Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – кречњака на лежишту „Крупачке стијене – Караула“, код Трнова

15.06.2021. Јавни позив

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – кречњака на лежишту „Крупачке стијене – Караула“, код Трнова

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број:
59/13, 16/18 и 70/20) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију
техничког грађевинског камена – кречњака на лежишту „Крупачке стијене – Караула“, код
Трнова, број: 04/1-012-2-1160/21 од 15.04.2021. године („Службени гласник Републике
Српске”, број: 38/21), Министарство енергетике и рударства, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију техничког грађевинског
камена – кречњака на лежишту „Крупачке стијене – Караула“, код Трнова

Датум отварања:
11.06.2021. године

Датум затварања:
11.07.2021. године

Крајњи рок пријаве:
12.07.2021. године

1. Предмет концесије и локација

Предмет концесије је експлоатација техничког грађевинског камена – кречњака на
лежишту „Крупачке стијене – Караула“, код Трнова, које се налази сјеверно од Трнова на
око 13 km ваздушне линије и јужно од Сарајева на удаљености од 5 km ваздушне линије.
Експлоатација ће се одвијати унутар простора омеђеног сљедећим координатама:

ТачкаYX
А6 531 6834 847 891
B6 531 8234 847 894
C6 532 0744 847 754
D6 532 2004 847 715
E6 532 3194 847 751
F6 532 4094 847 972
G6 531 7464 848 206

Простор омеђен наведеним координатама обухвата дио к.ч. 843/1 и к.ч. 843/3 уписане у ЗК. ул. број: 288 КО Трново, као својина Републике Српске, а што се по новом премјеру односи на дио к.ч. 843/1 и к.ч. 843/3, уписане у Посједовни лист, број: 294/8, са правом коришћења у корист Републике Српске са дијелом 1/1.

2. Опис пројекта 

Пројекат подразумијева експлоатацију техничког грађевинског камена – кречњака  на лежишту „Крупачке стијене – Караула“, код Трнова површинском методом откопавања, на начин којим се обезбјеђује оптимално искоришћавање лежишта минералне сировине, безбиједност људи објеката и имовине, а у складу са одобреном техничком документацијом.

Процијењена вриједност инвестиције износи 700.000,00 КМ.

Лежиште техничког грађевинског камена – кречњака  „Крупачке стијене – Караула“ према Елаборату о резервама располаже са 4.029.285 m3 билансних резерви А, Б и Ц1 категорије. Минимана годишња производња 60.000 m3 чврсте масе.

3. Студија оправданости додјеле концесије

Понуђач је дужан да уз понуду достави Студију оправданости додјеле концесије са елементима процјене заштите животне средине, израђену од стране привредног  друштва или другог правног лица које испуњава услове за израду техничке документације у области рударства.

4. Максималан рок трајања концесије 

Максималан рок на који се може додијелити концесија износи 38 година, рачунајући од дана закључења Уговора о концесији.

5. Минималан износ  једнократне  концесионе накнада и концесионе накнаде за коришћење

Минимална  једнократна  концесиона накнада и концесиона накнада за коришћење утврђене су на основу Правилника о концесионим накнадама и гаранцијама у области електроенергетике, енергената, рударства и геологије („Службени гласник Републике Српске“, број: 79/18) и састоје се од:

а) концесионе накнаде за уступљено право у  износу од 35.000,00 КМ и

б) концесионe накнада за коришћење кречњака у износу од 0,45 КМ/т .

Уговором о концесији може се одредити промјена висине концесионе накнаде за коришћење у одређеном периоду, као и услови под којима се то може учинити, за вријеме трајања уговора о концесији.

6. Начин рјешавања имовинско-правних односа

Рјешавање имовинско – правних односа на експлоатационом пољу, приступних путева до експлоатационог поља је обавеза концесионара. На непокретности која је у власништву Републике Српске, концесионару се додијељује право коришћења у периоду трајања концесије, а након спроведених поступака прописаних законом којим се уређује област шума.

7. Лицитациона гаранција  

Обавезан услов за учешће у поступку додјеле концесије се обезбеђује у виду новчаног депозита у износу од 35.000,00 КМ, са роком важења до правоснажности рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – кречњака  на лежишту „Крупачке стијене – Караула“, код Трнова. 

Депозит се уплаћује на Јединствени рачун трезора број: 5620990000130280; сврха уплате: уплата депозита за обезбјеђење понуде (уплата се односи на Министарство енергетике и рударства – депозит по јавном позиву).

