Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Rogatica radi obavljanja sjemenske proizvodnje krompirа

23.09.2021. Javni poziv

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Rogatica radi obavljanja sjemenske proizvodnje krompirа

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13 16/18 i 70/20), člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 115/18) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta na području opštine Rogatica, broj: 04/1-012-2-1758/21 od 10.06.2021. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 56/21), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Rogatica radi obavljanja sjemenske proizvodnje krompira

Datum otvaranja:
21.09.2021. godine

Datum zatvaranja:
21.10.2021. godine

Krajnji rok prijave:
21.10.2021. godine

1. Predmet koncesije i lokacija

Predmet koncesije je poljoprivredno zemljište u svojini Republike Srpske na području opštine Rogatica, ukupne površine 270392 m2 (27,0392 hektara), koje se nalazi u katastarskoj opštini Borike. Predmetna parcela je označena kao k.č. broj: 1277/1, njiva 6. klase, površine 270392 m2, upisana u List nepokretnosti, broj: 86 k.o. Borike.

2. Opis projekta

Koncesija na poljoprivredno zemljište dodjeljuje se u svrhu obavljanja sjemenske proizvodnje krompira. Koncesioni projekat podrazumijeva uređenje poljoprivrednog zemljišta i uspostavljanje savremene sjemenske proizvodnje krompira. Mjera uređenja poljoprivrednog zemljišta propisane su  Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 93/06, 86/07, 14/10 5/12 i 58/19). Aktivnosti na uređenju cjelokupne površine poljoprivrednog zemljišta trebalo bi da se završe u roku od jedne godine od momenta dobijanja zemljišta pod koncesiju. Uzgoj sjemenskog krompira treba da  se obavlja primjenom savremenih agro-tehničkih mjera, uz obaveveznu primjenu plodoreda.  Za čuvanje i skladištenje sjemenskog krompira, budući koncesinara treba obezbijediti adekvatne smještajne kapacitete.

Realizaciju koncesionog projekta ponuđač je dužan predstaviti u Studiji opravdanosti dodjele koncesije, a koja je sastavni dio ponude.

Za izradu Studije, u skladu sa članom 13. Zakona o koncesijama, angažuje se referentno, domaće ili strano, privredno društvo ili drugo pravno lice.

3. Vrijeme trajanja koncesije

Koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta iz tačke 1. ovog javnog poziva dodjeljuje se na period od 30 godina, računajući od dana zaključivanja ugovora o koncesiji.

4. Garancija na ime obezbjeđenja ponude

Obavezan uslov za učešće u postupku dodjele koncesije je dostava garancije na ime obezbjeđenja ponude u iznosu od  344,75 KM i obezbjeđuje se u vidu novčanog depozita, sa rokom važenja do objavljivanja i stupanja na snagu rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije.

Depozit se uplaćuje na Jedinstveni račun trezora broj: 562-099-000013-02-80; svrha uplate: uplata depozita na ime obezbjeđenja ponude (uplata se odnosi na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede).

5. Uslovi, rok i način vraćanja garancije

Ponuđaču koji bude izabran kao najpovoljniji depozit se uračunava u jednokratnu godišnju koncesionu naknadu za korišćenje poljoprivrednog zemljišta.

Ako izabrani najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora o koncesiji, gubi pravo na povrat depozita.

Depozit se vraća, u roku od 30 dana od dana objavljivanja i stupanja na snagu rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjele koncesije, ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije.  

6. Koncesiona naknada

Koncesiona naknada se sastoji od jednokratne koncesione naknade za ustupljeno pravo i koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta.

U skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za određivanje visine koncesione naknade i visine bankarske garancije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta i javnog dobra („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/14), utvrđeni su minimalni iznosi jednokratne koncesione naknade od 344,75 KM i koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta od 1.379,00 KM/godišnje.

U prvoj godini trajanja koncesije, koncesionar će biti oslobođen plaćanja koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta.

Iznos koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta, biće ponuđen od strane ponuđača u ponudi, s tim što navedeni iznos ne može biti manji od utvrđenog iznosa iz stava 2. ove tačke.

U slučaju da ponuđač ponudi veći iznos naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta od minimalno utvrđenog iznosa, istovremeno minimalan iznos jednokratne koncesione naknade će se uvećati i obračunati u skladu sa gore pomenutim Pravilnikom.

