Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje Strelišta “Rakovačke bare“ na području Grada Banja Luka, naselje Drakulić

13.01.2023. Javni poziv

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje Strelišta “Rakovačke bare“ na području Grada Banja Luka, naselje Drakulić

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21), člana 76. Stav 2. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 115/18, 111/21, 15/22 i 56/22) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za korišćenje Strelišta „Rakovačke bare“ Grad Banja Luka broj: 04/1-012-2-3168/20), Ministarstvo porodice, omladine i sporta raspisuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje Strelišta “Rakovačke bare“ na području Grada Banja Luka, naselje Drakulić, radi organizovanja sportsko-rekreativnih aktivnosti, sportsko-komercijalnog streljaštva i streličarstva

Datum otvaranja:

13.1.2023. godine

Datum zatvaranja:

13.2.2023. godine

Krajnji rok prijave:

13.2.2023. godine

1. Predmet koncesije i lokacija

Predmet koncesije je korišćenje Strelišta „Rakovačke bare“ na području Grada Banja Luka u naselju Drakulić koje je u svojini Republike Srpske – Ministarstva unutrašnjih poslova sa 1/1 diijela, ukupne površine 13936 m² (1,3936 ha), upisana u pl br. 1983 k.o. Drakulić na parceli koja je označena po novom premjeru brojem k.č. 585/241, zvano Strelište.

2. Opis projekta

Planirano je da koncesija za korišćenje Strelišta „Rakovačke bare“ dodjeljuje se u svrhu sportsko-komercijalnog streljaštva i streličarstva, organizovanja sportsko-rekreativnih aktivnosti, a naročito sportsko-rekreativnog i komercijalnog streljaštva i streličarstva, uz druge prateće sadržaje ugostiteljskog karaktera, obuke za navedene aktivnosti i sl. te revitalizovanja i saniranja strelišta i privođenja prvobitnoj namjeni u cilju podsticanja razvoja sportskih aktivnosti na području grada Banja Luka.

Procjenjena vrijednost investicije iznosi 813.508,00 KM.

3. Studija opravdanosti dodjele koncesije

Realizaciju koncesionog projekta ponuđač će predstaviti u Studiji opravdanosti dodjele koncesije, koju je dužan izraditi i uz ponudu dostaviti i koja čini sastavni dio ponude. Za izradu studije potrebno je angažovati referentno, domaće ili strano, privredno društvo ili drugo pravno lice.

4. Rok trajanja koncesije

Koncesija za korišćenje Strelišta „Rakovačke bare“ iz tačke 1. ovog javnog poziva može se dodijeliti maksimalno do 30 godina, a najkasnije do privođenja važećeg regulacionog plana namjeni, odnosno započinjanja radova  na dionici planiranog auto-puta Banja Luka – Glamoč, računajući od dana zaključivanja ugovora o koncesiji, bez prava koncesionara na naknadu štete zbog eventualnog ranijeg prestanka/raskida ugovora o koncesiji zbog ovog razloga.

5. Koncesiona naknada

Minimalna koncesiona naknada utvrđena je na osnovu Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 59/13, 16/18, 70/20, 111/21) i Pravilnika o koncesionim naknadama u oblasti sporta („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 58/22) i  sastoji se od:

  • Jednokratne koncesione naknade za ustupljeno pravo u iznosu od 24.405,00 KM
  • Koncesione naknade za korišćenje predmeta koncesije u iznosu od 3,5% od godišnjih prihoda ostvarenih obavljanjem koncesionih djelatnosti.

Jednokratna koncesiona naknada se utvrđuje za svakog ponuđača na osnovu iskazane visine vrijednosti investicije iz ponude za javni poziv u skladu sa Pravilnikom o koncesionim naknadama u oblasti sporta („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 58/22) i ne može biti manja od 24.405,00 KM.

6. Imovinsko-pravni odnosi na predmetnom zemljištu

Na lokaciji predviđenoj za obavljanje koncesione djelatnosti, imovinsko-pravni odnosi su riješeni jer je zemljište u svojini Republike Srpske, a upis prava koncesije na predmetnoj nepokretnosti utvrđuje se Ugovorom o koncesiji.

Zemljište u svojini Republike Srpske planirano za korištenje dodjeliće se budućem koncesionaru na period trajanja koncesije u skladu sa propisima, a utvrdiće se ugovorom o koncesiji.

7. Garancija na ime obezbjeđenja ponude

Obavezan uslov za učešće u postupku dodjele koncesije je dostava garancije na ime obezbjeđenja ponude u iznosu od 24.405,00 KM i obezbjeđuje se u vidu novčanog depozita, sa rokom važenja do objavljivanja i stupanja na snagu rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije.

