Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Prnjavor radi obavljanja povrtarsko-ratarske proizvodnje

18.07.2022. Javni poziv

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Prnjavor radi obavljanja povrtarsko-ratarske proizvodnje

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21), člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 115/18, 111/21 i 15/22) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta na području opštine Prnjavor, broj: 04/1-012-2-1294/22, od 14.4.2022. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 39/22), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisuje

JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Prnjavor radi obavljanja povrtarsko-ratarske proizvodnje

Datum otvaranja:
15.07.2022. godine

Datum zatvaranja:
14.08.2022. godine

Krajnji rok prijave:
15.08.2022. godine

1. Predmet koncesije i lokacija

Predmet koncesije je poljoprivredno zemljište u svojini Republike Srpske, koje se nalazi na području opštine Prnjavor, u katastarskoj opštini Donji Štrpci, ukupne površine 156,0510 hektara. Detaljan pregled katastarskih čestica biće naveden u Dokumentaciji za javno nadmetanje i na elektronskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

2. Opis projekta

Koncesija na predmetno poljoprivredno zemljište dodjeljuje se u svrhu obavljanja povrtarsko-ratarske proizvodnje. Koncesioni projekat podrazumijeva uređenje i privođenje poljoprivrednog zemljišta namjeni organizovanja povrtarske i ratarske proizvodnje. Na predmetnom zemljištu,
pored paradajza kao primarne kulture, trebalo bi da se gaji i drugo povrće (luk, mrkva, peršun, paštrnjak i dr.). Uzgoj povrća treba da se obavlja uz obaveznu primjenu plodoreda sa ratarskim kulturama, kao i savremenih agrotehničkih mjera.


Cjelokupna površina poljoprivrednog zemljišta trebalo bi da bude privedena namjeni najkasnije u roku od pet godina od momenta dobijanja zemljišta pod koncesiju.


Realizaciju koncesionog projekta ponuđač je dužan predstaviti u Studiji opravdanosti dodjele koncesije, a koja je sastavni dio ponude.


Za izradu Studije u skladu sa članom 13. Zakona o koncesijama angažuje se referentno, domaće ili strano, privredno društvo ili drugo pravno lice.

3. Vrijeme trajanja koncesije

Koncesija za korišćenje poljoprivrednog zemljišta iz tačke 1. ovog javnog poziva dodjeljuje se na period od 30 godina, računajući od dana zaključivanja ugovora o koncesiji.

4. Garancija na ime obezbjeđenja ponude

Obavezan uslov za učešće u postupku dodjele koncesije je dostava garancije na ime obezbjeđenja ponude u iznosu od 7.791,62 KM, u vidu novčanog depozita, sa rokom važenja do objavljivanja i stupanja na snagu rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije.


Depozit se uplaćuje na jedinstveni račun trezora broj: 562-099- 000013-02-80; svrha uplate: uplata depozita na ime obezbjeđenja ponude (uplata se odnosi na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede).

5. Uslovi, rok i način vraćanja garancije

Ponuđaču koji bude izabran kao najpovoljniji depozit se uračunava u jednokratnu koncesionu naknadu za ustupljeno pravo koncesije.


Ako izabrani najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora o koncesiji, gubi pravo na povrat depozita.


Depozit se vraća u roku od 30 dana od dana objavljivanja i stupanja na snagu rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjele koncesije ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije.

6. Koncesiona naknada

Koncesiona naknada sastoji se od jednokratne koncesione naknade za ustupljeno pravo i koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta.

1) U skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za određivanje visine koncesione naknade i visine bankarske garancije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta i javnog dobra (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 101/14), utvrđeni su minimalni iznosi jednokratne koncesione naknade od 7.791,62 KM i koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta od 31.166,50 KM/godišnje (199,72 KM/hektru).


2) Za prve četiri godine trajanja koncesije godišnja koncesiona naknada za korišćenje će se plaćati u iznosu od 50% od utvrđenog iznosa u prethodnom stavu, a preostali dio godišnje koncesione naknade od 50% koncesionar će biti dužan investirati u uređenje i privođenje poljoprivrednog zemljišta namjeni.


3) Iznos koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta biće ponuđen od strane ponuđača u ponudi, s tim što navedeni iznos ne može biti manji od utvrđenog iznosa iz stava 1. ove tačke.


4) U slučaju da ponuđač ponudi veći iznos naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta od minimalno utvrđenog iznosa, istovremeno minimalan iznos jednokratne koncesione naknade će se uvećati i obračunati u skladu sa gore pomenutim pravilnikom.

7. Imovinskopravni odnosi na predmetnom zamljištu

Predmetno zemljište je upisano u P.l. broj: 1529, k.o. Donji Štrpci, Republika Srpska 1/1, a upis prava koncesije na predmetnom poljoprivrednom zemljištu utvrđuje se ugovorom o koncesiji.

