Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење земљишта ради изградње објеката турисичке инфра и супраструктуре на подручју општине Теслић

30.01.2020. Јавни позив

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење земљишта ради изградње објеката турисичке инфра и супраструктуре на подручју општине Теслић

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13 и 16/18 ) и Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-2556/19 од 03.10.2019. године о покретању поступка додјеле концесије за кориштење земљишта ради изградње објеката туристичке инфра и супраструктуре на подручју општине Tеслић („Службени гласник Републике Српске“, број: 86/19), по претходно прибављеном Рјешењу Комисије за концесије Републике Српске, број: 01-1499/19 од 25.12.2019. године, Министарство трговине и туризма, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење  земљишта ради изградње објеката туристичке инфра и супраструктуре на подручју општине Tеслић

Датум отварања:

23.01.2020. године

Датум затварања:

22.02.2020. године

Крајњи рок пријаве:

24.02.2020. године

1. Предмет концесије и локација

Предмет концесије је коришћење земљишта ради изградње објеката  туристичке инфра и супраструктуре на подручју општине Tеслић, на некретнинама ближе означеним као :

– дио к.ч. број: 533/1 „Палина Раван“ , шума 5 класе, 533/1 „Крцевина“, пашњак 4. класе , 533/1 „Огребен Крцевина“, њива 6. класе, 533/1 „Крцевина“, неплодно земљиште и 533/1 „Крцеви“, њива 7. класе, све уписане у ПЛ, број: 27/1 КО Рајешева, Теслић, као посјед и власништво Републике Српске са 1/1 дијела;

-дио  к.ч. број: 533/1 „Сума“, шума 5. класе и 533/1 „Главица“, пашњак 4. класе, уписане у ПЛ, број: 29/1 КО Рајешева, Теслић, као посјед и власништво Републике Српске са 1/1 дијела;

– дио к.ч. број: 562/1 „Ријека Усора“, уписана у ЗК извадак, ЗК уложак, број: 134 КО Рајшева, Теслић, као посјед и власништво Републике Српске.

2. Опис пројекта

Основни предмет концесије подрзумијева коришћење земљишта у власништву Републике Српске у циљу проширења постојеће туристичко–угоститељске понуде на подручју општине Теслић, на локалитету ријеке Усоре. С циљем стварања новог туристичког производа на наведеном локалитету, потребно је изградити нове садржаје туристичке инфраструктуре и супраструктуре, на дијелу парцела које су у власништву Републике Српске. Будући концесионар обавезан је користити прибално подручје ријеке Усоре, извршити  уређење ријечног корита у дужини од око 500 метара узводно, поред и низводно од објекта ресторана у оквиру Етно-села „Усора“, уредити шумско подручје у близини Етно-села  ради трасирања  пјешачких, трим и бициклистичких  стаза за различите спортско-рекреативне и туристичке активности и изградити двије мање бране ради умирења ријечног тока, те извршити уређење бочних страна и дна корита ријеке Усоре. Наведено уређење подразумијева задржавање концесионог подручја у изворном, ненарушеном стању, уз интерполацију садржаја који су у складу са просторнопланском документацијом.

3. Студија оправданости додјеле концесије

Понуђач је дужан да уз понуду достави студију оправданости додјеле кoнцесије са елементима процјене заштите животне средине, израђену од стране привредног друштва или другог правног лица које испуњава услове за израду техничке документације у складу са посебним прописима.

4. Рок трајања концесије

Концесија се додјељује на период до 30 година, рачунајући од дана закључења Уговора о концесији.

5. Концесиона накнада

Минимална концесиона накнада утврђена је на основу Правилника о концесионим накнадама и гаранцијама у области трговине, туризма и угоститељства („Службени гласник Републике Српске“, број: 102/19) и састоји се од:

 • концесионе накнаде за уступљено право (једнократне накнаде)   и
 • концесионе накнаде за коришћење.

Минимални износ једнократне накнаде за уступљено право коришћења је 5%  од планиране инвестиције и износи не мање од  19000.00 КМ.

Концесиона накнада за коришћење предмета концесије минимално износи 2% од укупног годишњег прихода од обављања концесионе дјелатности.

Висина концесионе накнаде за коришћење подложна је промјенама под условима и на начин прописан уговором о концесији.

6. Начин рјешавања имовинскоправних односа

Рјешавање евентуалних спорних имовинскоправних односа на концесионој локацији је обавеза концесионара.

7. Гаранција на име обезбијеђења понуде – депозит

Обавезан услов за учешће у поступку додјеле концесије је достава гаранције на име обезбјеђења понуде у износу од 5% од вриједности укупне инвестиције и обезбјеђује се у виду новчаног депозита, са роком важења до правоснажности рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије за коришћење земљишта ради  реализације пројекта изградње објеката туристичке инфра и супраструктуре на подручју општине Tеслић.