7. Imovinskopravni odnosi na predmetnom zemljištu

Na lokaciji predviđenoj za obavljanje koncesione djelatnosti, pravno-imovinski odnosi su riješeni, a upis prava koncesije na predmetnom poljoprivrednom zemljištu utvrđuje se ugovorom o koncesiji.

8. Uslovi i pravo učešća na Javnom pozivu

Pravo učešća na ovom javnom pozivu ima domaće i strano pravno lice (u daljem tekstu: ponuđač), koji ispunjava sljedeće uslove:

 1. da je registrovano u skladu sa zakonima Republike Srpske, za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 2. da je upisano u Registar proizvođača sjemena poljoprivrednog bilja kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
 3. da se nad istim ne vodi stečajni postupak ili postupak likvidacije,
 4. da sa istim ili sa njim povezanim privrednim subjektom nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,
 5. da nije osuđivano za krivično djelo u vršenju registrovane djelatnosti, 
 6. da je izmirilo poreske obaveze i doprinose,
 7. da nije ustupilo koncesiju trećem licu ili finansijskoj organizaciji,
 8. da je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava,
 9. da ima obezbijeđena vlastita finansijska sredstva ili garanciju banke za realizaciju koncesionog projekta u minimalnom iznosu od 1.400,00 KM,
 10. da je solventno i da račun istog nije bio blokiran u posljednjih 12 mjeseci od dana objavljivanja javnog poziva,
 11. da ima iskustvo u obaljanju sjemenske proizvodnje krompira, 
 12. da raspolaže sa minimalno jednom pogonskom poljoprivrednom mašinom potrebnom za obradu traženog poljoprivrednog zemljišta,
 13. da raspolaže sa objektima za skladištenje sjemena krompira,
 14. da je ponuđač uplatio novčani depozit u iznosu od 344,75 KM na ime obezbjeđenja ponude,
 15. da prihvata vremenski period trajanja koncesije od 30 godina,
 16. da prihvata obavezu uređenja i privođenja poljoprivrednog zemljišta kulturi, najkasnije u periodu od godinu dana od momenta dobijanja koncesije,
 17. da ima minimalno dva zaposlena lica na poslovima vezanim za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 18. da je otkupilo Dokumentaciju za javno nadmetanje i
 19. da je izradilo Studiju opravdanosti dodjele koncesije.
9. Dokazi potrebni za učešće na Javnom pozivu

Podobnost za učešće i ispunjenost uslova na javnom pozivu za dodjelu koncesije ponuđač dokazuje dostavljanjem sljedećih dokaza:

 1. ovjerena foto-kopijа rješenja o upisu u sudski registar iz koje se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, 
 2. ovjerena kopija rješenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o upisu u Registar proizvođača sjemena poljoprivrednog bilja,
 3. dokaz nadležnog organa da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili postupak likvidacije,
 4. izjava ponuđača, potpisana i ovjerena kod nadležnog organa, kojom dokazuje da sa njim ili njegovim povezanim licem nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,
 5. uvjerenje nadležnog suda sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđen za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,
 6. uvjerenje nadležnog poreskog organa kojim dokazuje da je ispunio obaveze po osnovu poreza (direktni i indirektni) i doprinose (penzijsko i zdravstveno osiguranje), u skladu sa važećim propisima,
 7. izjava ponuđača, potpisana i ovjerena kod nadležnog organa, da nije ustupio ugovor o koncesiji trećem licu ili finasijskoj organizaciji,
 8. potvrda Agencije za posredničke, informatičke i finasijske usluge o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava,
 9. izvod iz banke kao dokaz da ponuđač ima vlastita finansijska sredstva u minimalnom iznosu od 1.400,00 KM za realizaciju koncesionog projekta ili izjavu banke da će obezbijediti minimalni navedeni iznos finansijskih sredstava ponuđaču za finansiranje koncesionog projekta,
 10. dokaz poslovne banke o solventnosti ponuđača kojim se dokazuje da u posljednjih 12 mjeseci, računajući od dana objavljivanja Javnog poziva, račun ponuđača nije bio blokiran,
 11. kopija ugovora o vršenju kontrole proizvodnje sjemenskog materijala, zaključenog sa ovlašćenom institucijom,
 12. kopije saobraćajnih dozvola i/ili ugovor o korišćenju poljoprivrednih pogonskih mašina,
 13. kopija posjedovnog lista ili lista nepokretnosti i/ili građevinske dozvole i/ili upotrebne dozvole i/ili ugovor o zakupu objekata za skladištenje sjemena krompira,
 14. dokaz o uplati novčanog depozita na ime obezbjeđenja ponude u iznosu od 344,75 KM KM
 15. izjava ponuđača, potpisana i ovjerena kod nadležnog organa, da prihvata vremenski period trajanja koncesije od 30 godina,
 16. izjava ponuđača, potpisana i ovjerena kod nadležnog organa, da prihvata obavezu uređenja i privođenja kulturi poljoprivrednog zemljišta, najkasnije u periodu godinu dana od momenta dobijanja koncesije,
 17. izjava ponuđača, potpisana i ovjerena kod nadležnog organa, da ima minimalno dva zaposlena lica na poslovima vezanim za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 18. dokaz o uplati sredstava u iznosu od 200,00 KM, za preuzimanje dokumentacije za javno nadmetanje i
 19. Studiju opravdanosti dodjele koncesije.

