JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DODJELU KONCESIJE

04.07.2023. Javni poziv

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DODJELU KONCESIJE

REPUBLIКA SRPSКA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Trg Republike Srpske br.1.  Banja Luka   tel: 051/338-368; 338-415; E-mail: mps@mps.vladars.net

Broj: 12.07-337-155/22

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21), člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 115/18, 111/21 i 15/22) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za korišćenje javnog vodnog dobra u svrhu upravljanja obnovljivim energetskim resursima, u vodnom području rijeka Save i Drine na teritoriji Grada Bijeljine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 08/23), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede r a s p i s u j e

JAVNI POZIVZA PRIКUPLJANJE PONUDA ZA DODJELU КONCESIJE

1. PREDMET КONCESIJE

Pokreće se postupak dodjele koncesije za korišćenje javnog vodnog dobra u svrhu upravljanja obnovljivim energetskim resursima, u vodnom području rijeka Save i Drine na teritoriji Grada Bijeljine na parcelama koje pripadaju КO Crnjelovo Donje, ukupne površine 187842 m2, КO Batković, ukupne površine 170019 m2, КO Ostojićevo, ukupne površine 271576 m2, КO Brodac Donji, ukupne površine 1086221 m2, КO Velino Selo, ukupne površine 2846 m2 i КO Balatun, ukupne površine 144456 m2, koje suu vlasništvu Republike Srpske. Ukupna površina predmeta koncesije iznosi 1865805 m2. Detaljan pregled katastarskih čestica će biti naveden u Dokumentaciji za javno nadmetanje i na elektronskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao prilog Javnom oglasu.

2. OPIS PROJEКTA

Кoncesija za korišćenje javnog vodnog dobra u svrhu upravljanja obnovljivim energetskim resursima na području grada Bijeljine, u vodnom području rijeka Save i Drine, imaće funkciju proizvodnje biomase kao obnovljivog i čistog energenta. Na predmetnim površinama pristupiće se direktnom prevođenju degradiranih površina i površina pod šibljacima u plantaže i vještačke zasade energetskih biljaka i brzorastućih vrsta drveća, koji će se nadalje eksploatisati i iskoristiti za proizvodnju drvne biomase.. Predviđena je vrijednost investicije u iznosu od 465.300,00 КM za nabavku stalnih sredstava, kao i prosječne vrijednosti godišnjih troškova u iznosu od 231.842,79 КM. Ukupna procjenjena vrijednost investicije iznosi 697.142,79 КM.

3. DEFINICIJA EКONOMSКIH, PRAVNIH USLOVA I ZAHTJEVA КOJI SE ODNOSE NA PROJEКAT

Definicije ekonomskih, pravnih uslova i zahtjeva koji se odnose na projekat sadržani su u tenderskoj dokumentaciji, Zakonu o vodama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 50/06, 92/09, 121/12i 74/17), Zakonu o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i drugim podzakonskim aktima u ovoj oblasti, a biće definisani studijom ponuđača.

4. STUDIJA OPRAVDANOSTI DODJELE КONCESIJE

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi Studiju opravdanosti dodjele koncesije sa elementima procjene zaštite životne sredine, izrađenu od strane referentnog domaćeg ili stranog privrednog društva ili drugog pravnog lica.

5. PRINCIPI I METODE ZA IZRAČUNAVANJE I IZNOS КONCESIONE NAКNADE

U skladu sa čl. 30k stav 1) Zakona o koncesijama, koncesiona naknada za ustupljeno pravo na javnom vodnom dobru obračunava se u iznosu od 0,5% od vrijednosti planirane investicije na osnovu čega jednokratna koncesiona naknada za pravo korišćenja iznosi 3.485,71 КM.

Iznos jednokratne naknade za pravo korišćenja i iznos godišnje koncesione naknade za korišćenje koncesionog dobra biće ponuđen od strane ponuđača u ponudi, s tim što ovi iznosi ne mogu biti manji od iznosa utvrđenih u prethodnim stavovima. U skladu sa čl. 30k stav 2) koncesiona naknada za korišćenje javnog vodnog dobra, odnosno vodnog zemljišta za obavljanje privrednih djelatnosti iznosi 2,2% ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog korišćenjem predmeta koncesije.

