuđača da preuzima obavezu osnivanja privrednog društva za obavljanje koncesione djelatnosti,  ako ponuđač nema osnovano privredno društvo sa sjedištem u Republici Srpskoj,
 15. izjava kojom ponuđač potvrđuje da ima obavezu prema svojoj ponudi do zaključivanja ugovora o koncesiji,
 16. licenca za površinsku eksploataciju ponuđača ili izvođača radova sa kojim je zaključio ugovor o izvođenju tih radova,
 17. dokaz da je Studiju ekonomske opravdanosti izradilo privredno društvo ili drugo pravno lice koje ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije u oblasti rudarstva i
 18. saglasnost vlasnika za parcele koje se nalaze u svojini fizičkih lica.

Ukoliko ponudu podnosi konzorcijum dokazi se podnose za svakog člana konzorcijuma, osim dokaza pod t.10, 11, 12, 15, 16, 17. i 18.

Sva dokumenta koja se prilažu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne starija od 120 dana.

11. Rok za dostavljanje ponuda 

Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u “Službenom glasniku Republike Srpske“.

12. Način dostavljanja ponuda i adresa

Ponude se dostavljaju lično ili preporučeno poštom u zapečaćenoj koverti sa naznakom: Ponuda na Javni poziv za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – serpentinisanog peridotita na ležištu “Dragalovci“ kod Stanara – NE OTVARATI, na adresu: Ministarstvo energetike i rudarstva, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka.

13.  Mogućnost posjete lokaciji na kojoj će se vršiti koncesiona djelatnost

Svim licima koja su preuzela Dokumentaciju za javno nadmetanje, prije dostavljanja ponude, biće omogućena posjeta lokaciji na kojoj će se vršiti koncesiona djelatnost, ukoliko za to iskažu interes. Vrijeme posjete lokaciji obaviće se u dogovoru sa predstavnicima zainteresovanih lica.

14. Rok u kome se ponuda na Javni poziv može povući

Povlačenje ponude ponuđač može izvršiti najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se Ministarstvu energetike i rudarstva u pisanoj formi. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se u koverti sa naznakom: Povlačenje ponude za učešće na Javnom pozivu za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – serpentinisanog peridotita  na ležištu “Dragalovci“ kod Stanara.

15. Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu otvaranja prispjelih ponuda na Javni poziv

Komisija za koncesije Republike Srpske  ponuđače će obavjestiti o datumu, vremenu i mjestu otvaranju ponuda. 

16. Mogućnost poništenja postupka dodjele koncesije

Postupak dodjele koncesije može se poništiti nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u slučajevima predviđenim članom 24. stav 1. Zakona o koncesijama.

17. Vrijeme i način preuzimanja Dokumentacije za javno nadmetanje

Pravo učešća na javnom pozivu imaju samo lica koja su otkupila Dokumentaciju za javno nadmetanje, koju čine:

 • Javni poziv za podnošenje ponuda,
 • Opis predmeta koncesije,
 • Uputstvo ponuđačima za izradu ponude,
 • Kriterijumi za vrednovanje i ocjenu ponuda i
 • Nacrt ugovora o koncesiji.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva energetike i rudarstva, svaki radni dan od 08 do 16 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u “Službenom glasniku Republike Srpske“, u kancelariji broj 16, osmi sprat.

Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 2.500,00 KM, koja se uplaćuje na žiro račun javnih prihoda Republike Srpske, broj: 5620990000055687; vrsta prihoda: 722511; svrha uplate: otkup dokumentacije za javno nadmetanje; organizacioni kod 1445001, šifra opštine 002.

18. Identitet podnosioca inicijative i iznos bonusa

Pokretanje postupka dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – serpentinisanog peridotita  na ležištu “Dragalovci“ kod Stanara, iniciralo je privredno društvo „TODORIĆ LUX“ d.o.o. Stanari.

Podnosiocu inicijative dodjeljuje se bonus za ponuđeno rješenje (tehnički i ekonomsko–finansijski aspekt) koji iznosi 10% od pripadajućih bodova po svim kriterijumima za vrednovanje ponuda.

19. Pravo korišćenja i raspolaganja rezultetima detaljnih geoloških istraživanja

Ukoliko se koncesija za eksploataciju mineralne sirovine dodijeli drugom ponuđaču, izabrani ponuđač dužan je da prije zaključenja ugovora o koncesiji za eksploataciju nosiocu prava na istraživanje nadoknadi iznos uloženih sredstava.

20. Izmjene i dopune Javnog poziva

Eventualne izmjene i dopune Javnog poziva će biti objavljene na isti način na koji se objavljuje i osnovni tekst Javnog poziva, a rok za dostavljanje ponuda produžiće se za vrijeme koje je proteklo od dana objavljivanja osnovnog teksta Javnog poziva do dana objavljivanja njegove izmjene i dopune u “Službenom glasniku Republike Srpske“.

21. Objavljivanje Javnog poziva 

Ovaj poziv objaviće se u dnevnom listu “Glas Srpske“, “Službenom glasniku Republike Srpske“ i na sajtu Vlade Republike Srpske, Ministarstva energetike i rudarstva www.vladars.net i na sajtu Komisije za komcesije Republike Srpske www.koncesije-rs.org.

Neblagovremene, nepotpune, kao i ponude podnesene od strane neovlašćenog lica neće biti razmatrane.

Lice zaduženo za davanje informacija: Sanja Mandić, telefon broj: 051/339-738.

Broj: 05.04/310-367/23

Datum: 16. 5. 2023. godine 

Ministar
Petar Đokić, s.r.

Kontakt

 • Trg jasenovačkih žrtava 4
  78 000 Banja Luka, BA
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408