Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju CO₂ gasa i termomineralne vode na ležištu „Ciguše bare“ u Sočkovcu, opština Petrovo

31.10.2019. Javni poziv

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju CO₂ gasa i termomineralne vode na ležištu „Ciguše bare“ u Sočkovcu, opština Petrovo

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13 i 16/18) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju CO2 gasa i termomineralne vode na ležištu „Ciguše bare“ u Sočkovcu, opština Petrovo (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 30/19), Ministarstvo energetike i rudarstva,  raspisuje

JAVNI   POZIV
za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju CO2 gasa i termomineralne vode na ležištu „Ciguše bare“ u Sočkovcu, opština Petrovo

Datum otvaranja:

30.10.2019. godine

Datum zatvaranja:

29.11.2019. godine

Krajnji rok prijave:

29.11.2019. godine

1. Predmet koncesije i lokacija

Predmet koncesije je eksploatacija CO2 gasa i termomineralne vode na ležištu „Ciguše bare“ u Sočkovcu, opština Petrovo. Eksploatacija će se odvijati unutar prostora omeđenog sljedećim koordinatama: 


Y X
A 6 523 860.32 4 948 049.85
B 6 523 578.61 4 948 207.52
C 6 523 581.97 4 948 123.26
D 6 523 859.19 4 947 970.85

Zemljište na kojem će se obavljati koncesiona djelatnost označeno je kao k.č. 908/1,908/2, 909, 910, 911/1, 911/4, 912 i 913/1, KO Sočkovac, Petrovo upisano u Posjedovni list broj: 576/9 kao posjed „Messer BH Gas“ d.o.o. Sočkovac.

2. Opis projekta 

Eksploatacija na predmetnom ležištu će se odvijati putem bušotine, na način kojim se obezbjeđuje optimalno iskorišćavanje ležišta mineralne sirovine, bezbijednost ljudi objekata i imovine, a u skladu sa odobrenom tehničkom dokumentacijom.

Mineralna sirovina može se koristiti za potrebe industrijske prerade i proizvodnje tehničkih gasova kao i druge potencijalne namjene polivalentnog korišćenja u navedenim bilansnim rezervama termomineralne vode od A+B+C1=122,92 l/s i prirodnog separisanog SO2 gasa od A+B+C1=392,49 l/s.

Procijenjena vrijednost ukupne investicije iznosi 1.195.316,00 KM.

3. Studija opravdanosti dodjele koncesije

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi Studiju opravdanosti dodjele koncesije sa elementima procjene zaštite životne sredine, izrađenu od strane privrednog društva ili drugog pravnog lica koje ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije u oblasti rudarstva.

4. Maksimalan rok trajanja koncesije  

Koncesija se dodjeljuje na period  do 30 godina, računajući od dana zaključenja Ugovora o koncesiji.

5. Minimalan iznos koncesione naknade

Minimalan iznos koncesione naknade utvrđen je na osnovu Pravilnika o koncesionim naknadama i garancijama u oblasti elektroenergetike, energenata, rudarstva i geologije („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 79/18 ) i sastoji se od:

 • koncesione naknade za ustupljeno pravo (jednokratna naknada) u  iznosu od 59.765,80 KM, koja se  uplaćuje pri zaključivanju Ugovora o koncesiji,
 • koncesione naknada za korišćenje prirodnog gasa u iznosu od 4 %  od prihoda ostvarenih obavljanjem koncesione djelatnosti i
 • koncesione naknada za korišćenje geotermalnog resursa – termomineralne vode u iznosu od 3,6 %  od prihoda ostvarenih obavljanjem koncesione djelatnosti
6. Način rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

Rješavanje imovinsko – pravnih odnosa na lokaciji predviđenoj za obavljanje koncesione djelatnosti je obaveza koncesionara. 

7. Licitaciona garancija

Obavezan uslov za učešće u postupku dodjele koncesije je uplata licitacione garancije kao novčanog depozita u iznosu od 59.765,80 KM, sa rokom važenja do pravosnažnosti rješenja o izboru  najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije za eksploataciju CO2 gasa i termomineralne vode na ležištu „Ciguše bare“ u Sočkovcu, opština Petrovo.  

Depozit se uplaćuje na Jedinstveni račun trezora broj: 5620990000130280; svrha uplate: uplata depozita za obezbjeđenje ponude (uplata se odnosi na Ministarstvo energetike i rudarstva – depozit po javnom pozivu).

8. Uslovi, rok i način vraćanja licitacione garancije

Ponuđaču koji bude izabran za koncesionara licitaciona garancija se uračunava u jednokratnu koncesionu naknadu.

