Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Брод ради обављања ратарско-сточарске производње

30.10.2020. Јавни позив

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Брод ради обављања ратарско-сточарске производње

На основу члана 16. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13, 16/18 и 70/20), члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за коришћење пољопривредног земљишта на подручју општине Брод, број: 04/1-012-2-2242/20, од 20.8.2020. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 87/20), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Брод ради обављања ратарско-сточарске производње

Датум отварања:
30.10.2020. године

Датум затварања:
29.11.2020. године

Крајњи рок пријаве:
30.11.2020. године

1. Предмет концесије и локација

Предмет концесије је пољопривредно земљиште у својини Републике
Српске на подручју општине Брод укупне површине 1721318 m² (172,1318 хектара), које се налази у катастарским општинама Колибе Доње, Колибе Горње и Лијешће. Детаљан преглед катастарских честица биће наведен у Документацији за јавно надметање и на електронској страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, као прилог јавном огласу.

2. Опис пројекта

Концесија на пољопривредно земљиште додјељује се у сврху обављања ратарско-сточарске пољопривредне производње. Концесиони пројекат подразумијева ревитализацију и уређење запуштеног пољопривредног земљишта и успостављање савремене ратарско-сточарске производње. Активности на привођењу запуштеног пољопривредног земљишта култури требало би да се заврше у року од двије године од момента добијања земљишта под концесију, након чега би требалo да почне коришћење пољопривредног земљишта у цијелости.
Све концесивно земљиште не води се у катастарском операту као
пољопривредно, што на терену јесте, те је потребно да будући концесионар уреди катастарске податке према стању коришћења предметног земљишта на терену. С обзиром на то да ће будући концесионар имати знатне трошкове на уређењу запуштеног пољопривредног земљишта и уређивању података у катастарском оперету, биће ослобођен плаћања концесионе накнаде у прве
четири године коришћења предметног земљишта.
Реализацију концесионог пројекта понуђач ће представити у студији
оправданости додјеле концесије, а која је саставни дио понуде.
За израду студије у складу са чланом 13. Закона о концесијама ангажује се референтно, домаће или страно, привредно друштво или друго правно лице.

4. Гаранција на име обезбјеђења понуде

Обавезан услов за учешће у поступку додјеле концесије је достављање
гаранције на име обезбјеђења понуде у износу од 3.000,00 КМ, која се обезбјеђује у виду новчаног депозита, са роком важења до објављивања и ступања на снагу рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије.
Депозит се уплаћује на јединствени рачун трезора број 562-099-000013-
02-80, сврха уплате: “уплата депозита на име обезбјеђења понуде” (уплата се односи на Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде).

5. Услови, рок и начин враћања гаранције

Понуђачу који буде изабран као најповољнији депозит се урачунава у
једнократну концесиону накнаду за коришћење пољопривредног земљишта. Ако изабрани најповољнији понуђач одустане од закључења уговора о концесији, губи право на поврат депозита.
Депозит се враћа у року од 30 дана од дана објављивања и ступања
на снагу рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјеле концесије понуђачима чије понуде нису прихваћене као најповољније.

6. Концесиона накнада

Концесиона накнада састоји се од једнократне концесионе накнаде за
уступљено право и концесионе накнаде за коришћење пољопривредног земљишта.
У складу са Правилником о критеријумима за одређивање висине
концесионе накнаде и висине банкарске гаранције за коришћење пољопривредног земљишта и јавног добра (“Службени гласник Републике Српске”, број 101/14), утврђен је минимални износ једнократне концесионе накнаде од 6.057,00 КМ и минимални износ концесионе накнаде за коришћење пољопривредног земљишта од 24.229,00 КМ/годишње.
У прве четири године трајања концесије концесионар ће бити ослобођен плаћања концесионе накнаде за коришћење пољопривредног земљишта.
Износ једнократне концесионе накнаде и концесионе накнаде за коришћење пољопривредног земљишта биће понуђен од стране понуђача у понуди, с тим што наведени износи не могу бити мањи од утврђених износа из става 2. ове тачке.