Depozit se uplaćuje na Jedinstveni račun trezora broj: 562-099-000013-02-80; svrha uplate: uplata depozita na ime obezbjeđenja ponude (uplata se odnosi na Ministarstvo porodice, omladine i sporta-depozit po javnom pozivu, organizacioni kod 37100001).

Napomena: budžetska organizacija i vrsta prihoda se ne popunjavaju.

8. Uslovi, rok i način vraćanja garancije

Ponuđaču koji bude izabran kao najpovoljniji depozit se uračunava u jednokratnu koncesionu naknadu.

Depozit se vraća, u roku od 30 dana od dana objavljivanja i stupanja na snagu rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjele koncesije, ponušačima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije ili ponuđaču čija ponuda je neblagovremeno dostavljena, u roku od 15 dana od dana kada Komisija za koncesije Republike Srpske konstatuje tu činjenicu.

Depozit neće biti vraćen izabranom ponuđaču ako:

  • Ne ispoštuje neki od uslova koje je potrebno ispuniti prije potpisivanja ugovora o koncesiji,
  • Odustane od zaklučenja ugovora o koncesiji
  • Ponuđač povuče ponudu nakon isteka roka za dostavljanje ponuda
9. Uslovi i pravo učešća na javnom pozivu

Pravo učešća na javnom pozivu imaju domaća i strana pravna i fizička lica ili konzorcijum dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica koja ispunjavaju uslove iz Dokumentacije za javno nadmetanje.

10. Dokazi potrebni za učešće na javnom pozivu
10.1.    Podobnost za učešće i ispunjenost uslova na javnom pozivu za dodjelu koncesije ponuđač dokazuje dostavljanjem sljedećih dokaza:

a) za pravna lica

1) izvod iz registra poslovnih subjekata ili drugog odgovarajućeg registra,

2) dokaz nadležnog organa da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili postupak  Likvidacije,

3) izjava ponuđača, potpisana i ovjerena kod nadležnog organa, kojom dokazuje da sa njim ili njegovim povezanim licem nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,

4) za domaća pravna lica uvjerenje nadležnog suda sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnaćnom presudom osuđen za krivično djelo izvršeno u vršenju  registrovane djelatnosti,

5) za strana pravna lica dokaz nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđen za krivično djelo izvršeno u vršenju  registrovane djelatnosti,

6) uvjerenje nadležnog poreskog organa kojim dokazuje da je ispunio obaveze po osnovu poreza (direktnih i indirektnih) i doprinosa (penzijsko i zdravstveno osiguranje), u skladu sa važećim propisima,

7) izjavu ponuđača potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa da nije ustupio ugovor trećem licu ili finansijskoj organizaciji;

b) za fizička lica:

1) uvjerenje o prebivalištu ili ovjerenu kopiju putne isprave za strano lice i

2) uvjerenje da se protiv ponuđača ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda ili  ekvivalentan dokument zemlje sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da se protiv  ponuđača ne vodi krivični postupak.

10.2.    Ekonomsko-finansijsku podobnost i iskustvo u obavljanju koncesione djelatnosti  ponuđač dokazuje dostavljanje slijedećih dokaza:

a) za pravna lica

1) dokaz poslovne banke o soventnosti ponuđača, kojim se dokazuje da u posljednjih 12 mjeseci računajući od dana objavljivanja javnog poziva, račun ponuđača nije bio blokiran,

2) finansijski izvještaj ponuđača sastavljen u skladu sa zakonom i međunarodnim računovodstvenim standardima za posljednju godinu poslovanja,

3) dokaz da ponuđač ima vlastita finansijska sredstva za realizaciju predmeta koncesije i/ili izjavu odgovarajuće finansijske organizacije da će pratiti ponuđača u finansiranju predmeta koncesije i

b) Fizička lica svoju ekonomsko–finansijsku podobnost dokazuju na način predviđen u tački 10.2.a) podtačka 3) ovog javnog poziva.

10.3. Ostali dokazi

1) ugovor o konzorcijumu ako ponuđač podnese zajedničku ponudu,

2) dokaz o uplati novčanog depozita na ime obezbjeđenja ponude,

3) dokaz o uplati sredstava za preuzimanje Dokumentacije za javno nadmetanje,

4) izjava o prihvatanju Dokumentacije za javno nadmetanje,

5) izjava ponuđača da preuzima obavezu osnivanja privrednog društva za obavljanje koncesione djelatnosti, ako ponuđač nema osnovano privredno društvo sa sjedištem u  Republici Srpskoj,

6) izjava kojom ponuđač potvrđuje da ima obavezu prema svojoj ponudi do zaključivanja ugovora o koncesiji i

7) dokaz da je Studiju opravdanosti dodjele koncesije izradilo privredno društvo ili drugo pravno lice koje ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije.

