Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju arhitektonskog građevinskog kamena – andezita na ležištu „Skakavac“, kod Srebrenice

03.12.2020. Javni poziv

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju arhitektonskog građevinskog kamena – andezita na ležištu „Skakavac“, kod Srebrenice

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/13, 16/18 i 70/20) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju arhitektonskog građevinskog kamena – andezita na ležištu „Skakavac“, kod Srebrenice (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 107/20), Ministarstvo energetike i rudarstva, raspisuje

JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju arhitektonskog građevinskog kamena – andezita na ležištu „Skakavac“, kod Srebrenice

Datum otvaranja:
02.12.2020. godine

Datum zatvaranja:
01.01.2021. godine

Krajnji rok prijave:
01.01.2021. godine

1. Predmet koncesije i lokacija

Predmet koncesije je eksploatacija arhitektonskog građevinskog kamena – andezita na ležištu „Skakavac“, kod Srebrenice. Lokacija na kojoj će se vršiti eksploatacija nalazi se sjeverno od Srebrenice, u ataru sela Gostilj. Eksploatacija će se odvijati unutar prostora omeđenog sljedećim koordinatama:

TačkaYX
A6 605 300.004 888 900.00
B6 605 500.004 888 900.00
C6 605 300.004 888 650.00
D6 605 500.004 888 650.00

Prostor omeđen navedenim koordinatama obuhvata k.č. broj: 40/214 upisan u Posjedovni list – izvod broj: 33/7 K.O. Gostilj, kao posjed Republike Srpske – JPŠ „ŠUME RS“ a.d. Sokolac, ŠG „DRINA“ Srebrenica, što po starom premjeru odgovara k.č. 40/214 upisan u zk izvadak broj 294 kao državna svojina sa udjelom 1/1.

2.Opis projekta

Projekat podrazumijeva eksploataciju arhitektonskog građevinskog kamena – andezita na ležištu „Skakavac“, kod Srebrenice površinskom metodom otkopavanja bez masovnog miniranja, na način kojim se obezbjeđuje optimalno iskorišćavanje ležišta mineralne sirovine, bezbjednost ljudi, objekata i imovine, a u skladu sa odobrenom tehničkom dokumentacijom.

Procijenjena vrijednost investicije iznosi 313.000,00 KM

Ležište arhitektonskog građevinskog kamena – andezita prema Elaboratu o rezervama raspolaže sa 603.155 m3 bilansnih rezervi ukupne andezitke mase A, B i C1 kategorije i sa oko 111.463 m3 bilansnih rezervi primarnih blokova ukrasnog kamena A, B i C1 kategorije.

Planirana godišnja proizvodnja je 4.000 m3 arhitektonskog građevinskog kamena-bloka.

3. Studija opravdanosStudija opravdanosti dodjele koncesijeti dodjele koncesije

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi Studiju opravdanosti dodjele koncesije sa elementima procjene zaštite životne sredine, izrađenu od strane privrednog društva ili drugog pravnog lica koje ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije u oblasti rudarstva.

4. Rok trajanja koncesije

Maksimalan rok na koji se može dodijeliti koncesije je 25 godina, računajući od dana zaključenja Ugovora o koncesiji.

5. Koncesiona naknada

Minimalan iznos jednokratne koncesione naknade i koncesione naknade za korišćenje predmeta koncesije utvrđen je na osnovu Pravilnika o koncesionim naknadama i garancijama u oblasti elektroenergetike, energenata, rudarstva i geologije („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 79/18) i sastoji se od:

 • koncesione naknade za ustupljeno pravo u iznosu od 15.650,00 KM i
 • koncesione naknada za korišćenje predmeta koncesije u iznosu od 4% od prihoda ostvarenih obavljanjem koncesione djelatnosti.
6. Način rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

Rješavanje imovinsko – pravnih odnosa na eksploatacionom polju, pristupnih puteva do eksploatacionog polja je obaveza koncesionara. Pravo korišćenja zemljišta u vlasništvu Republike Srpske detaljnije će se regulisati ugovorom o koncesiji.

7. Licitaciona garancija

Obavezan uslov za učešće u postupku dodjele koncesije se obezbeđuje u vidu novčanog depozita u iznosu od 15.650,00 KM, sa rokom važenja do pravosnažnosti rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije za eksploataciju arhitektonskog građevinskog kamena – andezita na ležištu „Skakavac“, kod Srebrenice.

Depozit se uplaćuje na Jedinstveni račun trezora broj: 5620990000130280; svrha uplate: uplata depozita za obezbjeđenje ponude (uplata se odnosi na Ministarstvo energetike i rudarstva – depozit po javnom pozivu).