8. Услови, рок и начин враћања лицитационе гаранције

Понуђачу који буде изабран за концесионара лицитациона гаранција, односно депозит се урачунава у једнократну концесиону накнаду.

Депозит се враћа понуђачу који не буде изабран у року од 30 дана од дана правоснажности рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – кречњака на лежишту „Крупачке стијене – Караула“, код Трнова или понуђачу чија понуда је неблаговремено достављена у року од 15 дана  од дана када Комисија за концесије Републике Српске констатује ту чињеницу. 

Депозит неће бити враћен понуђачу ако:

а)  понуђач повуче понуду након истека рока за достављањe понуда и

б)  изабрани понуђач:

1) не испоштује неки од услова који је потребно испунити прије потписивања уговора о концесији, 

2) одустане од закључивања уговора о концесији. 

9. Право учешћа на Јавном позиву

Право учешћа на Јавном позиву имају домаћа и страна правна и физичка лица или конзорцијум два или више уговором повезаних правних лица која испуњавају услове из Јавног позива и која су откупила Документацију за јавно надметање.

10. Докази потребни за учешће на Јавном позиву
10.1. Подобност за учешће на Јавном позиву за додјелу концесије у смислу члана 19. Закона о концесијама, понуђач доказује достављањем сљедећих доказа:

а) за правна лица:

 1. извод из регистра пословних субјеката или другог одговарајућег регистра,
 2. за страна правна лица доказ надлежног органа земље сједишта понуђача којим се доказује да над понуђачем није покренут поступак стечаја или поступак ликвидације,
 3. изјаву понуђача потписану и овјерену код надлежног органа земље сједишта понуђача којом доказује да са њим или са његовим повезаним лицем није раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,
 4. за домаћа правна лица увјерење Основног суда сједишта понуђача којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дјело извршено у вршењу регистроване дјелатности,
 5. за страна правна лица доказ надлежног органа земље сједишта понуђача којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дјело извршено у вршењу регистроване дјелатности,
 6. увјерење надлежног пореског органа или другог надлежног органа земље сједишта понуђача којим доказује да је испунио обавезе по основу пореза (директни и индиректни) и доприноса (пензијско и здравствено осигурање), у складу   са важећим прописима,
 7. изјаву понуђача потписану и овјерену код надлежног органа земље сједишта понуђача којом доказује да није уступио уговор о концесији трећем лицу или финансијској организацији 

б) за физичка лица

 1. увјерење о пребивалишту или  копију путне исправе за страно лице и
 2. увјерење о невођењу кривичног поступка издато од надлежног суда или други еквивалентан документ земље сједишта понуђача којом се доказује да се против понуђача не води кривични поступак. 
10.2 Економско – финансијску  подобност и искуство у обављању концесионе дјелатности понуђач доказује достављањем сљедећих доказа:

а) за правна лица:

 1. доказ пословне банке о солвентвости понуђача, којим се доказује да, у посљедњих 12 мјесеци рачунајући од дана објављивања Јавног позива, рачун понуђача није био блокиран,
 2. финансијски извјештај понуђача састављен у складу са законом и међународним рачуноводственим стандардима за посљедњу годину пословања, 
 3. доказ да понуђач има властита финансијска средства за реализацију предмета концесије и/или изјаву одговарајуће финансијске организације да ће пратити понуђача у финансирању предмета концесије и
 4. доказ о искуству у реализацији концесионих пројеката,

б) Физичка лица своју економско – финансијску подобност доказују на начин   предвиђен у тачки 10.2. а) подтачка 3) овог јавног позива.

10.3 Остали докази:
 1. уговор о конзорцијуму ако понуђачи подносе заједничку понуду,
 2. доказ о уплати новчаног депозита на име обезбјеђења понуде,
 3. доказ о уплати средстава за преузимање Документације за јавно надметање,
 4. изјаву о прихватању Документације за јавно надметање,
 5. изјаву понуђача да преузима обавезу оснивања привредног друштва за обављање концесионе дјелатности,  ако понуђач нема основано привредно друштво са сједиштем у Републици Српској,
 6. изјава којом понуђач потврђује да има обавезу према својој понуди до закључивања уговора о концесији,
 7. лиценца за површинску експлоатацију понуђача или извођача радова са којим је закључио уговор о извођењу тих радова, 
 8. доказ да је Студију економске оправданости израдило привредно друштво или друго правно лице које испуњава услове за израду техничке документације у области рударства и
 9. сагласност власника за парцеле које се налазе у својини физичких лица.

