Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju litotamnijskog krečnjaka-krede na ležištu “Tutnjevac – Lukića vinogradi” kod Ugljevika

17.11.2020. Javni poziv

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju litotamnijskog krečnjaka-krede na ležištu “Tutnjevac – Lukića vinogradi” kod Ugljevika

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/13, 16/18 i 70/20) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju litotamnijskog krečnjaka-krede na ležištu “Tutnjevac – Lukića vinogradi” kod Ugljevika (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 98/20), Ministarstvo energetike i rudarstva raspisuje

JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za
eksploataciju litotamnijskog krečnjaka-krede na
ležištu “Tutnjevac – Lukića vinogradi” kod Ugljevika

Datum otvaranja:
16.11.2020. godine

Datum zatvaranja:
16.12.2020. godine

Krajnji rok prijave:
16.12.2020. godine

1. Predmet koncesije i lokacija

Predmet koncesije je eksploatacija litotamnijskog krečnjaka-krede
na ležištu “Tutnjevac – Lukića vinogradi” kod Ugljevika, koje se nalazi na teritoriji opštine Ugljevik, u ataru sela Tutnjevac, i koje je oko 3 km udaljeno od Ugljevika. Eksploatacija će se odvijati unutar prostora omeđenog sljedećim koordinatama:

YX
1 6 575 668.634 951 094.30
26 575 655.094 951 097.83
36 575 675.344 951 176.98
46 575 704.224 951 179.67
56 575 676.644 951 294.26
66 575 717.304 951 317.03
76 575 758.314 951 251.85
86 575 787.354 951 217.06
96 575 751.164 951 178.76
106 575 727.954 951 160.89
116 575 700.374 951 134.60

Ležište “Tutnjevac – Lukića vinogradi”, na kom će se vršiti eksploatacija litotamnijskog krečnjaka-krede, obuhvata k.č. br. 2185/2, 2185/4, 2185/5, 2185/6, 2185/7 i 2186/1, upisane u Posjedovni list – prepis broj: 943/4 k.o. Tutnjevac, na ime “CAT Putevi” d.o.o. Ugljevik, sa 1/1 dijela posjeda.

2. Opis projekta

Projekat podrazumijeva eksploataciju litotamnijskog krečnjaka-krede na ležištu “Tutnjevac – Lukića vinogradi” kod Ugljevika površinskom metodom otkopavanja, na način kojim se obezbjeđuju optimalno iskorišćavanje ležišta mineralne sirovine, bezbjednost ljudi, objekata i imovine, a u skladu sa odobrenom tehničkom dokumentacijom.
Procijenjena vrijednost investicije iznosi 300.000,00 KM.
Ležište litotamnijskog krečnjka-krede “Tutnjevac – Lukića vinogradi” prema Elaboratu o rezervama raspolaže sa oko 81.117 m³ bilansnih rezervi.

3. Studija opravdanosti dodjele koncesije

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi studiju opravdanosti dodjele
koncesije sa elementima procjene zaštite životne sredine, izrađenu od strane privrednog društva ili drugog pravnog lica koje ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije u oblasti rudarstva.

4. Rok trajanja koncesije

Koncesija se dodjeljuje na period do 15 godina, računajući od dana
zaključenja ugovora o koncesiji.

5. Koncesiona naknada

Minimalna koncesiona naknada utvrđena je na osnovu Pravilnika o
koncesionim naknadama i garancijama u oblasti elektroenergetike, energenata, rudarstva i geologije (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 79/18) i sastoji se od:

 • koncesione naknade za ustupljeno pravo u iznosu od 15. 000,00 KM i
 • koncesione naknada za korišćenje predmeta koncesije u iznosu od
  0,40 KM/t.
6. Način rješavanja imovinskopravnih odnosa

Rješavanje imovinskopravnih odnosa na eksploatacionom polju i
pristupnih puteva do eksploatacionog polja obaveza je koncesionara. Pravo korišćenja zemljišta u vlasništvu Republike Srpske detaljnije će se regulisati ugovorom o koncesiji.

7. Licitaciona garancija

Obavezan uslov za učešće u postupku dodjele koncesije obezbeđuje se
u vidu novčanog depozita u iznosu od 15.000,00 KM, sa rokom važenja do pravosnažnosti rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije za eksploataciju litotamnijskog krečnjka-krede na ležištu “Tutnjevac-Lukića vinogradi” kod Ugljevika.

Depozit se uplaćuje na jedinstveni račun trezora broj:
5620990000130280, svrha uplate: uplata depozita za obezbjeđenje ponude (uplata se odnosi na Ministarstvo energetike i rudarstva – depozit po Javnom pozivu).