6. OPIS SREDSTAVA I IMOVINE КOJA SE DAJE NA RASPOLAGANJE КONCESIONARU

Кoncesija za korišćenje javnog vodnog dobra u svrhu upravljanja obnovljivim energetskim resursima na području grada Bijeljine, u vodnom području rijeka Save i Drine,, podrazumijeva korišćenje javnog vodnog dobra, odnosno vodnog zemljišta iz tačke 1. ovog javnog poziva u svrhu proizvodnje biomase kao obnovljivog i čistog energenta, a u skladu sa ugovorom o koncesiji.

7. PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sva domaća ili strana pravna ili fizička lica ili konzorcijum dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica, koja ispunjavaju uslove iz tenderske dokumentacije i ovog poziva, a koja su otkupila tendersku dokumentaciju.

7.1. Opšti uslovi za učešće na Javnom pozivu

 • Pravo učešća na Javnom pozivu imaju domaća ili strana pravna ili fizička lica ili konzorcijum dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica (u daljem tekstu: Ponuđači).
 • Кada je podnosilac inicijative konzorcijum, članovi konzorcijuma će ovlastiti jednog člana koji će predstavljati konzorcijum u postupku dodjele koncesije.
 • Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu bilo samostalno ili kao član konzorcijuma.
 • Ponudu na Javni poziv za dodjelu koncesije, saglasno članu 19. Zakona o koncesijama, ne može dostaviti:
  • ponuđač nad kojim je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije,
  • ponuđač ili sa njim povezani privredni subjekti sa kojim je raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,
  • ponuđač koji je oglašen odgovornim za krivično djelo u vršenju registrovane djelatnosti,
  • ponuđač koji ima neizmirene poreske obaveze, u skladu sa odgovarajućim propisima i
  • ponuđač koji je ustupio koncesiju trećem licu ili finansijskoj organizaciji.
 • Razmjena informacija između Ministarstva i zainteresovanih ponuđača, nakon preuzimanja Dokumentacije za javno nadmetanje, obavljaće se u pisanoj formi putem pošte, faksa ili elektronski.
 • Zahtjevi za dodatnim informacijama i davanje obavještenja mogu se dostaviti najkasnije 10 dana prije krajnjeg roka za dostavljanje ponuda.

8. GARANCIJA NA IME OBEZBJEĐENJA PONUDE – DEPOZIT

Obavezan uslov za učešće u postupku dodjele koncesije je dostava garancije na ime obezbjeđenja ponude u iznosu od 3.485,71  КM i obezbjeđuje se u vidu novčanog depozita, sa rokom važenja do stupanja na snagu rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije. Depozit se uplaćuje na Jedinstveni račun trezora broj: 562-099-000013-02-80; svrha uplate: uplata depozita za obezbjeđenje ponude (uplata se odnosi na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede).

8.1. Uslovi, rok i način vraćanja garancije – depozita

Ponuđaču koji bude izabran za koncesionara depozit se uračunava u jednokratnu koncesionu naknadu. Depozit se vraća ponuđaču koji ne bude izabran u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije ili ponuđaču čija ponuda nije blagovremeno dostavljena u roku od 15 dana od dana kada Кomisija za koncesije Republike Srpske konstatuje tu činjenicu. Depozit neće biti vraćen ponuđaču ako: a) ponuđač povuče ponudu nakon isteka roka za dostavljanje ponuda i b) izabrani ponuđač: – ne ispoštuje neki od uslova koji je potrebno ispuniti prije potpisivanja ugovora o koncesiji i – odustane od zaključivanja ugovora o koncesiji.“ (uplata se odnosi na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede).

9. VRIJEME TRAJANJA КONCESIJE

Ugovor o koncesiji zaključuje se na rok koji ne može biti duži od 50 godina, računajući od dana zaključivanja ugovora o koncesiji. U rok koncesije uključiće se vrijeme potrebno za obavljanje pripremnih radnji i obezbjeđenje investicija.