Svi dokazi koji se prilažu moraju biti u orginalu ili ovjerenoj kopiji i ne stariji od četiri mjeseca, računajući od  dana objavljivanja javnog poziva.   

10. Rok za dostavljanje ponude

Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

11. Način dostavljanja ponude i adresa

Ponuđač podnosi popunjen obrazac, koji je sastavni dio Dokumetacije za javno nadmetanje, uz koji prilaže dokaze za javno nadmetanje iz tačke 9. Javnog poziva.   

Ponude treba dostaviti u zapečaćenoj i neprovidnoj koverti uz napomenu: NE OTVARATI ‒ ponuda za javni poziv za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Rogatica za obavljanje sjemenske proizvodnje krompira, sa imenom i adresom ponuđača,poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Trg Republike Srpske  br. 1, 78 000 Banja Luka ili neposredno putem Glavnog protokola Vlade Republike Srpske, na adresi: Trg Republike Srpske br. 1, lamela A, 78 000 Banja Luka.  

12. Mogućnost posjete lokaciji na kojoj će se vršiti koncesiona djelatnost

Svim licima koja su preuzela Dokumentaciju za javno nadmetanje, prije dostavljanja ponude, biće omogućena posjeta lokaciji na kojoj će se obavljati koncesiona djelatnost, ukoliko za to iskažu interes. Posjeta lokaciji obaviće se u dogovoru sa predstavnicima zainteresovanih lica.

13. Rok u kome se ponuda može povući

Povlačenje ponude ponuđač može izvršiti najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u pisanoj formi. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se u koverti sa naznakom: Povlačenje ponude za učešće na javnom pozivu za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Rogatica za obavljanje sjemenske proizvodnje krompira.

14. Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponude

Komisija za koncesije Republike Srpske ponuđače će obavijestiti o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponude.

15. Mogućnost poništenja postupka dodjele koncesije

Postupak dodjele koncesije može se poništiti nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u slučajevima predviđenim članom 24. stav 1. Zakona o koncesijama.

16. Vrijme i način preuzimanja Dokumentacije za javno nadmetanje

Dokumentaciju za javno nadmetanje čine:

 • javni poziv za podnošenje ponuda,
 • opis predmeta koncesije,
 • uputstvo ponuđačima za izradu ponude,
 • kriterijume za vrednovanje i ocjenu ponude i
 • nacrt ugovora o koncesiji.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, svaki radni dan od 08 do16 časova, u roku od 10 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske“, u kancelariji broj 23, sedmi sprat.

Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 200,00 KM, koja se uplaćuje na račun Javnih prihoda Republike Srpske broj: 5620990000055687; vrsta prihoda 722511; svrha uplate: Otkup dokumentacije za javno nadmetanje; organizacioni kod 1546001, šifra opštine 002.

17. Objavljivanje Javnog poziva

Ovaj poziv objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srpske“, dnevnom listu „Glas Srpske“ i na sajtu Vlade Republike Srpske, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.vladars.net i na sajtu Komisije za koncesije Republike Srpske www.koncesije-rs.org. Neblagovremene, nepotpune, kao i ponude podnesene od strane neovlašćenog lica, neće biti razmatrane.

18. Lica zadužena za davanje informacija su

Kristina Rapić, tel. 051/338-598 i

Saša Galić, tel. 051/338-317.

Broj: 12.03.5-330-2469/21
Datum: 15.09.2021. godine

Ministar,
Dr Boris Pašalić, s.r.

Kontakt

 • Trg jasenovačkih žrtava 4
  78 000 Banja Luka, BA
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408