Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju vode na lokaciji Tjentište, opština Foča, u količini od 5,89 l/s, za potrebe flaširanja

22.03.2022. Javni poziv

Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju vode na lokaciji Tjentište, opština Foča, u količini od 5,89 l/s, za potrebe flaširanja

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21), člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 115/18, 111/21 i 15/22) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju vode na lokaciji Tjentište, opština Foča (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 12/22), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije

Datum otvaranja:
21.03.2022. godine

Datum zatvaranja:
20.04.2022. godine

Krajnji rok prijave:
20.04.2022. godine

1. Predmet koncesije

Predmet koncesije je eksploatacija vode na lokaciji Tjentište, opština Foča, u količini od 5,89 l/s, za potrebe flaširanja.
Lokacija na kojoj će se vršiti eksploatacija vode nalazi u katastarskoj opštini Đurevo, dio k.č. broj: 1478/1, upisane u PL broj: 58/5, kultura šuma, u vlasništvu Republike Srpske.

2. Opis projekta

Koncesija za korišćenje javnog vodnog dobra – eksploataciju izvorske vode na lokaciji Tjentište, opština Foča, biće dodijeljena u svrhu izgradnje fabrike za potrebe flaširanja. Količine vode izmjerene su od strane podnosioca inicijative, a obaveza ovjere rezervi podzemne vode biće definisana ugovorom o koncesiji. Proizvodnja se može planirati na duži period, s obzirom na veliku izdašnost izvorišta.
Procijenjena vrijednost investicije je 3.094.076,75 KM.

3. Definicija ekonomskih, pravnih uslova i zahtjeva koji se odnose na projekat

Definicije ekonomskih, pravnih uslova i zahtjeva koji se odnose na projekat sadržani su u tenderskoj dokumentaciji, Zakonu o vodama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 50/06, 92/09, 121/12 i 74/17), Zakonu o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i drugim podzakonskim aktima u ovoj oblasti, a biće definisani studijom ponuđača.

4. Studija opravdanosti dodjele koncesije

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi Studiju opravdanosti dodjele koncesije sa elementima procjene zaštite životne sredine, izrađenu od strane referentnog domaćeg ili stranog privrednog društva ili drugog pravnog lica.

5. Principi i metode za izračunavanje i iznos koncesione naknade

U skladu sa članom 30k. stav 1) Zakona o koncesijama, koncesiona naknada za ustupljeno pravo na javnom vodnom dobru obračunava se u iznosu od 0,5% od vrijednosti planirane investicije, na osnovu čega jednokratna koncesiona naknada za pravo korišćenja iznosi 15.470,38 KM.
Koncesiona naknada za korišćenje vode definisana je u skladu sa članom 30k. stav 2) Zakona o koncesijama, obračunava se na osnovu mjerenja potrošnje vode i iznosi 50% od iznosa vodne naknade, utvrđene propisomkojim se uređuju način, postupak i rokovi obračunavanja i plaćanja i odgađanja plaćanja posebnih vodnih naknada, kao i propisom kojim se uređuju stope posebnih vodnih naknada, na osnovu utvrđene potrošnje vode.
Iznos jednokratne naknade za pravo korišćenja i iznos godišnje koncesione naknade za korišćenje koncesionog dobra biće ponuđen od strane ponuđača u ponudi, s tim što ovi iznosi ne mogu biti manji od iznosa utvrđenih u prethodnim stavovima.

6. Opis sredstava i imovine koja se daje na raspolaganje koncesionaru

Koncesija za eksploataciju za korišćenje javnog vodnog dobra – eksploataciju izvorske vode u količini od 5,89 l/s za potrebe flaširanja na lokaciji Tjentište, opština Foča, podrazumijeva korišćenje iz tačke 1. ovog javnog poziva u svrhu izgradnje fabrike za proizvodnju flaširane
prirodne izvorske vode, a u skladu sa ugovorom o koncesiji.

7. Pravo učešća na Javnom pozivu

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju sva domaća ili strana pravna lica ili fizička lica ili konzorcijum dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica, koja ispunjavaju uslove iz tenderske dokumentacije i ovog poziva, a koja su otkupila tendersku dokumentaciju.

