Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju keramičkih i opekarskih glina na ležištu „Crna Dolina“ kod Prijedora

30.12.2022. Javni poziv

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju keramičkih i opekarskih glina na ležištu „Crna Dolina“ kod Prijedora

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju keramičkih i opekarskih glina na ležištu „Crna Dolina“  kod Prijedora („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/22), Ministarstvo energetike i rudarstva, raspisuje

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju keramičkih i opekarskih glina na ležištu „Crna Dolina“  kod Prijedora („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/22), Ministarstvo energetike i rudarstva, raspisuje

JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju keramičkih i opekarskih glina na ležištu „Crna Dolina“ kod Prijedora

Datum otvaranja:
28.12.2022. godine

Datum zatvaranja:
27.01.2023. godine

Krajnji rok prijave:
27.01.2023. godine

1. Predmet koncesije i lokacija 

Predmet koncesije je eksploatacija keramičkih i opekarskih glina na ležištu „Crna Dolina“  kod Prijedora. Lokacija na kojoj će se vršiti eksploatacija nalazi se u ataru sela Puharska, pored magistralnog puta Prijedor–Kozarska Dubica. Ležište se nalazi unutar prostora omeđenog sljedećim koordinatama:

TačkaYX
16 398 7004 985 000
26 399 0004 985 000
36 399 3004 985 200
46 399 8004 985 200
56 399 8004 985 790
66 399 4004 986 000
76 398 7004 986 000

Prostor omeđen navedenim koordinatama, prema podacima dobijenih od Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, Područna jedinica Prijedor, br. 21.35/952.1-8-563/2022 od 27.07.2022. godine, 21.35/952.1.8-562/2022 od 27.07.2022. godine i ­21.35/952.1.8-561/2022 od 27.07.2022. godine, lokalitet se nalazi na prosotoru KO Crna Dolina, KO Puharska i KO Čejreci, a obuhvata parcele navedene u sljedećim Posjedovnim pistovima i Listovima nepokretnosti:

KO Crna Dolina: PL br. 198/4, 376/1, 287/2, 275/3, 286/3, 465/1, 242/7, 200/12, 372/3, 202/5, 93/7, 191/5, 113/2, 288/1, 1/4 146/2, 104/4, 464/1, 462/2, 26/14, 516/1, 463/1, 248/4, 32/3, 135/3, 10/3, 144/7, 95/3, 150/4, 477/2, 243/1, 16/4, 179/2, 473/1, 189/3, 166/2, 145/3, 361/2, 137/8, 405/1, 2/3, 9/5, 343/3, 543/1, 342/2, 233/7, 540/1, 475/3, 362/3, 538/1, 24/5, 404/2, 225/11, 154/7.

KO Puharska: PL broj: 340/0, LP br. 1/0, 249/0, 283/0, 24/0, 40/0, 342/2, 343/1, 120/0, 179/0, 119/0, 179/0, 126/1 i 291/0.

KO Čejreci: PL broj: 310/1, LN br. 74/0, 71/0, 237/0, 315/0, 161/0, 255/0, 103/0, 254/0, 251/0 i 18/0 .

2. Opis projekta 

Projekat podrazumijeva eksploataciju keramičkih i opekarskih glina na ležištu „Crna Dolina“  kod Prijedora površinskom metodom otkopavanja, na način kojim se obezbjeđuje optimalno iskorišćavanje ležišta mineralne sirovine, bezbjednost ljudi, objekata i imovine, a u skladu sa odobrenom tehničkom dokumentacijom.

Procijenjena vrijednost investicije iznosi 300.000,00 KM.

Ležište keramičkih i opekarskih glina „Crna Dolina“  kod Prijedora prema Elaboratu o rezervama raspolaže sa preko 7 miliona tona keramičkih i sa oko 2 miliona tona opekarskih glina, svrstanih u bilansne rezerve.

3. Studija opravdanosti dodjele koncesije

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi Studiju opravdanosti dodjele koncesije sa elementima procjene zaštite životne sredine, izrađenu od strane privrednog društva ili drugog pravnog lica koje ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije u oblasti rudarstva.

4. Rok trajanja koncesije 

Maksimalan rok na koji se može dodijeliti koncesija je 30 godina, računajući od dana zaključenja Ugovora o koncesiji.

5. Koncesiona naknada

Minimalan iznos jednokratne koncesione naknade i koncesione naknade za korišćenje predmeta koncesije utvrđen je na osnovu Pravilnika o koncesionim naknadama i garancijama u oblasti elektroenergetike, energenata, rudarstva i geologije („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 79/18) i sastoji se od:

 • koncesione naknade za ustupljeno pravo u  iznosu od 15.000,00 KM i
 • koncesione naknada za korišćenje predmeta koncesije u iznosu od 0,30KM/t za opekarske gline i 0,50KM/t za keramičke gline.
6. Način rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na eksploatacionom polju, pristupnih puteva do eksploatacionog polja je obaveza koncesionara. Pravo korišćenja zemljišta u vlasništvu Republike Srpske detaljnije će se regulisati ugovorom o koncesiji.

