Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Козарска Дубица ради обављања воћарске производње

02.06.2020. Јавни позив

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Козарска Дубица ради обављања воћарске производње

На основу члана 16. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, број: 59/13 и 16/18), члана 76. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 115/18) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Козарска Дубица, број: 04/1-012-2-252/20, од 06.02.2020. године (“Службени гласник Републике Српске”, број: 13/20), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Козарска Дубица ради обављања воћарске производње
Датум отварања:
01.06.2020. године
Датум затварања:
16.07.2020. године
Крајњи рок пријаве:
16.07.2020. године
1. Предмет концесије и локација

Предмет концесије је пољопривредно земљиште у својини Републике Српске на подручју општине Козарска Дубица, укупне површине 528767 м2 (52,8767 хектара), које се налази у катастарским општинама Горње Срефлије, Доње Срефлије, Војскова и Пуцари.

Детаљан преглед катастарских честица биће наведен у Документацији за јавно надметање и на електронској страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде као прилог јавном огласу.

2. Опис пројекта

Концесија на пољопривредно земљиште додјељује се у сврху обављања воћарске производње. Концесиони пројекат је планиран да се спроведе тако што ће се, након додјеле земљишта под концесију, на предметном пољопривредном земљишту организовати савремена воћарска производња, уз истовремено поштовање специфичности поднебља, карактеристика земљишта и уз ангажовање домаће радне снаге.

Реализацију концесионог пројекта понуђач ће представити у студији оправданости додјеле концесије, коју је дужан израдити и уз понуду доставити.

Студија оправданости додјеле концесије треба да садржи елементе прописане Документом о политици додјеле концесија (“Службени гласник Републике Српске”, број: 31/06).

3. Вријеме трајања концесије

Концесија за коришћење пољопривредног земљишта из тачке 1. овог јавног позива додјељује се на период од 30 година, рачунајући од дана закључивања уговора о концесији.

4. Гаранција на име обезбјеђења понуде

Обавезан услов за учешће у поступку додјеле концесије је достављање гаранције на име обезбјеђења понуде у износу од 3.485,60 КМ и обезбјеђује се у виду новчаног депозита, са роком важења до објављивања и ступања на снагу рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије.

Депозит се уплаћује на јединствени рачун трезора број: 562-099- 000013-02-80; сврха уплате: уплата депозита на име обезбјеђења понуде (уплата се односи на Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде).

5. Услови, рок и начин враћања гаранције

Понуђачу који буде изабран као најповољнији депозит се урачунава у једнократну концесиону накнаду за коришћење пољопривредног земљишта.

Ако изабрани најповољнији понуђач одустане од закључења уговора о концесији, губи право на поврат депозита.

Депозит се враћа у року од 30 дана од дана објављивања и ступања на снагу рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије понуђачима чије понуде нису прихваћене као најповољније.

6. Концесиона накнада

Концесиона накнада састоји се од једнократне концесионе накнаде за право коришћења и концесионе накнаде за коришћење пољопривредног земљишта.

У складу са Правилником о критеријумима за одређивање висине концесионе накнаде и висине банкарске гаранције за коришћење пољопривредног земљишта и јавног добра (“Службени гласник Републике Српске”, број 101/14), утврђени су минимални износ једнократне концесионе накнаде од 3.485,60 КМ и минимални износ концесионе накнаде за коришћење пољопривредног земљишта од 13.942,20 КМ/годишње (263,67 КМ/хектару).

У првих пет година трајања концесије концесионар ће бити ослобођен плаћања концесионе накнаде јер у наведеном периоду неће остваривати приход са концесионог добра.

Износ концесионе накнаде за коришћење пољопривредног земљишта од шесте године биће понуђен од стране понуђача са понудом, с тим што овај износ не може бити мањи од утврђеног износа из става 2. ове тачке.

7. Имовинскоправни односи на предметном земљишту

На локацији предвиђеној за обављање концесионе дјелатности правноимовински односи су ријешени, а упис права концесије на предметном пољопривредном земљишту утврђује се уговором о концесији.

8. Услови и право учешћа на Јавном позиву

Право учешћа на овом јавном позиву има домаће и страно правно лице – у даљем тексту: понуђач, који испуњава сљедеће услове:

1) да је регистрован у складу са законима Републике Српске за обављање пољопривредне дјелатности,

2) да се над њим не води стечајни поступак или поступак ликвидације,

3) да са понуђачем или са њим повезаним привредним субјектом није раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,

4) да није осуђиван за кривично дјело у вршењу регистроване дјелатности,

5) да је измирио пореске обавезе и доприносе,

6) да није уступио концесију трећем лицу или финансијској организацији,

7) да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава,

8) да има обезбијеђена властита финансијска средства или гаранцију банке за реализацију концесионог пројекта у минималном износу од 27.884,32 КМ,

9) да је солвентан у посљедњих 12 мјесеци од дана објављивања Јавног позива,

10) да је понуђач уплатио новчани депозит у одговарајућем износу на име обезбјеђења понуде,

11) да је откупио Документацију за јавно надметање,

12) да прихвата временски период трајања концесије од 30 година и

13) да је израдио студију оправданости додјеле концесије.

