Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Козарска Дубица ради обављања ратарско-сточарске производње

13.03.2020. Јавни позив

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Козарска Дубица ради обављања ратарско-сточарске производње

На основу чланова 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13 и 16/18), члана 76. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 115/18) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за коришћење пољопривредног земљишта на подручју општине Козарска Дубица број: 04/1-012-2-57/20 од 16.01.2020. године („Службени гласник Републике Српске“ број 06/20), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Козарска Дубица ради обављања ратарско-сточарске производње

Датум отварања:
12.03.2020. године

Датум затварања:
11.04.2020. године

Крајњи рок пријаве:
13.04.2020. године

Предмет концесије и локација

Предмет концесије је пољопривредно земљиште у својини Републике Српске на подручју општине Козарска Дубица укупне површине 1005718 м2 (100,5718 хектара), које се налази у катастарској општини Клековци. Детаљан преглед катастарских честица ће бити наведен у Документацији за јавно надметање и на електронској страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, као прилог Јавном огласу.

Опис пројекта

Концесија на пољопривредно земљиште додјељује се у сврху обављања ратарско-сточарске пољопривредне производње. Концесиони пројекат подразумијева ревитализацију и уређење запуштеног пољопривредног земљишта и успостављање савремене ратарско-сточарске производње. Активности на привођењу запуштеног пољопривредног земљишта култури требало би да се заврше у року од пет година од момента добијања земљишта под концесију, након чега би требалo започети коришћење пољопривредног земљишта у цјелости. На предметном замљишту планиран је узгој ратарских култура које се користе за сточну храну. Узгој ратарских култура требао би да се обавља примјеном савремених агро-техничких мјера, а за чување и складиштење произведених пољопривредних производа требало би да се обезбиједе адекватни смјештајни капацитети.

Реализацију концесионог пројекта понуђач ће представити у Студији оправданости додјеле концесије, коју је дужан израдити и уз понуду доставити.

Вријеме трајања концесије

Концесија за кориштење пољопривредног земљишта из тачке 1. овог јавног позива додјељује се на период од 30 година, рачунајући од дана закључивања уговора о концесији.

Гаранција на име обезбјеђења понуде

Обавезан услов за учешће у поступку додјеле концесије је достава гаранције на име обезбјеђења понуде у износу од  3.000,00 КМ и обезбјеђује се у виду новчаног депозита, са роком важења до објављивања и ступања на снагу рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије.

Депозит се уплаћује на Јединствени рачун трезора број: 562-099-000013-02-80; сврха уплате: „уплата депозита на име обезбјеђења понуде“ (уплата се односи на Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде).

Услови, рок и начин враћања гаранције

Понуђачу који буде изабран као најповољнији депозит се урачунава у концесиону накнаду за коришћење пољопривредног земљишта.

Ако изабрани најповољнији понуђач одустане од закључења уговора о концесији, губи право на поврат депозита.

Депозит се враћа, у року од 30 дана од дана објављивања и ступања на снагу рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјеле концесије, понуђачима чије понуде нису прихваћене као најповољније.  

Концесиона накнада

Концесиона накнада се састоји од једнократне концесионе накнаде за уступљено право и концесионе накнаде за коришћење пољопривредног земљишта.

У складу са Правилником о критеријумима за одређивање висине концесионе накнаде и висине банкарске гаранције за коришћење пољопривредног земљишта и јавног добра („Службени гласник Републике Српске“, број  101/14), утврђен је минималан износ једнократне концесионе накнаде од 2.980,00 КМ и минималан износ концесионе накнaде за коришћење пољопривредног земљишта од 11.919,80 КМ/годишње.

У прве двије године трајања концесије концесионар ће бити ослобођен плаћања концесионе накнаде због присутног запуштеног пољопривредног земљишта и исти је дужан да најкасније у периоду од пет година запуштено предметно земљиште приведе намјени.

