Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју града Бијељина ради обављања ратарске производње

29.04.2021. Јавни позив

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју града Бијељина ради обављања ратарске производње

На основу чланова 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13, 16/18 и 70/20), члана 76. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 115/18) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју града Бијељина број: 04/1-012-2-67/21 од 13.01.2021. године („Службени гласник Републике Српске“ број 07/21) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју града Бијељина ради обављања ратарске производње

Датум отварања:
29.04.2021. године

Датум затварања:
29.05.2021. године

Крајњи рок пријаве:
31.05.2021. године

1. Предмет концесије и локација

Предмет концесије је пољопривредно земљиште у својини Републике Српске на подручју града Бијељина, укупне површине 605930 m2 (60,5930 ha), а налази се у катастарској општини Сухо Поље. Од укупне површине предметног пољопривредног земљишта, површина од 8,5008 хектара је запуштена. Детаљан преглед катастарских честица ће бити наведен у Документацији за јавно надметање и на електронској страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, као прилог Јавном огласу.

2. Опис пројекта

Концесија на пољопривредно земљиште додјељује се у сврху обављања ратарске  производње. Концесиони пројекат је планиран да се спроведе тако што ће се, непосредно након додјеле земљишта под концесију, на обрадивом пољопривредном земљишту организовати савремена ратарска производња, док ће се запуштено пољопривредно земљиште искрчити и привести култури. Активности на привођењу запуштеног пољопривредног земљишта култури треба да се заврше у року од три (3) године од момента добијања земљишта под концесију, након чега треба започети коришћење пољопривредног земљишта у цјелости.

Прије почетка послова крчења, изабрани понуђач ће бити у обавези да изврши процјену дрвне масе затечене на предметном земљишту од стране овлаштеног лица.

Дрвна маса добијена крчењем предметног земљишта може се користити за сопствене потребе или ставити у промет  у складу са Законом о шумама („Службени гласник Републике Српске“, брoj: 75/08, 60/13 и 70/20).

У складу са чланом 72. ст. 2 и 9. Закона о шумама, прије стављања у промет дрво мора бити жигосано, обројчено и снадбјевено отпремним исказом, а жигосање посјеченог дрвета и издавање отпремног исказа за дрво које потиче са нешумских површина, врши извршилац стручно-техничких послова Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац (у даљем тексту: Јавно предузеће).

На предметном земљишту планиран је узгој ратарских култура које се користе за сточну храну. Узгој ратарских култура требао би да се обавља примјеном савремених агротехничких мјера, а за чувањеи складиштење пољопривредних производа требало би да се обезбиједе адекватни смјештајни капацитети.

 С обзиром да ће будући концесионар имати знатне трошкове на уређењу запуштеног пољопривредног земљишта, исти ће бити ослобођен плаћања концесионе накнаде у току прве три године коришћења предметног земљишта.

Реализацију концесионог пројекта понуђач ће представити у Студији оправданости додјеле концесије, а која је саставни дио понуде.  За израду студије у складу са чланом 13. Закона о концесијама, ангажује се референтно, домаће или страно, привредно друштво или друго правно лице.

3. Вријеме трајања концесије

Концесија за кориштење пољопривредног земљишта из тачке 1. овог јавног позива додјељује се на период од 30 година, рачунајући од дана закључивања уговора о концесији.

4. Гаранција на име обезбјеђења понуде

Обавезан услов за учешће у поступку додјеле концесије је достава гаранције на име обезбјеђења понуде у износу од  1.642,55 КМ и обезбјеђује се у виду новчаног депозита, са роком важења до објављивања и ступања на снагу рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије.

Депозит се уплаћује на Јединствени рачун трезора, број: 562-099-000013-02-80; сврха уплате: „Уплата депозита на име обезбјеђења понуде“ (уплата се односи на Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде).

5. Услови, рок и начин враћања гаранције

Понуђачу који буде изабран као најповољнији депозит се урачунава у једнократну концесиону накнаду за коришћење пољопривредног земљишта.

Ако изабрани најповољнији понуђач одустане од закључења уговора о концесији, губи право на поврат депозита.

Депозит се враћа, у року од 30 дана од дана објављивања и ступања на снагу рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјеле концесије, понуђачима чије понуде нису прихваћене као најповољније.  

6. Концесиона накнада

Концесиона накнада се састоји од једнократне концесионе накнаде за уступљено право и концесионе накнаде за коришћење пољопривредног земљишта.

