Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2016. годину

26.04.2017. Извјештаји

Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2016. годину

Комисија за концесије Републике Српске (у даљем тексту Комисија), подноси Извјестај о свом раду и финансијски извјештај за претходну годину на основу члана 60. Закона о концесијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13, у даљем тексту: Закон о концесијама). Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисија подноси Народној скупштини Републике Српске најкасније до 30. априла текуће године за претходну календарску годину.  

Према одредбама Закона о концесијама, Извјештај о раду Комисије садржи податке о извршеним провјерама рада Концесионара, о поднесеним захтјевима, рјешењима Комисије, броју и врсти предмета које је Комисија разматрала, као и друге информације из дјелокруга рада Комисије, било да Комисија поступа по службеној дужности, по захтјеву надлежног органа или заинтересованог лица.

Извјештајем о раду Комисије обухваћен је период од 01. јануара до 31. децембра 2016. године.

Циљ Извјештаја јесте да информише Народну скупштину Републике Српске, као и укупну јавност о раду Комисије, о активностима на имплементацији законских и других прописа из области концесија, реализацији уговора о концесији, провјери рада концесионара и слично. 

Поједини појмови који се користе у овом извјештају, а чије је значење одређено одредбама члана 5. Закона о концесијама имају идентично значење:

а) „концендент“ је Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада), у име Републике или скупштина јединице локалне самоуправе, у име јединице локалне самоуправе;

б) „концесионар“ је привредно друштво основано у складу са прописима Републике, а са којим је концендент закључио уговор о концесији;

в) „надлежни орган“ је минстарство надлежно за поједину област у коју спада предмет концесије за чију додјелу је надлежна Влада, односно градоначелник или начелник општине, за предмет концесије из надлежности јединица локалне самоуправе, у складу са Законом о концесијама;

г) „понуђач“ је свако домаће или страно правно или физичко лице, конзорцијум два или више уговором повезаних правних лица, који је доставио понуду у поступку додјеле концесије;

д) „студија оправданости“ додјеле концесије је документ о техничкој, финансијској, економској, еколошкој и правној анализи оправданости додјеле концесије (у даљем тексту: студија);

ђ) „концесиона накнада“ је накнада коју плаћа концесионар у складу са уговором који уређује концесију и 

е) „уговор о концесији“ је уговор закључен у писаном облику између концендента с једне стране и коцесионара као изабраног најповољнијег понуђача с друге стране, а садржи одредбе о међусобним правима и обавезама уговорних страна.

У току 2016. године, Комисија је проводила активности у складу са Законом о концесијама као основним законом, Законом о општем управном поступку као процесним законом, Документом о политици додјеле концесија и другим позитивно-правним прописима, којима се посредно или непосредно регулише област концесија у складу са основним начелима  поступка додјеле концесија. 

Поступак додјеле концесија заснива се на начелима транспарентности, недискриминације, тржишне конкуренције, једнаког третмана понуђача, слободе кретања роба и услуга, заштите јавног интереса, ефикасности и економичности, пропорционалности, заштите животне средине и равноправности уговорних страна.

Прокламованим начелима поступка додјеле концесија обезбјеђује се:

 • Унапређење привредних активности путем улагања домаћег и страног капитала, што све скупа треба да оствари повољније економске ефекте по Републику Српску;
 • Домаћим и страним привредним друштвима да под једнаким условима добију право коришћења јавних добара, природних богатстава и других добара од општег интереса, као и право на обављање дјелатности од општег интереса у складу са Законом о концесијама;
 • Исти правни положај домаћих и страних привредних друштава у поступку додјеле концесија; 
 • Једнакост услова за закључење, као и за раскид уговора о концесији;
 • Заштита јавног интереса у поступку додјеле концесија; 
 • Право Републике Српске да додјељује концесије, када се предмет концесије реализује на њеној територији;
 • Ограничено трајање концесионог периода, чији је максималан рок утврђен Законом и уговором о концесији;
 • Предаја изграђених објеката, уређаја и постројења по престанку концесије у својину Републике Српске.

Рад Комисије заснива се на одредбама Закона о концесијама, подзаконским актима и Документу о политици додјеле концесије („Службени гласник Републике Српске“, број: 31/06). 

Комисија је у својој дјелатности у процесном дијелу поступала у складу са одредбама  Закона о општем управном поступку. 

Рад Комисије у 2016. години обиљежен је бројним активностима у вези са разматрањем захтјева за давање сагласности на приједлоге уговора о концесији и анексе уговора, захтјева за давање сагласности на Студије економске оправданости и заштите животне средине, сагласности на Документацију за јавно надметање, сагласности за преговоре између Концедента и потенцијалног концесионара, отварање и вредновање Понуда по објављеном Јавном позиву те одговорима на упите ресорних министарстава, физичких лица, новинским агенцијама, јединица локалне самоуправе на чијем подручју је додијељена концесија и одговора на упите концесионара, привредних друштава, и другим заинтересованим странама у поступку додјеле концесија, у већ додијељеним концесијама или другим упитима везаним за област концесија.

Током 2016. године, нарочито је изражен рад у прикупљању и изради комплене базе података свих додијељених концесија, тачног подручја на којима се врши истраживање и/или експлоатација ресурса, или се врши обављање пољопривредне производње или изградња туристичких објеката, те осталог у складу са чланом 6. Закона о концесијама, закључених Уговора са свим релевантним подацима о истом,  Анекса Уговора уколико исти постоје, подаци о пријављеној и уплаћеној концесионој накнади, и једнократној и концесионој накнади за право кориштења, као и њиховом одступању, података о концесионарима и осталог битног у вези са додијељеном концесијом и закљученим Уговором о концесији, а обезбијеђена је и одговарајућа база података о финансијској дисциплини концесионара, односно извршењу финансијских обавеза из уговора о концесији. Ови подаци се од стране службе Комисије уредно ажурирају како би константно били доступни члановима комисије, али и другим овлаштеним лицима у процесу контроле и остварења других послова од јавног интереса.

Комисија је, у сарадњи са надлежним органима, ресорним министарствима Владе Републике Српске и надлежним органима јединица локалне самоуправе, те другим стручним органима и тијелима Републике Српске и локалних заједница, као и са представницима домаћих и страних невладиних организација који се баве овом проблематиком приступила изради новог Документа о политици додјеле концесија. Нови документ о политици би био прилагођен новим привредним околностима, и додатно усклађен са стратешким и планским документима који се односе на привредни развој Републике Српске и јединица локалне самоуправе, те правној регулативи Републике Српске и њеној усклађености са прописима Европске Уније.

Ангажованост Комисије је посебно садржана у контролама и провјери рада Концесионара на реализацији закључених уговора о концесијама у складу са чланом 58. Закона о концесијама.

Контакт

 • Трг јасеновачких жртава 4
  78 000 Бања Лука, БА
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408