Износ концесионе накнаде за коришћење пољопривредног земљишта од треће године трајања концесије биће понуђен од стране понуђача у понуди, с тим што овај износ не може бити мањи од утврђеног износа из става 2. овог члана. 

Имовинско-правни односи на предметном земљишту

На локацији предвиђеној за обављање концесионе дјелатности, правно-имовински односи су ријешени, а упис права концесије на предметном пољопривредном земљишту утврђује се уговором о концесији.

Услови и право учешћа на јавном позиву

Право учешћа на овом јавном позиву има домаће и страно правно лице (у даљем тексту: понуђач), који испуњава сљедеће услове:

 1. да је регистрован у складу са законима Републике Српске, за обављање пољопривредне дјелатности,
 2. да се над истим не води стечајни поступак или поступак ликвидације,
 3. да са понуђачем или са њим повезаним привредним субјектом није раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,
 4. да није осуђиван за кривично дјело у вршењу регистроване дјелатности, 
 5. да је измирио пореске обавезе и доприносе,
 6. да није уступио концесију трећем лицу или финансијској организацији,
 7. да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава,
 8. да има обезбијеђена властита финасијска средства или гаранцију банке за реализацију концесионог пројекта у минималном износу од  30.000,00 КМ,
 9. да је солвентан у посљедњих 12 мјесеци од дана објављивања јавног позива,
 10. да располаже са минимално три погонске пољопривредне  машине потребне за обраду траженог пољопривредног земљишта,
 11. да прихвата обавезу  привођења запуштеног пољопривредног земљишта култури,
 12. да је понуђач уплатио новчани депозит у одговарајућем износу на име обезбјеђења понуде,
 13. да прихвата временски период трајања концесије од 30 година, 
 14. да је откупио Документацију за јавно надметање и
 15. да је израдио Студију оправданости додјеле концесије.
Докази потребни за учешће на јавном позиву

Подобност за учешће и испуњеност услова на јавном позиву за додјелу концесије понуђач доказује достављањем сљедећих доказа:

 1. овјерену фотокопију рјешења о упису у судски регистар из које се види да је понуђач регистрован за обављање пољопривредне дјелатности, 
 2. доказ надлежног органа да над понуђачем није покренут поступак стечаја или поступак ликвидације,
 3. изјаву понуђача потписану и овјерену код надлежног органа којом доказује да са њим или његовим повезаним лицем није раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,
 4. увјерење надлежног суда сједишта понуђача којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђен за кривично дјело извршено у вршењу регистроване дјелатности,
 5. увјерење надлежног пореског органа којим доказује да је испунио обавезе по основу пореза (директни и индиректни) и доприносе (пензијско и здравствено осигурање), у складу са важећим прописима,
 6. изјаву понуђача потписану и овјерену код надлежног органа да није уступио уговор трећем лицу или финасијској организацији,
 7. потврду Агенције за посредничке, информатичке и финасијске услуге о упису у регистар пољопривредних газдинстава,
 8. извод из банке као доказ да понуђач има властита финасијска средства у минималном износу од 30.000,00 КМ за реализацију концесионог пројекта или изјаву банке да ће обезбиједити минимални наведени износ финасијских средстава понуђачу за финансирање концесиног пројекта,
 9. доказ пословне банке о солвентности понуђача, којим се доказује да у посљедњих 12 мјесеци рачунајући од дана објављивања јавног позива, рачун понуђача није био блокиран,
 10. копије саобраћајних дозвола и/или уговор о коришћењу пољопривредних погонских машина,
 11.  потписану и овјерену изјаву понуђача да прихвата обавезу привођења запуштеног пољопривредног земљишта култури, најкасније у периоду од пет година, рачунајући од момента добијања концесије,
 12. доказ о уплати новчаног депозита на име обезбјеђења понуде у износу од 3.000,00 КМ,
 13. изјаву понуђача потписану и овјерену код надлежног органа да прихвата временски период трајања концесије од 30 година,
 14. доказ о уплати средстава у износу од 300,00 КМ, за преузимање документације за јавно надметање и
 15. Студију оправданости додјеле концесије.