Депозит се уплаћује на Јединствени рачун трезора, број: 562-099-00001302-80 (поље јавних прихода не попуњавати), у поље сврха уплате: уплата депозита за обезбјеђење понуде (уплата се односи на Министарство трговине и туризма Републике Српске – депозит по јавном пoзиву, организациони код 1855001).

Напомена: буџетска организација и врста прихода се не попуњавају.

8. Услови, рок и начин враћања депозита

Понуђачу који буде изабран за концесионара депозит се урачунава у једнократну концесиону накнаду.

Депозит се враћа понуђачу који не буде изабран у року од 30 дана од дана правоснажности рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије за изградњу објеката туристичке инфра и супраструктуре на подручју општине Tеслић или понуђачу чија понуда је неблаговремено достављена у року од 15 дана од дана када Комисија за концесије Републике Српске констатује ту чињеницу.

Депозит неће бити враћен изабраном понуђачу ако:

 • не испоштује неки од услова који је потребно испунити прије потписивања уговора о концесији, и
 • одустане од закључивања уговора о концесији.
9. Право учешћа на Јавном позиву

Право учешћа на Јавном позиву имају домаћа и страна правна и физичка лица или конзорцијум два или више уговором повезаних правних лица која испуњавају услове из Документације за јавно надметање.

10. Докази за учешће на Јавном позиву
10.1. Подобност за учешће на Jавном позиву за додјелу концесије у смислу члана 19. Закона о концесијама, понуђач доказује достављањем сљедећих доказа:

а)  за правна лица:

 1. извод из регистра пословних субјеката или другог одговарајућег регистра,
 2. доказ надлежног органа земље сједишта понуђача којим се доказује да над понуђачем није покренут поступак стечаја или поступак ликвидације,
 3. изјава понуђача потписана и овјерена код надлежног органа земље сједишта понуђача којом доказује да са њим или са његовим повезаним лицем није раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,
 4. за домаћа правна лица увјерење надлежног суда којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дјело извршено у вршењу регистроване дјелатности,
 5. за страна правна лица доказ надлежног органа земље сједишта понуђача којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дјело извршено у вршењу регистроване дјелатности,
 6. увјерење надлежног пореског органа или другог надлежног органа земље сједишта понуђача којим доказује да је испунио обавезе по основу пореза (директни и индиректни) и доприноса (пензијско и здравствено осигурање), у складу са важећим прописима и
 7. изјава понуђача потписана и овјерена код надлежног органа земље сједишта понуђача којом доказује да није уступио уговор о концесији трећем лицу или финансијској организацији.

б)   за физичка лица:

 1. увјерење о пребивалишту или овјерену копију путне исправе за страно лице и
 2. увјерење да се против понуђача не води кривични поступак издато од надлежног суда или други еквивалентан документ земље сједишта понуђача којим се доказује да се против понуђача не води кривични поступак.
10.2. Економско-финансијску подобност и искуство у обављању концесионе дјелатности понуђач доказује достављањем сљедећих доказа:

а)   за правна лица:

 1. доказ пословне банке о солвентности понуђача којим се доказује да у посљедњих 12 мјесеци, рачунајући од дана објављивања Јавног позива, рачун понуђача није био блокиран,
 2. финансијски извјештај понуђача састављен у складу са законом и међународним рачуноводственим стандардима за посљедњу годину пословања,
 3. доказ да понуђач има властита финансијска средства за реализацију предмета концесије и/или изјаву одговарајуће финансијске организације да ће пратити понуђача у финансирању предмета концесије и
 4. доказ о искуству у реализацији инвестиционих пројеката.

б) Физичка лица своју економско-финансијску подобност доказују на начин предвиђен у тачки 10.2.а) подтачка 3) овог Јавног позива.

10.3. Остали докази:
 1. уговор о конзорцијуму ако понуђачи подносе заједничку понуду,
 2. доказ о уплати новчаног депозита на име обезбјеђења понуде,
 3. доказ о уплати средстава за преузимање Документације за јавно надметање,
 4. изјава о прихватању Документације за јавно надметање,
 5. изјава понуђача да преузима обавезу оснивања привредног друштва за обављање концесионе дјелатности, ако понуђач нема основано привредно друштво са сједиштем у Републици  Српској,
 6. изјава којом понуђач потврђује да има обавезу према својој понуди до закључивања уговора о концесији и
 7. доказ да је студију оправданости додјеле концесије израдило привредно друштво или друго правно лице које испуњава услове за израду техничке документације.
10.4. Уколико понуду подноси конзорцијум, докази из т. 10.1.а), 10.2.а) и 10.3. подт. 4) и 5) подносе се за сваког члана конзорцијума.
10.5. Сва документа која се прилажу морају бити у оригиналу или овјереној копији и не старија од 120 дана од дана објављивања овог јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“.
11. Рок за достављање понуда

Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“.