7. Имовинскоправни односи на предметном земљишту

На локацији предвиђеној за обављање концесионе дјелатности правноимовински односи су ријешени, а упис права концесије на предметном пољопривредном земљишту утврђује се уговором о концесији.

8. Услови и право учешћа на Јавном позиву

Право учешћа на овом јавном позиву има домаће и страно правно лице (у даљем тексту: понуђач), које испуњава сљедеће услове:
1) да је регистровано у складу са законима Републике Српске за обављање пољопривредне дјелатности,
2) да се над њим не води стечајни поступак или поступак ликвидације,
3) да са понуђачем или са њим повезаним привредним субјектом није
раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,
4) да није осуђивано за кривично дјело у вршењу регистроване дјелатности,
5) да је измирило пореске обавезе и доприносе,
6) да није уступило концесију трећем лицу или финансијској организацији,
7) да је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава,
8) да има обезбијеђена властита финансијска средства или гаранцију банке за реализацију концесионог пројекта у минималном износу од
30.000,00 КМ,
9) да је солвентно у посљедњих 12 мјесеци од дана објављивања Јавног
позива,
10) да располаже са минимално три погонске пољопривредне машине
потребне за обраду траженог пољопривредног земљишта,
11) да прихвата обавезу привођења запуштеног пољопривредног земљишта култури,
12) да прихвата обавезу усклађивања стања пољопривредног земљишта на терену са стањем у катастарском операту,
13) да је понуђач уплатио новчани депозит у одговарајућем износу на
име обезбјеђења понуде,
14) да прихвата временски период трајања концесије од 30 година,
15) да је откупило Документацију за јавно надметање и
16) да је доставило студију оправданости додјеле концесије.

9. Докази потребни за учешће на Јавном позиву

Подобност за учешће и испуњеност услова на Јавном позиву за додјелу концесије понуђач доказује достављањем сљедећих доказа:
1) овјерена фото-копија рјешења о упису у судски регистар из ког се
види да је понуђач регистрован за обављање пољопривредне дјелатности,
2) доказ надлежног органа да над понуђачем није покренут поступак
стечаја или поступак ликвидације,
3) изјава понуђача, потписана и овјерена код надлежног органа, којом
доказује да са њим или његовим повезаним лицем није раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,
4) увјерење надлежног суда сједишта понуђача којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђен за кривично дјело извршено у вршењу регистроване дјелатности,
5) увјерење надлежног пореског органа којим доказује да је испунио
обавезе по основу пореза (директни и индиректни) и доприноса (пензијско и здравствено осигурање), у складу са важећим прописима,
6) изјава понуђача, потписана и овјерена код надлежног органа, да нијеуступио уговор трећем лицу или финансијској организацији,
7) потврда Агенције за посредничке, информатичке и финансијске
услуге о упису у Регистар пољопривредних газдинстава,
8) извод из банке као доказ да понуђач има властита финансијска средства у минималном износу од 30.000,00 КМ за реализацију концесионог пројекта или изјава банке да ће обезбиједити минимални наведени износ финансијских средстава понуђачу за финансирање концесионог пројекта,
9) доказ пословне банке о солвентности понуђача, којим се доказује да
у посљедњих 12 мјесеци, рачунајући од дана објављивања Јавног позива, рачун понуђача није био блокиран,
10) копије саобраћајних дозвола и/или уговор о коришћењу пољопривредних погонских машина,
11) потписана и овјерена изјава понуђача да прихвата обавезу привођења запуштеног пољопривредног земљишта култури, најкасније у периоду од двије година, рачунајући од момента добијања концесије,
12) потписана и овјерена изјава понуђача да ће извршити усклађивање стања пољопривредног земљишта на терену са стањем у катастарском операту,
13) доказ о уплати новчаног депозита на име обезбјеђења понуде у
износу од 3.000,00 КМ,
14) изјава понуђача, потписана и овјерена код надлежног органа, да
прихвата временски период трајања концесије од 30 година,
15) доказ о уплати средстава у износу од 500,00 КМ за преузимање
Документације за јавно надметање и
16) студија оправданости додјеле концесије.
Сви докази који се прилажу морају бити у оригиналу или овјереној копији и не старији од четири мјесеца, рачунајући од дана објављивања Јавног позива.