8. Uslovi i pravo učešća na Javnom pozivu

Pravo učešća na ovom javnom pozivu ima domaće i strano pravno lice (u daljem tekstu: ponuđač), koje ispunjava sljedeće uslove:
1) da je registrovano u skladu sa zakonima Republike Srpske za obavljanje prerađivačke djelatnosti – proizvodnja prehrambenih proizvoda,
2) da se nad istim ne vodi stečajni postupak ili postupak likvidacije,
3) da sa istim ili sa njim povezanim privrednim subjektom nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,
4) da nije osuđivano za krivično djelo u vršenju registrovane djelatnosti,
5) da je izmirilo poreske obaveze i doprinose,
6) da nije ustupilo koncesiju trećem licu ili finansijskoj organizaciji,
7) da ima obezbijeđena vlastita finansijska sredstva ili garanciju banke za realizaciju koncesionog projekta u dijelu koji se odnosi na uređenje i privođenje zemljišta namjeni u minimalnom iznosu od 124.000,00 KM,
8) da je solventno i da račun istog nije bio blokiran u posljednjih 12 mjeseci od dana objavljivanja Javnog poziva,
9) da prihvata obavezu uređenja i privođenja poljoprivrednog zemljišta namjeni najkasnije u periodu od pet godina od momenta dobijanja koncesije,
10) da raspolaže objektima za skladištenje i proizvodnju prehrambenih proizvoda,
11) da je ponuđač uplatio novčani depozit u iznosu od 7.791,62 KM na ime obezbjeđenja ponude,
12) da prihvata vremenski period trajanja koncesije od 30 godina,
13) da ima minimalno 70 zaposlenih radnika,
14) da je otkupilo Dokumentaciju za javno nadmetanje i
15) da je izradilo Studiju opravdanosti dodjele koncesije.

9. Pravo prvenstva na Javnom pozivu

Pravo prvenstva na Javnom pozivu imaće ponuđač koji nema zaključen ugovor o koncesiji ili zakupu za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske. Ponuda ponuđača koji ima zaključen ugovor o koncesiji ili zakupu za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske razmatraće se samo u slučaju da ponuđač koji ima pravo prvenstva ne ispunjava uslove propisane tačkom 8. Javnog poziva i/ili dostavi neblagovremenu i/ili nepotpunu dokumentaciju.

10. Dokazi potrebni za učešće na Javnom pozivu

Podobnost za učešće i ispunjenost uslova na Javnom pozivu za dodjelu koncesije ponuđač dokazuje dostavljanjem sljedećih dokaza:


1) ovjerena foto-kopija rješenja o upisu u sudski registar iz koje se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje prerađivačke djelatnosti -proizvodnja prehrambenih proizvoda,


2) dokaz nadležnog organa da nad ponuđačem nije pokrenut postupakstečaja ili postupak likvidacije,


3) izjava ponuđača potpisana i ovjerena kod nadležnog organa kojom dokazuje da sa njim ili njegovim povezanim licem nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,


4) uvjerenje nadležnog suda sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđen za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,


5) uvjerenje nadležnog poreskog organa kojim dokazuje da je ispunio obaveze po osnovu poreza (direktni i indirektni) i doprinosa (penzijsko i zdravstveno osiguranje), u skladu sa važećim propisima,


6) izjava ponuđača potpisana i ovjerena kod nadležnog organa da nije ustupio ugovor o koncesiji trećem licu ili finansijskoj organizaciji,

7) izvod iz banke kao dokaz da ponuđač ima vlastita finansijska sredstva u minimalnom iznosu od 124.000,00 KM za realizaciju koncesionog projekta u dijelu koji se odnosi na uređenje i privođenje zemljišta namjeni ili izjava banke da će obezbijediti minimalni navedeni iznos finansijskih sredstava ponuđaču za finansiranje navedenog dijela koncesionog projekta,

8) dokaz poslovne banke o solventnosti ponuđača kojim se dokazuje da u posljednjih 12 mjeseci, računajući od dana objavljivanja Javnog poziva, račun ponuđača nije bio blokiran,


9) izjava ponuđača potpisana i ovjerena kod nadležnog organa da prihvata obavezu uređenja i privođenja poljoprivrednog zemljišta namjeni najkasnije u periodu od pet godina od momenta dobijanja koncesije,


10) kopija posjedovnog lista ili lista nepokretnosti i/ili građevinske dozvole i/ili upotrebne dozvole objekata za skladištenje i proizvodnju prehrambenih proizvoda,


11) dokaz o uplati novčanog depozita na ime obezbjeđenja ponude u iznosu od 7.791,62 KM,


12) izjava ponuđača potpisana i ovjerena kod nadležnog organa da prihvata vremenski period trajanja koncesije od 30 godina,


13) uvjerenje Poreske uprave o broju zaposlenih radnika u preduzeću,


14) dokaz o uplati sredstava u iznosu od 200,00 KM za preuzimanje Dokumentacije za javno nadmetanje,


15) Studija opravdanosti dodjele koncesije i


16) izjava ponuđača potpisana i ovjerena kod nadležnog organa da posjeduje ili ne posjeduje ugovor o koncesiji ili zakupu za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske.