Сви докази који се прилажу морају бити у оргиналу или овјереној копији и не старији од четири мјесеца рачунајући од  дана објављивања јавног позива.   

Рок за достављање понуде

Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Начин достављања понуде и адреса

Понуђач понуду подноси на Образцу, који је саставни дио докуметације за јавно надметање, уз коју прилаже доказе за јавно надметање из тачке 9. Јавног позива.   

Понуде треба доставити у запечаћеној и непровидној коверти уз напомену ,,НЕ ОТВАРАТИ ‒ понуда за јавни позив за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Козарска Дубица за обављање ратарско-сточарске производње“, са именом и адресом понуђача путем поште, препорученом пошиљком, на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, ул. Трг Републике Српске  бр. 1, 78 000 Бања Лука или непосредно путем Главног протокола Владе Републике Српске, на адреси: Трг Републике Српске бр. 1, Ламела А, 78 000 Бања Лука.  

Могућност посјете локацији на којој ће се вршити концесиона дјелатност

Свим лицима која су преузела Документацију за јавно надметање, прије достављања понуде, биће омогућена посјета локацији на којој ће се обављати концесиона дјелатност, уколико за то искажу интерес. Вријеме посјете локацији обавиће се у договору са представницима заинтересованих лица.

Рок у коме се понуда може повући

Повлачење понуде понуђач може извршити најкасније до истека рока за подношење понуда. Захтјев за повлачење понуде доставља се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у писаној форми. Захтјев за повлачење понуде доставља се у коверти са назнаком: „Повлачење понуде за учешће на јавном позиву за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Козарска Дубица за обављање ратарско-сточарске производње“.

Обавјештење о датуму, времену и мјесту отварања понуде

Комисија за концесије Републике Српске понуђаче ће обавијестити о датуму, времену, мјесту отварања понуде.

Могућност поништења поступка додјеле концесије

Поступак додјеле концесије може се поништити након истека рока за достављање понуда у случајевима предвиђеним чланом 24. став 1. Закона о концесијама.

Вријеме и начин преузимања документације за јавно надметање

Документацију за јавно надметање чине:

 • јавни позив за подношење понуда,
 • опис предмета концесије,
 • упутство понуђачима за израду понуде,
 • критеријуме за вредновање и оцјену понуде и
 • нацрт уговора о концесији.

Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно надметање у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, сваки радни дан од 08-16 часова у року од 10 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“, у канцеларији број 23, седми спрат.

Документација се може преузети уз доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 300,00 КМ, која се уплаћује на рачун Јавних прихода Републике Српске број: 5620990000055687; врста прихода 722511; сврха уплате : „Откуп документације за јавно надметање“; организациони код 1546001, шифра општине 002.

Идентитет подносиоца иницијативе за додјелу концесије и износ бонуса

Иницијативу за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Козарска Дубица поднијело је предузећe “ЕКО БИО“ д.о.о. из Козарске Дубице.

Подносиоцу иницијативе у складу са Законом о концесијама додјељује се бонус који износи 10% од припадајућих бодова по свим критеријумима за вредновање понуда. 

Објављивање јавног позива

Овај позив објавиће се у дневном листу „ Глас Српске “, „Службеном гласнику Републике Српске“ и на сајту Владе Републике Српске, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде www.vladars.net и на сајту Комисије за концесије Републике Српске www.koncesije-rg.org.

Неблаговремене, непотпуне, као и понуде поднесене од стране неовлашћеног лица неће се узети у разматрање.

 Лица задужена за давање информација

Кристина Рапић, тел. 051/338-598,

Лазић Светлана, тел. 051/338-407.

Број: 12.03.5.330-405-2/20

Датум: 02.03.2020. године

МИНИСТАР

Др Борис Пашалић, с.р.

Контакт

 • Трг јасеновачких жртава 4
  78 000 Бања Лука, БА
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408