У складу са Правилником о критеријумима за одређивање висине концесионе накнаде и висине банкарске гаранције за коришћење пољопривредног земљишта и јавног добра („Службени гласник Републике Српске“, број  101/14), утврђен је износ једнократне концесионе накнаде од 1.642,55 КМ и минималан износ концесионе накнaде за коришћење пољопривредног земљишта од 6.570,20 КМ/годишње (108,43 КМ/хектару).

У току прве три године трајања концесије концесионар ће бити ослобођен плаћања концесионе накнаде због запоштености дијела пољопривредног земљишта.

Износ концесионе накнаде за коришћење пољопривредног земљишта биће понуђен од стране понуђача са понудом, с тим што овај износ не може бити мањи од 6.570,20 КМ/годишње (108,43 КМ/хектару). 

7. Имовинско-правни односи на предметном земљишту

На локацији предвиђеној за обављање концесионе дјелатности, правно-имовински односи су ријешени, а упис права концесије на предметном пољопривредном земљишту утврђује се уговором о концесији.

8. Услови и право учешћа на јавном позиву

Право учешћа на овом јавном позиву има домаће и страно правно лице (у даљем тексту: понуђач), који испуњава сљедеће услове:

 1. да је регистрован у складу са законима Републике Српске за обављање пољопривредне дјелатности,
 2. да се над истим не води стечајни поступак или поступак ликвидације,
 3. да са понуђачем или са њим повезаним привредним субјектом није раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,
 4. да није осуђиван за кривично дјело у вршењу регистроване дјелатности, 
 5. да је измирио пореске обавезе и доприносе,
 6. да није уступио концесију трећем лицу или финансијској организацији,
 7. да нема закључен уговор о концесији или закупу са Министарством пољопривреде, шумарства или водопривреде за коришћење пољопривредног земљишта,
 8. да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава,
 9. да има обезбијеђена властита финасијска средства или гаранцију банке за реализацију концесионог пројекта у минималном износу од  50.000,00 КМ,
 10. да располаже са минимално три погонске пољопривредне машине потребне за обраду траженог пољопривредног земљишта,
 11. да прихвата обавезу привођења запуштеног пољопривредног земљишта култури,
 12. да располаже са објектима за смјештај пољопривредних производа,
 13. да је понуђач уплатио новчани депозит у одговарајућем износу на име обезбјеђења понуде,
 14. да прихвата временски период трајања концесије од 30 година,
 15. да прихвата да након добијања концесије изврши процјену дрвне масе затечене на предметном земљишту у складу са прописаним стандардима из области шумарства,  
 16. да је откупио Документацију за јавно надметање и
 17. да је израдио Студију оправданости додјеле концесије.
9. Докази потребни за учешће на јавном позиву

Подобност за учешће и испуњеност услова на јавном позиву за додјелу концесије понуђач доказује достављањем сљедећих доказа:

 1. овјерену фотокопију рјешења о упису у судски регистар из које се види да је понуђач регистрован за обављање пољопривредне дјелатности, 
 2. доказ надлежног органа да над понуђачем није покренут поступак стечаја или поступак ликвидације,
 3. изјаву понуђача потписану и овјерену код надлежног органа којом доказује да са њим или његовим повезаним лицем није раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,
 4. увјерење надлежног суда сједишта понуђача којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђен за кривично дјело извршено у вршењу регистроване дјелатности,
 5. увјерење надлежног пореског органа којим доказује да је испунио обавезе по основу пореза (директни и индиректни) и доприносе (пензијско и здравствено осигурање), у складу са важећим прописима,
 6. изјаву понуђача потписану и овјерену код надлежног органа да није уступио уговор трећем лицу или финасијској организацији,
 7.  изјаву понуђача потписану и овјерену код надлежног органа да нема закључен уговор о концесији или закупу са Министарством пољопривреде, шумарства или водопривреде за коришћење пољопривредног земљишта,
 8. потврду Агенције за посредничке, информатичке и финасијске услуге о упису у регистар пољопривредних газдинстава,
 9. извод из банке као доказ да понуђач има властита финасијска средства у минималном износу од 50.000,00 КМ за реализацију концесионог пројекта или изјаву банке да ће обезбиједити минимални наведени износ финасијских средстава понуђачу за финансирање концесиног пројекта,
 10. копије саобраћајних дозвола и/или уговор о коришћењу пољопривредних погонских машина,
 11. потписану и овјерену изјаву понуђача да прихвата обавезу привођења запуштеног пољопривредног земљишта култури, најкасније у периоду од три године, рачунајући од момента добијања концесије,
 12. копије грађевинскe дозволе за објекте и/или уговор о закупу објеката за смјештај пољопривредних производа, 
 13. доказ о уплати новчаног депозита на име обезбјеђења понуде у износу од 1.642,55 КМ,
 14. изјаву понуђача потписану и овјерену код надлежног органа да прихвата временски период трајања концесије од 30 година,
 15. изјаву понуђача потписану и овјерену код надлежног органа да прихвата да по добијању концесије изврши процјену дрвне масе затечене на предметном земљишту у складу са прописаним стандардима из области шумарства,
 16. доказ о уплати средстава у износу од 500,00 КМ, за преузимање документације за јавно надметање,
 17. Студију оправданости додјеле концесије.

