Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за изградњу соларне електране „Планик“, општина Билећа

14.06.2022. Јавни позив

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за изградњу соларне електране „Планик“, општина Билећа

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21) и Одлуке Владе Републике Српске о покретању поступка додјеле концесије за изградњу соларне електране „Планик“ општина Билећа, број: 04/1-012-2-759/22 од 10.03.2022. године („Службени гласник Републике Српске“, број 24/22), Министарство енергетике и рударствa, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда за додјелу концесије за изградњу соларне електране „Планик“, општина Билећа

Датум отварања:
14.06.2022. године

Датум затварања:
13.08.2022. године

Крајњи рок пријаве:
15.08.2022. године

1. Предмет концесије и локација 

Предмет концесије је изградња соларне електране „Планик“, општина Билећа (у даљем тексту: Соларна електрана), инсталисане снаге 80 MW и процијењене годишње производње 106 GWh.

Изградња соларне електране планирана је на подручју општине Билећа, на јужној падини Великог Планика и Малог Планика, на површини од око 85,4 хектара.  Локација соларне електране се налази у оквиру катастарске општине Прераца и катастарске општине Мека Груда.

На локацији Велики Планик и Мали Планик поред изградње Соларне електране планирана је и изградња вјетроелектране, због чега је неопходно донијети потребну просторно планску документацију и усагласити техничку документацију за изградњу истих, те  техничку документацију за изградњу Прикључних објеката, Приступних путева и провођења других активности, укључујући и дефинисање земљишта неопходног за реализацију електрана.

2. Опис пројекта 

Планирано је дa се на Великом Планику, на дијелу парцеле к.ч. 893,уписане у ЛН број 43/0 КО Мека Груда, у власништву општине Билећа са 1/1 дијела, на површини од 449.196,00 m2 поставе соларни панели укупне инсталисане снаге 44 MW и друга потребна опрема.

На подручју Малог Планика, на дијелу парцеле к.ч. 599, уписане у ЛН број 157/0, КО Прераца, у заједничком власништву Републике Српске и општине Билећа, на површини од 404.276,00 m2 планирано је постављање соларних панела укупне инсталисане снаге 36 MW и друга потребна опрема.

Соларна електрана биће прикључена на постојећу електропреносну мрежу изградњом прикључног далековода, у складу са релевантним прописима, а начин и мјесто прикључења дефинише се Условима за прикључак.

Процијењена вриједност инвестиције износи 136.908.100,00 КМ.

Произведена електрична енергија продаваће се на тржишту.

3. Студија оправданости додјеле концесије

Понуђач је дужан да изради и уз понуду достави Студију оправданости додјеле концесије, са елементима процјене заштите животне средине која ће бити израђена у складу са важећим прописима.

Зависно од дужине периода на који се тражи концесија и вијека трајања опреме, укупна вриједност инвестиције исказана у Студији економске оправданости треба да укључи и процјењене трошкове замјене опреме.

4. Рок трајања концесије 

Концесија се може додијелити максимално на 50 година, рачунајући од дана закључења Уговора о концесији.

5. Концесиона накнада

Минимална концесиона накнада утврђена је на основу Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/13, 16/18 70/20 и 111/21) и Правилника о висини концесионе накнаде и банкарским гаранцијама у области електроенергетике, енергената, рударства и геологије („Службени гласник Републике Српске“, број 79/18) и састоји се од: 

 • једнократне концесионе накнаде за уступљено право у износу од 684.540,00 КМ,

 и

 • концесионe накнадe за коришћење предмета концесије у износу од 0,0055 КМ пo прoизвeдeнoм KWh eлeктричнe eнeргиje нa звaничнoм oбрaчунскoм мjeсту примoпрeдaje eлeктричнe eнeргиje.

Једнократна концесиона накнада се утврђује за сваког од понуђача на основу исказане висине вриједности инвестиције из понуде на јавни позив, у складу са Правилником о висини концесионе накнаде и банкарским гаранцијама у области електроенергетике, енергената, рударства и геологије и не може бити мања од 684.540,00 КМ.

6. Начин рјешавања имовинско-правних односа

Рјешавање имовинско-правних односа на локацији Соларне електране, приступних путева, као и објеката за пренос електричне енергије од објекта соларне електране до мјеста прикључка на електропреносну мрежу, је обавеза концесионара.

Земљиште у заједничком власништву Републике Српске и општине Билећа потребно за изградњу објеката који су у функцији соларне електране, након спроведеног одговарајућег поступка, додјелиће се будућем концесионару на коришћење за вријеме трајања периода концесије, у складу са прописима, о чему ће се са концесионаром закључити анекс Уговора о концесији.

Све трошкове везано за рјешавање имовинско-правних односа сноси концесионар.

7. Гаранција на име обезбјеђења понуде – депозит

Обавезан услов за учешће у поступку додјеле концесије је достављање гаранције на име обезбјеђења понуде у износу од 684.540,00 КМ и обезбјеђује се у виду новчаног депозита, са роком важења до правоснажности рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије.