Licitaciona garancija se vraća ponuđaču koji ne bude izabran u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije CO2 gasa i termomineralne vode na ležištu „Ciguše bare“ u Sočkovcu, opština Petrovo ili ponuđaču čija ponuda je neblagovremeno dostavljena u roku od 15 dana  od dana kada Komisija za koncesije Republike Srpske konstatuje tu činjenicu. 

Depozit neće biti vraćen ponuđaču ako:

a)  ponuđač povuče ponudu nakon isteka roka za dostavljanje ponuda i

b)  izabrani ponuđač:

 • ne ispoštuje neki od uslova koji je potrebno ispuniti prije potpisivanja ugovora o koncesiji, 
 • odustane od zaključivanja ugovora o koncesiji. 
9. Pravo učešća na javnom pozivu

Ponudu na učešća na Javni poziv može podnijeti domaće ili strano pravno ili fizičko lica ili konzorcijum dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica koja ispunjavaju uslove iz Javnog poziva i koja su otkupila Dokumentaciju za javno nadmetanje. 

10. Dokazi za učešće na Javnom pozivu
10.1. Podobnost za učešće na Javnom pozivu za dodjelu koncesije u smislu člana 19. Zakona o koncesijama, ponuđač dokazuje dostavljanjem sljedećih dokaza:

a) za pravna lica:

 1. izvod iz registra poslovnih subjekata ili drugog odgovarajućeg registra, države u kojoj ponuđač ima sjedište,
 2. dokaz nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili postupak likvidacije,
 3. izjavu ponuđača potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojom dokazuje da sa njim ili sa njegovim povezanim licem nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,
 4. za domaća pravna lica uvjerenje Osnovnog suda sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,
 5. za strana pravna lica dokaz nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,
 6. uvjerenje nadležnog poreskog organa ili drugog nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim dokazuje da je ispunio obaveze po osnovu poreza (direktni i indirektni) i doprinosa (penzijsko i zdravstveno osiguranje), u skladu   sa važećim propisima,
 7. izjavu ponuđača potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojom dokazuje da nije ustupio ugovor o koncesiji trećem licu ili finansijskoj organizaciji 

b) za fizička lica

 1. uvjerenje o prebivalištu ili  kopiju putne isprave za strano lice i
 2. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog suda ili drugi ekvivalentan dokument zemlje prebivališta ponuđača kojom se dokazuje da se protiv ponuđača ne vodi krivični postupak. 
10.2. Ekonomsko – finansijsku podobnost i iskustvo u obavljanju koncesione djelatnosti ponuđač dokazuje dostavljanjem sljedećih dokaza:

a) za pravna lica:

 1. dokaz da je ponuđač u posljednjih 12 mjeseci, računajući od dana objavljivanja Javnog poziva, bio likvidan (potvrda o likvidnosti izdata od APIF-a), 
 2. finansijski izvještaj ponuđača sastavljen u skladu sa zakonom i međunarodnim računovodstvenim standardima za posljednju godinu poslovanja, 
 3. dokaz da ponuđač ima vlastita finansijska sredstva za realizaciju predmeta koncesije i/ili izjavu odgovarajuće finansijske organizacije da će pratiti ponuđača u finansiranju predmeta koncesije i
 4. dokaz o iskustvu u realizaciji koncesionih projekata,

b) Fizička lica svoju ekonomsko – finansijsku podobnost dokazuju na način   predviđen u tački 10.2. a) podtačka 3) ovog javnog poziva,

10.3. Ostali dokazi:
 1. ugovor o konzorcijumu ako ponuđači podnose zajedničku ponudu,
 2. dokaz o uplati novčanog depozita na ime obezbjeđenja ponude,
 3. dokaz o uplati sredstava za preuzimanje Dokumentacije za javno nadmetanje,
 4. izjavu o prihvatanju Dokumentacije za javno nadmetanje,
 5. izjavu ponuđača da preuzima obavezu osnivanja privrednog društva za obavljanje koncesione djelatnosti,  ako ponuđač nema osnovano privredno društvo sa sjedištem u Republici Srpskoj,
 6. izjava kojom ponuđač potvrđuje da ima obavezu prema svojoj ponudi do zaključivanja ugovora o koncesiji i
 7. dokaz da je Studiju ekonomske opravdanosti izradilo privredno društvo ili drugo pravno lice koje ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije u oblasti rudarstva.
10.4. Ukoliko ponudu podnosi konzorcijum dokazi iz tački 10.1.a),  10.2.a) i 10.3. podtačke 4) i 5) se podnose za svakog člana konzorcijuma.
10.5. Sva dokumenta koja se prilažu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne starija od 120 dana. 
11. Rok za dostavljanje ponuda  

Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

12. Način dostavljanja ponude i adresa 

Ponude se dostavljaju lično ili preporučeno putem pošte u zapečaćenoj koverti sa naznakom „Ponuda na Javni poziv za dodjelu koncesije za eksploataciju CO2 gasa i termomineralne vode na ležištu „Ciguše bare“ u Sočkovcu, opština Petrovo – NE OTVARATI“ na adresu: Ministarstvo energetike i rudarstva, Trg Republike Srpske 1.,   78 000 Banja Luka.

13. Mogućnost posjete lokaciji 

Svim licima koja su preuzela Dokumentaciju za javno nadmetanje, prije dostavljanja ponude, biće omogućena posjeta lokaciji na kojoj će se obavljati koncesiona djelatnost, ukoliko za to iskažu interes. Vrijeme posjete lokaciji obaviće se u dogovoru sa predstavnicima zainteresovanih lica. 

14. Rok u kome se ponuda može povući

Povlačenje ponude ponuđač može izvršiti najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se Ministarstvu energetike i rudarstva u pisanoj formi. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se u koverti sa naznakom: „Povlačenje ponude za učešće na Javnom pozivu za dodjelu koncesije za eksploataciju CO2 gasa i termomineralne vode na ležištu „Ciguše bare“ u Sočkovcu, opština Petrovo.

15. Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponude

Komisija za koncesije Republike Srpske  ponuđače će obavjestiti o datumu, vremenu i mjestu otvaranju ponuda.  

16. Mogućnost poništenja postupka dodjele koncesije

Postupak dodjele koncesije može se poništiti nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u slučajevima predviđenim članom 24. stav 1. Zakona o koncesijama.

17. Vrijeme i način preuzimanja Dokumentacije za javno nadmetanje 

Pravo učešća na javnom pozivu imaju samo lica koja su otkupila Dokumentaciju za javno nadmetanje, koju čine:

 • Javni poziv za podnošenje ponuda, 
 • Opis predmeta koncesije,
 • Uputstvo ponuđačima za izradu ponude,
 • Kriterijumi za vrednovanje i ocjenu ponuda i
 • Nacrt ugovora o koncesiji.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva energetike i rudarstva, svaki radni dan od 08‐16 časova u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske“, u kancelariji broj 14, osmi sprat. 

Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 2.500,00 KM, koja se uplaćuje na žiro račun Javni prihodi Republike Srpske broj: 5620990000055687; vrsta prihoda: 722511; svrha uplate: otkup dokumentacije za javno nadmetanje; organizacioni kod 1445001, šifra opštine 002.

18. Identitet ponuđača i iznos bonusa

Inicijativu za dodjelu koncesije za eksploataciju CO2 gasa i termomineralne vode na ležištu „Ciguše bare“ u Sočkovcu, opština Petrovo podnijelo je privredno društvo „Messer BH Gas“ d.o.o. Sočkovac , Petrovo. 

Podnosiocu incijative dodjeljuje se bonus za ponuđeno rješenje (tehnički i ekonomsko-finansijski aspekt) koji iznosi 10% od pripadajućih bodova po svim kriterijumima za vrednovanje ponuda.

19. Izmjene i dopune Javnog poziva

Eventualne izmjene i dopune Javnog poziva će biti objavljene na isti način na koji se objavljuje i osnovni tekst Javnog poziva, a rok za dostavljanje ponuda produžiće se za vrijeme koje je proteklo od dana objavljivanja osnovnog teksta Javnog poziva do dana objavljivanja njegove izmjene i dopune u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

20. Objavljivanje Javnog poziva  

Ovaj poziv objaviće se u dnevnom listu „Oslobođenje“, „Službenom glasniku Republike Srpske“ i na sajtu Vlade Republike Srpske, Ministarstva energetike i rudarstva www.vladars.net i na sajtu Komisije za koncesije Republike Srpske www.koncesije-rs.org.

Neblagovremene, nepotpune, kao i ponude podnesene od strane ne ovlašćenog lica neće se uzeti u razmatranje.

Lica zadužena za davanje informacija

Esad Salčin
051/339-423

Sanja Mandić
051/339-738

Broj: 
05.07/310-725/19

Datum:
17.10.2019. godine

MINISTAR
Petar Đokić

Kontakt

 • Trg jasenovačkih žrtava 4
  78 000 Banja Luka, BA
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408