Сви докази који се прилажу морају бити у оргиналу или овјереној копији и не старији од четири мјесеца рачунајући од  дана објављивања јавног позива.   

10. Рок за достављање понуде

Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“.

11. Начин достављања понуде и адреса

Понуђач понуду подноси на Образцу, који је саставни дио докуметације за јавно надметање, уз коју прилаже доказе за јавно надметање из тачке 9. Јавног позива.   

Понуде треба доставити у запечаћеној и непровидној коверти уз напомену ,,НЕ ОТВАРАТИ ‒ понуда за јавни позив за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју града Бијељина за обављање ратарске производње“, са именом и адресом понуђача путем поште, препорученом пошиљком, на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, ул. Трг Републике Српске  бр. 1, 78 000 Бања Лука или непосредно путем Главног протокола Владе Републике Српске, на адреси Трг Републике Српске бр. 1, Ламела А, 78 000 Бања Лука.  

12. Могућност посјете локацији на којој ће се вршити концесиона дјелатност

Свим лицима која су преузела Документацију за јавно надметање, прије достављања понуде, биће омогућена посјета локацији на којој ће се обављати концесиона дјелатност, уколико за то искажу интерес. Вријеме посјете локацији обавиће се у договору са представницима заинтересованих лица.

13. Рок у коме се понуда може повући

Повлачење понуде понуђач може извршити најкасније до истека рока за подношење понуда. Захтјев за повлачење понуде доставља се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у писаној форми. Захтјев за повлачење понуде доставља се у коверти са назнаком: „Повлачење понуде за учешће на јавном позиву за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју града Бијељина за обављање ратарске производње“.

14. Обавјештење о датуму, времену и мјесту отварања понуде

Комисија за концесије Републике Српске понуђаче ће обавијестити о датуму, времену, мјесту отварања понуде.

15. Могућност поништења поступка додјеле концесије

Поступак додјеле концесије може се поништити након истека рока за достављање понуда у случајевима предвиђеним чланом 24. став 1. Закона о концесијама.

16. Вријеме и начин преузимања документације за јавно надметање

Документацију за јавно надметање чине:

 • јавни позив за подношење понуда,
 • опис предмета концесије,
 • упутство понуђачима за израду понуде,
 • критеријуме за вредновање и оцјену понуде и
 • нацрт уговора о концесији.

Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно надметање у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, сваки радни дан од 08-16 часова у року од 10 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“, у канцеларији број 23, седми спрат.

Документација се може преузети уз доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 500,00 КМ, која се уплаћује на рачун Јавних прихода Републике Српске број: 5620990000055687; врста прихода 722511; сврха уплате : „Откуп документације за јавно надметање“; организациони код 1546001, шифра општине 002.

17. Идентитет подносиоца иницијативе за додјелу концесије и износ бонуса

Иницијативу за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју града Бијељина поднијело је привредно друштво д.о.о. „M Group“ из Бијељине.

Подносиоцу иницијативе у складу са Законом о концесијама додјељује се бонус који износи 10% од припадајућих бодова по свим критеријумима за вредновање понуда. 

18. Објављивање јавног позива

Овај позив објавиће се у дневном листу „ Глас Српске “, „Службеном гласнику Републике Српске“ и на сајту Владе Републике Српске, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде www.vladars.net и на сајту Комисије за концесије Републике Српске www.koncesije-rs.org.

Неблаговремене, непотпуне, као и понуде поднесене од стране неовлаштеног лица неће се узети у разматрање.

19. Лица задужена за давање информација

Кристина Рапић, тел. 051/338-598,

Бранка Ћелић, тел. 051/338-593.

Број: 12.03.5-330-1164/21
Датум: 21.04.2021. године

Министар,
Др Борис Пашалић, с.р.

Контакт

 • Трг јасеновачких жртава 4
  78 000 Бања Лука, БА
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408