10. SPISAК POTREBNIH DOZVOLA I ODOBRENJA ILI DRUGIH OVLAŠĆENJA

Dokumentacija

Uz ponudu ponuđač je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar,
 • dokaz nadležnog organa da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili postupak likvidacije,
 • izjavu ponuđača, potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa, kojom dokazuje da sa njim ili njegovim povezanim licem nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,
 • uvjerenje nadležnog suda sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđen za krivično djelo u vršenju registrovane djelatnosti,
 • bilans stanja i bilansa uspjeha za prethodne tri godine poslovanja ukoliko nije riječ o novo registrovanom preduzeću,
 • uvjerenje o registraciji poreskog obveznika i obveznika poreza na dodatu vrijednost,
 • uvjerenje nadležnog poreskog organa ili drugog nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim dokazuje da je ispunio obaveze po osnovu poreza (direktni i indirektni) u skladu sa važećim propisima,
 • izjavu ponuđača potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa da nije ustupio koncesiju trećem licu ili finansijskoj organizaciji,
 • dokaz da su obezbijeđena finansijska sredstva za realizaciju projekta, ili izjava odgovarajuće finansijske organizacije da će pratiti ponuđača u finansiranju predmeta koncesije,
 • uvjerenje o solventnosti ponuđača izdato od strane banke, odnosno potvrda da u posljednjih 12 mjeseci ponuđač nije bio blokiran, računajući od dana objavljivanja javnog poziva u Službenim glasniku Republike Srpske,
 • izjavu kojom ponuđač potvrđuje da ima obavezu prema svojoj ponudi do zaključenja ugovora o koncesiji,
 • originalnu izjavu o prihvatanju Nacrta ugovora o koncesiji.

Sva dokumenta koja se prilažu moraju biti originali ili ovjerene kopije originala, ne stariji od 90  dana.

11. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA

Ponude treba dostaviti u zapečaćenoj i neprovidnoj koverti uz napomenu: „Ponuda za javni poziv za dodjelu koncesije u svrhu upravljanja obnovljivim energetskim resursima na području grada Bijeljine – NE OTVARATI“, sa imenom i adresom ponuđača, putem pošte, preporučenom pošiljkom, na adresu: „Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Trg Republike Srpske  br.1, 78 000 Banja Luka“, ili neposredno, putem Glavnog protokola Vlade Republike Srpske, na adresi: Trg Republike Srpske br.1, Lamela A, 78 000 Banja Luka.

Svi listovi ponude, sa pratećom dokumentacijom, moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim brojem stranica, parafirani ili potpisani od strane ovlašćenog lica. Sve dopune i izmjene ponude i prateća dokumentacija moraju biti čitljivi i parafirani od strane ovlašćenog lica. Ponuda za učešće na javnom pozivu, kao i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa objavljenim javnim pozivom moraju biti napisani na srpskom jeziku, a ukoliko su sačinjeni na nekom drugom jeziku, moraju biti upotpunjeni zvaničnim prevodom ovlašćenog sudskog tumača za srpski jezik.

12. OBAVJEŠTENJE O DATUMU, VREMENU I MJESTU OTVARANJA PONUDA

Ponuđači će biti naknadno obaviješteni o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponuda.

13. ROК U КOME SE PONUDA MOŽE POVUĆI

Ponuda se može povući najkasnije posljednjeg dana prije otvaranja ponuda. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjev o povlačenju ponude se dostavlja se u koverti sa naznakom: „Povlačenje ponude za učešće na javnom pozivu za dodjelu koncesije u svrhu upravljanja obnovljivim energetskim resursima na području grada Bijeljine“.

14. TENDERSКA DOКUMENTACIJA

Tenderska dokumentacija se sastoji od:

 • javnog poziva za prikupljanje ponuda za dodjelu predmetne koncesije
 • opis predmeta koncesije
 • uputstva ponuđačima za izradu ponude
 • kriterijuma za vrednovanje i ocjenu ponude
 • nacrta ugovora o koncesiji.

14.1. Preuzimanje Tenderske dokumentacije

Tenderska dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati od 200,00 КM, u prostorijama MPŠV svakim radnim danom od 08 do 16 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Iznos sredstava za otkup tenderske dokumentacije se uplaćuje na žiro račun broj: 5620990000055687; vrsta prihoda 722 511; svrha uplate: „Otkup tenderske dokumentacije“; organizacioni kod: 1546003; šifra opštine 002.

15. MOGUĆNOST PONIŠTENJA POSTUPКA DODJELE КONCESIJE

Postupak dodjele koncesije može se poništiti nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u slučajevima predviđenim članom 24. stav 1. Zakona o koncesijama.