Уколико понуду подноси конзорцијум докази из тачки 10.1.а),  10.2.а) и 10.3. подтачке 4) и 5) се подносе за сваког члана конзорцијума.

Сва документа која се прилажу морају бити у оригиналу или овјереној копији и не старија од 120 дана.

11. Рок за достављање понуда 

Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“.

12. Начин достављања понуда и адреса

Понуде се достављају лично или препоручено путем поште у запечаћеној коверти са назнаком „Понуда на Јавни позив за додјелу концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – кречњака на лежишту „Крупачке стијене – Караула“, код Трнова – НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу: Министарство енергетике и рударства, Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука.

13.  Могућност посјете локацији на којој ће се вршити концесиона дјелатност

Свим лицима која су преузела Документацију за јавно надметање, прије достављања понуде, биће омогућена посјета локацији на којој ће се вршити концесиона дјелатност, уколико за то искажу интерес. Вријеме посјете локацији обавиће се у договору са представницима заинтересованих лица. 

14. Рок у коме се понуда на Јавни позив може повући

Повлачење понуде понуђач може извршити најкасније до истека рока за подношење понуда. Захтјев за повлачење понуде доставља се Министарству енергетике и рударства у писаној форми. Захтјев за повлачење понуде доставља се у коверти са назнаком: „Повлачење понуде за учешће на Јавном позиву за додјелу концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – кречњака  на лежишту „Крупачке стијене – Караула“, код Трнова.

15. Обавјештење о датуму, времену и мјесту отварања приспјелих понуда на Јавни позив

Комисија за концесије Републике Српске  понуђаче ће обавјестити о датуму, времену и мјесту отварању понуда. 

16. Могућност поништења поступка додјеле концесије

Поступак додјеле концесије може се поништити након истека рока за достављање понуда у случајевима предвиђеним чланом 24. став 1. Закона о концесијама.

17. Вријеме и начин преузимања Документације за јавно надметање

Право учешћа на јавном позиву имају само лица која су откупила Документацију за јавно надметање, коју чине:

 • Јавни позив за подношење понуда, 
 • Опис предмета концесије,
 • Упутство понуђачима за израду понуде,
 • Критеријуми за вредновање и оцјену понуда и
 • Нацрт уговора о концесији.

Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно надметање у просторијама Министарства енергетике и рударства, сваки радни дан од 08 до 16 часова, у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“, у канцеларији, број: 16, осми спрат. 

Документација се може преузети уз доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 2.500,00 КМ, која се уплаћује на жиро рачун: Јавни приходи Републике Српске, број: 5620990000055687; врста прихода: 722511; сврха уплате: откуп документације за јавно надметање; организациони код 1445001, шифра општине 002.

18. Идентитет подносиоца иницијативе и износ бонуса

Покретање поступка додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – кречњака  на лежишту „Крупачке стијене – Караула“, код Трнова, иницирало је привредно друштво „МЈ – ЗЕМЉОКОП – ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Источна Илиџа. 

Подносиоцу иницијативе додјељује се бонус за понуђено рјешење (технички и економско – финансијски аспект) који износи 10% од припадајућих бодова по свим критеријумима за вредновање понуда.

19. Измјене и допуне Јавног позива

Евентуалне измјене и допуне Јавног позива ће бити објављене на исти начин на који се објављује и основни текст Јавног позива, а рок за достављање понуда продужиће се за вријеме које је протекло од дана објављивања основног текста Јавног позива до дана објављивања његове измјене и допуне у „Службеном гласнику Републике Српске“.

20. Објављивање Јавног позива

Овај позив објавиће се у дневном листу „Глас Српске“, „Службеном гласнику Републике Српске“ и на сајту Владе Републике Српске, Министарства енергетике и рударства www.vladars.net и на сајту Комисије за концесије Републике Српске www.koncesije-rs.org.

Неблаговремене, непотпуне, као и понуде поднесене од стране не овлашћеног лица неће се узети у разматрање.

Лице задужено за давање информација:

Сања Мандић, 051/339-738

Број: 05.07/310-634-14/20
Датум: 31.05.2021. године

Министар
Петар Ђокић, с.р.

Контакт

 • Трг јасеновачких жртава 4
  78 000 Бања Лука, БА
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408