8. Uslovi, rok i način vraćanja licitacione garancije

Ponuđaču koji bude izabran za koncesionara licitaciona garancija, odnosno depozit se uračunava u jednokratnu koncesionu naknadu.

Depozit se vraća ponuđaču koji ne bude izabran u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača o dodjeli koncesije za eksploataciju arhitektonskog građevinskog kamena – andezita na ležištu „Skakavac“ kod Srebrenice ili ponuđaču čija ponuda je neblagovremeno dostavljena u roku od 15 dana od dana kada Komisija za koncesije Republike Srpske konstatuje tu činjenicu.

Depozit neće biti vraćen ponuđaču ako:

a) ponuđač povuče ponudu nakon isteka roka za dostavljanje ponuda i b) izabrani ponuđač:

 • ne ispoštuje neki od uslova koji je potrebno ispuniti prije potpisivanja ugovora o koncesiji,
 • odustane od zaključivanja ugovora o koncesiji.
9. Pravo učešća na javnom pozivu

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju domaća i strana pravna i fizička lica ili konzorcijum dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica koja ispunjavaju uslove iz Javnog poziva i koja su otkupila Dokumentaciju za javno nadmetanje.

10. Dokazi za učešće na Javnom pozivu
1.1. Podobnost za učešće na Javnom pozivu za dodjelu koncesije u smislu člana 19. Zakona o koncesijama, ponuđač dokazuje dostavljanjem sljedećih dokaza:

a) za pravna lica:

 1. izvod iz registra poslovnih subjekata ili drugog odgovarajućeg registra,
 • za strana pravna lica dokaz nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili postupak likvidacije,
 • izjavu ponuđača potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojom dokazuje da sa njim ili sa njegovim povezanim licem nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,
 • za domaća pravna lica uvjerenje Osnovnog suda sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,
 • za strana pravna lica dokaz nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,
 • uvjerenje nadležnog poreskog organa ili drugog nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim dokazuje da je ispunio obaveze po osnovu poreza (direktni i indirektni) i doprinosa (penzijsko i zdravstveno osiguranje), u skladu sa važećim propisima,
 • izjavu ponuđača potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojom dokazuje da nije ustupio ugovor o koncesiji trećem licu ili finansijskoj organizaciji

b) za fizička lica

 1. uvjerenje o prebivalištu ili kopiju putne isprave za strano lice i
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog suda ili drugi ekvivalentan dokument zemlje sjedišta ponuđača kojom se dokazuje da se protiv ponuđača ne vodi krivični postupak.
1.2. Ekonomsko – finansijsku podobnost i iskustvo u obavljanju koncesione djelatnosti ponuđač dokazuje dostavljanjem sljedećih dokaza:

a) za pravna lica:

 1. dokaz poslovne banke o solventvosti ponuđača, kojim se dokazuje da, u posljednjih 12 mjeseci računajući od dana objavljivanja Javnog poziva, račun ponuđača nije bio blokiran,
 • finansijski izvještaj ponuđača sastavljen u skladu sa zakonom i međunarodnim računovodstvenim standardima za posljednju godinu poslovanja,
 • dokaz da ponuđač ima vlastita finansijska sredstva za realizaciju predmeta koncesije i/ili izjavu odgovarajuće finansijske organizacije da će pratiti ponuđača u finansiranju predmeta koncesije i
 • dokaz o iskustvu u realizaciji koncesionih projekata,

b) Fizička lica svoju ekonomsko – finansijsku podobnost dokazuju na način predviđen u tački 10.2. a) podtačka 3) ovog javnog poziva.

1.3. Ostali dokazi:
 1. ugovor o konzorcijumu ako ponuđači podnose zajedničku ponudu,
 • dokaz o uplati novčanog depozita na ime obezbjeđenja ponude,
 • dokaz o uplati sredstava za preuzimanje Dokumentacije za javno nadmetanje,
 • izjavu o prihvatanju Dokumentacije za javno nadmetanje,
 • izjavu ponuđača da preuzima obavezu osnivanja privrednog društva za obavljanje koncesione djelatnosti, ako ponuđač nema osnovano privredno društvo sa sjedištem u Republici Srpskoj,
 • izjava kojom ponuđač potvrđuje da ima obavezu prema svojoj ponudi do zaključivanja ugovora o koncesiji i
 • dokaz da je Studiju ekonomske opravdanosti izradilo privredno društvo ili drugo pravno lice koje ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije u oblasti rudarstva.
1.4. Ukoliko ponudu podnosi konzorcijum dokazi iz tački 10.1. a), 10.2. a) i                   10.3. podtačke 4) i 5) se podnose za svakog člana konzorcijuma.
1.5. Sva dokumenta koja se prilažu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne starija od 120 dana.
11. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