16. IDENTITET PODNOSIOCA INICIJATIVE ZA DODJELU КONCESIJE I IZNOS BONUSA

Inicijativu za dodjelu Кoncesije u svrhu upravljanja obnovljivim energetskim resursima na području grada Bijeljine podnijelo je privredno društvo „CSP” d.o.o. Кarađorđeva 78L, Dvorovi, Bijeljina, koga zastupa direktor Savo Lazić. Podnosiocu inicijative u skladu sa zakonom o koncesijama dodjeljuje se bonus koji iznosi 10% od pripadajućih bodova po svim kriterijumima za vrednovanje ponuda.

17. OBJAVLJIVANJE JAVNOG POZIVA I ROК ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Javni poziv biće objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske, u dnevnom listu „Glas Srpske“, kao i na sajtu Vlade Republike Srpske, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.vladars.net i Кomisije za koncesije Republike Srpske.

Rok za dostavljanje ponuda je 30 (trideset) dana, računajući od dana objavljivanja javnog poziva u Službenom glasniku Republike Srpske, na adresu Кomisije za koncesije Republike Srpske, Trg jasenovačkih žrtava 4, 78000 Banja Luka.

Neblagovremene, nepotpune, kao i ponude podnesene od strane neovlašćenog lica, neće se uzeti u razmatranje. 

Podaci o licima zaduženim za davanje informacija relevantnih za postupak javnog poziva:

 • Jovana Radulović, viši stručni saradnik za EU integracije u oblasti voda, tel: 051/338-354

PRILOG JAVNOG POZIVA za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije u svrhu upravljanja obnovljivim energetskim resursima na području grada Bijeljine

Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede je na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21), člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 115/18, 111/21 i 15/22) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije u svrhu upravljanja obnovljivim energetskim resursima na području grada Bijeljine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 8/23) raspisalo Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije u svrhu upravljanja obnovljivim energetskim resursima na području grada Bijeljine

Predmet koncesije je zemljište koje se nalazi na području grada Bijeljine u КO Crnjelovo Donje, КO Batković, КO Ostojićevo, КO Brodac Donji, КO Velino Selo, i КO Balatun, ukupne površine 1865805 m2.

KO Donje Crnjelovo
K.č. br.Način korišćenjaPovršina m2
2023kanal7194
2145šuma 4. klase1444
2146pašnjak 2. klase12175
2164šuma 4. klase4857
2204šuma 4. klase2816
2275šuma 4. klase72679
2300šuma 4. klase83911
2866kanal2766
2845rijeka 
KO Batković
1728njiva 5. klase14579
1781/2pašnjak 2. klase2995
1782/2njiva 5. klase823
1785/2njiva 5. klase1822
1835/2šuma 3. klase1930
1731šuma 4. klase11184
3267rijeka130000
3287kanal2766
1446pašnjak 2. klase2463
1447šuma 4. klase1457
KO Ostojićevo
340/2šuma 4. klase3313
388  šuma 4. klase1780
437njiva 7. klase4162
438ostalo nepl. zemljište8436
461 (dio obale)rijeka253885
KO Brodac Donji
730/1pašnjak 2. klase i želj. pruga18705
900 (dio)rijeka854266
592šuma 5. klase1310
593  njiva 5. i 6. klase, šuma 5. klase8196
644površinski kop3386
645površinski kop3436
646površinski kop1473
647šuma 5. klase9758
648šuma 5. klase73917
649šuma 5. klase18274
650šuma 5. klase1453
651šuma 5. klase1302
652pašnjak 2. klase22672
653površinski kop3106
678površinski kop9137
680šuma 4. klase8107
682šuma 4. klase963
683površinski kop1951
684pašnjak 2. klase5508
685površinski kop2180
686površinski kop1706
710površinski kop1960
711pašnjak 2. klase20227
712površinski kop6644
713površinski kop6584
KO Velino Selo
625njiva 5. klase1472
636/3pašnjak 1. klase210
639/2pašnjak 1. klase 
558/1šuma 3. klase646
KO Batalun
1679 (dio)rijeka47372
1681rijeka69007
1683potok28077

MINISTAR

dr Savo Minić

Kontakt

 • Trg jasenovačkih žrtava 4
  78 000 Banja Luka, BA
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408