Депозит се уплаћује на Јединствени рачун трезора број: 5620990000130280; сврха уплате: уплата депозита за обезбјеђење понуде (уплата се односи на Министарство енергетике и рударства).

Страна правна или физичка лица могу горе наведени новчани депозит платити у противвриједности у еврима, по званичном курсу Централне банке Босне и Херцеговине на дан плаћања, уплатом на девизни рачун буџета Републике Српске, према инструкцији која чини саставни дио Документације за јавно надметање.

8. Услови, рок и начин враћања гаранције – депозита

Понуђачу који буде изабран за концесионара депозит се урачунава у једнократну концесиону накнаду, а у случају да иста буде утврђена у износу већем од уплаћеног депозита, понуђач је дужан платити разлику износа прије закључења Уговора о концесији.

Депозит се враћа понуђачу који не буде изабран у року од 60 дана од дана правоснажности рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије или понуђачу чија је понуда непотпуна или није благовремено достављена у року од 30 дана  од дана када Комисија за концесије Републике Српске констатује ту чињеницу.

Депозит неће бити враћен понуђачу ако:

а)  понуђач повуче понуду након истека рока за достављањe понуда и

б)  изабрани понуђач:

–   не испоштује неки од услова који је потребно испунити прије потписивања уговора о концесији или

–   одустане од закључивања уговора о концесији.

9. Право учешћа на јавном позиву

Право учешћа на јавном позиву имају домаћа и страна правна и физичка лица или конзорцијум два или више уговором повезаних правних лица која испуњавају услове из Закона о концесијама и Документације за јавно надметање.

  10. Докази за учешће на јавном позиву
10.1. Подобност за учешће на јавном позиву за додјелу концесије у смислу члана 19.   Закона о концесијама, понуђач доказује достављањем сљедећих доказа:

а) за правна лица:

 1. извод из регистра пословних субјеката или другог одговарајућег регистра,
 2. за домаћа и страна правна лица, доказ надлежног органа земље сједишта понуђача којим се доказује да над понуђачем није покренут поступак стечаја или поступак ликвидације,
 3. изјаву понуђача потписану и овјерену код надлежног органа земље сједишта понуђача којом доказује да са њим или са његовим повезаним лицем није раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,
 4. за домаћа правна лица увјерење надлежног суда према сједишту понуђача којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дјело извршено у вршењу регистроване дјелатности,
 5. за страна правна лица доказ надлежног органа земље сједишта понуђача којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дјело извршено у вршeњу регистроване дјелатности,
 6. увјерење надлежног пореског органа или другог надлежног органа земље сједишта понуђача којим доказује да је испунио обавезе по основу пореза (директни и индиректни) и доприноса (пензијско и здравствено осигурање), у складу са важећим прописима,
 7. изјаву понуђача потписану и овјерену код надлежног органа земље сједишта понуђача којом доказује да није уступио уговор о концесији трећем лицу или финансијској организацији.

Изузетно, ако је понуђач страно правно лице, а земља у којој понуђач има сједиште не издаје доказ из подтачке 5) ове тачке, тај доказ може бити замјењен изјавом понуђача датом пред надлежним органом или нотаром.

б)  за физичка лица

1)  увјерење о пребивалишту или  копију путне исправе за страно лице и

2) увјерење или други еквивалентан документ земље сједишта понуђача којом се доказује да се против понуђача не води кривични поступак.

10.2. Економско-финансијску подобност понуђач доказује достављањем сљедећих доказа:

а)  за правна лица:

1)   доказ пословне банке о солвентвости понуђача, којим се доказује да, у посљедњих 12 мјесеци рачунајући од дана објављивања јавног позива, рачун понуђача није био блокиран,

2)  финансијски извјештај понуђача састављен у складу са законом и међународним рачуноводственим стандардима за посљедњу годину пословања и

3)   доказ да понуђач има властита финансијска средства и изјаву понуђача потписану и овјерену код надлежног органа или нотара земље сједишта понуђача којом изјављује да ће та средства користити за реализацију предмета  концесије и/или изјаву одговарајуће финансијске организације да ће пратити понуђача у финансирању предмета концесије.

б)  Физичка лица своју економско-финансијску подобност доказују на начин предвиђен у тачки 10.2. а) подтачка 3) овог јавног позива.