10.4.    Ukoliko  ponudu podnosi konzorcijum, dokazi iz t. 10.1.a), 10.2.a) i 10.3. podt. 4) i 5) se podnose za svakog člana konzorcijuma.
10.5.    Svi dokazi koji se prilažu moraju biti u orginalu ili ovjerenoj kopiji i ne starije od 120 dana računajući od dana objavljivanja javnog poziva.
11. Rok za dostavljanje ponude

Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenog glasniku Republike Srpske“.

12. Način dostavljanja ponude i adresa

Ponuđač ponudu podnosi na Obrazcu, koji je sastavni dio dokumentacije za javno nadmetanje, uz koju prilaže dokaze za javno nadmetanje iz tačke 10. Javnog poziva.

Ponude treba dostaviti u zapečaćenoj i neprovidnoj koverti uz napomenu: NE OTVARATI, ponuda za Javni poziv za dodjelu koncesije za korišćenje Strelišta „Rakovačke bare“, sa imenom i adresom ponuđača, poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu: Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka, ili neposredno putem Glavnog protokola Vlade Republike Srpske, na adresi Trg Republike Srpske br. 1, lamela B, 78 000 Banja Luka.

13. Mogućnost posjete lokaciji na kojoj će se vršiti koncesiona djelatnost

Svim licima koja su preuzela Dokumentaciju za javno nadmetanje, prije dostavljanja ponude, biće omogućena posjeta lokaciji na kojoj će se obavljati koncesiona djelatnost, ukoliko za to iskažu interes. Vrijeme posjete lokaciji obaviće se u dogovoru sa predstavnicima zainteresovanih lica.

 14. Rok u kome se ponuda može povući

Povlačenje ponude ponuđač može izvršiti najkasnije do isteka roka za podnoenje ponuda. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se u pisanoj formi, u koverti sa naznakom: povlačenje ponude za učešće na Javnom pozivu za dodjelu koncesije za korišćenje Strelišta „Rakovačke bare“, na adresu: Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka.

15. Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponude

Komisija za koncesije Republike Srpske ponuđače će obavijestiti o datumu, vrmenu i mjestu otvaranja ponuda.

16. Mogućnost poništenja postupka dodjele koncesije

Postupak dodjele koncesije može se poništiti nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u slučajevima predviđenim članom 24. stav 1. Zakona o koncesijama.

17. Vrijeme i način preuzimanja dokumentacije za javno nadmetanje

Dokumentaciju za javno nadmetanje čine:

  • Javni poziv za podnošenje ponuda,
  • Opis predmeta koncesije,
  • Uputstvo ponuđačima za izradu ponude,
  • Kriterijume za vrednovanje i ocjenu ponude i
  • Nacrt ugovora o koncesiji.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva porodice, omladine i sporta, svaki radni dan od 09 do 14 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske“, u kancelariji broj 15, na devetom spratu, u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske, lamela A.

Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 2.500,00 KM, koja se uplaćuje na račun Javnih prihoda Republike Srpske broj 5620990000055687; vrsta prihoda 722511; svrha uplate: otkup dokumentacije za javno nadmetanje: organizacioni kod 37100001 šifra opštine 002.

18. Identitet podnosioca inicijative za dodjelu koncesije i iznos bonusa

Inicijativu za dodjelu koncesije za korišćenje strelišta „Rakovačke bare“ na području grada Banja Luka, naselje Drakulić, podnijelo je Privredno društvo „Jaćimović“ d.o.o. iz Banja Luke, Karađorđeva 83. Podnosiocu inicijative u skladu sa Zakonom o koncesijama dodjeljuje se bonus koji iznosi 10% od pripadajućih bodova po svim kriterijumima za vrednovanje ponuda.

19. Izmjene i dopune javnog poziva

Eventualne izmjene i dopune javnog poziva objaviće se na isti način na koji se objavljuje i osnovni tekst Javnog poziva, a rok za dostavljanje ponuda produćiće se za vrijeme koje je proteklo od dana objavljivanja osnovnog teksta Javnog poziva do dana objavljivanja njegove izmjene i dopune u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

20. Objavljivanje javnog poziva

Ovaj poziv objaviće se u dnevnom listu „Glas Srpske“, „Službenom glasniku Republike Srpske“ i na internet stranici Vlade Republike Srpske, Ministarstvu porodice, omladine i sporta i na sajtu Komisije za koncesije Republike Srpske.

Neblagovremene, nepotpune, kao i ponude podnesene od strane neovlašćenog lica neće biti razmatrane.

21. Lica zadužena za davanje informacija

Natalija Petrić, tel: 051 338-895, e-mail: n.petric@mpos.vladars.net

Dejan Erešić, tel: 051 338-322, e-mail: d.eresic@mpos.vladars.net

Broj: 20-01/052-3709-10/23

10.1.2023. Banja Luka

Po ovlašćenju predsjednika Vlade, ministar,

Zlatan Klokić, s.r.

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408