Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2019. годину

22.01.2021. Извјештаји

Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2019. годину

Овај документ представља годишњи извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2019. годину (у даљем тексту: Извјештај). Подношењем овог Извјештаја, Комисија за концесије Републике Српске (у даљем тексту: Комисија) испуњава своју законску обавезу извјештавања, а сходно одредбама члана 60. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13 и 16/18, у даљем тексту: Закон о концесијама).

Извјештај обухвата период од 01. јануара до 31. децембра 2019. године.

Извјештај приказује начин на који Комисија испуњава своје надлежности и мисију, стога је исти састављен од податка о извршеним провјерама рада концесионара, о поднесеним захтјевима, рјешењима Комисије, броју и врсти предмета које је Комисија разматрала, као и о другим информације из дјелокруга рада Комисије, било да је Комисија поступала по службеној дужности, по захтјеву надлежног органа или заинтересованог лица. Представља и доказ посвећености и професионализма запослених у Комисији, а у чију се стручност и рад може поуздати.

Циљ Извјештаја јесте да информише Народну скупштину Републике Српске, као и укупну јавност о раду Комисије, о активностима на имплементацији законских и других прописа из области концесија, реализацији уговора о концесији, провјери рада концесионара и слично.

Извјештај садржи 7 (седам ) дијелова

Први дио се односи на Правни оквир концесија у Републици Српској, и састоји се од два одјељка: Законски прописи и Подзаконски акти. У оквиру одјељка који се односи на законске прописе, обрађена је примјена других закона у поступку додјеле концесија (посредно и непосредно).

Други дио се односи на основне активности Комисије и састоји се  из више одјељака: Провјера рада концесионара; Активности Комисије из области изградње и коришћења енергетских објеката; Активности Комисије из области минералних ресурса; Активности Комисије из области трговине и туризма; Активности Комисије из области финансија; Активности Комисије из области саобраћаја и веза; Активности Комисије из области коришћења пољопривредног земљишта и водних добара. У другом дијелу изнесени су подаци о раду Комисије по појединим областима.

Трећи дио се односи на концесиону накнаду.

У четвртом дијелу су изнесени подаци о финансијском извјештају Комисије, те о начину на који Комисија управља својим ресурсима.

У петом дијелу је детаљно образложен финансијски дио пословања Комисије односно износ буџета Комисије и други приходи, с једне стране, а с друге стране књиговодствено исказани трошкови и расходи, те салдо Комисије  на крају 2019. године.

Шести дио се односи на остале активности Комисије, те садржи податке о односу са домаћим и страним институцијама.

Седми дио се односи на обједињене закључке комплетног Извјештаја Комисије са освртом на рад, ставове и мишљење Комисије, као и на указивање актуалне проблематике у свим областима у поступку додјеле концесија у Републици Српској.

Контакт

  • Трг јасеновачких жртава 4
    78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408