8. Uslovi, rok i način vraćanja licitacione garancije

Ponuđaču koji bude izabran za koncesionara licitaciona garancija,
odnosno depozit uračunava se u jednokratnu koncesionu naknadu.

Depozit se vraća ponuđaču koji ne bude izabran u roku od 30 dana od
dana pravosnažnosti rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača o dodjeli koncesije za eksploataciju litotamnijskog krečnjaka-krede na ležištu “Tutnjevac – Lukića vinogradi” kod Ugljevika ili ponuđaču čija ponuda je neblagovremeno dostavljena u roku od 15 dana od dana kada Komisija za koncesije Republike Srpske konstatuje tu činjenicu.

Depozit neće biti vraćen ponuđaču ako:
a) ponuđač povuče ponudu nakon isteka roka za dostavljanje ponuda i
b) izabrani ponuđač:

 • ne ispoštuje neki od uslova koji je potrebno ispuniti prije potpisivanja ugovora o koncesiji,
 • odustane od zaključivanja ugovora o koncesiji.
9. Pravo učešća na Javnom pozivu

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju domaća i strana pravna i fizička lica ili konzorcijum dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica koja ispunjavaju uslove iz Javnog poziva i koja su otkupila Dokumentaciju za javno nadmetanje.

10. Dokazi za učešće na Javnom pozivu
1.1. Podobnost za učešće na Javnom pozivu za dodjelu koncesije u
smislu člana 19. Zakona o koncesijama ponuđač dokazuje dostavljanjem sljedećih dokaza:

a) za pravna lica:
1) izvod iz registra poslovnih subjekata ili drugog odgovarajućeg registra,
2) za strana pravna lica dokaz nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili postupak likvidacije,
3) izjava ponuđača potpisana i ovjerena kod nadležnog organa zemlje
sjedišta ponuđača kojom dokazuje da sa njim ili sa njegovim povezanim licem nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,
4) za domaća pravna lica uvjerenje osnovnog suda sjedišta ponuđača
kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,
5) za strana pravna lica dokaz nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,
6) uvjerenje nadležnog poreskog organa ili drugog nadležnog organa
zemlje sjedišta ponuđača kojim dokazuje da je ispunio obaveze po osnovu poreza (direktni i indirektni) i doprinosa (penzijsko i zdravstveno osiguranje), u skladu sa važećim propisima,
7) izjava ponuđača potpisana i ovjerena kod nadležnog organa zemlje
sjedišta ponuđača kojom dokazuje da nije ustupio ugovor o koncesiji trećem licu ili finansijskoj organizaciji;
b) za fizička lica:
1) uvjerenje o prebivalištu ili kopija putne isprave za strano lice i
2) uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog suda
ili drugi ekvivalentan dokument zemlje sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da se protiv ponuđača ne vodi krivični postupak.

1.2. Ekonomsko-finansijsku podobnost i iskustvo u obavljanju koncesione djelatnosti ponuđač dokazuje dostavljanjem sljedećih dokaza.

a) Za pravna lica:
1) dokaz poslovne banke o solventnosti ponuđača kojim se dokazuje da
u posljednjih 12 mjeseci, računajući od dana objavljivanja Javnog poziva, račun ponuđača nije bio blokiran,
2) finansijski izvještaj ponuđača sastavljen u skladu sa zakonom i međunarodnim računovodstvenim standardima za posljednju godinu poslovanja,
3) dokaz da ponuđač ima vlastita finansijska sredstva za realizaciju predmeta koncesije i/ili izjava odgovarajuće finansijske organizacije da će pratiti ponuđača u finansiranju predmeta koncesije i
4) dokaz o iskustvu u realizaciji koncesionih projekata.
b) Fizička lica svoju ekonomsko-finansijsku podobnost dokazuju na
način predviđen u tački 10.2. a) podtačka 3) ovog javnog poziva.

1.3. Ostali dokazi:

1) ugovor o konzorcijumu ako ponuđači podnose zajedničku ponudu,
2) dokaz o uplati novčanog depozita na ime obezbjeđenja ponude,
3) dokaz o uplati sredstava za preuzimanje Dokumentacije za javno nadmetanje,
4) izjava o prihvatanju Dokumentacije za javno nadmetanje,
5) izjava ponuđača da preuzima obavezu osnivanja privrednog društva za obavljanje koncesione djelatnosti, ako ponuđač nema osnovano privredno društvo sa sjedištem u Republici Srpskoj,
6) izjava kojom ponuđač potvrđuje da ima obavezu prema svojoj ponudi
do zaključivanja ugovora o koncesiji i
7) dokaz da je studiju ekonomske opravdanosti izradilo privredno
društvo ili drugo pravno lice koje ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije u oblasti rudarstva.