12. Начин достављања понуде и адреса

Понуде се достављају лично или препоручено поштом, у запечаћеној коверти са назнаком: Понуда на јавни позив за додјелу концесије за  кориштење земљишта ради изградње објеката туристичке инфра и супраструктуре на подручју општине Tеслић, не отварати, на адресу: Министарство трговине и туризма Републике Српске, Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука.

13. Могућност посјете локацији

Свим лицима која су преузела Документацију за јавно надметање, прије достављања понуде, биће омогућена посјета локацији на којој ће се обављати концесиона дјелатност ако за то искажу интерес. Вријеме посјете локацији одредиће се у договору са представницима заинтересованих лица.

14. Рок у коме се понуда може повући

Повлачење понуде понуђач може извршити најкасније до истека рока за подношење понуда. Захтјев за повлачење понуде доставља се Министарству трговине и туризма у писаној форми. Захтјев за повлачење понуде доставља се у коверти са назнаком: Повлачење понуде за учешће на јавном позиву за додјелу концесије за кориштење земљишта ради  изградње објеката туристичке инфра и супраструктуре на подручју општине Tеслић, на адресу: Министарство трговине и туризма Републике Српске, Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука.

15. Обавјештење о датуму, времену и мјесту отварања понуде

Комисија за концесије Републике Српске понуђаче ће обавијестити о датуму, времену и мјесту отварања понуда.

16. Могућност поништења поступка додјеле концесије

Поступак додјеле концесије може се поништити након истека рока за достављање понуда у случајевима предвиђеним чланом 24. став 1. Закона о концесијама.

17. Вријеме и начин преузимања Документације за јавно надметање

Право учешћа на Јавном позиву имају само лица која су откупила Документацију за јавно надметање, а коју чине:

 • Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за изградњу објеката туристичке инфра и супраструктуре на подручју општине Tеслић,
 • опис предмета концесије,
 • упутство понуђачима за израду понуде,
 • критеријуми за вредновање и оцјену понуда, и
 • Нацрт уговора о концесији.

Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно надметање у просторијама Министарства трговине и туризма Републике Српске, сваки радни дан од 08.00 до 15.00 часова, у року од 30 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“, у канцеларији Министарства трговине и туризма  број: 625 на шестом спрату у Административном центру Владе Републике Српске – ламела А.

Документација се може преузети уз захтјев за преузимање исте и доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 2000.00 КМ, која се уплаћује на жиро рачун: Јавни приходи Републике Српске, број: 562–099–00000556–87; врста прихода: 722511; сврха уплате: откуп Документације за јавно надметање; организациони код: 1855001; шифра општине: 002.

18. Идентитет подносиоца иницијативе за додјелу концесије и износ бонуса

Иницијативу за додјелу концесије за   кориштење  земљишта ради  изградње објеката туристичке инфра и супраструктуре на подручју општине Tеслић, поднијело је привредно друштво АД  ЗТЦ „Бања Врућица“, Ул. Неђе Недића број 1, Теслић.

Подносиоцу иницијативе додјељује се бонус за понуђено рјешење (технички и економско-финансијски аспект) који износи 10% од припадајућих бодова по свим критеријумима за вредновање понуда.

19. Измјене и допуне Јавног позива

Евентуалне измјене и допуне Јавног позива објавиће се на исти начин на који се објављује и основни текст Јавног позива, а рок за достављање понуда продужиће се за вријеме које је протекло од дана објављивања основног текста Јавног позива до дана објављивања његове измјене и допуне у „Службеном гласнику Републике Српске“.

20. Објављивање Јавног позива

Овај јавни позив објавиће се у дневном листу „Глас Српске“, у „Службеном гласнику Републике Српске“, на сајту Владе Републике Српске – Министарства трговине и туризма: www.vladars.net – Министарство трговине и туризма – „Актуелно“ и на сајту Комисије за концесије Републике Српске: www.koncesije-rs.org.

Неблаговремене, непотпуне и понуде поднесене од стране неовлашћеног лица неће бити разматране.

21. Лице за давање информација

Марио Вукић, 051/338-738,

Број: 14-07-052-3592/19

Датум: 20.01.2020. године

Министар

Сузана Гашић, с.р.

Контакт

 • Трг јасеновачких жртава 4
  78 000 Бања Лука, БА
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408