12. Način dostavljanja ponude i adresa

Ponude se dostavljaju lično ili preporučeno putem pošte u zapečaćenoj koverti sa naznakom „Ponuda na Javni poziv za dodjelu koncesije za eksploataciju arhitektonskog građevinskog kamena – andezita na ležištu „Skakavac“, kod Srebrenice – NE OTVARATI“ na adresu: Ministarstvo energetike i rudarstva, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka.

13. Mogućnost posjete lokaciji

Svim licima koja su preuzela Dokumentaciju za javno nadmetanje, prije dostavljanja ponude, biće omogućena posjeta lokaciji na kojoj će se obavljati koncesiona djelatnost, ukoliko za to iskažu interes. Vrijeme posjete lokaciji obaviće se u dogovoru sa predstavnicima zainteresovanih lica.

14. Rok u kome se ponuda može povući

Povlačenje ponude ponuđač može izvršiti najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se Ministarstvu energetike i rudarstva u pisanoj formi. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se u koverti sa naznakom: „Povlačenje ponude za učešće na Javnom pozivu za dodjelu koncesije za eksploataciju arhitektonskog građevinskog kamena – andezita na ležištu „Skakavac“, kod Srebrenice.

15. Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponude

Komisija za koncesije Republike Srpske ponuđače će obavjestiti o datumu, vremenu i mjestu otvaranju ponuda.

16. Mogućnost poništenja postupka dodjele koncesije

Postupak dodjele koncesije može se poništiti nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u slučajevima predviđenim članom 24. stav 1. Zakona o koncesijama.

17. Vrijeme i način preuzimanja Dokumentacije za javno nadmetanje

Pravo učešća na javnom pozivu imaju samo lica koja su otkupila Dokumentaciju za javno nadmetanje, koju čine:

 • Javni poziv za podnošenje ponuda,
 • Opis predmeta koncesije,
 • Uputstvo ponuđačima za izradu ponude,
 • Kriterijumi za vrednovanje i ocjenu ponuda i
 • Nacrt ugovora o koncesiji.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva energetike i rudarstva, svaki radni dan od 08‐16 časova u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske“, u kancelariji broj 16 osmi sprat.

Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 2.500,00 KM, koja se uplaćuje na žiro račun Javni prihodi Republike Srpske broj: 5620990000055687; vrsta prihoda: 722511; svrha uplate: otkup dokumentacije za javno nadmetanje; organizacioni kod 1445001, šifra opštine 002.

18. Identitet ponuđača i iznos bonusa

Pokretanje postupka dodjele koncesije za eksploataciju arhitektonskog građevinskog kamena – andezita na ležištu „Skakavac“, kod Srebrenice, iniciralo je privredno društvo „DACIT“ d.o.o. Srebrenica.

Podnosiocu inicijative dodjeljuje se bonus za ponuđeno rješenje (tehnički i ekonomsko – finansijski aspekt) koji iznosi 10% od pripadajućih bodova po svim kriterijumima za vrednovanje ponuda.

19. Izmjene i dopune Javnog poziva

Eventualne izmjene i dopune Javnog poziva će biti objavljene na isti način na koji se objavljuje i osnovni tekst Javnog poziva, a rok za dostavljanje ponuda produžiće se za vrijeme koje je proteklo od dana objavljivanja osnovnog teksta Javnog poziva do dana objavljivanja njegove izmjene i dopune u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

20. Objavljivanje Javnog poziva

Ovaj poziv objaviće se u dnevnom listu „Glas Srpske“, „Službenom glasniku Republike Srpske“ i na sajtu Vlade Republike Srpske, Ministarstva energetike i rudarstva www.vladars.net i na sajtu Komisije za koncesije Republike Srpske www.koncesije-rs.org.

Neblagovremene, nepotpune, kao i ponude podnesene od strane neovlašćenog lica neće se uzeti u razmatranje.

Lica zadužena za davanje informacija:

Stefan Usorac, 051/339-737,

Zlatko Popović, 051/339-737.

Broj: 05.07/310-589/20
Datum: 24.11.2020. godine

Ministar
Petar Đokić, s.r.

Kontakt

 • Trg jasenovačkih žrtava 4
  78 000 Banja Luka, BA
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408