1.4. Ako ponudu podnosi konzorcijum, dokazi iz t. 10.1.a) i 10.2.a) i
tačke 10.3. podt. 4) i 5) podnose se za svakog člana konzorcijuma.
1.5. Sva dokumenta koja se prilažu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne starija od 120 dana
11. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

12. Način dostavljanja ponude i adresa

Ponude se dostavljaju lično ili preporučeno poštom u zapečaćenoj
koverti sa naznakom: Ponuda na Javni poziv za dodjelu koncesije za eksploataciju litotamnijskog krečnjaka-krede na ležištu “Tutnjevac – Lukića vinogradi” kod Ugljevika – ne otvarati, na adresu: Ministarstvo energetike i rudarstva, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka.

13. Mogućnost posjete lokaciji

Svim licima koja su preuzela Dokumentaciju za javno nadmetanje prije dostavljanja ponude biće omogućena posjeta lokaciji na kojoj će se obavljati koncesiona djelatnost ako za to iskažu interes. Vrijeme posjete lokaciji obaviće se u dogovoru sa predstavnicima zainteresovanih lica.

14. Rok u kome se ponuda može povući

Povlačenje ponude ponuđač može izvršiti najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se Ministarstvu energetike i rudarstva u pisanoj formi. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se u koverti sa naznakom: Povlačenje ponude za učešće na Javnom pozivu za dodjelu koncesije za eksploataciju litotamnijskog krečnjaka-krede na ležištu “Tutnjevac – Lukića vinogradi” kod Ugljevika.

15. Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponuda

Komisija za koncesije Republike Srpske ponuđače će obavijestiti o
datumu, vremenu i mjestu otvaranju ponuda.

16. Mogućnost poništenja postupka dodjele koncesije

Postupak dodjele koncesije može se poništiti nakon isteka roka za
dostavljanje ponuda u slučajevima predviđenim članom 24. stav 1. Zakona o koncesijama.

17. Vrijeme i način preuzimanja Dokumentacije za javno nadmetanje

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju samo lica koja su otkupila
Dokumentaciju za javno nadmetanje, koju čine:

 • Javni poziv za podnošenje ponuda,
 • opis predmeta koncesije,
 • uputstvo ponuđačima za izradu ponude,
 • kriterijumi za vrednovanje i ocjenu ponuda i
 • nacrt ugovora o koncesiji.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva energetike i rudarstva, svaki radni dan od 8 do 16 časova u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u “Službenom glasniku Republike Srpske”, u kancelariji broj 14, osmi sprat.

Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 2.500,00 KM, koja se uplaćuje na žiro račun javnih prihoda Republike Srpske, broj 5620990000055687, vrsta prihoda 722511,
svrha uplate: otkup dokumentacije za javno nadmetanje, organizacioni kod 1445001, šifra opštine 002.

18. Identitet ponuđača i iznos bonusa

Pokretanje postupka dodjele koncesije za eksploataciju litotamnijskog krečnjaka-krede na ležištu “Tutnjevac – Lukića vinogradi” kod Ugljevika iniciralo je privredno društvo “CAT Putevi” d.o.o. Ugljevik.

Podnosiocu inicijative dodjeljuje se bonus za ponuđeno rješenje (tehnički i ekonomsko- finansijski aspekt), koji iznosi 10% od pripadajućih bodova po svim kriterijumima za vrednovanje ponuda.

19. Izmjene i dopune Javnog poziva

Eventualne izmjene i dopune Javnog poziva biće objavljene na isti način na koji se objavljuje i osnovni tekst Javnog poziva, a rok za dostavljanje ponuda produžiće se za vrijeme koje je proteklo od dana objavljivanja osnovnog teksta Javnog poziva do dana objavljivanja njegove izmjene i dopune u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

20. Objavljivanje Javnog poziva

Ovaj poziv objaviće se u dnevnom listu “Glas Srpske”, u “Službenom
glasniku Republike Srpske”, na sajtu Vlade Republike Srpske, Ministarstva energetike i rudarstva: www.vladars.net i na sajtu Komisije za koncesije Republike Srpske: www.koncesije-rs.org.

Neblagovremene, nepotpune i ponude podnesene od neovlašćenog lica neće biti razmatrane.

Lica zadužena za davanje informacija:

 • Esad Salčin, tel. 051/339-423,
 • Zlatko Popović, tel. 051/339-737.

Broj: 05.07/310-313-12/20
Datum: 03.11.2020. godine

Ministar
Petar Đokić, s.r.

Kontakt

 • Trg jasenovačkih žrtava 4
  78 000 Banja Luka, BA
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408