Svi dokazi koji se prilažu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne stariji od četiri mjeseca, računajući od dana objavljivanja Javnog poziva.

11. Rok za dostavljanje ponude

Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

12. Način dostavljanja ponude i adresa

Ponudu ponuđač podnosi na obrascu koji je sastavni dioDokumentacije za javno nadmetanje, u okviru koje prilaže dokumentaciju (dokaze) za javno nadmetanje iz tačke 10. Javnog poziva.

Ponuda mora biti tvrdo ukoričena, a svi listovi ponude sa pratećom dokumentacijom moraju biti potpisani, parafirani i numerisani od starne ovlašćenog lica ponuđača, te uvezani u cjelinu.


Ponuda se dostavlja u dva primjerka, od čega je jedan original.

Ponude treba dostaviti u zapečaćenoj i neprovidnoj koverti, uz napomenu: ne otvarati – ponuda za Javni poziv za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Prnjavor za obavljanje povrtarsko-ratarske proizvodnje, sa imenom i adresom ponuđača, poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Trg Republike Srpske br. 1, 78 000 Banja Luka, ili neposredno putem Glavnog protokola Vlade Republike Srpske, na adresi: Trg Republike Srpske br. 1, lamela A, 78 000 Banja Luka.

13. Mogućnost posjete lokaciji na kojoj će se vršiti koncesiona djelatnost

Svim licima koja su preuzela Dokumentaciju za javno nadmetanje, prije dostavljanja ponude, biće omogućena posjeta lokaciji na kojoj će se obavljati koncesiona djelatnost ukoliko za to iskažu interes. Posjeta lokaciji obaviće se u dogovoru sa predstavnicima zainteresovanih lica.

14. Rok u kom se ponuda može povući

Povlačenje ponude ponuđač može izvršiti najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u pisanoj formi. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se u koverti, sa naznakom: Povlačenje ponude za učešće na Javnom pozivu za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Prnjavor za obavljanje povrtarsko-ratarske proizvodnje.

15. Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponuda

Komisija za koncesije Republike Srpske ponuđače će obavijestiti o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponude.

16. Mogućnost poništenja postupka dodjele koncesije

Postupak dodjele koncesije može se poništiti nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u slučajevima predviđenim članom 24. stav 1. Zakona o koncesijama.

17. Vrijeme i način preuzimanja Dokumentacije za javno nadmetanje

Dokumentaciju za javno nadmetanje čine:

  • Javni poziv za podnošenje ponuda,
  • opis predmeta koncesije,
  • uputstvo ponuđačima za izradu ponude,
  • kriterijumi za vrednovanje i ocjenu ponude i
  • Nacrt ugovora o koncesiji.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, svaki radni dan od 8 do 16 časova, u roku od 10 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u “Službenom glasniku Republike Srpske”, u
kancelariji broj 23, sedmi sprat.


Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 200,00 KM, koja se uplaćuje na račun javnih prihoda Republike Srpske broj: 5620990000055687; vrsta prihoda 722511; svrha uplate: otkup Dokumentacije za javno nadmetanje; organizacioni kod 1546001, šifra opštine 002.

18. Identitet podnosioca inicijative za dodjelu koncesije i iznos bonusa

Inicijativu za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Prnjavor podnijelo je privredno društvo “MLADEGS – PAK” d.o.o. iz Prnjavora.


Podnosiocu inicijative u skladu sa Zakonom o koncesijama dodjeljuje se bonus, koji iznosi 10% od pripadajućih bodova po svim kriterijumima za vrednovanje ponuda.

19. Objavljivanje Javnog poziva

Ovaj poziv objaviće se u dnevnom listu “Glas Srpske”, u “Službenom glasniku Republike Srpske” i na sajtu Vlade Republike Srpske, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.vladars.net i na sajtu Komisije za koncesije Republike Srpske www.koncesije-rs.org.


Neblagovremene, nepotpune, kao i ponude podnesene od strane neovlaštenog lica, neće biti razmatrane.

20. Lica zadužena za davanje informacija

Kristina Rapić, tel. br. 051/338-598,
Branka Ćelić, tel. br. 051/338-593.

Broj: 12.03.5-330-1814/22
Datum: 13.07.2022. godine

Ministar,
Dr Boris Pašalić, s.r

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408