Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2017. годину

26.04.2018. Извјештаји

Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2017. годину

Овај документ представља годишњи извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2017. годину (у даљем тексту: Извјештај). Подношењем овог Извјештаја, Комисија за концесије Републике Српске (у даљем тексту: Комисија) испуњава своју законску обавезу извјештавања, а сходно одредбама члана 60. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13 и 16/18, у даљем тексту: Закон).

Извјештај обухвата период од 01. јануара до 31. децембра 2017. године.

Извјештај приказује начин на који Комисија испуњава своје надлежности и мисију, стога је исти састављен од податка о извршеним провјерама рада концесионара, о поднесеним захтјевима, рјешењима Комисије, броју и врсти предмета које је Комисија разматрала, као и о другим информације из дјелокруга рада Комисије, било да је Комисија поступа по службеној дужности, по захтјеву надлежног органа или заинтересованог лица. Представља и доказ посвећености и професионализма запослених у Комисији, а у чију се стручност и рад може поуздати.

Циљ Извјештаја јесте да информише Народну скупштину Републике Српске, као и укупну јавност о раду Комисије, о активностима на имплементацији законских и других прописа из области концесија, реализацији уговора о концесији, провјери рада концесионара и слично.

Извјештај садржи 6 дијелова.

Први дио се односи на Правни оквир концесија у Републици Српској, и састоји се од два одјељка: Законски прописи и Подзаконски акти. У оквиру одјељка који се односи на законске прописе, обрађена је примјена других закона у поступку додјеле концесија (посредно и непосредно).

Други дио се односи на основне активности Комисије и састоји се од 7 одјељка: Провјера рада концесионара; Активности Комисије из области изградње и коришћења енергетских објеката; Активности Комисије из области минералних ресурса; Активности Комисије из области трговине и туризма; Активности Комисије из области финансија; Активности Комисије из области саобраћаја и веза; Активности Комисије из области коришћења пољопривредног земљишта и водних добара. У Другом дијелу изнесени су подаци о раду Комисије по појединим областима.

Трећи дио се односи на концесиону накнаду.

У Четвртом дијелу су изнесени подаци о финансијском извјештају Комисије, те о начину на који Комисија управља својим ресурсима. Шести дио се односи на остале активности Комисије, те садржи податке о односу са домаћим и страним институцијама.

Рад Комисије у 2017. години обиљежен је бројним активностима у вези са разматрањем захтјева за давање сагласности на приједлоге уговора о концесији и анексе уговора, захтјева за давање сагласности на Студије економске оправданости и заштите животне средине, сагласности на Документацију за јавно надметање, сагласности за преговоре између Концедента и потенцијалног концесионара, отварање и вредновање Понуда по објављеном Јавном позиву те одговорима на упите ресорних министарстава, физичких лица, новинских агенција, јединица локалне самоуправе на чијем подручју је додијељена концесија, те одговора на упите концесионара, привредних друштава, и других заинтересованих страна у поступку додјеле концесија, у већ додијељеним концесијама или другим упитима везаним за област концесија.

Комисија је, у сарадњи са надлежним органима, ресорним министарствима Владе Републике Српске и надлежним органима јединица локалне самоуправе, те другим стручним органима и тијелима Републике Српске и локалним заједницама, као и са представницима домаћих и страних невладиних организација који се баве овом проблематиком, приступила изради новог Документа о политици додјеле концесија. Нови документ о политици би био прилагођен новим привредним околностима, и додатно усклађен са стратешким и планским документима који се односе на привредни развој Републике Српске и јединица локалне самоуправе, те правној регулативи Републике Српске и њеној усклађености са прописима Европске Уније.

Ангажованост Комисије је посебно садржана у провјери реализације закључених уговора о концесијама у складу са чланом 58. Закона.

Током 2017. године, нарочито је изражен рад у поступку дигитализације архивске грађе Комисије.

Контакт

  • Трг јасеновачких жртава 4
    78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408