Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2018. godinu

20.05.2019. Izvještaji

Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2018. godinu

Ovaj dokument predstavlja godišnji izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2018. godinu (u daljem tekstu: Izvještaj). Podnošenjem ovog Izvještaja, Komisija za koncesije Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) ispunjava svoju zakonsku obavezu izvještavanja, a shodno odredbama člana 60. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13 i 16/18, u daljem tekstu: Zakon).

Izvještaj obuhvata period od 01. januara do 31. decembra 2018. godine.

Izvještaj prikazuje način na koji Komisija ispunjava svoje nadležnosti i misiju, stoga je isti sastavljen od podatka o izvršenim provjerama rada koncesionara, o podnesenim zahtjevima, rješenjima Komisije, broju i vrsti predmeta koje je Komisija razmatrala, kao i o drugim informacije iz djelokruga rada Komisije, bilo da je Komisija postupala po službenoj dužnosti, po zahtjevu nadležnog organa ili zainteresovanog lica. Predstavlja i dokaz posvećenosti i profesionalizma zaposlenih u Komisiji, a u čiju se stručnost i rad može pouzdati.

Cilj Izvještaja jeste da informiše Narodnu skupštinu Republike Srpske, kao i ukupnu javnost o radu Komisije, o aktivnostima na implementaciji zakonskih i drugih propisa iz oblasti koncesija, realizaciji ugovora o koncesiji, provjeri rada koncesionara i slično.

Izvještaj sadrži 6 dijelova.

Prvi dio se odnosi na Pravni okvir koncesija u Republici Srpskoj, i sastoji se od dva odjeljka: Zakonski propisi i Podzakonski akti. U okviru odjeljka koji se odnosi na zakonske propise, obrađena je primjena drugih zakona u postupku dodjele koncesija (posredno i neposredno).

Drugi dio se odnosi na osnovne aktivnosti Komisije i sastoji se od iz više odjeLJka: Provjera rada koncesionara; Aktivnosti Komisije iz oblasti izgradnje i korišćenja energetskih objekata; Aktivnosti Komisije iz oblasti mineralnih resursa; Aktivnosti Komisije iz oblasti trgovine i turizma; Aktivnosti Komisije iz oblasti finansija; Aktivnosti Komisije iz oblasti saobraćaja i veza; Aktivnosti Komisije iz oblasti korišćenja poljoprivrednog zemljišta i vodnih dobara. U Drugom dijelu izneseni su podaci o radu Komisije po pojedinim oblastima.

Treći dio se odnosi na koncesionu naknadu.

U četvrtom dijelu su izneseni podaci o finansijskom izvještaju Komisije, te o načinu na koji Komisija upravlja svojim resursima.

U petom dijelu je detaljno obrazložen finansijski dio poslovanja Komisije odnosno iznos budžeta Komisije i drugi prihodi, s jedne strane, a s druge strane knjigovodstveno iskazani troškovi i rashodi, te saldo Komisije na kraju 2018. godine.

Šesti dio se odnosi na ostale aktivnosti Komisije, te sadrži podatke o odnosu sa domaćim i stranim institucijama.

Rad Komisije u 2018. godini obilježen je brojnim aktivnostima u vezi sa razmatranjem zahtjeva za davanje saglasnosti na prijedloge ugovora o koncesiji i anekse ugovora, zahtjeva za davanje saglasnosti na Studije ekonomske opravdanosti i zaštite životne sredine, saglasnosti na Dokumentaciju za javno nadmetanje, saglasnosti za pregovore između Koncedenta i potencijalnog koncesionara, otvaranje i vrednovanje Ponuda po objavljenom Javnom pozivu te odgovorima na upite resornih ministarstava, fizičkih lica, novinskih agencija, jedinica lokalne samouprave na čijem području je dodijeljena koncesija, te odgovora na upite koncesionara, privrednih društava, i drugih zainteresovanih strana u postupku dodjele koncesija, u već dodijeljenim koncesijama ili drugim upitima vezanim za oblast koncesija.

U saradnji sa nadležnim organima, resornim ministarstvima Vlade Republike Srpske i nadležnim organima jedinica lokalne samouprave, te drugim stručnim organima i tijelima Republike Srpske i lokalnim zajednicama, kao i sa predstavnicima domaćih i stranih nevladinih organizacija koji se bave ovom problematikom, sastavljeni su elementi Novog dokumenta o politici dodjele koncesija, pri čemu je vođeno računa i prilagođavanja novim privrednim okolnostima, naročito u oblastima hidroenergetike, energetike uopšteno, te mineralno sirovinskoj i poljoprivrednoj oblasti. Komisija nadalje dodatno usklađuje elemente novog Dokumenta sa strateškim i planskim dokumentima koji se odnose na privredni razvoj Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave, te pravnoj regulativi Republike Srpske i njenoj usklađenosti sa propisima Evropske Unije.

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408