7. Licitaciona garancija   

Obavezan uslov za učešće u postupku dodjele koncesije se obezbeđuje u vidu novčanog depozita u iznosu od 15.000,00 KM, sa rokom važenja do pravosnažnosti rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije za eksploataciju keramičkih i opekarskih glina na ležištu „Crna Dolina“ kod Prijedora.

Depozit se uplaćuje na Jedinstveni račun trezora, broj: 5620990000130280; svrha uplate: uplata depozita za obezbjeđenje ponude (uplata se odnosi na Ministarstvo energetike i rudarstva – depozit po Javnom pozivu).

8. Uslovi, rok i način vraćanja licitacione garancije

Ponuđaču koji bude izabran za koncesionara licitaciona garancija, odnosno depozit se uračunava u jednokratnu koncesionu naknadu.

Depozit se vraća ponuđaču koji ne bude izabran u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača o dodjeli eksploataciju keramičkih i opekarskih glina na ležištu „Crna Dolina“  kod Prijedora ili ponuđaču čija ponuda je neblagovremeno dostavljena u roku od 15 dana od dana kada Komisija za koncesije Republike Srpske konstatuje tu činjenicu.

Depozit neće biti vraćen ponuđaču ako:

a)  ponuđač povuče ponudu nakon isteka roka za dostavljanje ponuda i

b)  izabrani ponuđač:

 • ne ispoštuje neki od uslova koji je potrebno ispuniti prije potpisivanja ugovora o koncesiji,
 • odustane od zaključivanja ugovora o koncesiji.
9. Pravo učešća na javnom pozivu

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju domaća i strana pravna i fizička lica ili konzorcijum dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica koja ispunjavaju uslove iz Javnog poziva i koja su otkupila Dokumentaciju za javno nadmetanje.

10. Dokazi za učešće na Javnom pozivu
1.1. Podobnost za učešće na Javnom pozivu za dodjelu koncesije u smislu člana 19. Zakona o koncesijama, ponuđač dokazuje dostavljanjem sljedećih dokaza:

a) za pravna lica:

 1. izvod iz registra poslovnih subjekata ili drugog odgovarajućeg registra,
 2. za pravna lica dokaz nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili postupak likvidacije,
 3. izjava ponuđača potpisana i ovjerena kod nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojom dokazuje da sa njim ili sa njegovim povezanim licem nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,
 4. za domaća pravna lica uvjerenje Osnovnog suda sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,
 5. za strana pravna lica dokaz nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,
 6. uvjerenje nadležnog poreskog organa ili drugog nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim dokazuje da je ispunio obaveze po osnovu poreza (direktni i indirektni) i doprinosa (penzijsko i zdravstveno osiguranje), u skladu sa važećim propisima,
 7. izjava ponuđača potpisana i ovjerena kod nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojom dokazuje da nije ustupio ugovor o koncesiji trećem licu ili finansijskoj organizaciji;

b) za fizička lica

 1. uvjerenje o prebivalištu ili kopiju putne isprave za strano lice i
 2. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog suda ili drugi ekvivalentan dokument zemlje sjedišta ponuđača kojom se dokazuje da se protiv ponuđača ne vodi krivični postupak.
1.2. Ekonomsko – finansijsku podobnost ponuđač dokazuje dostavljanjem sljedećih dokaza:

a) za pravna lica:

 1. dokaz poslovne banke o solventvosti ponuđača, kojim se dokazuje da, u posljednjih 12 mjeseci računajući od dana objavljivanja Javnog poziva, račun ponuđača nije bio blokiran,
 2. finansijski izvještaj ponuđača sastavljen u skladu sa zakonom i međunarodnim računovodstvenim standardima za posljednju godinu poslovanja i
 3. dokaz da ponuđač ima vlastita finansijska sredstva za realizaciju predmeta koncesije i/ili izjavu odgovarajuće finansijske organizacije da će pratiti ponuđača u finansiranju predmeta koncesije.

b) Fizička lica svoju ekonomsko – finansijsku podobnost dokazuju na način   predviđen u tački 1.2. a) podtačka 3) ovog javnog poziva,

1.3. Ostali dokazi:
 1. ugovor o konzorcijumu ako ponuđači podnose zajedničku ponudu,
 2. dokaz o uplati novčanog depozita na ime obezbjeđenja ponude,
 3. dokaz o uplati sredstava za preuzimanje Dokumentacije za javno nadmetanje,
 4. izjava o prihvatanju Dokumentacije za javno nadmetanje,
 5. izjava ponuđača da preuzima obavezu osnivanja privrednog društva za obavljanje koncesione djelatnosti,  ako ponuđač nema osnovano privredno društvo sa sjedištem u Republici Srpskoj,
 6. izjava kojom ponuđač potvrđuje da ima obavezu prema svojoj ponudi do zaključivanja ugovora o koncesiji i
 7. dokaz da je Studiju ekonomske opravdanosti izradilo privredno društvo ili drugo pravno lice koje ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije u oblasti rudarstva.
1.4. Ukoliko ponudu podnosi konzorcijum dokazi iz t. 1.1.a) i 1.2.a) i tačke 1.3. podt. 4) i 5) se podnose za svakog člana konzorcijuma.
1.5. Sva dokumenta koja se prilažu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne starija od 120 dana.
11. Rok za dostavljanje ponuda 

Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

12. Način dostavljanja ponude i adresa

Ponude se dostavljaju lično ili preporučeno poštom, u zapečaćenoj koverti, sa naznakom: Ponuda na Javni poziv za dodjelu koncesije za eksploataciju keramičkih i opekarskih glina na ležištu „Crna Dolina“  kod Prijedora – NE OTVARATI, na adresu: Ministarstvo energetike i rudarstva, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka.

13. Mogućnost posjete lokaciji

Svim licima koja su preuzela Dokumentaciju za javno nadmetanje, prije dostavljanja ponude, biće omogućena posjeta lokaciji na kojoj će se obavljati koncesiona djelatnost, ukoliko za to iskažu interes. Posjeta lokaciji obaviće se u dogovoru sa predstavnicima zainteresovanih lica.

14. Rok u kome se ponuda može povući

Povlačenje ponude ponuđač može izvršiti najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se Ministarstvu energetike i rudarstva u pisanoj formi. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se u koverti sa naznakom: Povlačenje ponude za učešće na Javnom pozivu za dodjelu koncesije za eksploataciju keramičkih i opekarskih glina na ležištu „Crna Dolina“  kod Prijedora.

15. Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponude

Komisija za koncesije Republike Srpske ponuđače će obavjestiti o datumu, vremenu i mjestu otvaranju ponuda. 

16. Mogućnost poništenja postupka dodjele koncesije

Postupak dodjele koncesije može se poništiti nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u slučajevima predviđenim članom 24. stav 1. Zakona o koncesijama.

17. Vrijeme i način preuzimanja Dokumentacije za javno nadmetanje

Pravo učešća na javnom pozivu imaju samo lica koja su otkupila Dokumentaciju za javno nadmetanje, koju čine:

 • Javni poziv za podnošenje ponuda,
 • Opis predmeta koncesije,
 • Uputstvo ponuđačima za izradu ponude,
 • Kriterijumi za vrednovanje i ocjenu ponuda i
 • Nacrt ugovora o koncesiji.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva energetike i rudarstva, svaki radni dan od 08 do 16 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske“, u kancelariji broj 14, osmi sprat.

Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 2.500,00 KM, koja se uplaćuje na žiro račun javnih prihoda Republike Srpske broj: 5620990000055687; vrsta prihoda: 722511; svrha uplate: otkup dokumentacije za javno nadmetanje; organizacioni kod 1445001, šifra opštine 002.

18. Identitet ponuđača i iznos bonusa

Pokretanje postupka dodjele koncesije za eksploataciju keramičkih i opekarskih glina na ležištu „Crna Dolina“  kod Prijedora, inicirano je od strane privrednog društva „NEMETALI“ a.d. Prijedor.

Podnosiocu inicijative dodjeljuje se bonus za ponuđeno rješenje (tehnički i ekonomsko–finansijski aspekt) koji iznosi 10% od pripadajućih bodova po svim kriterijumima za vrednovanje ponuda.

19. Pravo korišćenja i raspolaganja rezultetima detaljnih geoloških istraživanja

Ukoliko se koncesija za eksploataciju mineralne sirovine dodijeli drugom ponuđaču, izabrani ponuđač dužan je da prije zaključenja ugovora o koncesiji za eksploataciju nosiocu prava na istraživanje nadoknadi iznos uloženih sredstava.

20. Izmjene i dopune Javnog poziva

Eventualne izmjene i dopune Javnog poziva biće objavljene na isti način na koji se objavljuje i osnovni tekst Javnog poziva, a rok za dostavljanje ponuda produžiće se za vrijeme koje je proteklo od dana objavljivanja osnovnog teksta Javnog poziva do dana objavljivanja njegove izmjene i dopune u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

21. Objavljivanje Javnog poziva 

Ovaj poziv objaviće se u dnevnom listu „Glas Srpske“, „Službenom glasniku Republike Srpske“ i na sajtu Vlade Republike Srpske, Ministarstva energetike i rudarstva www.vladars.net i na sajtu Komisije za koncesije Republike Srpske www.koncesije-rs.org.

Neblagovremene, nepotpune, kao i ponude podnesene od strane neovlašćenog lica, neće biti razmatrane.

Lica zadužena za davanje informacija

Stefan Usorac, 051/339-417,                              Esad Salčin, 051/339-423.       

Broj: 05.04/310-419-14/22

Datum: 28.12.2022. godine    

Ministar
Petar Đokić, s.r.

Kontakt

 • Trg jasenovačkih žrtava 4
  78 000 Banja Luka, BA
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408