Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Kozarska Dubica radi obavljanja voćarske proizvodnje

02.06.2020. Javni poziv

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Kozarska Dubica radi obavljanja voćarske proizvodnje

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 59/13 i 16/18), člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Kozarska Dubica, broj: 04/1-012-2-252/20, od 06.02.2020. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 13/20), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisuje

JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Kozarska Dubica radi obavljanja voćarske proizvodnje
Datum otvaranja:
01.06.2020. godine
Datum zatvaranja:
16.07.2020. godine
Krajnji rok prijave:
16.07.2020. godine
1. Predmet koncesije i lokacija

Predmet koncesije je poljoprivredno zemljište u svojini Republike Srpske na području opštine Kozarska Dubica, ukupne površine 528767 m2 (52,8767 hektara), koje se nalazi u katastarskim opštinama Gornje Sreflije, Donje Sreflije, Vojskova i Pucari.

Detaljan pregled katastarskih čestica biće naveden u Dokumentaciji za javno nadmetanje i na elektronskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao prilog javnom oglasu.

2. Opis projekta

Koncesija na poljoprivredno zemljište dodjeljuje se u svrhu obavljanja voćarske proizvodnje. Koncesioni projekat je planiran da se sprovede tako što će se, nakon dodjele zemljišta pod koncesiju, na predmetnom poljoprivrednom zemljištu organizovati savremena voćarska proizvodnja, uz istovremeno poštovanje specifičnosti podneblja, karakteristika zemljišta i uz angažovanje domaće radne snage.

Realizaciju koncesionog projekta ponuđač će predstaviti u studiji opravdanosti dodjele koncesije, koju je dužan izraditi i uz ponudu dostaviti.

Studija opravdanosti dodjele koncesije treba da sadrži elemente propisane Dokumentom o politici dodjele koncesija (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 31/06).

3. Vrijeme trajanja koncesije

Koncesija za korišćenje poljoprivrednog zemljišta iz tačke 1. ovog javnog poziva dodjeljuje se na period od 30 godina, računajući od dana zaključivanja ugovora o koncesiji.

4. Garancija na ime obezbjeđenja ponude

Obavezan uslov za učešće u postupku dodjele koncesije je dostavljanje garancije na ime obezbjeđenja ponude u iznosu od 3.485,60 KM i obezbjeđuje se u vidu novčanog depozita, sa rokom važenja do objavljivanja i stupanja na snagu rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije.

Depozit se uplaćuje na jedinstveni račun trezora broj: 562-099- 000013-02-80; svrha uplate: uplata depozita na ime obezbjeđenja ponude (uplata se odnosi na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede).

5. Uslovi, rok i način vraćanja garancije

Ponuđaču koji bude izabran kao najpovoljniji depozit se uračunava u jednokratnu koncesionu naknadu za korišćenje poljoprivrednog zemljišta.

Ako izabrani najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora o koncesiji, gubi pravo na povrat depozita.

Depozit se vraća u roku od 30 dana od dana objavljivanja i stupanja na snagu rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije.

6. Koncesiona naknada

Koncesiona naknada sastoji se od jednokratne koncesione naknade za pravo korišćenja i koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta.

U skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za određivanje visine koncesione naknade i visine bankarske garancije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta i javnog dobra (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 101/14), utvrđeni su minimalni iznos jednokratne koncesione naknade od 3.485,60 KM i minimalni iznos koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta od 13.942,20 KM/godišnje (263,67 KM/hektaru).

U prvih pet godina trajanja koncesije koncesionar će biti oslobođen plaćanja koncesione naknade jer u navedenom periodu neće ostvarivati prihod sa koncesionog dobra.

Iznos koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta od šeste godine biće ponuđen od strane ponuđača sa ponudom, s tim što ovaj iznos ne može biti manji od utvrđenog iznosa iz stava 2. ove tačke.

7. Imovinskopravni odnosi na predmetnom zemljištu

Na lokaciji predviđenoj za obavljanje koncesione djelatnosti pravnoimovinski odnosi su riješeni, a upis prava koncesije na predmetnom poljoprivrednom zemljištu utvrđuje se ugovorom o koncesiji.

8. Uslovi i pravo učešća na Javnom pozivu

Pravo učešća na ovom javnom pozivu ima domaće i strano pravno lice – u daljem tekstu: ponuđač, koji ispunjava sljedeće uslove:

1) da je registrovan u skladu sa zakonima Republike Srpske za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

2) da se nad njim ne vodi stečajni postupak ili postupak likvidacije,

3) da sa ponuđačem ili sa njim povezanim privrednim subjektom nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,

4) da nije osuđivan za krivično djelo u vršenju registrovane djelatnosti,

5) da je izmirio poreske obaveze i doprinose,

6) da nije ustupio koncesiju trećem licu ili finansijskoj organizaciji,

7) da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava,

8) da ima obezbijeđena vlastita finansijska sredstva ili garanciju banke za realizaciju koncesionog projekta u minimalnom iznosu od 27.884,32 KM,

9) da je solventan u posljednjih 12 mjeseci od dana objavljivanja Javnog poziva,

10) da je ponuđač uplatio novčani depozit u odgovarajućem iznosu na ime obezbjeđenja ponude,

11) da je otkupio Dokumentaciju za javno nadmetanje,

12) da prihvata vremenski period trajanja koncesije od 30 godina i

13) da je izradio studiju opravdanosti dodjele koncesije.