7.1 Opšti uslovi za učešće na Javnom pozivu

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju domaća ili strana pravna ili fizička lica ili konzorcijum dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica (u daljem tekstu: Ponuđači).
Kada je podnosilac inicijative konzorcijum, članovi konzorcijuma će ovlastiti jednog člana koji će predstavljati konzorcijum u postupku dodjele koncesije.
Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu bilo samostalno ili kao član konzorcijuma.
Ponudu na Javni poziv za dodjelu koncesije, saglasno članu 19. Zakona o koncesijama, ne može dostaviti:

 • ponuđač nad kojim je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije,
 • ponuđač ili sa njim povezani privredni subjekti sa kojim je raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,
 • ponuđač koji je oglašen odgovornim za krivično djelo u vršenju registrovane djelatnosti,
 • ponuđač koji ima neizmirene poreske obaveze, u skladu sa odgovarajućim propisima i
 • ponuđač koji je ustupio koncesiju trećem licu ili finansijskoj organizaciji.

Razmjena informacija između Ministarstva i zainteresovanih ponuđača, nakon preuzimanja Dokumentacije za javno nadmetanje, obavljaće se u pisanoj formi poštom, faksom ili elektronski.
Zahtjevi za dodatnim informacijama i davanje obavještenja mogu se dostaviti najkasnije 10 dana prije krajnjeg roka za dostavljanje ponuda.

8. Garancija na ime obezbjeđenja ponude – depozit

Obavezan uslov za učešće u postupku dodjele koncesije je dostava garancije na ime obezbjeđenja ponude u iznosu od 5.000,00 KM i obezbjeđuje se u vidu novčanog depozita, sa rokom važenja do stupanja na snagu rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije. Depozit se uplaćuje na jedinstveni račun trezora, broj: 562-099-000013-02-80, svrha uplate: uplata depozita za obezbjeđenje ponude (uplata se odnosi na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede).

8.1 Uslovi, rok i način vraćanja garancije – depozita

Ponuđaču koji bude izabran za koncesionara depozit se uračunava u jednokratnu koncesionu naknadu. Depozit se vraća ponuđaču koji ne bude izabran u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije ili ponuđaču čija ponuda nije blagovremeno dostavljena u roku od 15 dana od dana kada Komisija za koncesije Republike Srpske konstatuje tu činjenicu. Depozit neće biti vraćen ponuđaču ako:
a) ponuđač povuče ponudu nakon isteka roka za dostavljanje ponuda i
b) izabrani ponuđač:

 • ne ispoštuje neki od uslova koji je potrebno ispuniti prije potpisivanja ugovora o koncesiji i
 • odustane od zaključivanja ugovora o koncesiji,
  (uplata se odnosi na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede).
9. Vrijeme trajanja koncesije

Ugovor o koncesiji zaključuje se na rok koji ne može biti duži od 50 godina, računajući od dana zaključivanja ugovora o koncesiji.
U rok koncesije uključiće se vrijeme potrebno za obavljanje pripremnih radnji i obezbjeđenje investicija.

10 Spisak potrebnih dozvola i odobrenja ili drugih ovlašćenja

Dokumentacija
Uz ponudu ponuđač je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar,
 • dokaz nadležnog organa da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili postupak likvidacije,
 • izjavu ponuđača, potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa, kojom
  dokazuje da sa njim ili njegovim povezanim licem nije raskinut ugovor o
  koncesiji krivicom koncesionara,
 • uvjerenje nadležnog suda sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđen za krivično djelo u vršenju registrovane djelatnosti,
 • bilans stanja i bilansa uspjeha za prethodne tri godine poslovanja
  ukoliko nije riječ o novoregistrovanom preduzeću,
 • uvjerenje o registraciji poreskog obveznika i obveznika poreza na
  dodatu vrijednost,
 • uvjerenje nadležnog poreskog organa ili drugog nadležnog organa
  zemlje sjedišta ponuđača kojim dokazuje da je ispunio obaveze po osnovu
  poreza (direktni i indirektni) u skladu sa važećim propisima,
 • izjavu ponuđača potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa da nije
  ustupio koncesiju trećem licu ili finansijskoj organizaciji,
 • dokaz da su obezbijeđena finansijska sredstva za realizaciju projekta ili izjavu odgovarajuće finansijske organizacije da će pratiti ponuđača
  u finansiranju predmeta koncesije,
 • uvjerenje o solventnosti ponuđača izdato od strane banke, odnosno
  potvrda da u posljednjih 12 mjeseci ponuđač nije bio blokiran, računajući
  od dana objavljivanja Javnog poziva u “Službenim glasniku Republike
  Srpske”,
 • originalnu izjavu o prihvatanju Nacrta ugovora o koncesiji.