9. Докази потребни за учешће на Јавном позиву

Подобност за учешће и испуњеност услова на Јавном позиву за додјелу концесије понуђачи доказују достављањем сљедећих доказа:

1) овјерена фото-копија рјешења о упису у судски регистар са комплетним прилозима од 1 до 7, из које се види да је понуђач регистрован за обављање пољопривредних дјелатности,

2) доказ надлежног органа да над понуђачем није покренут поступак стечаја или поступак ликвидације,

3) изјава понуђача, потписана и овјерена код надлежног органа, којом доказује да са њим или његовим повезаним лицем није раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,

4) увјерење надлежног суда сједишта понуђача којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђен за кривично дјело извршено у вршењу регистроване дјелатности,

5) увјерење надлежног пореског органа којим доказује да је испунио обавезе по основу пореза (директни и индиректни) и доприноса (пензијско и здравствено осигурање), у складу са важећим прописима,

6) изјава понуђача, потписана и овјерена код надлежног органа, да није уступио уговор трећем лицу или финансијској организацији,

7) потврда Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге о упису у Регистар пољопривредних газдинстава,

8) извод из банке као доказ да понуђач има властита финансијска средства у минималном износу од 27.884,32 КМ за реализацију концесионог пројекта или изјава банке да ће обезбиједити минимални наведени износ финансијских средстава понуђачу за финансирање концесионог пројекта,

9) доказ пословне банке о солвентности понуђача којим се доказује да у посљедњих 12 мјесеци, рачунајући од дана објављивања Јавног позива, рачун понуђача није био блокиран,

10) доказ о уплати новчаног депозита на име обезбјеђења понуде у износу од 3.485,60 КМ,

11) доказ о уплати средстава у износу од 300,00 КМ за преузимање Документације за јавно надметање,

12) изјава понуђача, потписана и овјерена код надлежног органа, да прихвата временски период трајања концесије од 30 година,

13) студија оправданости додјеле концесије.

Сви докази који се прилажу морају бити у оригиналу или овјереној копији и не старији од четири мјесеца рачунајући од дана објављивања Јавног позива.

10. Рок за достављање понуде

Рок за достављање понуда је 45 дана од дана објављивања Јавног позива у “Службеном гласнику Републике Српске“.

11. Начин достављања понуде и адреса

Понуђач подноси понуду и попуњени образац, који је саставни дио Документације за јавно надметање, и уз који прилаже доказе за јавно надметање из тачке 9. Јавног позива.

Понуде треба доставити у запечаћеној и непровидној коверти, уз напомену: Не отварати – понуда за Јавни позив за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Козарска Дубица ради обављања воћарске производње, са именом и адресом понуђача, поштом, препорученом пошиљком, на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Трг Републике Српске бр. 1, 78 000 Бања Лука, или непосредно путем Главног протокола Владе Републике Српске, на адреси Трг Републике Српске бр. 1, ламела А, 78 000 Бања Лука.

12. Могућност посјете локацији на којој ће се вршити концесиона дјелатност

Свим лицима која су преузела Документацију за јавно надметање прије достављања понуде биће омогућена посјета локацији на којој ће се обављати концесиона дјелатност ако за то искажу интересовање. Вријеме посјете локацији обавиће се у договору са представницима заинтересованих лица.

13. Рок у коме се понуда може повући

Повлачење понуде понуђач може извршити најкасније до истека рока за подношење понуда. Захтјев за повлачење понуде доставља се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у писаној форми. Захтјев за повлачење понуде доставља се у коверти, са назнаком: Повлачење понуде за учешће на Јавном позиву за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Козарска Дубица ради обављања воћарске производње.

14. Обавјештење о датуму, времену и мјесту отварања понуде

Комисија за концесије Републике Српске обавијестиће понуђаче о датуму, времену и мјесту отварања понуде.

15. Могућност поништења поступка додјеле концесије

Поступак додјеле концесије може се поништити након истека рока за достављање понуда у случајевима предвиђеним чланом 24. став 1. Закона о концесијама.

16. Вријеме и начин преузимања Документације за јавно надметање

Документацију за јавно надметање чине:

– Јавни позив за подношење понуда,

– опис предмета концесије,

– упутство понуђачима за израду понуде, – критеријуми за вредновање и оцјену понуде,

– нацрт уговора о концесији и

– прилози.

Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно надметање у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, сваки радни дан од осам до 16 часова у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива у “Службеном гласнику Републике Српске”, у канцеларији број 23, седми спрат.

Документација се може преузети уз доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 300,00 КМ, која се уплаћује на рачун јавних прихода Републике Српске, број: 5620990000055687; врста прихода 722511; сврха уплате: откуп Документације за јавно надметање; организациони код 1546001, шифра општине 002.

17. Идентитет подносиоца иницијативе за додјелу концесије и износ бонуса

Иницијативу за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Козарска Дубица поднијело је привредно друштво “Биоплод” д.о.о. из Козарске Дубице.

Подносиоцу иницијативе у складу са Законом о концесијама додјељује се бонус, који износи 10% од припадајућих бодова по свим критеријумима за вредновање понуда.

18. Објављивање Јавног позива

Овај позив објавиће се у дневном листу “Глас Српске”, у “Службеном гласнику Републике Српске”, на сајту Владе Републике Српске, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.vladars.net и на сајту Комисије за концесије Републике Српске www.koncesije-rs.org.

Неблаговремене, непотпуне и понуде поднесене од стране неовлашћеног лица неће бити разматране.

19. Лица задужена за давање информација:

Кристина Рапић, тел. 051/338-598,

Светлана Лазић, тел. 051/338-407.

Број: 12.03.5.330-694-2/20
Датум: 20.05.2020. године     
МИНИСТАР
   Др Борис Пашалић, с.р.

Контакт

  • Трг јасеновачких жртава 4
    78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408