10. Рок за достављање понуде

Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања Јавног позива у “Службеном гласнику Републике Српске”.

11. Начин достављања понуде и адреса

Понуђач понуду подноси на обрасцу, који је саставни дио Документације за јавно надметање, уз коју прилаже доказе за јавно надметање из тачке 9. Јавног позива.
Понуде треба доставити у запечаћеној и непровидној коверти, уз напомену: НЕ ОТВАРАТИ – понуда за Јавни позив за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Брод за обављање ратарско-сточарске производње, са именом и адресом понуђача, поштом, препорученом пошиљком, на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Трг Републике Српске бр. 1, 78 000 Бања Лука, или непосредно путем Главног протокола Владе Републике Српске, на адреси Трг Републике Српске бр. 1, ламела А, 78 000 Бања Лука.

12. Могућност посјете локацији на којој ће се вршити концесиона дјелатност

Свим лицима која су преузела Документацију за јавно надметање,
прије достављања понуде, биће омогућена посјета локацији на којој ће се обављати концесиона дјелатност ако за то искажу интерес. Вријеме посјете локацији обавиће се у договору са представницима заинтересованих лица.

13. Рок у коме се понуда може повући

Повлачење понуде понуђач може извршити најкасније до истека рока за подношење понуда. Захтјев за повлачење понуде доставља се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у писаној форми. Захтјев за повлачење понуде доставља се у коверти, са назнаком: Повлачење понуде за учешће на Јавном позиву за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Pепублике Српске на подручју општине Брод за обављање ратарско-сточарске производње.

14. Обавјештење о датуму, времену и мјесту отварања понуде

Комисија за концесије Републике Српске понуђаче ће обавијестити о
датуму, времену и мјесту отварања понуде.

15. Могућност поништења поступка додјеле концесије

Поступак додјеле концесије може се поништити након истека рока за
достављање понуда у случајевима предвиђеним чланом 24. став 1. Закона о концесијама.

16. Вријеме и начин преузимања документације за јавно надметање

Документацију за јавно надметање чине:

  • Јавни позив за подношење понуда,
  • опис предмета концесије,
  • упутство понуђачима за израду понуде,
  • критеријуми за вредновање и оцјену понуде и
  • Нацрт уговора о концесији.

Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно надметање у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, сваки радни дан 8-16 часова у року од 10 дана од дана објављивања Јавног позива у “Службеном гласнику Републике Српске”, у канцеларији број 23, седми спрат.
Документација се може преузети уз доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 500,00 КМ, која се уплаћује на рачун јавних прихода Републике Српске, број 5620990000055687, врста прихода 722511, сврха уплате: “откуп документације за јавно надметање”, организациони код 1546001, шифра општине 002.

17. Објављивање Јавног позива

Овај позив објавиће се у дневном листу “Глас Српске”, у “Службеном
гласнику Републике Српске”, на сајту Владе Републике Српске,
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.vladars.net и на сајту Комисије за концесије Републике Српске www.koncesije-rs.org.
Неблаговремене, непотпуне и понуде поднесене од стране неовлашћеног лица неће бити разматране.

18. Лица задужена за давање информација:

Кристина Рапић, тел. 051/338-598,
Бранка Ћелић, тел. 051/338-593.

Број: 12.03.5.330-3618/20
Датум: 28.10.2020. године

Министар,
Др Борис Пашалић, с.р.

Контакт

  • Трг јасеновачких жртава 4
    78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408