Sva dokumenta koja se prilažu moraju biti originali ili ovjerene kopije originala, ne starija od 90 dana.

11. Način dostavljanja ponuda

Ponude treba dostaviti u zapečaćenoj i neprovidnoj koverti, uz napomenu: Ponuda za Javni poziv za dodjelu koncesije za eksploataciju vode na lokaciji Tjentište, opština Foča – ne otvarati, sa imenom i adresom ponuđača, poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Trg Republike Srpske br. 1, 78 000 Banja Luka, ili neposredno, putem Glavnog protokola Vlade Republike Srpske, na adresi: Trg Republike Srpske br. 1, lamela A, 78 000 Banja Luka.
Svi listovi ponude, sa pratećom dokumentacijom, moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim brojem stranica, parafirani ili potpisani od strane ovlašćenog lica. Sve dopune i izmjene ponude i prateća dokumentacija moraju biti čitljivi i parafirani od strane ovlašćenog lica.
Ponuda za učešće na Javnom pozivu, kao i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa objavljenim javnim pozivom moraju biti napisani na srpskom jeziku, a ukoliko su sačinjeni na nekom drugom jeziku, moraju biti upotpunjeni zvaničnim prevodom ovlašćenog sudskog tumača za srpski jezik.

12. Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponuda

Ponuđači će biti naknadno obaviješteni o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponuda.

13. Rok u kome se ponuda može povući

Ponuda se može povući najkasnije posljednjeg dana prije otvaranja ponuda. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjev o povlačenju ponude dostavlja se u koverti, sa naznakom: Povlačenje ponude za učešće na Javnom pozivu za
dodjelu koncesije za eksploataciju vode na lokaciji Tjentište, opština Foča.

14. Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija sastoji se od:

 • Javnog poziva za dodjelu predmetne koncesije,
 • opisa predmeta koncesije,
 • uputstva ponuđačima za izradu ponude,
 • kriterijuma za vrednovanje i ocjenu,
 • Nacrta ugovora o koncesiji.
14.1 Preuzimanje tenderske dokumentacije

Tenderska dokumentacija može se preuzeti uz dokaz o uplati od 200,00 KM, u prostorijama MPŠV, svakim radnim danom od 8 do 16 časova, u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.
Iznos sredstava za otkup tenderske dokumentacije uplaćuje se na žiro račun, broj: 5620990000055687, vrsta prihoda 722511, svrha uplate: otkup tenderske dokumentacije, organizacioni kod 1546003, šifra opštine 002.

15. Mogućnost poništenja postupka dodjele koncesije

Postupak dodjele koncesije može se poništiti nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u slučajevima predviđenim članom 24. stav 1. Zakona o koncesijama.

16. Identitet podnosioca inicijative za dodjelu koncesije i iznos bonusa

Inicijativu za dodjelu koncesije za eksploataciju vode na lokaciji Tjentište, opština Foča, podnijelo je privredno društvo “F§H GROUP” d.o.o. Tjentište, Foča.
Podnosiocu inicijative u skladu sa Zakonom o koncesijama dodjeljuje se bonus koji iznosi 10% od pripadajućih bodova po svim kriterijumima za vrednovanje ponuda.

17. Rok za dostavljanje ponuda

Javni poziv biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”, u dnevnom listu “Glas Srpske”, kao i na sajtu: Vlade Republike Srpske, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.vladars.net i Komisije za koncesije Republike Srpske.
Rok za dostavljanje ponuda je 30 (trideset) dana, računajući od dana objavljivanja Javnog poziva u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Neblagovremene, nepotpune, kao i ponude podnesene od strane neovlašćenog lica neće biti razmatrane.
Podaci o licima zaduženim za davanje informacija relevantnih za postupak Javnog poziva:

 • Marinko Vranić, v.s.s. za EU integracije u oblasti voda, telefon, broj: 051/338-921.

Broj: 12.07-337-576/21
Datum: 16.03.2022. godine

Ministar,
Dr Boris Pašalić, s.r.

Kontakt

 • Trg jasenovačkih žrtava 4
  78 000 Banja Luka, BA
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408