9. Dokazi potrebni za učešće na Javnom pozivu

Podobnost za učešće i ispunjenost uslova na Javnom pozivu za dodjelu koncesije ponuđači dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

1) ovjerena foto-kopija rješenja o upisu u sudski registar sa kompletnim prilozima od 1 do 7, iz koje se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti,

2) dokaz nadležnog organa da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili postupak likvidacije,

3) izjava ponuđača, potpisana i ovjerena kod nadležnog organa, kojom dokazuje da sa njim ili njegovim povezanim licem nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,

4) uvjerenje nadležnog suda sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđen za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,

5) uvjerenje nadležnog poreskog organa kojim dokazuje da je ispunio obaveze po osnovu poreza (direktni i indirektni) i doprinosa (penzijsko i zdravstveno osiguranje), u skladu sa važećim propisima,

6) izjava ponuđača, potpisana i ovjerena kod nadležnog organa, da nije ustupio ugovor trećem licu ili finansijskoj organizaciji,

7) potvrda Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava,

8) izvod iz banke kao dokaz da ponuđač ima vlastita finansijska sredstva u minimalnom iznosu od 27.884,32 KM za realizaciju koncesionog projekta ili izjava banke da će obezbijediti minimalni navedeni iznos finansijskih sredstava ponuđaču za finansiranje koncesionog projekta,

9) dokaz poslovne banke o solventnosti ponuđača kojim se dokazuje da u posljednjih 12 mjeseci, računajući od dana objavljivanja Javnog poziva, račun ponuđača nije bio blokiran,

10) dokaz o uplati novčanog depozita na ime obezbjeđenja ponude u iznosu od 3.485,60 KM,

11) dokaz o uplati sredstava u iznosu od 300,00 KM za preuzimanje Dokumentacije za javno nadmetanje,

12) izjava ponuđača, potpisana i ovjerena kod nadležnog organa, da prihvata vremenski period trajanja koncesije od 30 godina,

13) studija opravdanosti dodjele koncesije.

Svi dokazi koji se prilažu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne stariji od četiri mjeseca računajući od dana objavljivanja Javnog poziva.

10. Rok za dostavljanje ponude

Rok za dostavljanje ponuda je 45 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u “Službenom glasniku Republike Srpske“.

11. Način dostavljanja ponude i adresa

Ponuđač podnosi ponudu i popunjeni obrazac, koji je sastavni dio Dokumentacije za javno nadmetanje, i uz koji prilaže dokaze za javno nadmetanje iz tačke 9. Javnog poziva.

Ponude treba dostaviti u zapečaćenoj i neprovidnoj koverti, uz napomenu: Ne otvarati – ponuda za Javni poziv za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Kozarska Dubica radi obavljanja voćarske proizvodnje, sa imenom i adresom ponuđača, poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Trg Republike Srpske br. 1, 78 000 Banja Luka, ili neposredno putem Glavnog protokola Vlade Republike Srpske, na adresi Trg Republike Srpske br. 1, lamela A, 78 000 Banja Luka.

12. Mogućnost posjete lokaciji na kojoj će se vršiti koncesiona djelatnost

Svim licima koja su preuzela Dokumentaciju za javno nadmetanje prije dostavljanja ponude biće omogućena posjeta lokaciji na kojoj će se obavljati koncesiona djelatnost ako za to iskažu interesovanje. Vrijeme posjete lokaciji obaviće se u dogovoru sa predstavnicima zainteresovanih lica.

13. Rok u kome se ponuda može povući

Povlačenje ponude ponuđač može izvršiti najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u pisanoj formi. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se u koverti, sa naznakom: Povlačenje ponude za učešće na Javnom pozivu za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Kozarska Dubica radi obavljanja voćarske proizvodnje.

14. Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponude

Komisija za koncesije Republike Srpske obavijestiće ponuđače o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponude.

15. Mogućnost poništenja postupka dodjele koncesije

Postupak dodjele koncesije može se poništiti nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u slučajevima predviđenim članom 24. stav 1. Zakona o koncesijama.

16. Vrijeme i način preuzimanja Dokumentacije za javno nadmetanje

Dokumentaciju za javno nadmetanje čine:

– Javni poziv za podnošenje ponuda,

– opis predmeta koncesije,

– uputstvo ponuđačima za izradu ponude, – kriterijumi za vrednovanje i ocjenu ponude,

– nacrt ugovora o koncesiji i

– prilozi.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, svaki radni dan od osam do 16 časova u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u “Službenom glasniku Republike Srpske”, u kancelariji broj 23, sedmi sprat.

Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 300,00 KM, koja se uplaćuje na račun javnih prihoda Republike Srpske, broj: 5620990000055687; vrsta prihoda 722511; svrha uplate: otkup Dokumentacije za javno nadmetanje; organizacioni kod 1546001, šifra opštine 002.

17. Identitet podnosioca inicijative za dodjelu koncesije i iznos bonusa

Inicijativu za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Kozarska Dubica podnijelo je privredno društvo “Bioplod” d.o.o. iz Kozarske Dubice.

Podnosiocu inicijative u skladu sa Zakonom o koncesijama dodjeljuje se bonus, koji iznosi 10% od pripadajućih bodova po svim kriterijumima za vrednovanje ponuda.

18. Objavljivanje Javnog poziva

Ovaj poziv objaviće se u dnevnom listu “Glas Srpske”, u “Službenom glasniku Republike Srpske”, na sajtu Vlade Republike Srpske, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.vladars.net i na sajtu Komisije za koncesije Republike Srpske www.koncesije-rs.org.

Neblagovremene, nepotpune i ponude podnesene od strane neovlašćenog lica neće biti razmatrane.

19. Lica zadužena za davanje informacija:

Kristina Rapić, tel. 051/338-598,

Svetlana Lazić, tel. 051/338-407.

Broj: 12.03.5.330-694-2/20
Datum: 20.05.2020. godine     
MINISTAR
   Dr Boris Pašalić, s.r.

Kontakt

  • Save Mrkalja 16
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 490-890
  • +387 51 490-481