10.3. Остали докази:
 1. уговор о конзорцијуму ако понуђачи подносе заједничку понуду,
 2. доказ о уплати новчаног депозита на име обезбјеђења понуде,
 3. доказ о уплати средстава за преузимање документације за јавно надметање,
 4. изјаву о прихватању Документације за јавно надметање,
 5. изјаву понуђача да преузима обавезу оснивања привредног друштва за обављање концесионе дјелатности ако понуђач нема основано привредно друштво са сједиштем у Републици Српској,
 6. изјаву понуђача овјерену од стране надлежног органа да ће, уколико буде добио концесију за изградњу соларне електране, са будућим концесионаром који добије концесију за изградњу вјетроелектране, финансирати израду спроведбене документације просторног уређења на подручју Великог Планика и Малог Планика, а у циљу стварања основа за издавање потребних дозвола и сагласности.
10.4. Уколико понуду подноси конзорцијум, докази из тачки 10.1.а), 10.2.а) и 10.3. подтачке 4), 5) и 6) се подносе за сваког члана конзорцијума.
10.5. Сва документа која се прилажу морају бити у оригиналу или овјереној копији и не старија од четири мјесеца.
 11. Рок за достављање понуда 

Рок за достављање понуда је 60 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“.

12. Начин достављања понуде и адреса

Понуде се достављају лично или препоручено путем поште у запечаћеној коверти са назнаком „Понуда на јавни позив за додјелу концесије за изградњу и коришћење соларне електране „Планик“, општина Билећа – НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Министарство енергетике и рударства, Трг Републике Српске 1., 78 000 Бања Лука.

13. Могућност посјете локацији

Свим лицима која су преузела Документацију за јавно надметање, прије достављања понуде, биће омогућена посјета локацији на којој ће се обављати концесиона дјелатност, уколико за то искажу интерес. Вријеме посјете локацији обавиће се у договору са представницима заинтересованих лица.

14. Рок у коме се понуда може повући

Повлачење понуде понуђач може извршити најкасније до истека рока за подношење понуда. Захтјев за повлачење понуде доставља се Министарству енергетике и рударства у писаној форми. Захтјев за  повлачење понуде доставља се у коверти са назнаком: „Повлачење понуде за учешће на јавном позиву за додјелу концесије за изградњу соларне електране „Планик“, општина Билећа“.

15. Обавјештење о датуму, времену и мјесту отварања понуде

Комисија за концесије Републике Српске ће понуђаче обавијестити о датуму, времену и мјесту отварања понуда. 

 16. Могућност поништења поступка додјеле концесије

Поступак додјеле концесије може се поништити након истека рока за достављање понуда у случајевима предвиђеним чланом 24. став 1. Закона о концесијама.

17. Вријеме и начин преузимања Документације за јавно надметање

Право учешћа на јавном позиву имају само лица која су откупила Документацију за јавно надметање, коју чине: Јавни позив за подношење понуда, опис предмета концесије, Упутство понуђачима за израду понуде, критеријуме за вредновање и оцјену понуда и Нацрт уговора о концесији.

Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно надметање у просторијама Министарства енергетике и рударства, сваки радни дан 08 ‐ 16 часова у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“, у канцеларији број 22, осми спрат.

Документација се може преузети уз доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 2.500,00 КМ, која се уплаћује на жиро рачун Јавни приходи Републике Српске број: 5620990000055687; врста прихода: 722511; сврха уплате: откуп Документације за јавно надметање; организациони код 1445001, шифра општине 002.

Страна правна или физичка лица могу горе наведену накнаду платити у противвриједности у еврима, по званичном курсу Централне банке Босне и Херцеговине на дан плаћања, уплатом на девизни рачун буџета Републике Српске, према инструкцији која се даје у прилогу.

18. Идентитет подносиоца иницијативе за додјелу концесије и износ бонуса

Иницијативу за додјелу предметне концесије, у складу са чланом 25. Закона о концесијама, поднијело је привредно друштво „B&B SUNCE VJETAR“ д.о.о. Билећа. Подносиоцу иницијативе, приликом вредновања понуда, додјељује се бонус за понуђено рјешење (технички и економско-финансијски аспект) до 10% од припадајућих бодова по свим критеријумима за вредновање понуда.

19. Измјене и допуне Јавног позива

Евентуалне измјене и допуне Јавног позива ће бити објављене на исти начин као и основни текст Јавног позива, а рок за достављање понуда продужиће се за вријеме које је протекло од дана објављивања основног текста Јавног позива до дана објављивања његове измјене односно допуне у „Службеном гласнику Републике Српске“

20. Објављивање Јавног позива 

Овај позив објавиће се у дневном листу „Глас Српске“, „Службеном гласнику Републике Српске“, на сајту Владе Републике Српске, Министартва енергетике и рударства www.vladars.net и на сајту Комисије за концесије Републике Српске www.koncesije-rs.org.

Неблаговремене, неуредне, непотпуне, као и понуде поднесене од стране неовлашћеног лица неће се узети у разматрање. 

21. Лице задужено за давање информација

Ђорђе Ћелић,  тел.  051/ 339‐698, е-mаil: d.celic@ mier.vladars.net.

Број: 05.05/360-161-29/21
Датум: 07.06.2022. године                                                      

Министар,
Петар Ђокић, с.р.

Контакт

 • Трг јасеновачких жртава 4
  78 000 Бања Лука, БА
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408